Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi

.: ORİJİNAL ARAŞTIRMA
Sağlık Çalışanlarının Hastane Bilgi Sistemleri Kabul Düzeylerinin Değerlendirilmesi: Ampirik Bir Çalışma
Evaluation of Acceptance Level of Healthcare Professionals to Hospital Information Systems: An Empirical Study
Meliha Meliş GÜNALTAYa, Ömer Rıfkı ÖNDERa
aAnkara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, Ankara, TÜRKİYE
Turkiye Klinikleri J Health Sci. 2021;6(4):939-48
doi: 10.5336/healthsci.2020-80789
Makale Dili: TR
Ücretsiz Erişim
ÖZET
Amaç: Bu çalışmanın amacı, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi sağlık çalışanlarının Hastane Bilgi Sistemleri (HBS) kabul düzeylerini belirlemektir. Gereç ve Yöntemler: Teknoloji Kabul Modeli (TKM) ile Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık çalışanlarının HBS kullanımlarının değerlendirilmesi nedeni ile tanımlayıcı türdedir. Çalışmada kullanılan ölçeğin geçerlilik ve güvenilirlik analizlerinin yapılması nedeni ile metodolojik yönü de bulunmaktadır. Çalışmanın evrenini Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan 1.789 sağlık çalışanları oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak anket kullanılmış, analizler anketlere dönüş yapan 763 sağlık çalışanlarının verileri üzerinden gerçekleştirilmiştir. Çalışmada TKM ölçeğinin HBS alanında kullanılması için uyarlama çalışması yapılmıştır. İki grubun ortalamalarının farklı olup olmadığını analiz etmek için bağımsız örneklemler için t-testi uygulanmış; ikiden fazla ortalama arasındaki farklılığı test etmek için ise tek yönlü ANOVA uygulanmıştır. Etki büyüklüğünü için kısmı etakare katsayısı hesaplanmıştır. Çalışma 2018 yılında tamamlanmıştır. Bulgular: Çalışma grubunun 'algılanan fayda' alt boyut puanlarının ortalaması X =18,96±4,11, 'algılanan kullanım kolaylığı' alt boyut puan ortalaması X =17,83±3,84, 'kullanıma yönelik niyet' alt boyut puan ortalaması X =10,71±2,85 olarak bulunmuştur. TKM ölçeği puan ortalaması ise X =47,51±9,37 olarak hesaplanmıştır. Sonuç: HBS kullanımına ilişkin ne olumlu ne olumsuz algıya sahip olduğu, ancak geliştirilmesi gereken yönleri olduğu belirlenmiştir. HBS'ye yönelik algıda bütün değişkenler incelendiğinde en yüksek puanlar 'algılanan fayda', en düşük puanlar 'kullanıma yönelik niyet' boyutunda gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sağlık Personeli; hastane bilgi sistemleri; bilgi sistemleri
ABSTRACT
Objective: The purpose of this study is to determine the acceptance level of Hospital Information Systems (HIS) by Ankara Training and Research Hospital's healthcare professionals. Material and Methods: It is a descriptive research whose scope is to evaluate the use of HIS of health and administrative personnel in the Training and Research Hospital of the Ministry of Health through the Technology Acceptance Model (TAM). Due to the validity and reliability study, the scales used in this research also have methodological aspects. The universe of the study consists of 1,789 healthcare professionals working in Ankara Training and Research Hospital. The questionnaire is used as a data collection tool and the data of 763 healthcare professionals who answer the questionnaire are analyzed. In the study, an adaptation study is carried out for the use of TAM Scale in HIS field. In order to analyze whether the means of the two groups are different, independent samples t-test is applied; one-way ANOVA is applied to test the difference between more than two means. Partial etakare coefficient is calculated for the effect size. The study is completed in 2018. Results: The average score of the research group's "perceived usefulness" sub-dimension is X =18.96±4.11, the average score of the "perceived ease of use" sub-dimension is X=17.83±3.84, and the "use-related intention" sub-dimension average score is X=10.71±2.85. The average score of the TAM scale is calculated as X=47.51±9.37. Conclusion: It has been determined that there is neither positive nor negative views regarding the use of the HIS, but there are some aspects that should be improved. When all of the variables related to perception towards HIS are examined, the highest scores are noted in the "perceived usefulness" dimension, and the lowest scores are noted in the "use-related intention" dimension.

Keywords: Health personnel; hospital information systems; information systems
REFERANSLAR:
 1. Glandon GL. Health Information Technology Strategic Alignment. Glandon GL, Smaltz DH, Slovensky JD, eds. Information Systems for Healthcare Management. 9th ed. Chicago: Health Administration Press; 2020. p.3-31,199. [Link] 
 2. Glandon GL. Health Information Technology Strategic Alignment. Glandon GL, Smaltz DH, Slovensky JD, eds. Austin and Boxerman's Information Systems for Healthcare Management. 7nd ed. Chicago: Aupha Health Administration Press; 2008. p.3-17. [Link] 
 3. Wager KA, Lee FW, Glaser JP. Health Care Information. Healthcare Information Systems A Practical Approach For Healthcare Management. 2nd ed. San Francisco: Jossey-Bass; 2009. p.3-14. [Link] 
 4. Brogan TT. Introduction to Healthcare Delivery Systems. Health Information Tecnology Basics. 1st. Sudbury: Jones and Bartlett Publishers; 2009. p.73-89. [Link] 
 5. Buntin MB, Burke MF, Hoaglin MC, Blumenthal D. The benefits of health information technology: a review of the recent literature shows predominantly positive results. Health Aff (Millwood). 2011;30(3):464-71. [Crossref]  [PubMed] 
 6. Davıs FD. Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology. Mis Quarterly. 1989;3(3): 319-40. [Crossref] 
 7. Esen M. Bireysel ve Kurumsal Hazıroluşun Teknoloji Kabulüne Etkisi: Elektronik İnsan Kaynakları Yönetimi (E-İKY) Alanında Amprik Bir Araştırma [Doktora Tezi]. [Link] 
 8. Davis FD. User acceptance of information technology: system characteristics, user perceptions and behavioral impacts. International Journal of Man-Machine Studies. 1993;38(3): 475-87. [Crossref] 
 9. Çivici T, Kale S. Mimari tasarım bürolarında bilişim teknolojilerinin kullanımını etkileyen akademisyen görüşlerinin teknoloji kabul modeli çerçevesinde incelenmesi [Examining the views of the academicians affecting the use of information technologies in architectural design firms within the framework of technology acceptance model]. Ege Eğitim Dergisi. 2007;13(1):109-11. [Link] 
 10. Yazıcıoğlu Y, Erdoğan S. Örnekleme. Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Detay Yayıncılık; 2004. p.84. [Link] 
 11. Özdamar K. Parametrik testler. Güvenirlik ve Soru Analizi. Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi. 5. Baskı. Eskişehir: Kaan Kitabevi; 2011. p. 327-633. [Link] 
 12. Uluç S. Roc analizi I. özgüllük, duyarlılık, pozitif yordayıcı değer ve negatif yordayıcı değer hesaplamaları [Roc analysis I. specificity, sensitivity, positive predictive value and negative predictive value calculations] Türk Psikoloji Bülteni. 2007;40:26-31. [Link] 
 13. Tabachnick BG, Fidell LS. Structural Equation Modeling. Using Multivariate Statistics. 6th ed. United States: Pearson Education; 2013. p.737-48. [Link] 
 14. Farzandipur M, Jeddi FR, Azimi E. Factors affecting successful implementation of hospital information systems. Acta Inform Med. 2016; 24(1):51-5. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 15. Blumenthal D. Stimulating the adoption of health information technology. N Engl J Med. 2009;360(15):1477-9. [Crossref]  [PubMed] 
 16. Heeks R. Health information systems: failure, success and improvisation. Int J Med Inform. 2006;75(2):125-37. [Crossref]  [PubMed] 
 17. Culler SD, Jose J, Kohler S, Edwards P, Dee AD, Sainfort F, et al. Implementing a pharmacy system: facilitators and barriers. J Med Syst. 2009;33(2):81-90. [Crossref]  [PubMed] 
 18. Hoerbst A, Kohl CD, Knaup P, Ammenwerth E. Attitudes and behaviors related to theintroduction of electronic health records among Austrian and German citizens. Int J Med Inform. 2010;79(2):81-9. [Crossref]  [PubMed] 
 19. Pretlow R. E-health international: a cutting edge company for a new age in health care. JE-Health Nurs. 2000;18(5):32-40. [Link] 
 20. Moucheraud C, Schwitters A, Boudreaux C, Giles D, Kilmarx P, Bangani Z et al. Sustainability of health information systems: a three-country qualitative study in southern Africa. Bmc Health Services Research. 2017;17(23):2-11. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 21. Hanada E. Hospital information systems: the past, present, and future. International Journal of Computer Software Engineering. 2017;2:114-115. [Crossref] 
 22. Jimison H, Gorman P, Woods S, Nygren P, Walker M, Norris S, et al. Barriers and drivers of health information technology use for the elderly, chronically ill, and underserved. Evid Rep Technol Assess (Full Rep). 2008;(175):1-1422. [PubMed]  [PMC] 
 23. Abeer A. healthcare providers' perceptions towards health information applications at king abdul-aziz medical city, Saudi Arabia. International Journal of Advanced Computer Science and Applications. 2011;2(10):14-22. [Crossref] 
 24. Bennett CJ, Walston S, Abeer A. Understanding the effects of age, tenure, skill, and gender on employee perceptions of healthcare information technology within a middle eastern. International Journal of Healthcare Management. 2015;8(4):272-80. [Crossref] 
 25. Kowitlawakul Y, Chan SW, Pulcini J, Wang W. Factors influencing nursing students' acceptance of electronic health records for nursing education (EHRNE) software program. Nurse Educ Today. 2015;35(1):189-94. [Crossref]  [PubMed] 
 26. Whittaker AA, Aufdenkamp M, Tinley S. Barriers and facilitators to electronic documentation in a rural hospital. J Nurs Scholarsh. 2009;41(3):293-300. [Crossref]  [PubMed] 
 27. Al-Gahtani S. Computer technology acceptance success factors in Saudi Arabia: an exploratory study. J Glob Inf Technol Manage. 2004;7(1):5-29. [Crossref] 
 28. Engin M, Gürses F. Adoption of hospital information systems in public hospitals in Turkey: an analysis with the unified theory of acceptance and use of technology model. International Journal of Innovation and Technology Management. 2019;16(6). [Crossref] 
 29. Rasoulzadeh N, Abbaszadeh A, Zaefarian R, Khounraz F. Nurses views on accepting the creation of a nurses' health monitoring system. Electron Physician. 2017;9(5):4454-60. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 30. Venkatesh V, Morris MG, Davis GB, Davis FD. User acceptance of information technology: toward a unified view. Mis Quarterly. 2003; 27(3):425-78. [Crossref] 
 31. Alkhunaizan A, Love S. What drives mobile commerce? An empirical evaluation of the revised utaut model. International Journal of Management and Marketing Academy. 2012;2(1):82-99. [Link] 
 32. Lorenzi N, Kouroubali A, Detmer D, Bloomrosen M. How to successfully select and implement electronic health records (EHR) in small ambulatory practice settings. Bmc Med Inform Decision Making. 2009;9(15):1-13. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 33. Stamatian F, Baba CO, Timofe M. Barriers in the implementation of health information systems: a scoping review. Transylvanian Review of Administrative Sciences. 2013;9:156-73. [Link] 
 34. Walston SL, Bennett CJ, Al-Harbi A. Understanding the factors affecting employees' perceived benefits of healthcare information technology. International Journal of Healthcare Management. 2014;7(1):35-44. [Crossref] 
 35. Holden RJ. What stands in the way of technology-mediated patient safety improvements?: a study of facilitators and barriers to physicians' use of electronic health records. J Patient Saf. 2011;7(4):193-203. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 

Girişİletişim


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Adres

Türkocağı Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Telefon: +90 312 286 56 56
Faks: +90 312 220 04 70
E-posta: info@turkiyeklinikleri.com

.: Yazı İşleri Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 119 - 123
E-posta: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: İngilizce Dil Redaksiyonu

Telefon: +90 312 286 56 56/ 145
E-posta: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Reklam Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 142
E-posta: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Abone ve Halkla İlişkiler Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Müşteri Hizmetleri

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. KULLANIM KOŞULLARI

1.1. http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından ulaşılan internet sayfalarını (Hepsi birden kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde "SİTE"yi kullanmaktan vazgeçiniz. "SİTE" sahibi bu "SİTE"de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, "SİTE"'yi, "SİTE" kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu "SİTE"'nin sahibi Türkocağı cad. No:30, 06520 Balgat Ankara adresinde ikamet eden Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dir (bundan böyle kısaca "Türkiye Klinikleri" olarak anılacaktır). "SİTE"'de sunulan hizmetler "Türkiye Klinikleri" tarafından sağlanmaktadır.

1.3. Bu "SİTE"'de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "Türkiye Klinikleri" dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak "SİTE"'da yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. "Türkiye Klinikleri" tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği "SİTE" hizmetlerinden yararlanan ve "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" 30.03.2014 tarihinde en son değişiklik yapılarak ve web sitesi üzerinden yayınlanarak; "SİTE"yi kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlülüğe konmuştur. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" ayrıca, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "KULLANICI Sözleşmesi"nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. TANIMLAR

2.1. "SİTE" : "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından ve/veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan web sitesi.

2.2. KULLANICI : "SİTE"ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. LİNK : "SİTE" üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden "SİTE"ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK : "Türkiye Klinikleri" "SİTE"yi ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5. "KULLANICI SÖZLEŞMESİ" : "Türkiye Klinikleri"nin sunacağı özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak olan gerçek ve/veya tüzel kişilerle "Türkiye Klinikleri" arasında elektronik ortamda akdedilen sözleşme.

3. HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbesttir.

3.2. "Türkiye Klinikleri" "SİTE" bünyesinde sunulacak servislerden yararlanabilmek için, "KULLANICI"nın "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenecek özellikleri taşıması gereklidir. "Türkiye Klinikleri", bu gerekliliği tek taraflı olarak dilediği zaman değiştirebilir.

3.3. "Türkiye Klinikleri"nin "SİTE" üzerinden belirli bir ücret karşılığı veya ücretsiz olarak vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere;

- Sağlık sektörüne yönelik bilimsel makaleler, kitaplar ve bilgilendirici yayınları sağlamak.

- - Bilimsel dergilere yönelik makale hazırlama aşamasında biçimsel, istatistikî ve editöryal destek sağlamak.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

4.2. "Türkiye Klinikleri"'nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla "SİTE" üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, "SİTE" dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her KULLANICI, "Türkiye Klinikleri"nin ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. "KULLANICI" "SİTE" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "Türkiye Klinikleri" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.3. "SİTE" dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "Türkiye Klinikleri"nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, "Türkiye Klinikleri" çalışanlarının ve yöneticilerinin, "Türkiye Klinikleri" yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. "Türkiye Klinikleri", üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

4.4. "KULLANICI"lar, "SİTE"yi kullanarak, "Türkiye Klinikleri"nin, diğer "KULLANICI"ların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunamazlar. "KULLANICI"ların işbu "SİTE Kullanım Koşulları" hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "SİTE" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "Türkiye Klinikleri"nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.5. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. "Türkiye Klinikleri", "KULLANICI"lar tarafından "Türkiye Klinikleri"ne iletilen veya "SİTE" üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

4.6. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "Türkiye Klinikleri"nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.7. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. "Türkiye Klinikleri", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "KULLANICI"lar, "Türkiye Klinikleri"nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "Türkiye Klinikleri" tarafından yapılabilir. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, "KULLANICI"lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

4.8. "SİTE" üzerinden, "Türkiye Klinikleri"nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya "İÇERİK"lere ve/veya dosyalara link verebilir. Bu link'ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "SİTE" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.9. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden "KULLANICILAR" tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "KULLANICI Sözleşmesi" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. "Türkiye Klinikleri" aynı zamanda; KULLANICI veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, "SİTE"nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1. Bu "SİTE" dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu "SİTE"nin (sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "Türkiye Klinikleri"ne aittir. Kullanıcılar, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerini, "Türkiye Klinikleri" bilgilerini ve "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "Türkiye Klinikleri"nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

5.2. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "Türkiye Klinikleri"; "Türkiye Klinikleri" hizmetleri, "Türkiye Klinikleri" bilgileri, "Türkiye Klinikleri" telif haklarına tabi çalışmaları, "Türkiye Klinikleri" ticari markaları, "Türkiye Klinikleri" ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. SİTE KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"Türkiye Klinikleri", tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu "SİTE Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda "SİTE"'da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MUCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "Türkiye Klinikleri" işbu "SİTE Kullanım Koşulları", gizlilik politikası ve "KULLANICI Sözleşmesi"nden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "Türkiye Klinikleri" açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "Türkiye Klinikleri"nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunu yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dâhildir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" "Türkiye Klinikleri" tarafından "SİTE" içersinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar, işbu sözleşme hükümlerini "SİTE"yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. "Türkiye Klinikleri", dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek "SİTE" üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.

30.03.2014

Gizlilik Bildirimi

  Sitemizi ziyaret etmeden önce aşağıda yazılı kullanım ilkelerini mutlaka okumanızı öneririz. Bu şartları kabul etmeniz halinde sitemizden faydalanırken kurallarımıza uymanız yararınıza olacaktır. Lütfen Kullanım İlkelerimizin tamamını okuyunuz.

  www.turkiyeklinikleri.com Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış bir web sitesidir.

  www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılarının kimliklerine, adreslerine, hizmet sağlayıcılarına ve benzeri bilgilerine erişemez. Bu bilgileri kullanıcılar isterse formlar yoluyla siteye gönderebilirler. Ancak, www.turkiyeklinikleri.com donanım ve yazılım bilgilerinizi toplayabilir. Bu bilgiler arasında şunlar yer alır: IP adresiniz, tarayıcı türü, işletim sistemi, etki alan adı, erişim süreleri ve ilgili web adresleri. www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılardan aldığı kişisel bilgileri (isminiz, elektronik posta adresiniz, ev ve iş adresiniz, telefon numaranız, vb.) üçüncü bir kuruma satamaz, kamuoyuna yayınlayamaz, site içinde tutamaz. Alınan bilgiler sitenin ziyaretçi profili, raporlama ve hizmetlerin tanıtımına kaynak olması için yönlendirici özellik taşır.

  www.turkiyeklinikleri.com sizden aldığı bilgileri şu amaçlar için kullanır:

-Web sitesini iyileştirmek,geliştirmek ve kaliteyi korumak,

-Ziyaretçi profili ve genel istatistik veriler oluşturmak,

-Ziyaretçilerin sitemizi nasıl kullandığı ile ilgili eğilimlerini belirlemek,

-Asılı yayınlar/yazışmalar göndermek,

-Elektronik posta yoluyla basın bültenleri veya bildirimler göndermek,

-Etkinlik ya da yarışma için liste oluşturmak.

  www.turkiyeklinikleri.com adresini kullanmakla;

-Herhangi bir kullanıcının yasal ve ahlaki olmayan davranışlarından Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sorumlu tutulamayacağını,

-Kullanım ilkelerinin zaman zaman değiştirebileceğini,

-Diğer bağlantı sağladığı ama denetleyemediği sitelerin içeriklerinden veya bilgisayarınıza verecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul etmiş sayılırsınız.

  Aşağıda belirtilen durumlarda Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. sitesini kullanıcılara kapatabilir:

-Yanlış, eksik, yanıltıcı ve genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda,

-İstenilen bilgilerin içine ilan, reklam, duyuru, özel veya tüzel kişiliklere hakaret içeren ifadeler kullanıldığında,

-Çeşitli yollarla siteye yapılan saldırılar sırasında

-Virüs nedeniyle sitenin yapısının bozulması durumunda.

  Kod ve yazılım da dahil, sitede yer alan yazılı, görüntülü ve sesli fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca güvence altındadır.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.in yazılı izni olmadığı sürece sitede yer alan bilgiler; başka bir bilgisayara yüklenemez, değiştirilemez, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yeniden yayınlanamaz, postalanamaz, dağıtılamaz.

  Sitede bulunan yazılım ve tasarımların her hakkı Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye aittir.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. kullanım ilkelerimizle ilgili yorumlarınızı almaktan memnuniyet duyacaktır. Sitemizi zenginleştirebileceğini düşündüğünüz konuları ya da sitemizle ilgili yaşadığınız bir problem olursa lütfen bizimle paylaşın.

info@turkiyeklinikleri.com

04.04.2014