Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi 2011 - Cilt 31 Sayı 4

.: EDİTÖRDEN
771
Derin Venöz Yetmezliği Olan Hastalarda Kapak Onarımında "Akgül Tekniği"
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2011;31(4):771-2
doi: 10.5336/medsci.2011-25938
EN
Tam Metin
773
Hypnosis in Cardiac Surgery: Editorial
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2011;31(4):773-4
doi: 10.5336/medsci.2011-26095
TR
Tam Metin
.: ORİJİNAL ARAŞTIRMA
775
Antagonist Siklus ile İn Vitro Fertilizasyon-Embriyo Transferi Uygulanan Polikistik Overli Hastalarda Rekombinant ile Üriner Follikül Stimüle Edici Hormonun (r-FSH ve HP-uFSH) Karşılaştırılması
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2011;31(4):775-9
doi: 10.5336/medsci.2010-19282
EN
Tam Metin
780
Yenidoğan Sıçanlarda Hiperbarik Oksijenle İndüklenen Retinopatide Leptin İlişkili Retinal Nitrozilasyon Üzerine L-NAME Tedavisinin Etkisi
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2011;31(4):780-4
doi: 10.5336/medsci.2010-19371
EN
Tam Metin
785
Normal Gebeliklerde Embriyonik Rombansefalon Büyüklüğünün Değerlendirilmesi
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2011;31(4):785-9
doi: 10.5336/medsci.2010-18827
EN
Tam Metin
790
Düşük Ejeksiyon Fraksiyonlu Koroner Arter Baypas Greftleme Hastalarında Geç Dönem Sol Ventriküler Revers Remodeling ve Amino Terminal Pro-B-Tip Natriüretik Peptid
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2011;31(4):790-7
doi: 10.5336/medsci.2009-15823
EN
Tam Metin
798
Ekstremite Taraf Tercihi ile Mediyal Longitudinal Ark Kollaps Seviyesi, Ayak Bileği ve Ayak Başparmağı Hareketleri Arasındaki İlişki
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2011;31(4):798-804
doi: 10.5336/medsci.2010-17722
EN
Tam Metin
805
Sürekli Ayaktan Periton Diyaliz Programındaki Hastalarda Tedaviyi Sonlandırma Nedenlerinin Değerlendirilmesi
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2011;31(4):805-8
doi: 10.5336/medsci.2010-17615
EN
Tam Metin
809
Sildenafilin İskelet Kası Rejenerasyonu Üzerindeki Etkisi: Deneysel Çalışma
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2011;31(4):809-15
doi: 10.5336/medsci.2010-17822
EN
Tam Metin
816
Diabetes Mellituslu Kedilerde Lenfosit Membran Protein İçeriğinde Değişiklikler ve Artmış Lenfosit Rijiditesi
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2011;31(4):816-22
doi: 10.5336/medsci.2009-14950
EN
Tam Metin
823
Türk Ergenlerinin Cinsel Aktivite Eğilimleri
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2011;31(4):823-9
doi: 10.5336/medsci.2010-19796
EN
Tam Metin
830
Dental Treatment in Patients with Mental Retardation: A Retrospective Study
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2011;31(4):830-6
doi: 10.5336/medsci.2010-16906
TR
Tam Metin
837
Non-Astmatik Allerjik Rinitli Hastalarda Alt Hava Yolu İnflamasyonu
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2011;31(4):837-44
doi: 10.5336/medsci.2010-19523
EN
Tam Metin
845
Evaluation of the Consistency Between Clinical and Preclinical Observers in the Formation of the History Taking Skills of Fourth Year Medical Students of Marmara University
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2011;31(4):845-52
doi: 10.5336/medsci.2009-14923
TR
Tam Metin
853
Konvansiyonel Adenoidektominin Etkinliği ve Endoskopik Tamamlayıcı Adenoidektominin Gerekliliği
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2011;31(4):853-8
doi: 10.5336/medsci.2010-18572
EN
Tam Metin
859
Hormona Refrakter Prostat Kanseri Hücre Dizisi DU-145'in Kemoterapi Duyarlılığını Artırmak İçin Dosetaksel ve Gossipolün Sinerjik Bileşimi
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2011;31(4):859-66
doi: 10.5336/medsci.2010-19849
EN
Tam Metin
867
Katarakt Cerrahisinde Retrobulber Anestezi İçin %0.5 Levobupivakain ile %0.5 Bupivakainin Karşılaştırılması
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2011;31(4):867-72
doi: 10.5336/medsci.2010-17051
EN
Tam Metin
873
İnoperabl Malign Özofagus Darlıklarının Kendiliğinden Genişleyebilen Metalik Stentlerle Palyatif Tedavisi: Tek Merkezli 155 Hastalık Deneyim
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2011;31(4):873-81
doi: 10.5336/medsci.2010-17117
EN
Tam Metin
882
Management of Diabetic Neurotrophic Foot Ulcers with Total Contact Cast: A Serial of 44 Cases
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2011;31(4):882-9
doi: 10.5336/medsci.2010-18828
TR
Tam Metin
890
Hipertiroid Hastaların Tiroidektomiye Kısa Zamanda Hazırlanması
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2011;31(4):890-5
doi: 10.5336/medsci.2010-17488
EN
Tam Metin
896
Comparison of Aneuploidy Frequency to Sperm FISH and Sperm Apoptosis Results in Embryos That Lost the Vitality
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2011;31(4):896-903
doi: 10.5336/medsci.2010-16982
TR
Tam Metin
904
Periton Diyalizi Hastalarında Sol Ventriküler Hipertrofi Paternleri ve Kardiyovasküler Sonuçlar
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2011;31(4):904-12
doi: 10.5336/medsci.2010-18002
EN
Tam Metin
913
Tip 2 Diabetes Mellituslu Hastalarda Periferik Nöropatik Ağrıda TENS ve Plasebo TENS'in Etkinliğinin Karşılaştırılması
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2011;31(4):913-8
doi: 10.5336/medsci.2010-18141
EN
Tam Metin
919
Stres Üriner İnkontinansta Periüretral Enjeksiyonun Etkinliği
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2011;31(4):919-22
doi: 10.5336/medsci.2010-18067
EN
Tam Metin
923
Significance of Fluorescent In-Situ Hybridization ethod in Rapid Diagnosis of Brucellosis
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2011;31(4):923-7
doi: 10.5336/medsci.2010-18295
TR
Tam Metin
928
Türkiye'de, Orta Anadolu'daki Bir İlde Gebe Kadınlarda Sigara Kullanımının Değerlendirilmesi: Ülkelerarası Karşılaştırma
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2011;31(4):928-34
doi: 10.5336/medsci.2010-18346
EN
Tam Metin
935
Türkiye'de Salmonella Enteritidis'in Neden Olduğu İki Ardışık Besin Kökenli Gastroenterit Salgını
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2011;31(4):935-42
doi: 10.5336/medsci.2010-17984
EN
Tam Metin
943
Katekol-O-Metiltransferaz Val108/158Met ve Metilentetrahidrofolat Redüktaz C677T Gen Polimorfizmlerinin Prostat Kanseri Yatkınlığı Üzerindeki Etkileri
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2011;31(4):943-50
doi: 10.5336/medsci.2010-17861
EN
Tam Metin
951
Can Postoperative Pain and Analgesic Need be Predicted in Preoperative Period?
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2011;31(4):951-9
doi: 10.5336/medsci.2010-19299
TR
Tam Metin
960
Adolesanlarda Diyetin Glisemik İndeksi, Glisemik Yükü ve Antropometrik Ölçümler
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2011;31(4):960-8
doi: 10.5336/medsci.2010-21806
EN
Tam Metin
.: DERLEME
969
Newly Defined Roles of Mast Cells in Surgical Diseases and Surgical Tumors: Review
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2011;31(4):969-75
doi: 10.5336/medsci.2010-20601
TR
Tam Metin
.: DAVETLİ YORUM
976
The Role of Mast Cells in Cardiac Diseases & Surgery: Invited Commentary
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2011;31(4):976-80
doi: 10.5336/medsci.2011-26068
TR
Tam Metin
.: BİLİMSEL MEKTUP
981
P. aeruginosa Quorum Sensing Sistemi ve Deneysel Kronik Akciğer Enfeksiyonu Modeli
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2011;31(4):981-4
doi: 10.5336/medsci.2010-20215
EN
Tam Metin
.: OLGU SUNUMU
985
Rutin Blefarit Tedavisine Dirençli Blefarokonjonktivit: Pitriazis Palpebrarumlu Bir Olgu
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2011;31(4):985-8
doi: 10.5336/medsci.2009-13713
EN
Tam Metin
989
Femoral Artery Pseudoaneurysm Rupture: A Catastrophic Complication Excluded with Endovascular Stenting: Case Report
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2011;31(4):989-92
doi: 10.5336/medsci.2009-13691
TR
Tam Metin
993
Mucocutaneous Side Effects Associated with Liposomal Doxorubicin Therapy: Case Series
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2011;31(4):993-7
doi: 10.5336/medsci.2009-13906
TR
Tam Metin
998
Miyelomatöz Plevral Efüzyon: Multipl Miyelomda Nadir Bir Tutulum
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2011;31(4):
doi: 10.5336/medsci.2009-13482
EN
Tam Metin
1002
Vestibüler Schwannoma Cerrahisini Komplike Hale Getiren Tansiyon Pnömosefalus Nedenli Parkinsonizm
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2011;31(4):1002-5
doi: 10.5336/medsci.2009-13600
EN
Tam Metin
1006
Cryptococcal Meningitis in an Immunocompetent Case
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2011;31(4):1006-10
doi: 10.5336/medsci.2009-13423
TR
Tam Metin
1011
Olağandışı Aksiller Ark ve Eşlik Eden Muskulofasiyal Varyasyonlar
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2011;31(4):1011-4
doi: 10.5336/medsci.2009-13493
EN
Tam Metin
1015
Persistan Müller Kanalı Sendromu ile Transvers Testiküler Ektopi Birlikteliğinde Bilateral Seminomun Rudimenter Uterusa Metastazı
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2011;31(4):1015-8
doi: 10.5336/medsci.2009-13458
EN
Tam Metin
1019
Fournier Gangreni ile Birlikte Görülen Posterior Üretral Dev Taş
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2011;31(4):1019-21
doi: 10.5336/medsci.2009-13397
EN
Tam Metin
1022
Fleksüral Bölgelerde Lokalize, Metastatik Akciğer Karsinomu ile İlişkili Püstüler Bazex Sendromu
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2011;31(4):1022-5
doi: 10.5336/medsci.2009-13496
EN
Tam Metin
1026
Bir Radyal Skar Olgusu: Mamografi ve MRG Bulguları
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2011;31(4):1026-9
doi: 10.5336/medsci.2009-13201
EN
Tam Metin
1030
Fibröz Bant Basısına Bağlı Ulnar Arter Stenozu Sonucunda Gelişen Guyon Kanal Sendromu; Nadir Bir Olgu
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2011;31(4):1030-3
doi: 10.5336/medsci.2009-13422
EN
Tam Metin
1034
Report of Two Cases with Eosinophilic Cellulitis
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2011;31(4):1034-7
doi: 10.5336/medsci.2009-13460
TR
Tam Metin
.: AYIRICI TANI
1038
Büyük Servikal Dev Lenfadenopatiyi Taklit Eden İkinci Brankial Yarık Kisti
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2011;31(4):1038-40
doi: 10.5336/medsci.2010-17677
EN
Tam Metin
1041
Cervical Ganglioneuroblastoma Mimicking Thyroid Tissue in a Young Adult: Differential Diagnosis
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2011;31(4):1041-5
doi: 10.5336/medsci.2010-17107
TR
Tam Metin
.: ORİJİNAL GÖRÜNTÜ
1046
FDG PET/BT ile Görüntülenen Multipl Deri Metastazları: Bir Skuamöz Hücreli Akciğer Kanserinin İlk Klinik Bulgusu
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2011;31(4):1046-8
doi: 10.5336/medsci.2010-22412
EN
Tam Metin

Girişİletişim


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Adres

Türkocağı Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Telefon: +90 312 286 56 56
Faks: +90 312 220 04 70
E-posta: info@turkiyeklinikleri.com

.: Yazı İşleri Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 2
E-posta: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: İngilizce Dil Redaksiyonu

Telefon: +90 312 286 56 56/ 145
E-posta: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Reklam Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 142
E-posta: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Abone ve Halkla İlişkiler Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Müşteri Hizmetleri

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. KULLANIM KOŞULLARI

1.1. http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından ulaşılan internet sayfalarını (Hepsi birden kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde "SİTE"yi kullanmaktan vazgeçiniz. "SİTE" sahibi bu "SİTE"de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, "SİTE"'yi, "SİTE" kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu "SİTE"'nin sahibi Türkocağı cad. No:30, 06520 Balgat Ankara adresinde ikamet eden Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dir (bundan böyle kısaca "Türkiye Klinikleri" olarak anılacaktır). "SİTE"'de sunulan hizmetler "Türkiye Klinikleri" tarafından sağlanmaktadır.

1.3. Bu "SİTE"'de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "Türkiye Klinikleri" dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak "SİTE"'da yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. "Türkiye Klinikleri" tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği "SİTE" hizmetlerinden yararlanan ve "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" 30.03.2014 tarihinde en son değişiklik yapılarak ve web sitesi üzerinden yayınlanarak; "SİTE"yi kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlülüğe konmuştur. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" ayrıca, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "KULLANICI Sözleşmesi"nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. TANIMLAR

2.1. "SİTE" : "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından ve/veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan web sitesi.

2.2. KULLANICI : "SİTE"ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. LİNK : "SİTE" üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden "SİTE"ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK : "Türkiye Klinikleri" "SİTE"yi ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5. "KULLANICI SÖZLEŞMESİ" : "Türkiye Klinikleri"nin sunacağı özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak olan gerçek ve/veya tüzel kişilerle "Türkiye Klinikleri" arasında elektronik ortamda akdedilen sözleşme.

3. HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbesttir.

3.2. "Türkiye Klinikleri" "SİTE" bünyesinde sunulacak servislerden yararlanabilmek için, "KULLANICI"nın "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenecek özellikleri taşıması gereklidir. "Türkiye Klinikleri", bu gerekliliği tek taraflı olarak dilediği zaman değiştirebilir.

3.3. "Türkiye Klinikleri"nin "SİTE" üzerinden belirli bir ücret karşılığı veya ücretsiz olarak vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere;

- Sağlık sektörüne yönelik bilimsel makaleler, kitaplar ve bilgilendirici yayınları sağlamak.

- - Bilimsel dergilere yönelik makale hazırlama aşamasında biçimsel, istatistikî ve editöryal destek sağlamak.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

4.2. "Türkiye Klinikleri"'nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla "SİTE" üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, "SİTE" dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her KULLANICI, "Türkiye Klinikleri"nin ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. "KULLANICI" "SİTE" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "Türkiye Klinikleri" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.3. "SİTE" dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "Türkiye Klinikleri"nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, "Türkiye Klinikleri" çalışanlarının ve yöneticilerinin, "Türkiye Klinikleri" yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. "Türkiye Klinikleri", üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

4.4. "KULLANICI"lar, "SİTE"yi kullanarak, "Türkiye Klinikleri"nin, diğer "KULLANICI"ların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunamazlar. "KULLANICI"ların işbu "SİTE Kullanım Koşulları" hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "SİTE" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "Türkiye Klinikleri"nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.5. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. "Türkiye Klinikleri", "KULLANICI"lar tarafından "Türkiye Klinikleri"ne iletilen veya "SİTE" üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

4.6. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "Türkiye Klinikleri"nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.7. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. "Türkiye Klinikleri", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "KULLANICI"lar, "Türkiye Klinikleri"nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "Türkiye Klinikleri" tarafından yapılabilir. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, "KULLANICI"lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

4.8. "SİTE" üzerinden, "Türkiye Klinikleri"nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya "İÇERİK"lere ve/veya dosyalara link verebilir. Bu link'ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "SİTE" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.9. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden "KULLANICILAR" tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "KULLANICI Sözleşmesi" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. "Türkiye Klinikleri" aynı zamanda; KULLANICI veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, "SİTE"nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1. Bu "SİTE" dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu "SİTE"nin (sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "Türkiye Klinikleri"ne aittir. Kullanıcılar, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerini, "Türkiye Klinikleri" bilgilerini ve "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "Türkiye Klinikleri"nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

5.2. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "Türkiye Klinikleri"; "Türkiye Klinikleri" hizmetleri, "Türkiye Klinikleri" bilgileri, "Türkiye Klinikleri" telif haklarına tabi çalışmaları, "Türkiye Klinikleri" ticari markaları, "Türkiye Klinikleri" ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. SİTE KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"Türkiye Klinikleri", tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu "SİTE Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda "SİTE"'da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MUCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "Türkiye Klinikleri" işbu "SİTE Kullanım Koşulları", gizlilik politikası ve "KULLANICI Sözleşmesi"nden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "Türkiye Klinikleri" açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "Türkiye Klinikleri"nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunu yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dâhildir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" "Türkiye Klinikleri" tarafından "SİTE" içersinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar, işbu sözleşme hükümlerini "SİTE"yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. "Türkiye Klinikleri", dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek "SİTE" üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.

30.03.2014

Gizlilik Bildirimi

  Sitemizi ziyaret etmeden önce aşağıda yazılı kullanım ilkelerini mutlaka okumanızı öneririz. Bu şartları kabul etmeniz halinde sitemizden faydalanırken kurallarımıza uymanız yararınıza olacaktır. Lütfen Kullanım İlkelerimizin tamamını okuyunuz.

  www.turkiyeklinikleri.com Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış bir web sitesidir.

  www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılarının kimliklerine, adreslerine, hizmet sağlayıcılarına ve benzeri bilgilerine erişemez. Bu bilgileri kullanıcılar isterse formlar yoluyla siteye gönderebilirler. Ancak, www.turkiyeklinikleri.com donanım ve yazılım bilgilerinizi toplayabilir. Bu bilgiler arasında şunlar yer alır: IP adresiniz, tarayıcı türü, işletim sistemi, etki alan adı, erişim süreleri ve ilgili web adresleri. www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılardan aldığı kişisel bilgileri (isminiz, elektronik posta adresiniz, ev ve iş adresiniz, telefon numaranız, vb.) üçüncü bir kuruma satamaz, kamuoyuna yayınlayamaz, site içinde tutamaz. Alınan bilgiler sitenin ziyaretçi profili, raporlama ve hizmetlerin tanıtımına kaynak olması için yönlendirici özellik taşır.

  www.turkiyeklinikleri.com sizden aldığı bilgileri şu amaçlar için kullanır:

-Web sitesini iyileştirmek,geliştirmek ve kaliteyi korumak,

-Ziyaretçi profili ve genel istatistik veriler oluşturmak,

-Ziyaretçilerin sitemizi nasıl kullandığı ile ilgili eğilimlerini belirlemek,

-Asılı yayınlar/yazışmalar göndermek,

-Elektronik posta yoluyla basın bültenleri veya bildirimler göndermek,

-Etkinlik ya da yarışma için liste oluşturmak.

  www.turkiyeklinikleri.com adresini kullanmakla;

-Herhangi bir kullanıcının yasal ve ahlaki olmayan davranışlarından Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sorumlu tutulamayacağını,

-Kullanım ilkelerinin zaman zaman değiştirebileceğini,

-Diğer bağlantı sağladığı ama denetleyemediği sitelerin içeriklerinden veya bilgisayarınıza verecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul etmiş sayılırsınız.

  Aşağıda belirtilen durumlarda Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. sitesini kullanıcılara kapatabilir:

-Yanlış, eksik, yanıltıcı ve genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda,

-İstenilen bilgilerin içine ilan, reklam, duyuru, özel veya tüzel kişiliklere hakaret içeren ifadeler kullanıldığında,

-Çeşitli yollarla siteye yapılan saldırılar sırasında

-Virüs nedeniyle sitenin yapısının bozulması durumunda.

  Kod ve yazılım da dahil, sitede yer alan yazılı, görüntülü ve sesli fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca güvence altındadır.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.in yazılı izni olmadığı sürece sitede yer alan bilgiler; başka bir bilgisayara yüklenemez, değiştirilemez, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yeniden yayınlanamaz, postalanamaz, dağıtılamaz.

  Sitede bulunan yazılım ve tasarımların her hakkı Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye aittir.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. kullanım ilkelerimizle ilgili yorumlarınızı almaktan memnuniyet duyacaktır. Sitemizi zenginleştirebileceğini düşündüğünüz konuları ya da sitemizle ilgili yaşadığınız bir problem olursa lütfen bizimle paylaşın.

info@turkiyeklinikleri.com

04.04.2014