Journal of Traditional Medical Complementary Therapies

.: ORIGINAL RESEARCH
Yenidoğan Bebeği Olan Annelerin Kendileri ve Bebekleri İçin Yaptıkları Geleneksel Uygulamalar ve İlişkili Faktörler:Kesitsel Bir Çalışma
Traditional Practices of Mothers with Newborn Babies for Themselves and Their Babies and Related Factors:A Cross-Sectional Study
İlgün ÖZEN ÇINARa , Şenay ÖZBEKb, Edanur ÖZKAYAa
aPamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Halk Sağlığı Hemşireliği ABD, Denizli, Türkiye
bPamukkale Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Denizli, Türkiye
J Tradit Complem Med. 2023;6(3):201-10
doi: 10.5336/jtracom.2023-96403
Article Language: TR
Full Text
ÖZET
Amaç: Araştırmada, yenidoğan bebeği olan annelerin ilk 28 günde kendilerine ve bebeklerine yaptıkları geleneksel uygulamaların ve ilişkili faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Kesitsel tipteki araştırma, yenidoğan bebeği olan (0-28 gün) 305 anne ile tamamlanmıştır. Veri toplama aracı araştırmacılar tarafından oluşturulan tanımlayıcı formdur. Veriler, 20 Mart-30 Temmuz 2022 tarihleri arasında yüz yüze görüşme ile toplanmıştır. Bulgular: Araştırmada annelerin yaş ortalaması 29,28±5,3'tür. Çalışmada yenidoğanların %51,1'i kız ve %63,3'ü 22-28 günlüktür. Çalışmaya katılan annelerin %64,3'ü en az bir geleneksel uygulama yaparken %52,8'i bebek bakımı, %42,6'sı lohusalık ile ilgili geleneksel uygulama yapmaktadır. En sık yapılan geleneksel uygulamalar; annelerin kendileri için al yazma/toka/örtü ile albasmasından korunma ve albasması olmaması için yalnız bırakılmama, bebekleri için; tuzlama, göbek bağının gömülmesi ve sarı kıyafetler giydirme/örtme olduğu görülmüştür. Annelerin geleneksel uygulama yapmaları ile; yaşanılan yer, eğitim, yaş, çalışma durumu, gelir, aile yapısı, aile büyükleri ile yaşama, bebeğin kaçıncı çocuk olduğu, düşük/ölü doğum öyküsü, bebeğin yaşı, hastanede kalış süresi, geleneksel uygulamaları yararlı bulma durumu, lohusalık ve bebek bakımında geleneksel uygulamalar ile ilgili bilgi durumu arasında anlamlı bir farklılık belirlenmiştir. Sonuç: Anneler kendileri ve bebekleri için geleneksel uygulama yapmaya devam etmektedir. Bu uygulamalardan bazıları yenidoğan döneminde başlamaktadır. Anneler yenidoğan döneminde hemşireler tarafından transkültürel yaklaşımla bilgilendirilmelidir. Doğum sonrası hastanede kalışta ve bebek çocuk izlemlerinde geleneksel uygulamalara yönelik gözlemler yapılmalı, eğitimler planlanmalı ve etkili bir şekilde yürütülmelidir.

Anahtar Kelimeler: Geleneksel tıp; yenidoğan; bebek bakımı; postpartum dönem
ABSTRACT
Objective: The aim of the study was to determine the traditional practices and related factors that mothers with newborn babies carry out for themselves and their babies in the first 28 days. Material and Methods: This cross-sectional study was completed with 305 mothers with newborn babies (0-28 days). The data collection tool was a descriptive form created by the researchers. Data were collected through face-to-face interviews between March 20 and July 30, 2022. Results: The mean age of the mothers in the study was 29.28±5.3 years. In the study, 51.1% of the newborns were girls and 63.3% were 22-28 days old. While 64.3% of the mothers participating in the study practiced at least one traditional practice, 52.8% practiced traditional practices related to infant care and 42.6% practiced traditional practices related to puerperium. It was observed that the most frequently practiced traditional practices were protection from puerperal fever with al writing/tokka/scarf for the mothers themselves and not being left alone to prevent puerperal fever, salting, burying the umbilical cord and dressing/dressing in yellow clothes for their babies. A significant difference was found between the mothers' use of traditional practices and place of residence, education, age, employment status, income, family structure, living with elders, number of children, history of miscarriage/mortality, age of the baby, duration of hospitalization, finding traditional practices useful, and knowledge about traditional practices in puerperium and infant care. Conclusion: Mothers continue to practice traditional practices for themselves and their babies. Some of these practices start in neonatal period. Mothers should be informed by nurses with a transcultural approach in neonatal period. Observations on traditional practices should be made, trainings should be planned and carried out effectively during postnatal hospitalization and infant-child follow-up.

Keywords: Traditional medicine; newborn; infant care; postpartum period
REFERENCES:
 1. World Health Organization [Internet]. © 2023 WHO [Cited: January 25, 2023]. Newborn health in the Western Pacific. Available from: [Link] 
 2. Doherty TM, Hu A, Salik I. Physiology, Neonatal. 2023 Apr 24. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2023. [PubMed] 
 3. Belintxon M, Dogra N, McGee P, Pumar-Mendez MJ, Lopez-Dicastillo O. Encounters between children's nurses and culturally diverse parents in primary health care. Nurs Health Sci. 2020;22(2):273-82. [Crossref]  [PubMed] 
 4. Tanrıverdi G, Gülyenli N. Türkiye'de gebelik sürecinde uygulanan geleneksel uygulamalar: sistematik derleme. Akgöl J, editör. Farklı Boyutlarıyla Sağlık. 1. Baskı. Çanakkale: Rating Academy Yayınları; 2020. p.35-47.
 5. CDC [Internet]. [Cited: January 5, 2023]. Culture & Language. Available from: [Link] 
 6. Barathi KS, Surumi M. Assess the cultural practices on newborn care among mothers residing in kayamkulam. Journal of Pharmaceutical Sciences and Research. 2019;11(5):1676-8. [Link] 
 7. Özdamar F. Adana ili, Şambayadı Köyü'nde doğumla ilgili inanç ve uygulamalar üzerine bir inceleme [A review on the rituals and treatments about birth in the village of Şambayadı at Adana City]. Korkut Ata Türkiyat Araştırmaları Dergisi. 2021(5):207-23. [Crossref] 
 8. Woo S, Flinn MV. Traditional postpartum care among women of korean descent in the United States. Matern Child Health J. 2022;26(9):1871-80. [Crossref]  [PubMed] 
 9. Buser JM, Moyer CA, Boyd CJ, Zulu D, Ngoma-Hazemba A, Mtenje JT, et al. Cultural beliefs and health-seeking practices: rural Zambians' views on maternal-newborn care. Midwifery. 2020;85:102686. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 10. Shah T, Dan Y, Shah SNA, Zhongliang Z, Hui L. Traditional beliefs and Practices in newborn care among mothers in shaanxi province, China. Journal of Pregnancy and Newborncare. 2021;4(1):1-6. [Link] 
 11. Ansong J, Asampong E, Adongo PB. Socio-cultural beliefs and practices during pregnancy, child birth, and postnatal period: a qualitative study in Southern Ghana. Cogent Public Health. 2022;9(1):2046908. [Crossref] 
 12. Karahan N, Aydın R, Yılmaz-Güven D, Benli AR, Kalkan NB. Traditional health practices concerning pregnancy, birth, and the postpartum period of women giving birth in the hospital. Southern Clinics of Istanbul Eurasia. 2017;28(3):190-8. [Link] 
 13. Özen-Çınar İ, Korkmaz-Aslan G, Kartal A, İnci FH, Koştu N. Annelerin 0-1 yaş bebek bakımında uyguladıkları geleneksel yöntemlerin incelenmesi [A study of mother's traditional infant care methods for infants less than a year old age]. TAF Prev Med Bull. 2015;14(5):378-86. [Link] 
 14. Güler S, Avcı S, Yiğit F, Ortabağ T. 0-12 aylık bebeği olan annelerin bebek bakımında başvurdukları geleneksel uygulamalar ve tutumlarının belirlenmesi [Traditional baby care used by mothers with 0-12 month old babies determining practices and attitudes]. Kadın Sağlığı Hemşireliği Dergisi. 2018;4(1):35-50. [Link] 
 15. Uysal G, Beydağ KD, Sönmez-Düzkaya D. 0-12 aylık bebeği olan ebeveynlerin bebek bakımına ilişkin geleneksel uygulamaları [Traditional practices on baby care in parents with 0-12 months babies]. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2019;10(2):211-7. [Link] 
 16. Sezer-Efe Y, Erdem E, Özbey H, Tuncay B. Annelerin bebek bakımında kullandıkları geleneksel uygulamalar: tanımlayıcı bir çalışma [Traditional practices used by mothers in infant care: a descriptive study]. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi. 2021;4(3):326-35. [Crossref] 
 17. Cumbul B, Uymaz P. Mothers' traditional practices on 0-12 month old baby care: Turkey sample. IAIM. 2021;8(9):15-25. [Link] 
 18. Ergin A, Aydemir-Acar G, Kerim B. 0-24 aylık bebeği olan ebeveynlerin bebek bakımında uyguladıkları geleneksel yöntemler [Traditional methods in infant care by parents to 0-24 months old babies]. Güncel Pediatri. 2020;18(3):370-89. [Crossref] 
 19. Avçin E, Can Ş. Primipar ve multipar annelerin yenidoğan bakımına ilişkin geleneksel inanç ve uygulamaları [Conventional beliefs and practices of primiparous and multiparous mothers regarding neonatal care]. J Tradit Complem Med. 2021;4(3):358-68. [Crossref] 
 20. Buchner A, Erdfelder E, Faul F, Lang A. G* Power (Version 3.1. 9.6)[Computer software]. Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. 2020. [Link] 
 21. Akçay G, Kırlı U, Topal H, Topal Y, Hakan N, Özer EA. Muğla ilinde annelerin bebek bakımında uyguladıkları geleneksel yöntemler [Traditional methods used in the care of babies of mothersin Muğla province]. Ortadoğu Tıp Dergisi. 2019;11(3):263-70. [Crossref] 
 22. Gürsoy F, Aydoğdu F, Aysu B, Aral N. Bebeklerin sağlığı ve gelişimi ile ilgili geleneksel uygulamalar [Traditional applications on the health and development of babies]. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2020;11(Ek):183-93. [Link] 
 23. Bulut A, Yiğitbaş Ç, Demir FB. Traditional methods known and applied by women living in the city center of Bingol for mother and infant care. ESTUDAM Public Health Journal. 2021;6(1):22-33. [Crossref] 
 24. Kucuk ER, Tanriverdi G. Traditional baby care practices of mothers and their practices reasons: a sample from Turkey. International Journal of Caring Sciences. 2021;14(3):1749-62. [Link] 
 25. Taşkın L. Doğum sonu dönem. Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği. 13. Baskı. Ankara: Akademisyen Kitabevi; 2016. p.462-93.
 26. T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Çocuk ve Ergen Sağlığı Dairesi Başkanlığı. Bebek, Çocuk, Ergen İzlem Protokolleri. 2018; Accessed 08 November, 2023. [Link] 
 27. Okka B, Durduran Y, Değerli Kodaz N. Traditional practices of Konya women during pregnancy, birth, the postpartumperiod, and newborn care. Turk J Med Sci. 2016;46(2):501-11. [Crossref]  [PubMed] 
 28. Önen C, Masyon D. 15-49 yaş arası kadınların doğum sonrasında bebeğe yönelik geleneksel uygulamaları ve etkileyen faktörler [Traditional infant care practices of the women aged 15-49 and affecting factors]. Sağlık ve Toplum. 2017;(3):31-7. [Link] 
 29. Pekyiğit A, Yıldız D, Eren-Fidancı B, Çalık Bağrıyanık B, Dehmen Ö, Koçak T, et al. Annelerin bebek bakımında kullandıkları geleneksel uygulamaların kuşaklararası boyutu [The Intergenerational dimension of traditional practices used by mother in infant care]. Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care. 2020;14(3):443-51. [Crossref] 
 30. Güven F. Sinop halk kültüründe doğum etrafında gelişen uygulamalar [Practices in the births around Sinop folklore]. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi. 2020;8(25):302-16. [Crossref] 
 31. Arıkan B, Gözüyeşil E. Doğum sonu dönemde kadınların destek düzeyleri uyku kaliteleri bebeklerini algılama durumları ile etkileyen faktörlerin belirlenmesi [Support levels, quality of sleep, perception of their babies of women in the postpartum period and determination of affecting factors]. Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care. 2021;15(3):461-71. [Crossref] 
 32. Alptekin D. Sağlığın sosyal belirleyicileri. Adak N, editör. Sağlık Sosyolojisi. 1. Baskı. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Yayınları; 2018. p.78-95.
 33. Aydın K. Yaşam koşulları ve sağlık hastalık algıları [Living condition, self perceived health and illness]. Sosyoloji Araştırmaları Dergisi. 2019;22(1):32-68. [Crossref] 
 34. Türkiye İstatistik Kurumu [İnternet]. [Erişim tarihi: 23 Şubat 2023]. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları. Erişim linki: [Link] 
 35. Türkiye İstatistik Kurumu [İnternet]. [Erişim tarihi: 23 Şubat 2023]. İstatistiklerle Aile 2021. Erişim linki: [Link] 

.: Up To DateLoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 2
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com