Turkiye Klinikleri Journal of Medical Ethics-Law and History

.: RESEARCH
Ciltlere Sığmayan Bir Yaşamın Kitabı ''Tevfik Sağlam 1882-1963''
A Book of Biography That Does Not Fit into Volumes: ''Tevfik Sağlam 1882-1963''
Selda OKUYAZa, Oya ÖGENLERa, İlter UZELb,c
aMersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik ABD, Mersin, TÜRKİYE
bÇukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Emekli Öğretim Üyesi, Adana, TÜRKİYE
cÇukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Emekli Öğretim Üyesi, Adana, TÜRKİYE
Turkiye Klinikleri J Med Ethics. 2021;29(1):13-23
doi: 10.5336/mdethic.2020-76651
Article Language: TR
Full Text
ÖZET
Cumhuriyetin kuruluş öncesi ve sonrası dönemlerinde, tıp tarihimizde önemli bir yere sahip olan Tevfik Sağlam, yaşamını tıbba adamış bir kişidir. Dr. Tevfik Sağlam'ın etkisi, yetiştirdiği öğrencileri, kaynak olarak kullanılan eserleri ve yöneticilik vasfı ile yaptığı düzenlemeleri sayesinde, 1963 yılındaki vefatından sonra bile varlığını sürdürmüştür. Tevfik Sağlam'ın anısına birçok metin yazılmıştır. ''Tevfik Sağlam 1882-1963'' başlıklı 3 ciltlik kitap, onunla ilgili yayınları toparlayan oldukça geniş kapsamlı bir eserdir. Çalışmanın amacı, günümüzde az sayıda bulunabilen ''Tevfik Sağlam 1882-1963'' başlıklı kitabın irdelenmesi ile önder bir kişiliğe sahip Dr. Tevfik Sağlam'ın yaşamı üzerinden dönemin Türk Tıp Tarihine kısa bir değerlendirme yapmaktır. Araştırma, Ocak ve Nisan 2019 tarihleri arasında yazarların arşivinde bulunan ''Tevfik Sağlam 1882-1963'' başlıklı kitap üzerinde çalışılarak yapıldı. İlk olarak kitabın ve yazarların tanıtımı yapıldı. Ciltlerinde yer alan bölümler içeriklerine uygun olarak sınıflandırıldı, literatür ile karşılaştırmalı olarak analiz yapıldı ve literatürde yer alma durumu incelendi. Araştırmamıza konu olan kitabın 1.ve 2. cildi (1966-1968 yılında) İsmail Akgün Matbaasında, 3. cildi ise 1971 yılında Hilal Matbaacılık Kollektif Şirketinde, İstanbul'da basılmıştır. Birinci cildi 317 sayfa, 2. cildi 304 sayfa, 3. cildi ise 304 sayfadan oluşmaktadır. Birinci cildi derleyenler belirtilmemekle birlikte 2. ve 3. ciltleri derleyenler Dr. Tevfik İsmail Gökçe ve Dr. S. Neşati Üster'dir. Kitabın içeriğinde, Tevfik Sağlam için söylenenler ve yazılanlar başta olmak üzere kendi anılarının da dâhil olduğu Türk Tıp Tarihi'ne ışık tutacak pek çok belgeye yer verilmiştir. Kitap, bir hekimin hayatı üzerinden Osmanlı İmparatorluğu'nun son zamanlarında, Cumhuriyetin kuruluşu ve sonrasında tıp eğitimi, sağlık hizmeti, bulaşıcı hastalıklarla, salgınlarla savaş ve sağlık yönetimi gibi birçok konuyu içinde barındırmaktadır. Örnek bir kişilik olan Tevfik Sağlam'ın kendisinin ve onun adına derlenen ''Tevfik Sağlam 1882-1963'' başlıklı kitabın Türk Tıp Tarihi'ne olana katkısı yadsınamaz.

Anahtar Kelimeler: Tevfik Sağlam; Türk tıp tarihi; bulaşıcı hastalıklar tarihi; verem savaşı; tıp eğitimi
ABSTRACT
Tevfik Sağlam, who had an important place in the history of medicine before and after the establishment of the Republic, is a person who devoted his life to medicine. 1963 is a comprehensive work thanks to the influence of Dr. Tevfik Sağlam, the students he trained, his works used as resources, and the arrangements made with his directorship capacity. The aim of the study is to briefly evaluate the history of Turkish medicine through the examination of the book ''Tevfik Sağlam 1882-1963'', which can be found in a small number today, and the life of Dr. Tevfik Sağlam, a leading person of the period. The research was done by studying on the book titled ''Tevfik Sağlam 1882-1963'', which is in the authors'' archive, between January-April 2019. The book and its authors were first introduced. The chapters in the volumes were classified according to their content, analyzed comparatively with the literature, and whether they were included in the literature was examined. The first and second volumes of the book (1966-1968) were published in Ismail Akgün Printing House and the third volume was published in 1971 in Hilal Printing Collective Company, Istanbul. Its first volume consists of 317 pages, its second volume is 304 pages, and its third volume is 304 pages. The editors of the first volume are not specified, but the editors of the second and third volumes are Dr. Tevfik Ismail Gökçe and Dr. S. Neşati Uster. The contents of the book include many documents to shed light on the history of Turkish medicine, including his own memoirs, especially those written and said for Tevfik Sağlam. The book covers many topics such as medical education, health care, infectious diseases, fight against epidemics and health management during the late Ottoman Empire, and after the establishment of the Republic throughout the life of the physician. The contribution of Tevfik Sağlam, an exemplary character, and the book ''Tevfik Sağlam 1882-1963'', which was written in his name, to the history of Turkish Medicine is undeniable.

Keywords: Tevfik Sağlam; Turkish medical history; history of infectious diseases; fight against tuberculosis; medical education
REFERENCES:
 1. Sağlam T. Nasıl Okudum. Atatürk'ün Yüzüncü Doğum Yılını Kutlama Yayınları Özel Seri 4. 3. Baskı. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi; 1981.
 2. Uzel İ. [A Part from the history of "Gülhane"] Türk Tıp Tarihi Araştırmaları 3. Sarı N, Hatemi H, editörler. 1. Baskı. İstanbul: Emek Gazete ve Matbaacılık AŞ; 1989. p.74-91.
 3. Gökçe Tİ. Tevfik Sağlam 1882-1963. 1. Cilt. 1. Baskı. İstanbul: İsmail Akgün Matbaası; 1966.
 4. Taner H. [Tanpınar'ın Teşhisi]. Ölürse Ten Ölür Canlar Ölesi Değil. 3. Baskı. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları; 2019. p.190.
 5. Yurdakul ES, Namal F. The analyze of third edition of the book about propaedeutic authored by Prof. Dr. Tevfik Sağlam. Lokman Hekim Journal. Özel Sayı:2013. 110-1.[Link] 
 6. Aksoys IA, Kyle RA, Shampo MA. Tevfik Saglam-Dedicated Turkish Physician. Mayo Clinic Proceedings. 1994;69(8):746.[Crossref] 
 7. DC Council. Turkey, Retirement of Prof. Tevfik Saglam. JAMA. 1952;150(7):712. Erişim Tarihi: 18.06.2020 Erişim Adresi:[Crossref] 
 8. Yıldırım N. [Tevfik İsmail Gökçe (1891-1976)] Yıldırım N, Gürgan M. [Verem Mücadelesinin Öncüleri] Türk Göğüs Hastalıkları Tarihi. Metintaş M, editör. Türk Toraks Derneği. 1. Baskı. İstanbul: Aves Yayıncılık, 2012. p.185.
 9. Ertunç T. [Hem Hastane Hem Tarih] Türk Tıbbının Kısa Tarihi. 1. Baskı. İstanbul: Onbir Yayınları; 2019. p.23-4.
 10. Gökçe Tİ. Türkiye Verem Savaşı Derneği Kuruluş Gelişim ve Çalışmaları-1948-1972: Yurdumuzda Verem Savaşı Dernekleri. 1. Baskı. İstanbul: Türkiye Ulusal Verem Savaşı Derneği Neşriyatı; 1973.
 11. Tor Ç. Bursa Tabip Odası Tarihi 1928-2013. Bursa Tabip Odası Yayınları; 1. Baskı. Bursa: Rota Ofset Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi AŞ.; 2013.
 12. Rukancı F. [Physical qualification of manuscripts]. Erdem. 2002;63:169-204.[Link] 
 13. Taşkın E. Ermumcu H. [Effects on visual identity of the amblem of institutions: the case of dumlupinar university] Organizasyon Ve Yönetim Bilimleri Dergisi. 2011;3(1):11-22.[Link] 
 14. Gökçe Tİ. Verem Savaşında 50 Yıl 1918-1968. 1. Baskı. İstanbul: Türkiye Ulusal Verem Savaşı Derneği; 1968.
 15. Genç Kuzuca İ, Şahinoğlu S, Acıduman A. [Social associations in fight against tuberculosis]. Lokman Hekim Dergisi. 2019;9(3):337-48.[Link] 
 16. Gökçe Tİ. Üster SN. Tevfik Sağlam 1882-1963. Cilt II. 1. Baskı. İstanbul: İsmail Akgün Matbaası; 1968.
 17. Gökçe Tİ, Üster SN. Tevfik Sağlam 1882-1963. Cilt III. 1. Baskı. İstanbul: Hilal Matbaacılık Kollektif Şirketi; 1971.
 18. Prof. Dr. Nusret Fişek'in Kitaplaşmamış Yazıları-III Eğitim, Tıp Eğitimi, Uzmanlık, Sürekli Eğitim ve Diğer Konulardaki Yazıları, Bir Önder: Tevfik Salim Sağlam. Toplum ve Hekim. 1991;47(1):1.[Link] 
 19. Fromm E. Sevme Sanatı. [The Art Of Loving] Çeviren I. Gündüz. 11. Baskı. İstanbul: Say Yayınları, 2000. p.30.
 20. Namal A, Öncel Ö. Müfide Küley. Nobel Med. 2009;5(3):102-7.[Link] 
 21. Yapıcı G, Uğurhan Torlak F, Ögenler O, Çiçek K, Emir S, Atıcı Ş, et al. [Discrimination experiences of practicing and training female physicians in Mersin]. Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2010;3(1):22-9.[Link] 
 22. Etker Ş. [Elegy to the Darülfünun]. Osmanlı Bilimi Araştırmaları, XVII/2. 2016:42-55.[Link] 
 23. Dinç G. [The evolution of infectious and epidemic diseases from Mid-Asia Turkish populations through today's Turkey]. Başağaoğlu İ, Dinç G, editörler. Yeni Tıp Tarihi Araştırmaları 18. İstanbul: Özgün Ofset; 2012. p.73-104.
 24. Başaran CH. Prof. Tbp. Mirliva Julıus Wieting Tarafından Yazılan "Gülhane Hakkında Üçüncü Lâyiha" Adlı Eserin Çeviri Yazısı, [Transliteration of Prof. Dr. Brigadier Julius Wietıng's "Third Report About Gulhane"] Dinç G, editör. Yeni Tıp Tarihi Araştırmaları 24. 1. Baskı. İstanbul: Ege Reklam Basım Sanatları San Tic Ltd Şti; 2018. p.53-82.
 25. Tuğluoğlu F. [Malaria Control in Turkey]. Türkiye Parazitoloji Dergisi. 2008;32(4): 351-9.[Link] 
 26. Güler C. Tevfik Sağlam'ın İki Mektubu ve Bir Raporu Işığında 1933 Üniversite Reformu. Kebikeç. 2012;34:295-322.[Link] 
 27. Namal Y. [Contributions of Foreign Scientists to the Higher Education Between 1933-1950 Years in Turkey] Yükseköğretim ve Bilim Dergisi/Journal of Higher Education and Science. 2012;2(1):14-9. erişim tarihi: 31.01.2021[Crossref] 
 28. Arıoğlu E, Girgin C. 1974-2001 Döneminde Ülkemizdeki Bilimsel Yayın Performansının Kısa Değerlendirilmesi. Erişim tarihi:14.04.2020[Link] 
 29. Akıllı E, Büyükçınar Ö, Latif V, Yetgin S, Gürses EA, Saraç C, et al. Türkiye Bilimsel Yayın Göstergeleri Tubitak 2009.Erişim tarihi:14.04.2020. [Link] 
 30. Başustaoğlu A. Bir Nefes Sıhhat Tevfik Sağlam'ın Yaşamı. 1. Baskı. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları; 2016.
 31. Özdemir H. Salgın hastalıklardan ölümler, 1914-1918. Atatürk Kültür ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yayınları XVI. Dizi - Sayı 104. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi; 2005. p.283.
 32. Al U. [Evaluation of Scientific Publications: h-index and Performance of Turkey]. Bilgi Dünyası. 2008;9(2):263-85.[Crossref] 
 33. Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi. 2016.Erişim tarihi:14.04.2020. [Link] 

.: Up To Date

LoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 2
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com