Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi

.: ORİJİNAL ARAŞTIRMA
Yenidoğan Bebeği Olan Annelerin Kendileri ve Bebekleri İçin Yaptıkları Geleneksel Uygulamalar ve İlişkili Faktörler:Kesitsel Bir Çalışma
Traditional Practices of Mothers with Newborn Babies for Themselves and Their Babies and Related Factors:A Cross-Sectional Study
İlgün ÖZEN ÇINARa , Şenay ÖZBEKb, Edanur ÖZKAYAa
aPamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Halk Sağlığı Hemşireliği ABD, Denizli, Türkiye
bPamukkale Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Denizli, Türkiye
J Tradit Complem Med. 2023;6(3):201-10
doi: 10.5336/jtracom.2023-96403
Makale Dili: TR
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
ÖZET
Amaç: Araştırmada, yenidoğan bebeği olan annelerin ilk 28 günde kendilerine ve bebeklerine yaptıkları geleneksel uygulamaların ve ilişkili faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Kesitsel tipteki araştırma, yenidoğan bebeği olan (0-28 gün) 305 anne ile tamamlanmıştır. Veri toplama aracı araştırmacılar tarafından oluşturulan tanımlayıcı formdur. Veriler, 20 Mart-30 Temmuz 2022 tarihleri arasında yüz yüze görüşme ile toplanmıştır. Bulgular: Araştırmada annelerin yaş ortalaması 29,28±5,3'tür. Çalışmada yenidoğanların %51,1'i kız ve %63,3'ü 22-28 günlüktür. Çalışmaya katılan annelerin %64,3'ü en az bir geleneksel uygulama yaparken %52,8'i bebek bakımı, %42,6'sı lohusalık ile ilgili geleneksel uygulama yapmaktadır. En sık yapılan geleneksel uygulamalar; annelerin kendileri için al yazma/toka/örtü ile albasmasından korunma ve albasması olmaması için yalnız bırakılmama, bebekleri için; tuzlama, göbek bağının gömülmesi ve sarı kıyafetler giydirme/örtme olduğu görülmüştür. Annelerin geleneksel uygulama yapmaları ile; yaşanılan yer, eğitim, yaş, çalışma durumu, gelir, aile yapısı, aile büyükleri ile yaşama, bebeğin kaçıncı çocuk olduğu, düşük/ölü doğum öyküsü, bebeğin yaşı, hastanede kalış süresi, geleneksel uygulamaları yararlı bulma durumu, lohusalık ve bebek bakımında geleneksel uygulamalar ile ilgili bilgi durumu arasında anlamlı bir farklılık belirlenmiştir. Sonuç: Anneler kendileri ve bebekleri için geleneksel uygulama yapmaya devam etmektedir. Bu uygulamalardan bazıları yenidoğan döneminde başlamaktadır. Anneler yenidoğan döneminde hemşireler tarafından transkültürel yaklaşımla bilgilendirilmelidir. Doğum sonrası hastanede kalışta ve bebek çocuk izlemlerinde geleneksel uygulamalara yönelik gözlemler yapılmalı, eğitimler planlanmalı ve etkili bir şekilde yürütülmelidir.

Anahtar Kelimeler: Geleneksel tıp; yenidoğan; bebek bakımı; postpartum dönem
ABSTRACT
Objective: The aim of the study was to determine the traditional practices and related factors that mothers with newborn babies carry out for themselves and their babies in the first 28 days. Material and Methods: This cross-sectional study was completed with 305 mothers with newborn babies (0-28 days). The data collection tool was a descriptive form created by the researchers. Data were collected through face-to-face interviews between March 20 and July 30, 2022. Results: The mean age of the mothers in the study was 29.28±5.3 years. In the study, 51.1% of the newborns were girls and 63.3% were 22-28 days old. While 64.3% of the mothers participating in the study practiced at least one traditional practice, 52.8% practiced traditional practices related to infant care and 42.6% practiced traditional practices related to puerperium. It was observed that the most frequently practiced traditional practices were protection from puerperal fever with al writing/tokka/scarf for the mothers themselves and not being left alone to prevent puerperal fever, salting, burying the umbilical cord and dressing/dressing in yellow clothes for their babies. A significant difference was found between the mothers' use of traditional practices and place of residence, education, age, employment status, income, family structure, living with elders, number of children, history of miscarriage/mortality, age of the baby, duration of hospitalization, finding traditional practices useful, and knowledge about traditional practices in puerperium and infant care. Conclusion: Mothers continue to practice traditional practices for themselves and their babies. Some of these practices start in neonatal period. Mothers should be informed by nurses with a transcultural approach in neonatal period. Observations on traditional practices should be made, trainings should be planned and carried out effectively during postnatal hospitalization and infant-child follow-up.

Keywords: Traditional medicine; newborn; infant care; postpartum period
REFERANSLAR:
 1. World Health Organization [Internet]. © 2023 WHO [Cited: January 25, 2023]. Newborn health in the Western Pacific. Available from: [Link] 
 2. Doherty TM, Hu A, Salik I. Physiology, Neonatal. 2023 Apr 24. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2023. [PubMed] 
 3. Belintxon M, Dogra N, McGee P, Pumar-Mendez MJ, Lopez-Dicastillo O. Encounters between children's nurses and culturally diverse parents in primary health care. Nurs Health Sci. 2020;22(2):273-82. [Crossref]  [PubMed] 
 4. Tanrıverdi G, Gülyenli N. Türkiye'de gebelik sürecinde uygulanan geleneksel uygulamalar: sistematik derleme. Akgöl J, editör. Farklı Boyutlarıyla Sağlık. 1. Baskı. Çanakkale: Rating Academy Yayınları; 2020. p.35-47.
 5. CDC [Internet]. [Cited: January 5, 2023]. Culture & Language. Available from: [Link] 
 6. Barathi KS, Surumi M. Assess the cultural practices on newborn care among mothers residing in kayamkulam. Journal of Pharmaceutical Sciences and Research. 2019;11(5):1676-8. [Link] 
 7. Özdamar F. Adana ili, Şambayadı Köyü'nde doğumla ilgili inanç ve uygulamalar üzerine bir inceleme [A review on the rituals and treatments about birth in the village of Şambayadı at Adana City]. Korkut Ata Türkiyat Araştırmaları Dergisi. 2021(5):207-23. [Crossref] 
 8. Woo S, Flinn MV. Traditional postpartum care among women of korean descent in the United States. Matern Child Health J. 2022;26(9):1871-80. [Crossref]  [PubMed] 
 9. Buser JM, Moyer CA, Boyd CJ, Zulu D, Ngoma-Hazemba A, Mtenje JT, et al. Cultural beliefs and health-seeking practices: rural Zambians' views on maternal-newborn care. Midwifery. 2020;85:102686. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 10. Shah T, Dan Y, Shah SNA, Zhongliang Z, Hui L. Traditional beliefs and Practices in newborn care among mothers in shaanxi province, China. Journal of Pregnancy and Newborncare. 2021;4(1):1-6. [Link] 
 11. Ansong J, Asampong E, Adongo PB. Socio-cultural beliefs and practices during pregnancy, child birth, and postnatal period: a qualitative study in Southern Ghana. Cogent Public Health. 2022;9(1):2046908. [Crossref] 
 12. Karahan N, Aydın R, Yılmaz-Güven D, Benli AR, Kalkan NB. Traditional health practices concerning pregnancy, birth, and the postpartum period of women giving birth in the hospital. Southern Clinics of Istanbul Eurasia. 2017;28(3):190-8. [Link] 
 13. Özen-Çınar İ, Korkmaz-Aslan G, Kartal A, İnci FH, Koştu N. Annelerin 0-1 yaş bebek bakımında uyguladıkları geleneksel yöntemlerin incelenmesi [A study of mother's traditional infant care methods for infants less than a year old age]. TAF Prev Med Bull. 2015;14(5):378-86. [Link] 
 14. Güler S, Avcı S, Yiğit F, Ortabağ T. 0-12 aylık bebeği olan annelerin bebek bakımında başvurdukları geleneksel uygulamalar ve tutumlarının belirlenmesi [Traditional baby care used by mothers with 0-12 month old babies determining practices and attitudes]. Kadın Sağlığı Hemşireliği Dergisi. 2018;4(1):35-50. [Link] 
 15. Uysal G, Beydağ KD, Sönmez-Düzkaya D. 0-12 aylık bebeği olan ebeveynlerin bebek bakımına ilişkin geleneksel uygulamaları [Traditional practices on baby care in parents with 0-12 months babies]. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2019;10(2):211-7. [Link] 
 16. Sezer-Efe Y, Erdem E, Özbey H, Tuncay B. Annelerin bebek bakımında kullandıkları geleneksel uygulamalar: tanımlayıcı bir çalışma [Traditional practices used by mothers in infant care: a descriptive study]. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi. 2021;4(3):326-35. [Crossref] 
 17. Cumbul B, Uymaz P. Mothers' traditional practices on 0-12 month old baby care: Turkey sample. IAIM. 2021;8(9):15-25. [Link] 
 18. Ergin A, Aydemir-Acar G, Kerim B. 0-24 aylık bebeği olan ebeveynlerin bebek bakımında uyguladıkları geleneksel yöntemler [Traditional methods in infant care by parents to 0-24 months old babies]. Güncel Pediatri. 2020;18(3):370-89. [Crossref] 
 19. Avçin E, Can Ş. Primipar ve multipar annelerin yenidoğan bakımına ilişkin geleneksel inanç ve uygulamaları [Conventional beliefs and practices of primiparous and multiparous mothers regarding neonatal care]. J Tradit Complem Med. 2021;4(3):358-68. [Crossref] 
 20. Buchner A, Erdfelder E, Faul F, Lang A. G* Power (Version 3.1. 9.6)[Computer software]. Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. 2020. [Link] 
 21. Akçay G, Kırlı U, Topal H, Topal Y, Hakan N, Özer EA. Muğla ilinde annelerin bebek bakımında uyguladıkları geleneksel yöntemler [Traditional methods used in the care of babies of mothersin Muğla province]. Ortadoğu Tıp Dergisi. 2019;11(3):263-70. [Crossref] 
 22. Gürsoy F, Aydoğdu F, Aysu B, Aral N. Bebeklerin sağlığı ve gelişimi ile ilgili geleneksel uygulamalar [Traditional applications on the health and development of babies]. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2020;11(Ek):183-93. [Link] 
 23. Bulut A, Yiğitbaş Ç, Demir FB. Traditional methods known and applied by women living in the city center of Bingol for mother and infant care. ESTUDAM Public Health Journal. 2021;6(1):22-33. [Crossref] 
 24. Kucuk ER, Tanriverdi G. Traditional baby care practices of mothers and their practices reasons: a sample from Turkey. International Journal of Caring Sciences. 2021;14(3):1749-62. [Link] 
 25. Taşkın L. Doğum sonu dönem. Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği. 13. Baskı. Ankara: Akademisyen Kitabevi; 2016. p.462-93.
 26. T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Çocuk ve Ergen Sağlığı Dairesi Başkanlığı. Bebek, Çocuk, Ergen İzlem Protokolleri. 2018; Accessed 08 November, 2023. [Link] 
 27. Okka B, Durduran Y, Değerli Kodaz N. Traditional practices of Konya women during pregnancy, birth, the postpartumperiod, and newborn care. Turk J Med Sci. 2016;46(2):501-11. [Crossref]  [PubMed] 
 28. Önen C, Masyon D. 15-49 yaş arası kadınların doğum sonrasında bebeğe yönelik geleneksel uygulamaları ve etkileyen faktörler [Traditional infant care practices of the women aged 15-49 and affecting factors]. Sağlık ve Toplum. 2017;(3):31-7. [Link] 
 29. Pekyiğit A, Yıldız D, Eren-Fidancı B, Çalık Bağrıyanık B, Dehmen Ö, Koçak T, et al. Annelerin bebek bakımında kullandıkları geleneksel uygulamaların kuşaklararası boyutu [The Intergenerational dimension of traditional practices used by mother in infant care]. Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care. 2020;14(3):443-51. [Crossref] 
 30. Güven F. Sinop halk kültüründe doğum etrafında gelişen uygulamalar [Practices in the births around Sinop folklore]. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi. 2020;8(25):302-16. [Crossref] 
 31. Arıkan B, Gözüyeşil E. Doğum sonu dönemde kadınların destek düzeyleri uyku kaliteleri bebeklerini algılama durumları ile etkileyen faktörlerin belirlenmesi [Support levels, quality of sleep, perception of their babies of women in the postpartum period and determination of affecting factors]. Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care. 2021;15(3):461-71. [Crossref] 
 32. Alptekin D. Sağlığın sosyal belirleyicileri. Adak N, editör. Sağlık Sosyolojisi. 1. Baskı. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Yayınları; 2018. p.78-95.
 33. Aydın K. Yaşam koşulları ve sağlık hastalık algıları [Living condition, self perceived health and illness]. Sosyoloji Araştırmaları Dergisi. 2019;22(1):32-68. [Crossref] 
 34. Türkiye İstatistik Kurumu [İnternet]. [Erişim tarihi: 23 Şubat 2023]. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları. Erişim linki: [Link] 
 35. Türkiye İstatistik Kurumu [İnternet]. [Erişim tarihi: 23 Şubat 2023]. İstatistiklerle Aile 2021. Erişim linki: [Link] 

.: Güncel

Girişİletişim


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Adres

Türkocağı Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Telefon: +90 312 286 56 56
Faks: +90 312 220 04 70
E-posta: info@turkiyeklinikleri.com

.: Yazı İşleri Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 2
E-posta: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: İngilizce Dil Redaksiyonu

Telefon: +90 312 286 56 56/ 145
E-posta: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Reklam Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 142
E-posta: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Abone ve Halkla İlişkiler Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Müşteri Hizmetleri

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. KULLANIM KOŞULLARI

1.1. http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından ulaşılan internet sayfalarını (Hepsi birden kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde "SİTE"yi kullanmaktan vazgeçiniz. "SİTE" sahibi bu "SİTE"de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, "SİTE"'yi, "SİTE" kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu "SİTE"'nin sahibi Türkocağı cad. No:30, 06520 Balgat Ankara adresinde ikamet eden Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dir (bundan böyle kısaca "Türkiye Klinikleri" olarak anılacaktır). "SİTE"'de sunulan hizmetler "Türkiye Klinikleri" tarafından sağlanmaktadır.

1.3. Bu "SİTE"'de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "Türkiye Klinikleri" dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak "SİTE"'da yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. "Türkiye Klinikleri" tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği "SİTE" hizmetlerinden yararlanan ve "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" 30.03.2014 tarihinde en son değişiklik yapılarak ve web sitesi üzerinden yayınlanarak; "SİTE"yi kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlülüğe konmuştur. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" ayrıca, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "KULLANICI Sözleşmesi"nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. TANIMLAR

2.1. "SİTE" : "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından ve/veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan web sitesi.

2.2. KULLANICI : "SİTE"ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. LİNK : "SİTE" üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden "SİTE"ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK : "Türkiye Klinikleri" "SİTE"yi ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5. "KULLANICI SÖZLEŞMESİ" : "Türkiye Klinikleri"nin sunacağı özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak olan gerçek ve/veya tüzel kişilerle "Türkiye Klinikleri" arasında elektronik ortamda akdedilen sözleşme.

3. HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbesttir.

3.2. "Türkiye Klinikleri" "SİTE" bünyesinde sunulacak servislerden yararlanabilmek için, "KULLANICI"nın "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenecek özellikleri taşıması gereklidir. "Türkiye Klinikleri", bu gerekliliği tek taraflı olarak dilediği zaman değiştirebilir.

3.3. "Türkiye Klinikleri"nin "SİTE" üzerinden belirli bir ücret karşılığı veya ücretsiz olarak vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere;

- Sağlık sektörüne yönelik bilimsel makaleler, kitaplar ve bilgilendirici yayınları sağlamak.

- - Bilimsel dergilere yönelik makale hazırlama aşamasında biçimsel, istatistikî ve editöryal destek sağlamak.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

4.2. "Türkiye Klinikleri"'nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla "SİTE" üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, "SİTE" dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her KULLANICI, "Türkiye Klinikleri"nin ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. "KULLANICI" "SİTE" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "Türkiye Klinikleri" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.3. "SİTE" dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "Türkiye Klinikleri"nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, "Türkiye Klinikleri" çalışanlarının ve yöneticilerinin, "Türkiye Klinikleri" yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. "Türkiye Klinikleri", üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

4.4. "KULLANICI"lar, "SİTE"yi kullanarak, "Türkiye Klinikleri"nin, diğer "KULLANICI"ların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunamazlar. "KULLANICI"ların işbu "SİTE Kullanım Koşulları" hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "SİTE" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "Türkiye Klinikleri"nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.5. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. "Türkiye Klinikleri", "KULLANICI"lar tarafından "Türkiye Klinikleri"ne iletilen veya "SİTE" üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

4.6. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "Türkiye Klinikleri"nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.7. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. "Türkiye Klinikleri", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "KULLANICI"lar, "Türkiye Klinikleri"nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "Türkiye Klinikleri" tarafından yapılabilir. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, "KULLANICI"lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

4.8. "SİTE" üzerinden, "Türkiye Klinikleri"nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya "İÇERİK"lere ve/veya dosyalara link verebilir. Bu link'ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "SİTE" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.9. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden "KULLANICILAR" tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "KULLANICI Sözleşmesi" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. "Türkiye Klinikleri" aynı zamanda; KULLANICI veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, "SİTE"nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1. Bu "SİTE" dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu "SİTE"nin (sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "Türkiye Klinikleri"ne aittir. Kullanıcılar, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerini, "Türkiye Klinikleri" bilgilerini ve "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "Türkiye Klinikleri"nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

5.2. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "Türkiye Klinikleri"; "Türkiye Klinikleri" hizmetleri, "Türkiye Klinikleri" bilgileri, "Türkiye Klinikleri" telif haklarına tabi çalışmaları, "Türkiye Klinikleri" ticari markaları, "Türkiye Klinikleri" ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. SİTE KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"Türkiye Klinikleri", tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu "SİTE Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda "SİTE"'da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MUCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "Türkiye Klinikleri" işbu "SİTE Kullanım Koşulları", gizlilik politikası ve "KULLANICI Sözleşmesi"nden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "Türkiye Klinikleri" açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "Türkiye Klinikleri"nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunu yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dâhildir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" "Türkiye Klinikleri" tarafından "SİTE" içersinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar, işbu sözleşme hükümlerini "SİTE"yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. "Türkiye Klinikleri", dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek "SİTE" üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.

30.03.2014

Gizlilik Bildirimi

  Sitemizi ziyaret etmeden önce aşağıda yazılı kullanım ilkelerini mutlaka okumanızı öneririz. Bu şartları kabul etmeniz halinde sitemizden faydalanırken kurallarımıza uymanız yararınıza olacaktır. Lütfen Kullanım İlkelerimizin tamamını okuyunuz.

  www.turkiyeklinikleri.com Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış bir web sitesidir.

  www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılarının kimliklerine, adreslerine, hizmet sağlayıcılarına ve benzeri bilgilerine erişemez. Bu bilgileri kullanıcılar isterse formlar yoluyla siteye gönderebilirler. Ancak, www.turkiyeklinikleri.com donanım ve yazılım bilgilerinizi toplayabilir. Bu bilgiler arasında şunlar yer alır: IP adresiniz, tarayıcı türü, işletim sistemi, etki alan adı, erişim süreleri ve ilgili web adresleri. www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılardan aldığı kişisel bilgileri (isminiz, elektronik posta adresiniz, ev ve iş adresiniz, telefon numaranız, vb.) üçüncü bir kuruma satamaz, kamuoyuna yayınlayamaz, site içinde tutamaz. Alınan bilgiler sitenin ziyaretçi profili, raporlama ve hizmetlerin tanıtımına kaynak olması için yönlendirici özellik taşır.

  www.turkiyeklinikleri.com sizden aldığı bilgileri şu amaçlar için kullanır:

-Web sitesini iyileştirmek,geliştirmek ve kaliteyi korumak,

-Ziyaretçi profili ve genel istatistik veriler oluşturmak,

-Ziyaretçilerin sitemizi nasıl kullandığı ile ilgili eğilimlerini belirlemek,

-Asılı yayınlar/yazışmalar göndermek,

-Elektronik posta yoluyla basın bültenleri veya bildirimler göndermek,

-Etkinlik ya da yarışma için liste oluşturmak.

  www.turkiyeklinikleri.com adresini kullanmakla;

-Herhangi bir kullanıcının yasal ve ahlaki olmayan davranışlarından Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sorumlu tutulamayacağını,

-Kullanım ilkelerinin zaman zaman değiştirebileceğini,

-Diğer bağlantı sağladığı ama denetleyemediği sitelerin içeriklerinden veya bilgisayarınıza verecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul etmiş sayılırsınız.

  Aşağıda belirtilen durumlarda Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. sitesini kullanıcılara kapatabilir:

-Yanlış, eksik, yanıltıcı ve genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda,

-İstenilen bilgilerin içine ilan, reklam, duyuru, özel veya tüzel kişiliklere hakaret içeren ifadeler kullanıldığında,

-Çeşitli yollarla siteye yapılan saldırılar sırasında

-Virüs nedeniyle sitenin yapısının bozulması durumunda.

  Kod ve yazılım da dahil, sitede yer alan yazılı, görüntülü ve sesli fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca güvence altındadır.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.in yazılı izni olmadığı sürece sitede yer alan bilgiler; başka bir bilgisayara yüklenemez, değiştirilemez, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yeniden yayınlanamaz, postalanamaz, dağıtılamaz.

  Sitede bulunan yazılım ve tasarımların her hakkı Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye aittir.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. kullanım ilkelerimizle ilgili yorumlarınızı almaktan memnuniyet duyacaktır. Sitemizi zenginleştirebileceğini düşündüğünüz konuları ya da sitemizle ilgili yaşadığınız bir problem olursa lütfen bizimle paylaşın.

info@turkiyeklinikleri.com

04.04.2014