Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi Dergisi

.: ARAŞTIRMA
Ciltlere Sığmayan Bir Yaşamın Kitabı ''Tevfik Sağlam 1882-1963''
A Book of Biography That Does Not Fit into Volumes: ''Tevfik Sağlam 1882-1963''
Selda OKUYAZa, Oya ÖGENLERa, İlter UZELb,c
aMersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik ABD, Mersin, TÜRKİYE
bÇukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Emekli Öğretim Üyesi, Adana, TÜRKİYE
cÇukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Emekli Öğretim Üyesi, Adana, TÜRKİYE
Turkiye Klinikleri J Med Ethics. 2021;29(1):13-23
doi: 10.5336/mdethic.2020-76651
Makale Dili: TR
Tam Metin
ÖZET
Cumhuriyetin kuruluş öncesi ve sonrası dönemlerinde, tıp tarihimizde önemli bir yere sahip olan Tevfik Sağlam, yaşamını tıbba adamış bir kişidir. Dr. Tevfik Sağlam'ın etkisi, yetiştirdiği öğrencileri, kaynak olarak kullanılan eserleri ve yöneticilik vasfı ile yaptığı düzenlemeleri sayesinde, 1963 yılındaki vefatından sonra bile varlığını sürdürmüştür. Tevfik Sağlam'ın anısına birçok metin yazılmıştır. ''Tevfik Sağlam 1882-1963'' başlıklı 3 ciltlik kitap, onunla ilgili yayınları toparlayan oldukça geniş kapsamlı bir eserdir. Çalışmanın amacı, günümüzde az sayıda bulunabilen ''Tevfik Sağlam 1882-1963'' başlıklı kitabın irdelenmesi ile önder bir kişiliğe sahip Dr. Tevfik Sağlam'ın yaşamı üzerinden dönemin Türk Tıp Tarihine kısa bir değerlendirme yapmaktır. Araştırma, Ocak ve Nisan 2019 tarihleri arasında yazarların arşivinde bulunan ''Tevfik Sağlam 1882-1963'' başlıklı kitap üzerinde çalışılarak yapıldı. İlk olarak kitabın ve yazarların tanıtımı yapıldı. Ciltlerinde yer alan bölümler içeriklerine uygun olarak sınıflandırıldı, literatür ile karşılaştırmalı olarak analiz yapıldı ve literatürde yer alma durumu incelendi. Araştırmamıza konu olan kitabın 1.ve 2. cildi (1966-1968 yılında) İsmail Akgün Matbaasında, 3. cildi ise 1971 yılında Hilal Matbaacılık Kollektif Şirketinde, İstanbul'da basılmıştır. Birinci cildi 317 sayfa, 2. cildi 304 sayfa, 3. cildi ise 304 sayfadan oluşmaktadır. Birinci cildi derleyenler belirtilmemekle birlikte 2. ve 3. ciltleri derleyenler Dr. Tevfik İsmail Gökçe ve Dr. S. Neşati Üster'dir. Kitabın içeriğinde, Tevfik Sağlam için söylenenler ve yazılanlar başta olmak üzere kendi anılarının da dâhil olduğu Türk Tıp Tarihi'ne ışık tutacak pek çok belgeye yer verilmiştir. Kitap, bir hekimin hayatı üzerinden Osmanlı İmparatorluğu'nun son zamanlarında, Cumhuriyetin kuruluşu ve sonrasında tıp eğitimi, sağlık hizmeti, bulaşıcı hastalıklarla, salgınlarla savaş ve sağlık yönetimi gibi birçok konuyu içinde barındırmaktadır. Örnek bir kişilik olan Tevfik Sağlam'ın kendisinin ve onun adına derlenen ''Tevfik Sağlam 1882-1963'' başlıklı kitabın Türk Tıp Tarihi'ne olana katkısı yadsınamaz.

Anahtar Kelimeler: Tevfik Sağlam; Türk tıp tarihi; bulaşıcı hastalıklar tarihi; verem savaşı; tıp eğitimi
ABSTRACT
Tevfik Sağlam, who had an important place in the history of medicine before and after the establishment of the Republic, is a person who devoted his life to medicine. 1963 is a comprehensive work thanks to the influence of Dr. Tevfik Sağlam, the students he trained, his works used as resources, and the arrangements made with his directorship capacity. The aim of the study is to briefly evaluate the history of Turkish medicine through the examination of the book ''Tevfik Sağlam 1882-1963'', which can be found in a small number today, and the life of Dr. Tevfik Sağlam, a leading person of the period. The research was done by studying on the book titled ''Tevfik Sağlam 1882-1963'', which is in the authors'' archive, between January-April 2019. The book and its authors were first introduced. The chapters in the volumes were classified according to their content, analyzed comparatively with the literature, and whether they were included in the literature was examined. The first and second volumes of the book (1966-1968) were published in Ismail Akgün Printing House and the third volume was published in 1971 in Hilal Printing Collective Company, Istanbul. Its first volume consists of 317 pages, its second volume is 304 pages, and its third volume is 304 pages. The editors of the first volume are not specified, but the editors of the second and third volumes are Dr. Tevfik Ismail Gökçe and Dr. S. Neşati Uster. The contents of the book include many documents to shed light on the history of Turkish medicine, including his own memoirs, especially those written and said for Tevfik Sağlam. The book covers many topics such as medical education, health care, infectious diseases, fight against epidemics and health management during the late Ottoman Empire, and after the establishment of the Republic throughout the life of the physician. The contribution of Tevfik Sağlam, an exemplary character, and the book ''Tevfik Sağlam 1882-1963'', which was written in his name, to the history of Turkish Medicine is undeniable.

Keywords: Tevfik Sağlam; Turkish medical history; history of infectious diseases; fight against tuberculosis; medical education
REFERANSLAR:
 1. Sağlam T. Nasıl Okudum. Atatürk'ün Yüzüncü Doğum Yılını Kutlama Yayınları Özel Seri 4. 3. Baskı. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi; 1981.
 2. Uzel İ. [A Part from the history of "Gülhane"] Türk Tıp Tarihi Araştırmaları 3. Sarı N, Hatemi H, editörler. 1. Baskı. İstanbul: Emek Gazete ve Matbaacılık AŞ; 1989. p.74-91.
 3. Gökçe Tİ. Tevfik Sağlam 1882-1963. 1. Cilt. 1. Baskı. İstanbul: İsmail Akgün Matbaası; 1966.
 4. Taner H. [Tanpınar'ın Teşhisi]. Ölürse Ten Ölür Canlar Ölesi Değil. 3. Baskı. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları; 2019. p.190.
 5. Yurdakul ES, Namal F. The analyze of third edition of the book about propaedeutic authored by Prof. Dr. Tevfik Sağlam. Lokman Hekim Journal. Özel Sayı:2013. 110-1.[Link] 
 6. Aksoys IA, Kyle RA, Shampo MA. Tevfik Saglam-Dedicated Turkish Physician. Mayo Clinic Proceedings. 1994;69(8):746.[Crossref] 
 7. DC Council. Turkey, Retirement of Prof. Tevfik Saglam. JAMA. 1952;150(7):712. Erişim Tarihi: 18.06.2020 Erişim Adresi:[Crossref] 
 8. Yıldırım N. [Tevfik İsmail Gökçe (1891-1976)] Yıldırım N, Gürgan M. [Verem Mücadelesinin Öncüleri] Türk Göğüs Hastalıkları Tarihi. Metintaş M, editör. Türk Toraks Derneği. 1. Baskı. İstanbul: Aves Yayıncılık, 2012. p.185.
 9. Ertunç T. [Hem Hastane Hem Tarih] Türk Tıbbının Kısa Tarihi. 1. Baskı. İstanbul: Onbir Yayınları; 2019. p.23-4.
 10. Gökçe Tİ. Türkiye Verem Savaşı Derneği Kuruluş Gelişim ve Çalışmaları-1948-1972: Yurdumuzda Verem Savaşı Dernekleri. 1. Baskı. İstanbul: Türkiye Ulusal Verem Savaşı Derneği Neşriyatı; 1973.
 11. Tor Ç. Bursa Tabip Odası Tarihi 1928-2013. Bursa Tabip Odası Yayınları; 1. Baskı. Bursa: Rota Ofset Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi AŞ.; 2013.
 12. Rukancı F. [Physical qualification of manuscripts]. Erdem. 2002;63:169-204.[Link] 
 13. Taşkın E. Ermumcu H. [Effects on visual identity of the amblem of institutions: the case of dumlupinar university] Organizasyon Ve Yönetim Bilimleri Dergisi. 2011;3(1):11-22.[Link] 
 14. Gökçe Tİ. Verem Savaşında 50 Yıl 1918-1968. 1. Baskı. İstanbul: Türkiye Ulusal Verem Savaşı Derneği; 1968.
 15. Genç Kuzuca İ, Şahinoğlu S, Acıduman A. [Social associations in fight against tuberculosis]. Lokman Hekim Dergisi. 2019;9(3):337-48.[Link] 
 16. Gökçe Tİ. Üster SN. Tevfik Sağlam 1882-1963. Cilt II. 1. Baskı. İstanbul: İsmail Akgün Matbaası; 1968.
 17. Gökçe Tİ, Üster SN. Tevfik Sağlam 1882-1963. Cilt III. 1. Baskı. İstanbul: Hilal Matbaacılık Kollektif Şirketi; 1971.
 18. Prof. Dr. Nusret Fişek'in Kitaplaşmamış Yazıları-III Eğitim, Tıp Eğitimi, Uzmanlık, Sürekli Eğitim ve Diğer Konulardaki Yazıları, Bir Önder: Tevfik Salim Sağlam. Toplum ve Hekim. 1991;47(1):1.[Link] 
 19. Fromm E. Sevme Sanatı. [The Art Of Loving] Çeviren I. Gündüz. 11. Baskı. İstanbul: Say Yayınları, 2000. p.30.
 20. Namal A, Öncel Ö. Müfide Küley. Nobel Med. 2009;5(3):102-7.[Link] 
 21. Yapıcı G, Uğurhan Torlak F, Ögenler O, Çiçek K, Emir S, Atıcı Ş, et al. [Discrimination experiences of practicing and training female physicians in Mersin]. Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2010;3(1):22-9.[Link] 
 22. Etker Ş. [Elegy to the Darülfünun]. Osmanlı Bilimi Araştırmaları, XVII/2. 2016:42-55.[Link] 
 23. Dinç G. [The evolution of infectious and epidemic diseases from Mid-Asia Turkish populations through today's Turkey]. Başağaoğlu İ, Dinç G, editörler. Yeni Tıp Tarihi Araştırmaları 18. İstanbul: Özgün Ofset; 2012. p.73-104.
 24. Başaran CH. Prof. Tbp. Mirliva Julıus Wieting Tarafından Yazılan "Gülhane Hakkında Üçüncü Lâyiha" Adlı Eserin Çeviri Yazısı, [Transliteration of Prof. Dr. Brigadier Julius Wietıng's "Third Report About Gulhane"] Dinç G, editör. Yeni Tıp Tarihi Araştırmaları 24. 1. Baskı. İstanbul: Ege Reklam Basım Sanatları San Tic Ltd Şti; 2018. p.53-82.
 25. Tuğluoğlu F. [Malaria Control in Turkey]. Türkiye Parazitoloji Dergisi. 2008;32(4): 351-9.[Link] 
 26. Güler C. Tevfik Sağlam'ın İki Mektubu ve Bir Raporu Işığında 1933 Üniversite Reformu. Kebikeç. 2012;34:295-322.[Link] 
 27. Namal Y. [Contributions of Foreign Scientists to the Higher Education Between 1933-1950 Years in Turkey] Yükseköğretim ve Bilim Dergisi/Journal of Higher Education and Science. 2012;2(1):14-9. erişim tarihi: 31.01.2021[Crossref] 
 28. Arıoğlu E, Girgin C. 1974-2001 Döneminde Ülkemizdeki Bilimsel Yayın Performansının Kısa Değerlendirilmesi. Erişim tarihi:14.04.2020[Link] 
 29. Akıllı E, Büyükçınar Ö, Latif V, Yetgin S, Gürses EA, Saraç C, et al. Türkiye Bilimsel Yayın Göstergeleri Tubitak 2009.Erişim tarihi:14.04.2020. [Link] 
 30. Başustaoğlu A. Bir Nefes Sıhhat Tevfik Sağlam'ın Yaşamı. 1. Baskı. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları; 2016.
 31. Özdemir H. Salgın hastalıklardan ölümler, 1914-1918. Atatürk Kültür ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yayınları XVI. Dizi - Sayı 104. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi; 2005. p.283.
 32. Al U. [Evaluation of Scientific Publications: h-index and Performance of Turkey]. Bilgi Dünyası. 2008;9(2):263-85.[Crossref] 
 33. Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi. 2016.Erişim tarihi:14.04.2020. [Link] 

.: Güncel

Girişİletişim


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Adres

Türkocağı Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Telefon: +90 312 286 56 56
Faks: +90 312 220 04 70
E-posta: info@turkiyeklinikleri.com

.: Yazı İşleri Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 2
E-posta: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: İngilizce Dil Redaksiyonu

Telefon: +90 312 286 56 56/ 145
E-posta: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Reklam Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 142
E-posta: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Abone ve Halkla İlişkiler Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Müşteri Hizmetleri

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. KULLANIM KOŞULLARI

1.1. http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından ulaşılan internet sayfalarını (Hepsi birden kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde "SİTE"yi kullanmaktan vazgeçiniz. "SİTE" sahibi bu "SİTE"de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, "SİTE"'yi, "SİTE" kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu "SİTE"'nin sahibi Türkocağı cad. No:30, 06520 Balgat Ankara adresinde ikamet eden Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dir (bundan böyle kısaca "Türkiye Klinikleri" olarak anılacaktır). "SİTE"'de sunulan hizmetler "Türkiye Klinikleri" tarafından sağlanmaktadır.

1.3. Bu "SİTE"'de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "Türkiye Klinikleri" dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak "SİTE"'da yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. "Türkiye Klinikleri" tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği "SİTE" hizmetlerinden yararlanan ve "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" 30.03.2014 tarihinde en son değişiklik yapılarak ve web sitesi üzerinden yayınlanarak; "SİTE"yi kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlülüğe konmuştur. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" ayrıca, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "KULLANICI Sözleşmesi"nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. TANIMLAR

2.1. "SİTE" : "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından ve/veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan web sitesi.

2.2. KULLANICI : "SİTE"ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. LİNK : "SİTE" üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden "SİTE"ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK : "Türkiye Klinikleri" "SİTE"yi ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5. "KULLANICI SÖZLEŞMESİ" : "Türkiye Klinikleri"nin sunacağı özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak olan gerçek ve/veya tüzel kişilerle "Türkiye Klinikleri" arasında elektronik ortamda akdedilen sözleşme.

3. HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbesttir.

3.2. "Türkiye Klinikleri" "SİTE" bünyesinde sunulacak servislerden yararlanabilmek için, "KULLANICI"nın "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenecek özellikleri taşıması gereklidir. "Türkiye Klinikleri", bu gerekliliği tek taraflı olarak dilediği zaman değiştirebilir.

3.3. "Türkiye Klinikleri"nin "SİTE" üzerinden belirli bir ücret karşılığı veya ücretsiz olarak vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere;

- Sağlık sektörüne yönelik bilimsel makaleler, kitaplar ve bilgilendirici yayınları sağlamak.

- - Bilimsel dergilere yönelik makale hazırlama aşamasında biçimsel, istatistikî ve editöryal destek sağlamak.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

4.2. "Türkiye Klinikleri"'nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla "SİTE" üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, "SİTE" dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her KULLANICI, "Türkiye Klinikleri"nin ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. "KULLANICI" "SİTE" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "Türkiye Klinikleri" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.3. "SİTE" dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "Türkiye Klinikleri"nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, "Türkiye Klinikleri" çalışanlarının ve yöneticilerinin, "Türkiye Klinikleri" yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. "Türkiye Klinikleri", üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

4.4. "KULLANICI"lar, "SİTE"yi kullanarak, "Türkiye Klinikleri"nin, diğer "KULLANICI"ların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunamazlar. "KULLANICI"ların işbu "SİTE Kullanım Koşulları" hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "SİTE" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "Türkiye Klinikleri"nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.5. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. "Türkiye Klinikleri", "KULLANICI"lar tarafından "Türkiye Klinikleri"ne iletilen veya "SİTE" üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

4.6. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "Türkiye Klinikleri"nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.7. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. "Türkiye Klinikleri", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "KULLANICI"lar, "Türkiye Klinikleri"nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "Türkiye Klinikleri" tarafından yapılabilir. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, "KULLANICI"lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

4.8. "SİTE" üzerinden, "Türkiye Klinikleri"nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya "İÇERİK"lere ve/veya dosyalara link verebilir. Bu link'ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "SİTE" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.9. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden "KULLANICILAR" tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "KULLANICI Sözleşmesi" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. "Türkiye Klinikleri" aynı zamanda; KULLANICI veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, "SİTE"nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1. Bu "SİTE" dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu "SİTE"nin (sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "Türkiye Klinikleri"ne aittir. Kullanıcılar, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerini, "Türkiye Klinikleri" bilgilerini ve "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "Türkiye Klinikleri"nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

5.2. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "Türkiye Klinikleri"; "Türkiye Klinikleri" hizmetleri, "Türkiye Klinikleri" bilgileri, "Türkiye Klinikleri" telif haklarına tabi çalışmaları, "Türkiye Klinikleri" ticari markaları, "Türkiye Klinikleri" ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. SİTE KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"Türkiye Klinikleri", tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu "SİTE Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda "SİTE"'da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MUCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "Türkiye Klinikleri" işbu "SİTE Kullanım Koşulları", gizlilik politikası ve "KULLANICI Sözleşmesi"nden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "Türkiye Klinikleri" açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "Türkiye Klinikleri"nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunu yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dâhildir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" "Türkiye Klinikleri" tarafından "SİTE" içersinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar, işbu sözleşme hükümlerini "SİTE"yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. "Türkiye Klinikleri", dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek "SİTE" üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.

30.03.2014

Gizlilik Bildirimi

  Sitemizi ziyaret etmeden önce aşağıda yazılı kullanım ilkelerini mutlaka okumanızı öneririz. Bu şartları kabul etmeniz halinde sitemizden faydalanırken kurallarımıza uymanız yararınıza olacaktır. Lütfen Kullanım İlkelerimizin tamamını okuyunuz.

  www.turkiyeklinikleri.com Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış bir web sitesidir.

  www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılarının kimliklerine, adreslerine, hizmet sağlayıcılarına ve benzeri bilgilerine erişemez. Bu bilgileri kullanıcılar isterse formlar yoluyla siteye gönderebilirler. Ancak, www.turkiyeklinikleri.com donanım ve yazılım bilgilerinizi toplayabilir. Bu bilgiler arasında şunlar yer alır: IP adresiniz, tarayıcı türü, işletim sistemi, etki alan adı, erişim süreleri ve ilgili web adresleri. www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılardan aldığı kişisel bilgileri (isminiz, elektronik posta adresiniz, ev ve iş adresiniz, telefon numaranız, vb.) üçüncü bir kuruma satamaz, kamuoyuna yayınlayamaz, site içinde tutamaz. Alınan bilgiler sitenin ziyaretçi profili, raporlama ve hizmetlerin tanıtımına kaynak olması için yönlendirici özellik taşır.

  www.turkiyeklinikleri.com sizden aldığı bilgileri şu amaçlar için kullanır:

-Web sitesini iyileştirmek,geliştirmek ve kaliteyi korumak,

-Ziyaretçi profili ve genel istatistik veriler oluşturmak,

-Ziyaretçilerin sitemizi nasıl kullandığı ile ilgili eğilimlerini belirlemek,

-Asılı yayınlar/yazışmalar göndermek,

-Elektronik posta yoluyla basın bültenleri veya bildirimler göndermek,

-Etkinlik ya da yarışma için liste oluşturmak.

  www.turkiyeklinikleri.com adresini kullanmakla;

-Herhangi bir kullanıcının yasal ve ahlaki olmayan davranışlarından Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sorumlu tutulamayacağını,

-Kullanım ilkelerinin zaman zaman değiştirebileceğini,

-Diğer bağlantı sağladığı ama denetleyemediği sitelerin içeriklerinden veya bilgisayarınıza verecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul etmiş sayılırsınız.

  Aşağıda belirtilen durumlarda Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. sitesini kullanıcılara kapatabilir:

-Yanlış, eksik, yanıltıcı ve genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda,

-İstenilen bilgilerin içine ilan, reklam, duyuru, özel veya tüzel kişiliklere hakaret içeren ifadeler kullanıldığında,

-Çeşitli yollarla siteye yapılan saldırılar sırasında

-Virüs nedeniyle sitenin yapısının bozulması durumunda.

  Kod ve yazılım da dahil, sitede yer alan yazılı, görüntülü ve sesli fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca güvence altındadır.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.in yazılı izni olmadığı sürece sitede yer alan bilgiler; başka bir bilgisayara yüklenemez, değiştirilemez, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yeniden yayınlanamaz, postalanamaz, dağıtılamaz.

  Sitede bulunan yazılım ve tasarımların her hakkı Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye aittir.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. kullanım ilkelerimizle ilgili yorumlarınızı almaktan memnuniyet duyacaktır. Sitemizi zenginleştirebileceğini düşündüğünüz konuları ya da sitemizle ilgili yaşadığınız bir problem olursa lütfen bizimle paylaşın.

info@turkiyeklinikleri.com

04.04.2014