Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi Dergisi

.: DERLEME
Vatansızlık ve Iskartaya Çıkarılan Sağlık: Geleneksel Derleme
Statelessness and Discarded Health: Traditional Review
Cem Hakan BAŞARANa
aEskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik ABD, Eskişehir, Türkiye
Turkiye Klinikleri J Med Ethics. 2022;30(2):209-20
doi: 10.5336/mdethic.2021-87443
Makale Dili: TR
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
ÖZET
Sağlık hakkı, temel insan hakları yaklaşımı içerisinde ele alınmalıdır. Uluslararası sözleşmeler ve bildirgelerde, sağlık hakkının öznesinin herkes olduğu açıkça tanımlanmasına rağmen bugün sosyoekonomik ve politik nedenlerle bu hakkın yalnızca bir retorikten ibaret kaldığına tanıklık etmekteyiz. Yerel ve küresel sağlık politikalarının iç içe geçtiği günümüzde, sağlık hakkı ilkelerinin, insan haklarının doğası ve bunların etrafında inşa edilmesi gerekliliği hakkında bitmemiş felsefi, politik ve yasal tartışmalar şimdilik bitmeyecek gibi gözükmektedir. Politik öznelikleri olmayan vatansız kişilerin, devletlerin biyopolitik çıkarlarına alet olduğu ve onların gerçekte insandan daha aşağıya indirgenen yaşamlarının hümaniteryen faaliyetlerle meşrulaştırıldığı iddia edilmektedir. Vatansızlık, birçok ülkede kişileri kamplarda yahut şehirlerde düşük ücretlerle ve sigortasız çalışmak ve sağlık güvencesi olmadan yaşamaya mahkûm etmiş ve onları toplumların günah keçileri hâline getirmiştir. Bazı kamplarda ve bölgelerde insani yaşam koşullarından uzak, hatta sağlıklarını bozacak bir iklimde yaşamak durumunda kalan vatansız kişilerin, birçok ülkede sağlık hakları acil bakım düzeyine indirgenmiştir. Sonuç olarak dünyanın her yerinde ıskarta hayatlar birikmiş ve sağlıkları da zaten önemsiz zannedilen hayatlarına mukabil ıskartaya çıkarılmıştır. Hukuki statüleri ne olursa olsun kişiler (vatansız, mülteci, şartlı mülteci, sığınmacı, göçmen veya belgesiz göçmen), birçok ülkede hastalandıklarında tedaviye ulaşabilmek için haysiyetlerini alt-üst eden bir dizi prosedür veya engellerle karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu çalışmada, konuya yönelik bir literatür derlenmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Mülteci; sağlık hakkı; tıp etiği; biyopolitika; göç ve sağlık
ABSTRACT
The right to health should be addressed within the basic human rights approach. Although international conventions and declarations define clearly that the subject of the right to health is everyone, today we witness that this right has remained limited to the rhetoric realm because of socioeconomic and political reasons. In today's world where local and global health policies are intertwined; the philosophical, political and legal debates about building the right to health principles around the nature of human rights seem to be endless for now. It is claimed that stateless persons who aren't political subjects, are tools for the biopolitical interests of states. Their lives, which are actually reduced as less than human, are legitimized by humanitarian activities. In many countries, statelessness has condemned people to work in cities for low wages without health insurance or to live in camps and has made them the scapegoats of societies. In many countries, health rights of stateless people who have to live in an environment far from humane living conditions in some camps and regions, even deteriorating their health, have been reduced to the level of emergency care. As a result, discarded lives have accumulated all over the world, and their health has been discarded in response to their lives, which were already thought to be worthless. Regardless of their legal status (e.g., stateless, refugee, conditional refugee, asylum seeker, immigrant, or undocumented immigrant) people in many countries face a series of procedures or barriers that undermine their dignity in order to access treatment when they fall ill. In this study, literature on the subject has been tried to be compiled.

Keywords: Refugee; right to health; medical ethics; biopolitics; migration and health
REFERANSLAR:
 1. World Health Organization. Basic documents. 49th ed. Geneva: World Health Organization; 2020. [Cited December 12, 2020]. Available from: [Link] 
 2. The Alma-Ata conference on primary health care. WHO Chron. 1978;32(11):409-30. [PubMed] 
 3. Asher J, Hamm D, Sheather J. Right to Health: A Toolkit for Health Professionals. London: British Medical Association; 2007. [Link] 
 4. Evans T. A human right to health? Third World Q. 2002;23(2):197-215. [Crossref] 
 5. Ekmekçi PE, Arda B. Temel etik kuramlar açısından adalet ve sağlık hakkı kavramlarının değerlendirmesi [An evaluation of justice and right to health concepts in the perspectives of ethical theories]. Turk Klin Tip Etigi Hukuku Tarihi. 2015;23(1):6-21. [PubMed]  [PMC] 
 6. International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, François-Xavier Bagnoud Center for Health and Human Rights. Public health: an introduction. In: Mann JM, Gruskin S, Grodin MA, Annas GJ, eds. Health and Human Rights: A Reader. 1st ed. New York: Routledge; 1999. p.29-34.
 7. Mann JM. Public health. Leadership is a global issue. Lancet. 1997;350 Suppl 3:SIII23. [Crossref]  [PubMed] 
 8. Freedman LP. Reflections on emerging frameworks of health and human rights. Health and Human Rights. 1995:314-48. [Crossref]  [PubMed] 
 9. UN Committee on Economic Social and Cultural Rights. General comment no. 14 (2000), The right to the highest attainable standard of health (article 12 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights); 2000. [Link] 
 10. United Nations General Assembly. Universal Declaration of Human Rights. UN General Assembly; 1948;302(2):14-25. [Cited: Apr 14, 2021]. Available from: [Link] 
 11. Erdoğan G. Avrupa Sosyal Şartı ve Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı [The European Social Charter and the Revised European Social Charter]. Türkiye Barolar Birliği Dergisi. 2008(78):123-65. [Link] 
 12. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu [İnternet]. © 2022 Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu. [Erişim tarihi: 12 Şubat 2021]. Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı (2001). Erişim linki: [Link] 
 13. Hiçdurmaz Z, Yüksel H. Sağlık hakkı perspektifinde Avrupa'da yaşayan düzensiz göçmenlerin sağlık hizmetlerine erişimi [Access to health services for irregular migrants living in Europe from the perspective of the right to health]. Gaziantep University Journal of Social Sciences. 2020;19(1):37-60. [Crossref] 
 14. Temiz Ö. Türk hukukunda bir temel hak olarak sağlık hakkı [Right to health: a fundamental right under Turkish law]. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi. 2014;69(1):165-88. [Crossref] 
 15. Magnusson M, Jama IZ. Cultural mediators are needed to fulfill Right to health for all. Eur J Public Health. 2020;30(Suppl 5). [Crossref] 
 16. Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), World Health Organization. The Right to Health. Factsheet no. 31. United Nations Geneva: WHO Press; 2008. [Link] 
 17. United Nations General Assembly. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. United Nations: New York, NY, USA: 2015. [Cited; Apr 12, 2021]. Available from: [Link] 
 18. World Health Organization [Internet]. © 2022 WHO. [Cited: May 12, 2021]. Human Rights and Health, 2017. Available from: [Link] 
 19. World Health Organization. Joint United Nations statement on ending discrimination in health care settings. World Health Organization; 2017. [Cited: May 13, 2021]. Available from: [Link] 
 20. Chapman AR. Health Care Reform: A Human Rights Approach. 1st ed. Washington, D.C: Georgetown University Press; 1994.
 21. Dupuy RJ. Le Droit à la Santé en Tant que Droit de L'homme. 1st ed. Alphen aan den Rijn: Martinus Nijhoff Publishers; 1979. [Crossref] 
 22. Hunt P. Interpreting the international right to health in a human rights-based approach to health. Health Hum Rights. 2016;18(2):109-30. [PubMed]  [PMC] 
 23. Fuenzalida-Puelma HL, Connor SS. The right to health in the Americas: a comparative constitutional study. Washington, D.C: Pan American Health Organization; 1989. [Link] 
 24. First World Congress On Migration, Ethnicity, Race, And Health [Internet]. 2022 Migration, Ethnicity, Race & Health World Congress. [Cited: May 14, 2021]. Edinburgh Declaration 2018. Available from: [Link] 
 25. Bhopal R, Gruer L, Agyemang C, Davidovitch N, de-Graft Aikins A, Krasnik A, et al. The Global Society on Migration, Ethnicity, Race and Health: why race can't be ignored even if it causes discomfort. Eur J Public Health. 2021;31(1):3-4. [Crossref]  [PubMed] 
 26. Veatch RM. Justice and the right to health care: an egalitarian account. In: Bolelll TJ, Bondeson WB, eds. Rights to Health Care. 1st ed. Dordrecht: Springer; 1991. p.83-102. [Crossref] 
 27. Hayek FA, ed. Eedoğan M, çeviri editörü. Kanun, Yasama Faaliyeti ve Özgürlük: Sosyal Adalet Serabı. 1. Baskı. İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayını; 1995. p.145-6.
 28. Tahmazoğlu Üzeltürk S. Anayasa Hukuku Açısından Sağlık Hakkı. 1. Baskı. İstanbul: Legal Yayıncılık; 2012. p.9.
 29. Staples VJ. What are human rights? Lancet. 1999;353(9164):1626. [Crossref]  [PubMed] 
 30. Bolelll TJ. The rhetoric of rights and justice in health care. In: Bolelll TJ, Bondeson WB, eds. Rights to Health Care. 1st ed. Dordrecht: Springer; 1991. p.1-19. [Crossref] 
 31. Donnelly J, ed. Erdoğan M, Korkut L, çeviri editörleri. Teoride ve Uygulamada Evrensel İnsan Hakları. 1. Baskı. Ankara: Yetkin Yayınları; 1995. p.35, 41-2.
 32. Turhan A. İnsan hakkı kuşakları arasındaki tamamlayıcılık ilişkisi [Relationship of complementarity between the generations of human rights]. İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2013;4(2):357-78. [Link] 
 33. Spiegelberg H. Human dignity: a challenge to contemporary philosophy. In: Gotesky R, Laszlo E, eds. Human dignity This Century and the Next. 1st ed. New York: Gordon and Breach; 1970. p.39-62. [Crossref] 
 34. Andorno R. Human dignity and human rights. In: ten Have HAMJ, Gordijn B, eds. Handbook of global bioethics. 1st ed. New York: Springer; 2014. p.45-57. [Crossref] 
 35. Andorno R. Human dignity and human rights as a common ground for a global bioethics. J Med Philos. 2009;34(3):223-40. [Crossref]  [PubMed] 
 36. Beyleveld D, Brownsword R. Human Dignity in Bioethics and Biolaw. 1st ed. Oxford: Oxford University Press; 2001. p.29.
 37. Tognoni G, Macchia A. Health as a human right: a fake news in a post-human world? Development (Rome). 2020:1-7. [PubMed]  [PMC] 
 38. Marx K. On the Jewish question: Marxists Internet Archive; 1844. [Cited: Jun 14, 2021]. Available from: [Link] 
 39. Han BC, ed. Yalçın S, çeviri editörü. Yorgunluk Toplumu. 5. Baskı. İstanbul Açılım Kitap; 2019. p.30-3.
 40. Fassin D. Another politics of life is possible. Theory, Culture & Society. 2009;26(5):44-60. [Crossref] 
 41. Agamben G. Kutsal İnsan: Egemen İktidar ve Çıplak Hayat. 4. Baskı. İstanbul: Ayrıntı Yayınları; 2020. p. 113-27, 155, 158-61.
 42. Arendt H, ed. Şener BS, çeviri editörü. Totalitarizmin Kaynakları 2: Emperyalizm. 6. Baskı. İstanbul: İletişim Yayınları; 2018. p.255-314.
 43. Redfield P. Doctors, borders, and life in crisis. Cultural Anthropology. 2005;20(3):328-61. [Crossref] 
 44. Gazzotti L. Deaths, Borders, and the exception: humanitarianism at the Spanish-Moroccan border. American Behavioral Scientist. 2020;64(4):408-35. [Crossref] 
 45. Vaughan-Williams N. Europe's Border Crisis: Biopolitical Security and Beyond. 1st ed. USA: Oxford University Press; 2015. p.16-85. [Crossref] 
 46. Juárez SP, Honkaniemi H, Dunlavy AC, Aldridge RW, Barreto ML, Katikireddi SV, et al. Effects of non-health-targeted policies on migrant health: a systematic review and meta-analysis. Lancet Glob Health. 2019;7(4):e420-35. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 47. El-Gamal S, Hanefeld J. Access to health-care policies for refugees and asylum-seekers. Int J Migr Health Soc Care. 2020;16(1):22-45. [Crossref] 
 48. Bozorgmehr K, Dieterich A, Offe J. UN concerned about the right to health for migrants in Germany. Lancet. 2019;393(10177):1202-3. [Crossref]  [PubMed] 
 49. Orcutt M, Mussa R, Hiam L, Veizis A, McCann S, Papadimitriou E, et al. EU migration policies drive health crisis on Greek islands. Lancet. 2020;395(10225):668-70. [Crossref]  [PubMed] 
 50. Tuomisto K, Tiittala P, Keskimäki I, Helve O. Refugee crisis in Finland: Challenges to safeguarding the right to health for asylum seekers. Health Policy. 2019;123(9):825-32. [Crossref]  [PubMed] 
 51. Rizkalla N, Arafa R, Mallat NK, Soudi L, Adi S, Segal SP. Women in refuge: Syrian women voicing health sequelae due to war traumatic experiences and displacement challenges. J Psychosom Res. 2020;129:109909. [Crossref]  [PubMed] 
 52. Sousa C, Akesson B, Badawi D. 'Most importantly, I hope God keeps illness away from us': the context and challenges surrounding access to health care for Syrian refugees in Lebanon. Glob Public Health. 2020;15(11):1617-26. [Crossref]  [PubMed] 
 53. Harkensee C, Andrew R. Health needs of accompanied refugee and asylum-seeking children in a UK specialist clinic. Acta Paediatr. 2021;110(8):2396-404. [Crossref]  [PubMed] 
 54. De Vito E, de Waure C, Specchia ML, Parente P, Azzolini E, Frisicale EM, et al. Are undocumented migrants' entitlements and barriers to healthcare a public health challenge for the European Union? Public Health Rev. 2016;37:13. [PubMed]  [PMC] 
 55. UNHCR [Internet]. © UNHCR 2001-2022. [Cited: Jun 15, 2021]. Global Refugee Forum pledges collective action for better refugee inclusion, education, jobs. 2019. Available from: [Link] 
 56. Ooms G, Keygnaert I, Hammonds R. The right to health: from citizen's right to human right (and back). Public Health. 2019;172:99-104. [Crossref]  [PubMed] 
 57. Badiou A, ed. Birkan T, çeviri editörü. Etik: Kötülük Kavrayışı Üzerine Bir Deneme. 2. Baskı. İstanbul: Metis Yayınları; 2019. p.26-31.

Girişİletişim


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Adres

Türkocağı Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Telefon: +90 312 286 56 56
Faks: +90 312 220 04 70
E-posta: info@turkiyeklinikleri.com

.: Yazı İşleri Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 2
E-posta: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: İngilizce Dil Redaksiyonu

Telefon: +90 312 286 56 56/ 145
E-posta: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Reklam Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 142
E-posta: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Abone ve Halkla İlişkiler Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Müşteri Hizmetleri

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. KULLANIM KOŞULLARI

1.1. http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından ulaşılan internet sayfalarını (Hepsi birden kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde "SİTE"yi kullanmaktan vazgeçiniz. "SİTE" sahibi bu "SİTE"de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, "SİTE"'yi, "SİTE" kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu "SİTE"'nin sahibi Türkocağı cad. No:30, 06520 Balgat Ankara adresinde ikamet eden Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dir (bundan böyle kısaca "Türkiye Klinikleri" olarak anılacaktır). "SİTE"'de sunulan hizmetler "Türkiye Klinikleri" tarafından sağlanmaktadır.

1.3. Bu "SİTE"'de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "Türkiye Klinikleri" dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak "SİTE"'da yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. "Türkiye Klinikleri" tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği "SİTE" hizmetlerinden yararlanan ve "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" 30.03.2014 tarihinde en son değişiklik yapılarak ve web sitesi üzerinden yayınlanarak; "SİTE"yi kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlülüğe konmuştur. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" ayrıca, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "KULLANICI Sözleşmesi"nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. TANIMLAR

2.1. "SİTE" : "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından ve/veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan web sitesi.

2.2. KULLANICI : "SİTE"ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. LİNK : "SİTE" üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden "SİTE"ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK : "Türkiye Klinikleri" "SİTE"yi ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5. "KULLANICI SÖZLEŞMESİ" : "Türkiye Klinikleri"nin sunacağı özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak olan gerçek ve/veya tüzel kişilerle "Türkiye Klinikleri" arasında elektronik ortamda akdedilen sözleşme.

3. HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbesttir.

3.2. "Türkiye Klinikleri" "SİTE" bünyesinde sunulacak servislerden yararlanabilmek için, "KULLANICI"nın "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenecek özellikleri taşıması gereklidir. "Türkiye Klinikleri", bu gerekliliği tek taraflı olarak dilediği zaman değiştirebilir.

3.3. "Türkiye Klinikleri"nin "SİTE" üzerinden belirli bir ücret karşılığı veya ücretsiz olarak vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere;

- Sağlık sektörüne yönelik bilimsel makaleler, kitaplar ve bilgilendirici yayınları sağlamak.

- - Bilimsel dergilere yönelik makale hazırlama aşamasında biçimsel, istatistikî ve editöryal destek sağlamak.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

4.2. "Türkiye Klinikleri"'nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla "SİTE" üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, "SİTE" dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her KULLANICI, "Türkiye Klinikleri"nin ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. "KULLANICI" "SİTE" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "Türkiye Klinikleri" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.3. "SİTE" dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "Türkiye Klinikleri"nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, "Türkiye Klinikleri" çalışanlarının ve yöneticilerinin, "Türkiye Klinikleri" yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. "Türkiye Klinikleri", üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

4.4. "KULLANICI"lar, "SİTE"yi kullanarak, "Türkiye Klinikleri"nin, diğer "KULLANICI"ların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunamazlar. "KULLANICI"ların işbu "SİTE Kullanım Koşulları" hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "SİTE" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "Türkiye Klinikleri"nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.5. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. "Türkiye Klinikleri", "KULLANICI"lar tarafından "Türkiye Klinikleri"ne iletilen veya "SİTE" üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

4.6. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "Türkiye Klinikleri"nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.7. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. "Türkiye Klinikleri", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "KULLANICI"lar, "Türkiye Klinikleri"nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "Türkiye Klinikleri" tarafından yapılabilir. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, "KULLANICI"lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

4.8. "SİTE" üzerinden, "Türkiye Klinikleri"nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya "İÇERİK"lere ve/veya dosyalara link verebilir. Bu link'ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "SİTE" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.9. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden "KULLANICILAR" tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "KULLANICI Sözleşmesi" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. "Türkiye Klinikleri" aynı zamanda; KULLANICI veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, "SİTE"nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1. Bu "SİTE" dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu "SİTE"nin (sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "Türkiye Klinikleri"ne aittir. Kullanıcılar, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerini, "Türkiye Klinikleri" bilgilerini ve "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "Türkiye Klinikleri"nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

5.2. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "Türkiye Klinikleri"; "Türkiye Klinikleri" hizmetleri, "Türkiye Klinikleri" bilgileri, "Türkiye Klinikleri" telif haklarına tabi çalışmaları, "Türkiye Klinikleri" ticari markaları, "Türkiye Klinikleri" ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. SİTE KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"Türkiye Klinikleri", tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu "SİTE Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda "SİTE"'da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MUCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "Türkiye Klinikleri" işbu "SİTE Kullanım Koşulları", gizlilik politikası ve "KULLANICI Sözleşmesi"nden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "Türkiye Klinikleri" açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "Türkiye Klinikleri"nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunu yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dâhildir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" "Türkiye Klinikleri" tarafından "SİTE" içersinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar, işbu sözleşme hükümlerini "SİTE"yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. "Türkiye Klinikleri", dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek "SİTE" üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.

30.03.2014

Gizlilik Bildirimi

  Sitemizi ziyaret etmeden önce aşağıda yazılı kullanım ilkelerini mutlaka okumanızı öneririz. Bu şartları kabul etmeniz halinde sitemizden faydalanırken kurallarımıza uymanız yararınıza olacaktır. Lütfen Kullanım İlkelerimizin tamamını okuyunuz.

  www.turkiyeklinikleri.com Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış bir web sitesidir.

  www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılarının kimliklerine, adreslerine, hizmet sağlayıcılarına ve benzeri bilgilerine erişemez. Bu bilgileri kullanıcılar isterse formlar yoluyla siteye gönderebilirler. Ancak, www.turkiyeklinikleri.com donanım ve yazılım bilgilerinizi toplayabilir. Bu bilgiler arasında şunlar yer alır: IP adresiniz, tarayıcı türü, işletim sistemi, etki alan adı, erişim süreleri ve ilgili web adresleri. www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılardan aldığı kişisel bilgileri (isminiz, elektronik posta adresiniz, ev ve iş adresiniz, telefon numaranız, vb.) üçüncü bir kuruma satamaz, kamuoyuna yayınlayamaz, site içinde tutamaz. Alınan bilgiler sitenin ziyaretçi profili, raporlama ve hizmetlerin tanıtımına kaynak olması için yönlendirici özellik taşır.

  www.turkiyeklinikleri.com sizden aldığı bilgileri şu amaçlar için kullanır:

-Web sitesini iyileştirmek,geliştirmek ve kaliteyi korumak,

-Ziyaretçi profili ve genel istatistik veriler oluşturmak,

-Ziyaretçilerin sitemizi nasıl kullandığı ile ilgili eğilimlerini belirlemek,

-Asılı yayınlar/yazışmalar göndermek,

-Elektronik posta yoluyla basın bültenleri veya bildirimler göndermek,

-Etkinlik ya da yarışma için liste oluşturmak.

  www.turkiyeklinikleri.com adresini kullanmakla;

-Herhangi bir kullanıcının yasal ve ahlaki olmayan davranışlarından Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sorumlu tutulamayacağını,

-Kullanım ilkelerinin zaman zaman değiştirebileceğini,

-Diğer bağlantı sağladığı ama denetleyemediği sitelerin içeriklerinden veya bilgisayarınıza verecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul etmiş sayılırsınız.

  Aşağıda belirtilen durumlarda Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. sitesini kullanıcılara kapatabilir:

-Yanlış, eksik, yanıltıcı ve genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda,

-İstenilen bilgilerin içine ilan, reklam, duyuru, özel veya tüzel kişiliklere hakaret içeren ifadeler kullanıldığında,

-Çeşitli yollarla siteye yapılan saldırılar sırasında

-Virüs nedeniyle sitenin yapısının bozulması durumunda.

  Kod ve yazılım da dahil, sitede yer alan yazılı, görüntülü ve sesli fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca güvence altındadır.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.in yazılı izni olmadığı sürece sitede yer alan bilgiler; başka bir bilgisayara yüklenemez, değiştirilemez, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yeniden yayınlanamaz, postalanamaz, dağıtılamaz.

  Sitede bulunan yazılım ve tasarımların her hakkı Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye aittir.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. kullanım ilkelerimizle ilgili yorumlarınızı almaktan memnuniyet duyacaktır. Sitemizi zenginleştirebileceğini düşündüğünüz konuları ya da sitemizle ilgili yaşadığınız bir problem olursa lütfen bizimle paylaşın.

info@turkiyeklinikleri.com

04.04.2014