Turkiye Klinikleri Journal of Medical Ethics-Law and History

.: REVIEW
Kalıtım Tarihinde Bir Biyografi Çalışması: Gregor Johann Mendel (1822-1884)
A Biographical Study in the History of Heredity: Gregor Johann Mendel (1822-1884)
Ayşe KURTOĞLUa, Berna ARDAa
aTıp Tarihi ve Etik AD, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara, TÜRKİYE
Turkiye Klinikleri J Med Ethics. 2019;27(2):162-77
doi: 10.5336/mdethic.2019-65409
Article Language: TR
Full Text
ÖZET
Yirminci yüzyılın başında bilimsel araştırmaları; kuşak, kalıtsallık veya kalıtım ile ilgili araştırmalardan ayırmak amacıyla türetilen genetik terimi, yine bu yüzyılın ortalarından itibaren embriyoloji ve evrim ile birlikte daha karmaşık bir alan olarak biyolojinin ayrı bir disiplini hâline gelmiştir. Kalıtımı, özellikle genleri inceleyen genetik; tıp, biyoteknoloji ve tarım gibi alanlarla yakın ilişki içerisindedir ve günümüzde bilimsel alanın önde gelen disiplinlerinden biri hâline gelmiştir. Kalıtım ise belirli karakterlerin ebeveynlerden yavrularına aktarıldığı tüm biyolojik süreçlerin toplamıdır. Kalıtım tarihi içerisinde Gregor Johann Mendel'in 19. yüzyılın ortalarında Pisum bitkilerini kullanarak yaptığı çaprazlama deneyleri oldukça önemli bir yere sahiptir. Mendel'in gerçekleştirdiği bu deneylerde karakter özelliklerini gözlemlemesi ve çalışmalarından elde ettiği sonuçlardan ortaya koyduğu kalıtım kuramı, Charles Darwin'in evrim kuramı ile bugünkü biyolojinin kuramsal temelini oluşturmaktadır. Bu çalışmada, biyografik tarih çalışması yapılmış, genetiğin kurucusu olarak kabul edilen Gregor Johann Mendel'in kalıtım tarihindeki yerinin, hayatının, çalışmalarının, bilimsel yönteminin ve arka planının anlatılması amaçlanmıştır. Bu bağlamda, ilk olarak Mendel öncesi kalıtım düşüncesi işlenmiştir. Kalıtım tarihine bakıldığında, tarihöncesi dönemlerden itibaren bilinçli ya da bilinçsiz olarak karakter seçiminin yapıldığı görülmektedir. Bu nedenle, ilk olarak tarih öncesi döneme değinilmiş, ardından Antik Yunan'daki kalıtım ile ilgili temel düşüncelere yer verilmiştir. On yedinci yüzyıldan itibaren bitki çaprazlama çalışmalarında bir artış yaşandığı görülmektedir. Ancak, konuyu sınırlandırmak amacıyla, makale kapsamında, Mendel'in çalışmalarına öncülük eden ve Mendel'in de kendi çalışmasında atıfta bulunduğu botanikçilere ve Mendel'in çağdaşı olan Charles Darwin'in kalıtım ile ilgili görüşlerine yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Tıp tarihi; genetik; kalıtım; kalıtım tarihi; gregor johann mendel
ABSTRACT
The term genetics which was derived to distinguish the scientific researches, from the researches on generation or heredity at the beginning of the 20th century. From the middle of this century it has become a separate discipline of biology as a more complex field with embryology and evolution. Heredity is in close relationship which areas such as genetics, medicine, biotechnology and agriculture. Today, it has become one of the leading disciplines of the scientific field. Heredity is all biological processes in which certain characteristics are transferred from parents to their generation. In the history of heredity, Gregor Johann Mendel's experiments by using Pisum plants in the mid-19th century have a significant place. Observing the characters of Pisum by Mendel and the theory of heredity which he elaborated with the results of his studies constitute the theoretical basis of today's biology with Darwin's theory of evolution. In this article, a biographical history study was conducted, and Mendel's, who is accepted as the founder of genetics, role in the history of heredity, his life, the methods used in his studies and the background of his studies are explained in detailed. In this context, firstly, the idea of heredity in the pre-Mendel period was studied. Looking at the history of heredity, from prehistoric times it has been seen that the select of character is done consciously or unconsciously. Therefore, the prehistoric period was first mentioned, then basic ideas on heredity in Ancient Greece were included. It is observed that there is an increase in the plant hybridization studies from the 17th century. However, in order to limit the study, within the scope of the article, the views of Mendel's contemporary botanists and the view of on heredity Charles Darwin's who was Mendel's contemporary were also included.

Keywords: History of medicine; genetics; heredity; history of genetics; gregor johann mendel
REFERENCES:
 1. Magner LN. Genetics. A History of the Life Sciences. 3rd ed. New York: Marcel Dekker, Inc; 2002. p.369-415.
 2. Maas W. The classical period, 1860-1940. Gene Action: A Historical Account. 1 st ed. Oxford: Oxford University Press; 2001. p.1-20.
 3. Stubbe H. Prehistoric times: the origin of domestic animals and cultivated plants and ancient views on heredity. History of Genetics: From Prehistoric Time to the Rediscovery of Mendel?s Laws. 2nd ed. Cambridge: MIT Press; 1972. p.1-11.
 4. Pierce BA. Introduction to genetics. Genetics Essentials: Concepts and Connections. 3rd ed. New York: WH Freeman; 2016. p.1-16.
 5. Stubbe H. Reproduction and heredity: the hypotheses of the Greeks. History of Genetics: From Prehistoric Time to the Rediscovery of Mendel?s Laws. 2nd ed. Cambridge: MIT Press; 1972. p.12-50.
 6. Lew K. Early ideas about heredity. Heredity. 1st ed. New York: Infobase Publishing; 2009. p.16.
 7. Brumbaugh RS. Genetic theory in the pythagorean school. J Hered. 1952;43(2):86-8. [Crossref]
 8. Mukherjee S. [The missing science of heredity: The discovery and rediscovery of genes (1865-1935)]. Duran C, çeiviri editörü. Gen & Hayli Kişisel Bir Hikaye. 1. Baskı. İstanbul: Domingo Yayınevi; 2018. p.21-2, 42-3.
 9. Moore JA. Pangenesis. Science as a Way of Knowing: The Foundations of Modern Biology. 1st ed. Cambridge: Harvard University Press; 1993. p.233-51.
 10. Sturtevant AH. Before Mendel. A History of Genetics. 1st ed. New York: Cold Spring Harbor Laboratory Press; 2001. p.1-17.
 11. Hippocrates. [Embryology and anatomy: the seed and the nature of the child]. Nürven N, çeviri editörü. Hippokrates Külliyatı. 1. Baskı. İstanbul: Pinhan Yayıncılık; 2018. p.359-65.
 12. Aristotle. Book IV. Generation of Animals. 1 st ed. London: William Heinemann Ltd; 1943. p.371-484.
 13. Harper PS. Before Mendel. A Short History of Medical Genetics. 1st ed. Oxford: Oxford University Press; 2008. p.13-52. [Crossref] [PubMed]
 14. Motulsky AG. History of human genetics. In: Speicher MR, Antonarakis SE, Motulsky AG, eds. Vogel and Motulsky?s Human Genetics: Problems and Approaches. 4th ed. Heidelberg: Springer-Verlag Berlin Heidelberg; 2010. p.13-29. [Crossref]
 15. Stubbe H. The nineteenth century. History of Genetics: From Prehistoric Time to the Rediscovery of Mendel?s Laws. 2nd ed. Cambridge: The MIT Press; 1972. p.106-90.
 16. Roberts HF. Camerarius. Plant Hybridization Before Mendel. 1st ed. Princeton: Princeton University Press; 1929. p.12-5. [Crossref]
 17. Kahya E, Öner M. [Biology in the eighteenth century]. Biyoloji Tarihi: İlk Uygarlıklardan On Dokuzuncu Yüzyıla. 1. Baskı. Ankara: İmge Kitabevi; 2007. p.317-26.
 18. Roberts HF. Kölreuter. Plant Hybridization Before Mendel. 1st ed. Princeton: Princeton University Press; 1929. p.34-61. [Crossref]
 19. Mayr E. Joseph Gottlieb Kolreuter?s contributions to biology. Osiris. 1986;2:135-76.[Crossref]
 20. Olby RC. The early hybridists. Origins of Mendelism. 1st ed. London: Constable & Company Ltd; 1966. p.21.
 21. Mayr E. Early theories and breeding experiments. The Growth of Biological Thought: Diversity, Evolution, and Inheritance. 11th ed. Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press; 2000. p.633-51.
 22. Olby RC. Hybridization before Mendel. Hyridization before Mendel. 1st ed. London: Constable and Company Ltd; 1966. p.37-54.[Crossref]
 23. Roberts HF. Wichura and the hybridization of willows. Plant Hybridization Before Mendel. 1st ed. Princeton: Princeton University Press; 1929. p.178-83. [Crossref]
 24. Focke WO. History of plant hybrids. Monist. 1913;23(3):396-416. [Crossref]
 25. Liu Y. A new perspective on Darwin?s pangenesis. Biol Rev Camb Philos Soc. 2008;83(2): 141-9. [Crossref] [PubMed]
 26. Demirsoy A. [Principles of heredity]. Kalıtım ve Evrim. 9. Baskı. Ankara: Meteksan Yayınları; 1998. p.201-5.
 27. Darwin C. Inheritance. The Variation of Animals and Plants under Domestication. 1 st ed. London: John Murray; 1868. p.445-73. [Crossref]
 28. Zou Y. Charles Darwin?s theory of pangenesis. The Embryo Project Encyclopedia. Arizona State University School of Life Sciences Center for Biology and Society; 2017.
 29. Schwarzbach E, Smýkal P, Dostál O, Jarkovská M, Valová S. Gregor J. Mendelgenetics founding father. Czech J Genet Plant Breed. 2014;50(2):43-51. [Crossref]
 30. Olby RC. Gregor Mendel. Origins of Mendelism. 1st ed. London: Constable and Company Ltd; 1966. p.103-23.
 31. Orel V. Gregor Mendel: The First Geneticist. 1st ed. Oxford: Oxford University Press; 1996. p.36-59, 60-91, 92-156, 210-51.
 32. Edelson E. Gregor Mendel: Genetiğin Temelleri. Baytok F, çeviri editörü. 4. Baskı. Ankara: TÜBİTAK Yayınları; 1999. p.106.
 33. Weiling F. Historical study: Johann Gregor Mendel 1822-1884. Am J Med Genet. 1991;40(1):1-25. [Crossref] [PubMed]
 34. Dröscher A. Gregor Mendel, Franz Unger, Carl Nägeli and the magic of numbers. Hist Sci. 2015;53(4):492-508. [Crossref]
 35. Mayr E. The nature of inheritance. The Growth of Biological Thought: Diversity, Evolution, and Inheritance. 11th ed. Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press; 2000. p.711.
 36. Henig RM. Breakdown in Vienna. The Monk in the Garden: The Lost and Found Genius of Gregor Mendel the Father of Genetics. 1st ed. Boston: Houghton Mifflin Harcourt; 2001. p.67-8. [Crossref]
 37. Pierce BA. Basic principles of heredity. Genetics Essentials: Concepts and Connections. 3rd ed. New York: WH Freeman & Company; 2016. p.65-73.
 38. Mendel GJ. 1866. Versuche über Plflanzenhybriden. Verhandlungen des naturforschenden Vereines in Brünn, Bd. IV für das Jahr. 1865. p.3-47. Experiments on Plant Hybrids. Translated: Abbott S, Fairbanks DJ. Genetics 204(2):407-22. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 39. Hartwell LH, Goldberg ML, Fischer JA, Hood L. Mendel?s principles of heredity. Genetics: From Genes to Genomes. 6th ed. New York: McGraw-Hill Education; 2018. p.14-44.
 40. Klug WS, Cummings MR, Spencer CA, Palladino MA. Mendelian genetics. Concepts of Genetics. 11th ed. Boston: Pearson; 2016. p.74-103.
 41. Sturtevant AH. Mendel. A History of Genetics. 1st ed. New York: Cold Spring Harbor Laboratory Press; 2001. p.9-16.
 42. Mendel G. Gregor Mendel?s letters to Carl Nägeli, 1866-1873. Genetics. 1950;35(5 2):129.
 43. Nogler GA. The lesser-known mendel: his experiments on hieracium. Genetics. 2006; 172(1):1-6.
 44. Sturtevant AH. 1866 to 1900. A History of Genetics. 1st ed. New York: Cold Spring Harbor Laboratory Press; 2001. p.17-24.
 45. Harper PS. Mendelism and human inherited disease. A Short History of Medical Genetics. 1st ed. New York: Oxford University Press; 2008. p.77. [Crossref]
 46. Stern C. Mendel and human genetics. Proc Am Philos Soc. 1965;109(4):216-26.

LoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 2
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com