Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi Dergisi

.: DERLEME
Kalıtım Tarihinde Bir Biyografi Çalışması: Gregor Johann Mendel (1822-1884)
A Biographical Study in the History of Heredity: Gregor Johann Mendel (1822-1884)
Ayşe KURTOĞLUa, Berna ARDAa
aTıp Tarihi ve Etik AD, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara, TÜRKİYE
Turkiye Klinikleri J Med Ethics. 2019;27(2):162-77
doi: 10.5336/mdethic.2019-65409
Makale Dili: TR
Tam Metin
ÖZET
Yirminci yüzyılın başında bilimsel araştırmaları; kuşak, kalıtsallık veya kalıtım ile ilgili araştırmalardan ayırmak amacıyla türetilen genetik terimi, yine bu yüzyılın ortalarından itibaren embriyoloji ve evrim ile birlikte daha karmaşık bir alan olarak biyolojinin ayrı bir disiplini hâline gelmiştir. Kalıtımı, özellikle genleri inceleyen genetik; tıp, biyoteknoloji ve tarım gibi alanlarla yakın ilişki içerisindedir ve günümüzde bilimsel alanın önde gelen disiplinlerinden biri hâline gelmiştir. Kalıtım ise belirli karakterlerin ebeveynlerden yavrularına aktarıldığı tüm biyolojik süreçlerin toplamıdır. Kalıtım tarihi içerisinde Gregor Johann Mendel'in 19. yüzyılın ortalarında Pisum bitkilerini kullanarak yaptığı çaprazlama deneyleri oldukça önemli bir yere sahiptir. Mendel'in gerçekleştirdiği bu deneylerde karakter özelliklerini gözlemlemesi ve çalışmalarından elde ettiği sonuçlardan ortaya koyduğu kalıtım kuramı, Charles Darwin'in evrim kuramı ile bugünkü biyolojinin kuramsal temelini oluşturmaktadır. Bu çalışmada, biyografik tarih çalışması yapılmış, genetiğin kurucusu olarak kabul edilen Gregor Johann Mendel'in kalıtım tarihindeki yerinin, hayatının, çalışmalarının, bilimsel yönteminin ve arka planının anlatılması amaçlanmıştır. Bu bağlamda, ilk olarak Mendel öncesi kalıtım düşüncesi işlenmiştir. Kalıtım tarihine bakıldığında, tarihöncesi dönemlerden itibaren bilinçli ya da bilinçsiz olarak karakter seçiminin yapıldığı görülmektedir. Bu nedenle, ilk olarak tarih öncesi döneme değinilmiş, ardından Antik Yunan'daki kalıtım ile ilgili temel düşüncelere yer verilmiştir. On yedinci yüzyıldan itibaren bitki çaprazlama çalışmalarında bir artış yaşandığı görülmektedir. Ancak, konuyu sınırlandırmak amacıyla, makale kapsamında, Mendel'in çalışmalarına öncülük eden ve Mendel'in de kendi çalışmasında atıfta bulunduğu botanikçilere ve Mendel'in çağdaşı olan Charles Darwin'in kalıtım ile ilgili görüşlerine yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Tıp tarihi; genetik; kalıtım; kalıtım tarihi; gregor johann mendel
ABSTRACT
The term genetics which was derived to distinguish the scientific researches, from the researches on generation or heredity at the beginning of the 20th century. From the middle of this century it has become a separate discipline of biology as a more complex field with embryology and evolution. Heredity is in close relationship which areas such as genetics, medicine, biotechnology and agriculture. Today, it has become one of the leading disciplines of the scientific field. Heredity is all biological processes in which certain characteristics are transferred from parents to their generation. In the history of heredity, Gregor Johann Mendel's experiments by using Pisum plants in the mid-19th century have a significant place. Observing the characters of Pisum by Mendel and the theory of heredity which he elaborated with the results of his studies constitute the theoretical basis of today's biology with Darwin's theory of evolution. In this article, a biographical history study was conducted, and Mendel's, who is accepted as the founder of genetics, role in the history of heredity, his life, the methods used in his studies and the background of his studies are explained in detailed. In this context, firstly, the idea of heredity in the pre-Mendel period was studied. Looking at the history of heredity, from prehistoric times it has been seen that the select of character is done consciously or unconsciously. Therefore, the prehistoric period was first mentioned, then basic ideas on heredity in Ancient Greece were included. It is observed that there is an increase in the plant hybridization studies from the 17th century. However, in order to limit the study, within the scope of the article, the views of Mendel's contemporary botanists and the view of on heredity Charles Darwin's who was Mendel's contemporary were also included.

Keywords: History of medicine; genetics; heredity; history of genetics; gregor johann mendel
REFERANSLAR:
 1. Magner LN. Genetics. A History of the Life Sciences. 3rd ed. New York: Marcel Dekker, Inc; 2002. p.369-415.
 2. Maas W. The classical period, 1860-1940. Gene Action: A Historical Account. 1 st ed. Oxford: Oxford University Press; 2001. p.1-20.
 3. Stubbe H. Prehistoric times: the origin of domestic animals and cultivated plants and ancient views on heredity. History of Genetics: From Prehistoric Time to the Rediscovery of Mendel?s Laws. 2nd ed. Cambridge: MIT Press; 1972. p.1-11.
 4. Pierce BA. Introduction to genetics. Genetics Essentials: Concepts and Connections. 3rd ed. New York: WH Freeman; 2016. p.1-16.
 5. Stubbe H. Reproduction and heredity: the hypotheses of the Greeks. History of Genetics: From Prehistoric Time to the Rediscovery of Mendel?s Laws. 2nd ed. Cambridge: MIT Press; 1972. p.12-50.
 6. Lew K. Early ideas about heredity. Heredity. 1st ed. New York: Infobase Publishing; 2009. p.16.
 7. Brumbaugh RS. Genetic theory in the pythagorean school. J Hered. 1952;43(2):86-8. [Crossref]
 8. Mukherjee S. [The missing science of heredity: The discovery and rediscovery of genes (1865-1935)]. Duran C, çeiviri editörü. Gen & Hayli Kişisel Bir Hikaye. 1. Baskı. İstanbul: Domingo Yayınevi; 2018. p.21-2, 42-3.
 9. Moore JA. Pangenesis. Science as a Way of Knowing: The Foundations of Modern Biology. 1st ed. Cambridge: Harvard University Press; 1993. p.233-51.
 10. Sturtevant AH. Before Mendel. A History of Genetics. 1st ed. New York: Cold Spring Harbor Laboratory Press; 2001. p.1-17.
 11. Hippocrates. [Embryology and anatomy: the seed and the nature of the child]. Nürven N, çeviri editörü. Hippokrates Külliyatı. 1. Baskı. İstanbul: Pinhan Yayıncılık; 2018. p.359-65.
 12. Aristotle. Book IV. Generation of Animals. 1 st ed. London: William Heinemann Ltd; 1943. p.371-484.
 13. Harper PS. Before Mendel. A Short History of Medical Genetics. 1st ed. Oxford: Oxford University Press; 2008. p.13-52. [Crossref] [PubMed]
 14. Motulsky AG. History of human genetics. In: Speicher MR, Antonarakis SE, Motulsky AG, eds. Vogel and Motulsky?s Human Genetics: Problems and Approaches. 4th ed. Heidelberg: Springer-Verlag Berlin Heidelberg; 2010. p.13-29. [Crossref]
 15. Stubbe H. The nineteenth century. History of Genetics: From Prehistoric Time to the Rediscovery of Mendel?s Laws. 2nd ed. Cambridge: The MIT Press; 1972. p.106-90.
 16. Roberts HF. Camerarius. Plant Hybridization Before Mendel. 1st ed. Princeton: Princeton University Press; 1929. p.12-5. [Crossref]
 17. Kahya E, Öner M. [Biology in the eighteenth century]. Biyoloji Tarihi: İlk Uygarlıklardan On Dokuzuncu Yüzyıla. 1. Baskı. Ankara: İmge Kitabevi; 2007. p.317-26.
 18. Roberts HF. Kölreuter. Plant Hybridization Before Mendel. 1st ed. Princeton: Princeton University Press; 1929. p.34-61. [Crossref]
 19. Mayr E. Joseph Gottlieb Kolreuter?s contributions to biology. Osiris. 1986;2:135-76.[Crossref]
 20. Olby RC. The early hybridists. Origins of Mendelism. 1st ed. London: Constable & Company Ltd; 1966. p.21.
 21. Mayr E. Early theories and breeding experiments. The Growth of Biological Thought: Diversity, Evolution, and Inheritance. 11th ed. Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press; 2000. p.633-51.
 22. Olby RC. Hybridization before Mendel. Hyridization before Mendel. 1st ed. London: Constable and Company Ltd; 1966. p.37-54.[Crossref]
 23. Roberts HF. Wichura and the hybridization of willows. Plant Hybridization Before Mendel. 1st ed. Princeton: Princeton University Press; 1929. p.178-83. [Crossref]
 24. Focke WO. History of plant hybrids. Monist. 1913;23(3):396-416. [Crossref]
 25. Liu Y. A new perspective on Darwin?s pangenesis. Biol Rev Camb Philos Soc. 2008;83(2): 141-9. [Crossref] [PubMed]
 26. Demirsoy A. [Principles of heredity]. Kalıtım ve Evrim. 9. Baskı. Ankara: Meteksan Yayınları; 1998. p.201-5.
 27. Darwin C. Inheritance. The Variation of Animals and Plants under Domestication. 1 st ed. London: John Murray; 1868. p.445-73. [Crossref]
 28. Zou Y. Charles Darwin?s theory of pangenesis. The Embryo Project Encyclopedia. Arizona State University School of Life Sciences Center for Biology and Society; 2017.
 29. Schwarzbach E, Smýkal P, Dostál O, Jarkovská M, Valová S. Gregor J. Mendelgenetics founding father. Czech J Genet Plant Breed. 2014;50(2):43-51. [Crossref]
 30. Olby RC. Gregor Mendel. Origins of Mendelism. 1st ed. London: Constable and Company Ltd; 1966. p.103-23.
 31. Orel V. Gregor Mendel: The First Geneticist. 1st ed. Oxford: Oxford University Press; 1996. p.36-59, 60-91, 92-156, 210-51.
 32. Edelson E. Gregor Mendel: Genetiğin Temelleri. Baytok F, çeviri editörü. 4. Baskı. Ankara: TÜBİTAK Yayınları; 1999. p.106.
 33. Weiling F. Historical study: Johann Gregor Mendel 1822-1884. Am J Med Genet. 1991;40(1):1-25. [Crossref] [PubMed]
 34. Dröscher A. Gregor Mendel, Franz Unger, Carl Nägeli and the magic of numbers. Hist Sci. 2015;53(4):492-508. [Crossref]
 35. Mayr E. The nature of inheritance. The Growth of Biological Thought: Diversity, Evolution, and Inheritance. 11th ed. Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press; 2000. p.711.
 36. Henig RM. Breakdown in Vienna. The Monk in the Garden: The Lost and Found Genius of Gregor Mendel the Father of Genetics. 1st ed. Boston: Houghton Mifflin Harcourt; 2001. p.67-8. [Crossref]
 37. Pierce BA. Basic principles of heredity. Genetics Essentials: Concepts and Connections. 3rd ed. New York: WH Freeman & Company; 2016. p.65-73.
 38. Mendel GJ. 1866. Versuche über Plflanzenhybriden. Verhandlungen des naturforschenden Vereines in Brünn, Bd. IV für das Jahr. 1865. p.3-47. Experiments on Plant Hybrids. Translated: Abbott S, Fairbanks DJ. Genetics 204(2):407-22. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 39. Hartwell LH, Goldberg ML, Fischer JA, Hood L. Mendel?s principles of heredity. Genetics: From Genes to Genomes. 6th ed. New York: McGraw-Hill Education; 2018. p.14-44.
 40. Klug WS, Cummings MR, Spencer CA, Palladino MA. Mendelian genetics. Concepts of Genetics. 11th ed. Boston: Pearson; 2016. p.74-103.
 41. Sturtevant AH. Mendel. A History of Genetics. 1st ed. New York: Cold Spring Harbor Laboratory Press; 2001. p.9-16.
 42. Mendel G. Gregor Mendel?s letters to Carl Nägeli, 1866-1873. Genetics. 1950;35(5 2):129.
 43. Nogler GA. The lesser-known mendel: his experiments on hieracium. Genetics. 2006; 172(1):1-6.
 44. Sturtevant AH. 1866 to 1900. A History of Genetics. 1st ed. New York: Cold Spring Harbor Laboratory Press; 2001. p.17-24.
 45. Harper PS. Mendelism and human inherited disease. A Short History of Medical Genetics. 1st ed. New York: Oxford University Press; 2008. p.77. [Crossref]
 46. Stern C. Mendel and human genetics. Proc Am Philos Soc. 1965;109(4):216-26.

Girişİletişim


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Adres

Türkocağı Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Telefon: +90 312 286 56 56
Faks: +90 312 220 04 70
E-posta: info@turkiyeklinikleri.com

.: Yazı İşleri Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 2
E-posta: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: İngilizce Dil Redaksiyonu

Telefon: +90 312 286 56 56/ 145
E-posta: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Reklam Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 142
E-posta: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Abone ve Halkla İlişkiler Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Müşteri Hizmetleri

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. KULLANIM KOŞULLARI

1.1. http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından ulaşılan internet sayfalarını (Hepsi birden kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde "SİTE"yi kullanmaktan vazgeçiniz. "SİTE" sahibi bu "SİTE"de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, "SİTE"'yi, "SİTE" kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu "SİTE"'nin sahibi Türkocağı cad. No:30, 06520 Balgat Ankara adresinde ikamet eden Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dir (bundan böyle kısaca "Türkiye Klinikleri" olarak anılacaktır). "SİTE"'de sunulan hizmetler "Türkiye Klinikleri" tarafından sağlanmaktadır.

1.3. Bu "SİTE"'de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "Türkiye Klinikleri" dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak "SİTE"'da yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. "Türkiye Klinikleri" tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği "SİTE" hizmetlerinden yararlanan ve "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" 30.03.2014 tarihinde en son değişiklik yapılarak ve web sitesi üzerinden yayınlanarak; "SİTE"yi kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlülüğe konmuştur. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" ayrıca, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "KULLANICI Sözleşmesi"nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. TANIMLAR

2.1. "SİTE" : "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından ve/veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan web sitesi.

2.2. KULLANICI : "SİTE"ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. LİNK : "SİTE" üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden "SİTE"ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK : "Türkiye Klinikleri" "SİTE"yi ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5. "KULLANICI SÖZLEŞMESİ" : "Türkiye Klinikleri"nin sunacağı özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak olan gerçek ve/veya tüzel kişilerle "Türkiye Klinikleri" arasında elektronik ortamda akdedilen sözleşme.

3. HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbesttir.

3.2. "Türkiye Klinikleri" "SİTE" bünyesinde sunulacak servislerden yararlanabilmek için, "KULLANICI"nın "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenecek özellikleri taşıması gereklidir. "Türkiye Klinikleri", bu gerekliliği tek taraflı olarak dilediği zaman değiştirebilir.

3.3. "Türkiye Klinikleri"nin "SİTE" üzerinden belirli bir ücret karşılığı veya ücretsiz olarak vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere;

- Sağlık sektörüne yönelik bilimsel makaleler, kitaplar ve bilgilendirici yayınları sağlamak.

- - Bilimsel dergilere yönelik makale hazırlama aşamasında biçimsel, istatistikî ve editöryal destek sağlamak.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

4.2. "Türkiye Klinikleri"'nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla "SİTE" üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, "SİTE" dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her KULLANICI, "Türkiye Klinikleri"nin ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. "KULLANICI" "SİTE" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "Türkiye Klinikleri" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.3. "SİTE" dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "Türkiye Klinikleri"nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, "Türkiye Klinikleri" çalışanlarının ve yöneticilerinin, "Türkiye Klinikleri" yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. "Türkiye Klinikleri", üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

4.4. "KULLANICI"lar, "SİTE"yi kullanarak, "Türkiye Klinikleri"nin, diğer "KULLANICI"ların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunamazlar. "KULLANICI"ların işbu "SİTE Kullanım Koşulları" hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "SİTE" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "Türkiye Klinikleri"nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.5. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. "Türkiye Klinikleri", "KULLANICI"lar tarafından "Türkiye Klinikleri"ne iletilen veya "SİTE" üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

4.6. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "Türkiye Klinikleri"nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.7. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. "Türkiye Klinikleri", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "KULLANICI"lar, "Türkiye Klinikleri"nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "Türkiye Klinikleri" tarafından yapılabilir. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, "KULLANICI"lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

4.8. "SİTE" üzerinden, "Türkiye Klinikleri"nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya "İÇERİK"lere ve/veya dosyalara link verebilir. Bu link'ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "SİTE" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.9. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden "KULLANICILAR" tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "KULLANICI Sözleşmesi" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. "Türkiye Klinikleri" aynı zamanda; KULLANICI veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, "SİTE"nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1. Bu "SİTE" dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu "SİTE"nin (sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "Türkiye Klinikleri"ne aittir. Kullanıcılar, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerini, "Türkiye Klinikleri" bilgilerini ve "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "Türkiye Klinikleri"nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

5.2. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "Türkiye Klinikleri"; "Türkiye Klinikleri" hizmetleri, "Türkiye Klinikleri" bilgileri, "Türkiye Klinikleri" telif haklarına tabi çalışmaları, "Türkiye Klinikleri" ticari markaları, "Türkiye Klinikleri" ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. SİTE KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"Türkiye Klinikleri", tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu "SİTE Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda "SİTE"'da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MUCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "Türkiye Klinikleri" işbu "SİTE Kullanım Koşulları", gizlilik politikası ve "KULLANICI Sözleşmesi"nden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "Türkiye Klinikleri" açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "Türkiye Klinikleri"nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunu yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dâhildir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" "Türkiye Klinikleri" tarafından "SİTE" içersinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar, işbu sözleşme hükümlerini "SİTE"yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. "Türkiye Klinikleri", dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek "SİTE" üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.

30.03.2014

Gizlilik Bildirimi

  Sitemizi ziyaret etmeden önce aşağıda yazılı kullanım ilkelerini mutlaka okumanızı öneririz. Bu şartları kabul etmeniz halinde sitemizden faydalanırken kurallarımıza uymanız yararınıza olacaktır. Lütfen Kullanım İlkelerimizin tamamını okuyunuz.

  www.turkiyeklinikleri.com Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış bir web sitesidir.

  www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılarının kimliklerine, adreslerine, hizmet sağlayıcılarına ve benzeri bilgilerine erişemez. Bu bilgileri kullanıcılar isterse formlar yoluyla siteye gönderebilirler. Ancak, www.turkiyeklinikleri.com donanım ve yazılım bilgilerinizi toplayabilir. Bu bilgiler arasında şunlar yer alır: IP adresiniz, tarayıcı türü, işletim sistemi, etki alan adı, erişim süreleri ve ilgili web adresleri. www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılardan aldığı kişisel bilgileri (isminiz, elektronik posta adresiniz, ev ve iş adresiniz, telefon numaranız, vb.) üçüncü bir kuruma satamaz, kamuoyuna yayınlayamaz, site içinde tutamaz. Alınan bilgiler sitenin ziyaretçi profili, raporlama ve hizmetlerin tanıtımına kaynak olması için yönlendirici özellik taşır.

  www.turkiyeklinikleri.com sizden aldığı bilgileri şu amaçlar için kullanır:

-Web sitesini iyileştirmek,geliştirmek ve kaliteyi korumak,

-Ziyaretçi profili ve genel istatistik veriler oluşturmak,

-Ziyaretçilerin sitemizi nasıl kullandığı ile ilgili eğilimlerini belirlemek,

-Asılı yayınlar/yazışmalar göndermek,

-Elektronik posta yoluyla basın bültenleri veya bildirimler göndermek,

-Etkinlik ya da yarışma için liste oluşturmak.

  www.turkiyeklinikleri.com adresini kullanmakla;

-Herhangi bir kullanıcının yasal ve ahlaki olmayan davranışlarından Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sorumlu tutulamayacağını,

-Kullanım ilkelerinin zaman zaman değiştirebileceğini,

-Diğer bağlantı sağladığı ama denetleyemediği sitelerin içeriklerinden veya bilgisayarınıza verecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul etmiş sayılırsınız.

  Aşağıda belirtilen durumlarda Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. sitesini kullanıcılara kapatabilir:

-Yanlış, eksik, yanıltıcı ve genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda,

-İstenilen bilgilerin içine ilan, reklam, duyuru, özel veya tüzel kişiliklere hakaret içeren ifadeler kullanıldığında,

-Çeşitli yollarla siteye yapılan saldırılar sırasında

-Virüs nedeniyle sitenin yapısının bozulması durumunda.

  Kod ve yazılım da dahil, sitede yer alan yazılı, görüntülü ve sesli fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca güvence altındadır.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.in yazılı izni olmadığı sürece sitede yer alan bilgiler; başka bir bilgisayara yüklenemez, değiştirilemez, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yeniden yayınlanamaz, postalanamaz, dağıtılamaz.

  Sitede bulunan yazılım ve tasarımların her hakkı Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye aittir.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. kullanım ilkelerimizle ilgili yorumlarınızı almaktan memnuniyet duyacaktır. Sitemizi zenginleştirebileceğini düşündüğünüz konuları ya da sitemizle ilgili yaşadığınız bir problem olursa lütfen bizimle paylaşın.

info@turkiyeklinikleri.com

04.04.2014