Journal of Literature Pharmacy Sciences

Sağlıkta Stratejik İletişim: Geleneksel Derleme
Strategic Communication in Health: Traditional Review
Aylin ACAR SANCARa, Mert UYDACIb
aMarmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü, İstanbul, Türkiye
bMarmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü, İstanbul, Türkiye
J Lit Pharm Sci. 2023;12(2):113-22
doi: 10.5336/pharmsci.2023-96290
Article Language: TR
Full Text
ÖZET
XIX. yüzyılda sağlığın geliştirilmesi kavramı ön plana çıkmış; hastalıkların, inovatif farmakolojik ve cerrahi yöntemlerle iyileştirilmesinin yanı sıra yaşam şekli ve davranışsal değişiklikler sayesinde de önlenebileceği konusu gündeme gelmiştir. Ayrıca sağlığın geliştirilmesi için önemli müdahalelerin iletişim ve stratejik iletişim olacağı düşünülmeye başlanmıştır. İletişim, en genel şekliyle bilgi, fikir, tutum veya duyguların bir kişi veya gruptan diğerlerine aktarılması olarak tanımlanmaktadır. Stratejik iletişim, iletişimden farklı olarak, analitik bir konu olup tesadüfi ve(ya) içgüdüsel olarak yürütülebilecek bir süreç değildir. Günümüzde sadece özel işletmeler değil, hükümetler ve kamu kuruluşları, hatta sivil toplum kuruluşları da ''mesajın kaynağı'' olarak karşımıza çıkmakta ve ''kitleleriyle'' stratejik iletişime dayalı bir diyalog kurma çabası içerisine girmektedirler. Diğer taraftan, içeriği sağlık olan her türlü insan iletişimi, en genel anlamda, ''sağlık iletişimi'' olarak tanımlanabilir. Sağlıkta stratejik iletişimi ise sağlık iletişimi çalışmalarında, sosyal pazarlama anahtar prensiplerinin planlanmış şekilde uygulanması olarak tanımlamak mümkündür. Bu derleme çalışması, sağlık alanında herhangi bir konuda kanıta-dayalı politikalara karar verilirken, etkili bir şekilde kullanılabileceğini düşündüğümüz sağlıkta stratejik iletişim kavramı konusunda farkındalık yaratmak ve bu konuyu özetlemek amacıyla yazılmıştır. Sağlıkta stratejik iletişim, çok sayıda paydaşın yer aldığı multidisipliner yaklaşımın hakim olduğu sağlık sektöründe, kanıta dayalı kararlar alırken, hedef kitle için hedeflenen davranış değişikliğinin hızlı, maliyet-etkili ve sürdürülebilir şekilde sağlanmasına olanak tanıması açısından son derece önemlidir. Sağlıkta stratejik iletişim kampanyalarının planlanması ve hatta fikir aşamasından başlanılarak tüm aşamalarında sağlığın etik boyutunun yanı sıra ekip çalışması ve sosyal yönünün de göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: İletişim; sağlık komünikasyonu, sağlık tutumu, sağlık desteğinin geliştirilmesi
ABSTRACT
In the 21st century, the concept of health promotion has come into prominence in terms of preventing diseases by improving life style and behavioral changes, as well as curing them with innovative methods. In addition, it has started to be thought that the important interventions for health promotion will be communication and strategic communication. Communication is defined as the exchange of information, ideas, attitudes or feelings from one person or group to others. Strategic communication is an analytical issue and it is not a process that can be carried out by chance and/or instinctively. Not only private enterprises, but also governments and public institutions, even non-governmental organizations appear as the ''source of the message'' and try to establish a dialogue with their ''target audiences'' based on strategic communication. All kinds of human communication, whose content is health, can be defined as health communication in the most general sense. Strategic communication is the planned implementation of social marketing key principles in health communication studies. This review has been written to raise awareness and summarize the concept of strategic communication in health, which we think it can be used effectively when deciding evidencebased policies on any issue in the field of health. Strategic health communication is vitally important in terms of allowing rapid, costeffective and sustainable aimed behavior change at the target audience while making evidence-based decisions in the health sector where a multidisciplinary approach is dominated by a large number of stakeholders. It is necessary to consider the ethical dimension of health as well as teamwork and social aspects at all stages, starting with the planning of strategic communication practices in health and even the idea stage.

Keywords: Communication; health communication, health behavior, health promotion
REFERENCES:
 1. T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi Sözlüğü. World Health Organi- zation 1998. Bakanlık Yayın No: 814. 1. Baskı. Ankara: Anıl Matbaacılık; 2011.
 2. World Health Organization. The Helsinki Statement on Health in All Policies. The 8. Global Conference on Health Promotion; 10-14 June 2013; Helsinki, Finland: 2013. [Link] 
 3. Nutbeam D. Health literacy as a public health goal: a challenge for contemporary health education and communication strategies into the 21st century. Health Promot Int. 2000;15(3):259-67. [Crossref] 
 4. Gupta D, Narain JP, Yadav SJ. Strategic communication in health and development: Concepts, applications and programming. J Health Manag 2021;23(1):95-108. [Crossref] 
 5. Kelly MP, Barker M. Why is changing health-related behaviour so difficult? Public Health. 2016;136:109-16. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 6. Ratzan SC. Health literacy: communication for the public good. Health Promot Int. 2001;16(2):207-14. [Crossref]  [PubMed] 
 7. Hallahan K, Holtzhausen D, van Ruler B, Vercic D, Sriramesh K. Defining strategic communication. Int J Strateg Commun. 2007;1(1):3-35. [Crossref] 
 8. Renata S. What is health communication. Health Communication From Theory to Practice. 1st ed. San Francisco: Jossey-Bass; 2007. p.3-29.
 9. Holtzhausen D, Fullerton JA, Lewis BK, Shipka D. Introduction to the theory of strategic communication. In: Holtzhausen D, Fullerton JA, Lewis BK, Shipka D, eds. Principles of Stra tegic Communication. 1. Baskı. USA: Taylor & Francis Group; 2021. p.1-25. [Crossref] 
 10. Woolf SH, Purnell JQ, Simon SM, Zimmerman EB, Camberos GJ, Haley A, et al. Translating evidence into population health improvement: strategies and barriers. Annu Rev Public Health. 2015;36:463-82. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 11. Gürcan M. Stratejik iletişim modeli ve güvenlik alanına uygulanabilirliği [Strategic communication model and its usability in the security field]. Güvenlik Stratejileri Dergisi. 2012;8(15):99-138. [Link] 
 12. Holtzhausen D, Zerfass A. Strategic communication: Opportunities and challenges of the research area. In: Holtzhausen D, Zerfass A, eds. The Routledge Handbook of Strategic Communication. 1. Baskı. USA: Taylor & Francis; 2015. p.3-17. [Crossref] 
 13. Kington R, Arnesen W-YS, Chou S, Lazer D, Villarruel A. Identifying credible sources of health information in social media: Principles and attributes. NAM Perspect. Discussion Paper. 2021. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 14. Dikmetaş YE, Önür AA, Cingi CC, Yüksel E, Bayar MN, Okay A, et al. Basic concepts, duties, rights in health. Yüksel E, editör. Sağlık Kurumlarında İletişim. 1. Baskı. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları; 2017. p.3-19.
 15. Nelson DE, Parvanta CF. Speaking to the public: health literacy and numer- acy. In: Parvanta CF, Nelson DE, eds. Essentials of Public Health Communi- cation. 1st ed. USA: Jones & Bartlett Learning; 2011. p.119-33.
 16. Ciechanowski P, Russo J, Katon W, Von Korff M, Ludman E, Lin E, et al. Influence of patient attachment style on self-care and outcomes in diabetes. Psychosom Med. 2004;66(5):720-8. [Crossref]  [PubMed] 
 17. Williams MV, Baker DW, Parker RM, Nurss JR. Relationship of functional health literacy to patients' knowledge of their chronic disease. A study of patients with hypertension and diabetes. Arch Intern Med. 1998;158(2):166-72. [Crossref]  [PubMed] 
 18. Bulduklu Y. Televizyonda yayınlanan sağlık programları ve izleyicileri [Health programs on televisions and its audiences]. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2010;24:75-85. [Link] 
 19. Koçak A, Bulduklu Y. Sağlık iletişimi: yaşlıların televizyonda yayınlanan sağlık programlarını izleme motivasyonları [Health communication: the viewing mo- tivations of health programs on television by elder people]. Selçuk İletişim. 2010;6(3):5-17. [Link] 
 20. U.S. Department of Health and Human Services, Office of Disease Prevention and Health Promotion [Internet]. National Action Plan to Improve Health Literacy. Washington, DC: 2010. [Cited: July 10, 2023]. Available from: [Link] 
 21. Çınarlı İ. 'Stratejik' sağlık iletişiminin sağlığın tıbbileştirilmesindeki rolü [The role of 'strategic' health communication on the medicalisation of health]. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi. 2016;43:203-16. [Link] 
 22. Kreps GL. Strategic use of communication to market cancer prevention and control to vulnerable populations. Health Mark Q. 2008;25(1-2):204-16. [Crossref]  [PubMed] 
 23. Michie S, van Stralen MM, West R. The behaviour change wheel: a new method for characterising and designing behaviour change interventions. Implement Sci. 2011;6(42):1-12. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 24. Lovell MR, Luckett T, Boyle FM, Phillips J, Agar M, Davidson PM. Patient education, coaching, and self-management for cancer pain. J Clin Oncol. 2014;32(16):1712-20. [Crossref]  [PubMed] 
 25. Snyder LB. Health communication campaigns and their impact on behavior. J Nutr Educ Behav. 2007;39(2 Suppl):S32-40. [Crossref]  [PubMed] 
 26. Botan C. Ethics in strategic communication campaigns: the case for a newapproach to public relations. The Journal of Business Communication. 1997;34(2):188-202. [Crossref] 
 27. Crawford EC, Okigbo CC. Strategic communication campaigns. In: Okigbo CC, ed. Strategic Urban Health Communication. 1. Baskı. USA: Springer Science+Business Media; 2014. p.11-23. [Crossref]  [PMC] 
 28. Zhao X. Health communication campaigns: A brief introduction and call for dialogue. Int J Nurs Sci.2020;7:S11-S15. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 29. Werder KP. The Integration of domains: Multidisciplinary approach to strategic communication campaigns. International Journal of Strategic Communication. 2015;9:79-86. [Crossref] 
 30. Rimal RN, Lapinski MK. Why health communication is important in public health. Bull World Health Organ. 2009;87(4):247. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 31. Morsing M. Corporate social responsibility as strategic auto-communication: on the role of external stakeholders for member identification. Business Ethics: A European Review. 2006;15(2):171-82. [Crossref] 
 32. Health Communication Partnership. The New P-Process Steps in Strategic Communication. [Cited: February 15, 2023]. Available from: [Link] 
 33. Rogers EA, Fine S, Handley MA, Davis H, Kass J, Schillinger D. Development and early implementation of the bigger picture, a youth-targeted public health literacy campaign to prevent type 2 diabetes. J Health Commun. 2014;19 Suppl 2(0 2):144-60. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 34. Karsak B, Altuntaş EY, Demren GAS. Stratejik iletişim yönetiminde dijital kanalların önemi: Halkla ilişkiler uygulayıcılarının dijital kanal kullanımlarına yönelik niteliksel bir araştırma [The importance of digital channels in strate- gic communication management: a qualitative research on digital channel use of public relations practitioners]. Halkla İlişkiler ve Reklam Çalışmaları E-Dergisi. 2018;1(1):6-17. [Link] 
 35. Shang Y, Liou R-S, Rao-Nicholson R. What to say and how to say it? Corporate communication through social media during the pandemic. Int J Strateg Commun. 2022;16(4):633-48. [Crossref] 
 36. McAlearney AS, MacEwan SR, Gregory ME, Sova LN, Hebert C, Gaughan AA. Identifying management practices for promoting infection prevention: Perspectives on strategic communication. Am J Infect Control. 2022;50(6):593-7. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 37. Goldberg MH, Gustafson A. A framework for understanding the effects of strategic communication campaigns. Int J Strateg Commun. 2023;17(1):1-20. [Crossref] 
 38. Ngoh LN, Shepherd MD. Design, development, and evaluation of visual aids for communicating prescription drug instructions to nonliterate patients in rural Cameroon. Patient Educ Couns. 1997;31(3):245-61. [Crossref]  [PubMed] 
 39. The benefits of evidence-based strategic health communication. In: Smith A, Keselman A, eds. Meeting Health Information Needs Outside of Healthcare: Opportunities and Challenges. 1. Baskı. UK: Chandos Publishing; 2015. p.3-17.

.: Up To DateLoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 2
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com