Primer İmmün Yetmezlik ve Malignite

.: ÖN SÖZ
ÖN SÖZ
PREFACE
Prof. Dr. Ayşe METİN
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Şehir Hastanesi, Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları BD, Ankara, Türkiye
Makale Dili: TR
Doğuştan immünite bozuklukları (PİY) ve bunların içinde özellikle DNA tamir hastalıkları, genel topluma göre ciddi bir malignite geliştirme riski ile karşı karşıyadırlar. Kayıt temelli çalışmalara göre kümülatif rölatif risk 1.4-5 kat olarak verilmektedir. Ancak risk, altta yatan genetik durum ile değişkenlik göstermekte ve Amerika İmmün Yetmezlik Ağının son verilerine göre malignitelerin de dar bir çeşitlilik gösterdiği izlenmektedir. Daha çok, yaşa uygun kontrollere göre 8-10 kat daha yüksek risk gösteren lenfoid maligniteler ön plandadır. Bu risk ile ilgili farkındalık giderek artarken, maligniteye neden olan mekanizmalar hâlen tam olarak anlaşılamamıştır.

Tanınabilen ve genetik tanımı yapılabilen immün yetmezlikler çok nadir olmakla beraber nispeten sık görülen bazı immün yetmezliklerde, örneğin Sık Değişken İmmünyetmezlikte (CVID) malignite prevalansının %8-21 arasında değiştiği, DNA tamir bozukluklarında (örn. Ataksi-Telanjiektazi, Nijmegen Kırılma sendromu ve Bloom sendromunda) %19-42 arasında olduğu gösterilmektedir. Uluslararası işbirliği ile giderek büyüyen hasta kohortlarında Kombine İmmün Yetmezlikler de [örn. CD27eksikliği, CD70 eksikliği, Aktiflenmiş PI3K delta (APDS1 ve APDS2) sendromlarında] hastalar oldukça önemli malignite hızları göstermektedir. PİY/DNA tamir defekti hastalıkları spektrumunda hastaların %60- 70'inde lenfoid maligniteler oluşmakta, kontrol kohortlar ile karşılaştırıldığında bunların daha çok çocukluk yaş grubunda geliştiği görülmektedir. PİY/DNA tamir defektlerinin tedavisi ile uğraşan gruplar, malignitelerin hem klinik hem histopatolojik tanılarının, özellikle malignite öncesi non-malign lenfoproliferasyon varlığında geciktiğini bildirmektedirler. Benzer şekilde tedavi de, enfeksiyon sıklığının artmış olması, ciddi ve hayatı tehdit eden seyirleri, klasik kemoterapi veya radyoterapiyi takiben oluşan toksisiteler nedeniyle karmaşıklaşır. Bu faktörler verilebilecek tedavinin yoğunluğunu da düşürür. Tanı zorluğu, artmış komorbidite, toksisite ve azalmış tedavi yoğunluğu hastaların prognozunu etkilemekte ve maligniteyi bu grup hastada en başta gelen ölüm nedeni hâline getirmektedir. Klinisyenlerin immün yetmezliklerde malignite taramaları için rehberlere gereksinim duydukları da bildirilmektedir. Bütün bu zorluklarla başa çıkmaya başlayabilmek için hâlen Avrupa İmmünoloji (ESID) ve Pediatrik Hematoloji-Onkoloji Cemiyetleri (EBMT, RITA, iBFM, EICNHL) temsilcileri bir arada çalışarak tüm dünyadaki meslektaşlarla işbirliği yaparak anahtar gelişimsel öncelikleri belirlemeye çalışmaktadırlar.

Birçok enfeksiyon ajanının hem sporadik hem PİY'lerde hematolojik ve non-hematolojik malignitelerin gelişmesinde rolleri kanıtlanmıştır. Özellikle EBV, lenfoproliferatif süreçlerde ve aynı zamanda yumuşak doku tümörlerinde önemli bir oranda saptanmaktadır. HPV'lar epitelial malignitelerde, Helicobacter pylori mide kanseri ve ekstranodal marginal zon lenfomada ilişkili bulunmaktadır. Bu mikroorganizmaların özellikle PİY/DNA tamir defektlerinde, onkojenik sürece götüren mekanizmaları iyi bilinmemekle birlikte EBV'nin LMP1 proteini aracılığı ile direkt onkojenik olduğu biliniyor. Bu nedenle EBV'ye aşırı duyarlılığı olan hastaların kanser geliştirme riski yüksektir. Bazen aynı şartlar altındaki, aynı mutasyona sahip kardeş iki hastada, aynı enfeksiyon ajanı farklı maligniteler gelişmesine yol açabilir ve bunun nedeni enfeksiyonun yetersiz kontrol altına alınmasının ötesinde daha karmaşık olabilir. Konak immün sisteminin tümör immün-gözetimindeki rolü de önemlidir.

Çeşitli PİY/DNA tamir defektlerinde lenfosit matürasyonu, sinyalizasyon, apoptoz, DNA hasar cevabının disregülasyon ve bozukluk göstermesi, tümör immün-gözetimini bozacaktır. Bunun en iyi örneği ALPS'de klonal olarak çoğalmış lenfosit popülasyonlarının apoptoz eksikliği nedeniyle maligniteye eğilim yaratmasıdır. DNA tamir defektlerinde bu hücresel işlevlerin birbirini etkilemesi de dikkate değerdir. Bu hastalarda birçok onkojenik potansiyeli olan nedenler birbirine eklenir (örn. T ve B hücre reseptörleri gelişiminde genlerin yeniden düzenlenmesi, immünglobulin sınıf değişimi, somatik hipermutasyon sırasında oluşan çift sarmal DNA hasarı; hem enfeksiyonlar hem de tümör immün-gözetimi için gerekli olan immün repertuarın yeterince geniş olmaması gibi). Bu onkojenik faktörlerin oransal katkıları da henüz iyi anlaşılmamıştır. PİY'lerde kansere duyarlılık ile ilgili gözlemlerimiz giderek artıyor olsa da potansiyel nedenlerin oransal önemlerini tanımlayabilmek için derinlemesine araştırmalara ihtiyaç olacaktır.

Türkiye Klinikleri'nin bu kitabında immünoloji, onkoloji, patoloji, hematoloji ve kemik iliği nakli gruplarından hekimler bir araya getirilerek PİY/DNA tamir defektlerinde özellikle lenfoid malignitelerle ilgili güncel bilgiler tanımlanmaya çalışıldı. Amacımız bu hastalıklarda malignitenin klinik tanısını ve maligniteye eğilim nedenlerinin anlaşılmasını kolaylaştırmak, histopatolojik tanı ile ilgili bilgiyi artırmak, hematopoetik kök hücre nakli dâhil diğer yeni hedeflenmiş, daha az toksik olan tedaviler ile ilgili güncel bilgiyi vermek, tümör patogenezini anlamak, primer olarak malignite ile karşımıza çıkan hastalarda PİY/DNA tamir defektlerinin aranması konusunda farkındalık oluşturmaktır.

Bütün yazarlara bilimsel destekleri için teşekkür eder, bu kitabın hepimizin bu konudaki vizyonunu genişletmesini dileriz.

Prof. Dr. Ayşe METİN
Editör

KAYNAK
1. Bomken S, Werff Ten Bosch J, Attarbaschi A, Bacon CM, Borkhardt A, Boztug K, et al. Current understanding and future research priorities in malignancy associated with inborn errors of immunity and DNA repair disorders: The perspective of an interdisiplinary working group. Front Immunol. 2018;9:1-10. https://doi.org/10.3389/fimmu.2018.02912
Congenital immune disorders (PIDs), and especially DNA repair diseases, are at serious risk of developing a malignancy compared to the general population. According to record-based studies, the cumulative relative risk is given as 1.4-5 times. However, the risk varies with the underlying genetic status, and according to the latest knowledge from the Immunodeficiency Network of America, malignancies are also observed to show a narrow variety. Lymphoid malignancies are leading with 8-10 times higher risk compared to ageappropriate controls. While awareness of this risk is increasing, the mechanisms causing malignancy are still not fully understood.

Although immunodeficiencies that can be recognized and defined genetically are very rare, the prevalence of malignancy in some relatively common immunodeficiencies such as Common Variable Immunodeficiency (CVID) varies between 8-21%, while in DNA repair disorders (for example Ataxia-Telangiectasia, Nijmegen Breakage Syndrome and Bloom Syndrome), it has been shown to be between 19-42%. Combined Immunodeficiencies are also growing in patient cohorts with international cooperation [In this group such as CD27 deficiency, CD70 deficiency, and activated PI3K delta (APDS1 and APDS2) syndromes], patients show very important malignancy rates. In the spectrum of PID / DNA repair defect diseases, 60-70% of patients develop lymphoid malignancies, compared to the control cohorts, it is observed that they develop mostly in childhood. Groups dealing with the treatment of PID/DNA repair defects report that both clinical and histopathological diagnoses of malignancies are delayed, especially in the presence of non-malignant lymphoproliferation before malignancy. Likewise, treatment is complicated by increased frequency of infections, serious and life-threatening course, toxicities following classical chemotherapy or radiotherapy. These factors also decrease the intensity of the treatment that can be given. Difficulty in diagnosis, increased comorbidity, toxicity, and decreased intensity of therapy affect the prognosis of patients and make malignancy the primary cause of death in this group of patients.

It is also reported that clinicians need guidelines for screening for malignancy in immune deficiencies. In order to cope with all these challenges, representatives of the European Immunology (ESID) and Pediatric Hematology-Oncology Associations (EBMT, RITA, iBFM, EICNHL) work together with key colleagues from all over the world. they try to identify developmental priorities.

Many infectious agents have been proven to play a role in the development of hematological and non-hematological malignancies in both sporadic and PIDs. Especially EBV is detected in lymphoproliferative processes and also in soft tissue tumors. HPVs are associated with epithelial malignancies, Helicobacter pylori stomach cancer and extranodal marginal zone lymphoma. Although the mechanisms of these microorganisms leading to the oncogenic process are not well known, especially in PID/DNA repair defects, EBV is known to be directly oncogenic through the LMP1 protein. Therefore, patients with hypersensitivity to EBV have a high risk of developing cancer. Sometimes, in two sibling patients with the same mutation under the same conditions, the same infection agent can lead to the development of different malignancies, and the reason may be more complicated far beyond the inadequate control of infection.

The role of the host immune system in tumor immune surveillance is also important. Lymphocyte maturation, signaling, apoptosis, dysregulation and impairment of the DNA damage response in various PID/ DNA repair defects will impair tumor immune surveillance. It is also noteworthy that cellular functions affect each other. In these patients, causes with many oncogenic potentials are added together (i.e. genetic rearrangement of genes in the development of T and B cell receptors, immunoglobulin class switch, double helix DNA damage during somatic hypermutation; the immune repertoire, which is essential for both infections and tumor immune surveillance, are not large enough). The proportional contributions of these oncogenic factors are not yet well understood. Although our observations about cancer susceptibility are increasing in PIDs, in-depth research will be needed to identify the relative importance of potential causes.

Türkiye Klinikleri, in this book, brought together physicians from the clinical immunology, oncology, pathology, hematology and bone marrow transplantation group and tried to define up to date information particularly on the lymphoid malignancies in.PID/ DNA repair defects. Our aim is to facilitate the clinical diagnosis of malignancy and the understanding of the causes of tendency to malignancy in these diseases, to increase the knowledge about histopathological diagnosis, to provide up-to-date information about other newly targeted, less toxic treatments including hematopoietic stem cell transplantation, to understand tumor pathogenesis and to raise the awareness of the search for PID/ DNA repair defects in patients who primarily we encounter with malignancy.

We would like to thank all the authors for their scientific support and wish this book to broaden our vision on this matter.

Prof. Dr. Ayşe METİN
Editor

REFERENCE

1. Bomken S, Werff Ten Bosch J, Attarbaschi A, Bacon CM, Borkhardt A, Boztug K, et al. Current understanding and future research priorities in malignancy associated with inborn errors of immunity and DNA repair disorders: The perspective of an interdisiplinary working group. Front Immunol. 2018;9:1-10. https://doi.org/10.3389/fimmu.2018.02912

Girişİletişim


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Adres

Türkocağı Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Telefon: +90 312 286 56 56
Faks: +90 312 220 04 70
E-posta: info@turkiyeklinikleri.com

.: Yazı İşleri Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 2
E-posta: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: İngilizce Dil Redaksiyonu

Telefon: +90 312 286 56 56/ 145
E-posta: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Reklam Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 142
E-posta: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Abone ve Halkla İlişkiler Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Müşteri Hizmetleri

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. KULLANIM KOŞULLARI

1.1. http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından ulaşılan internet sayfalarını (Hepsi birden kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde "SİTE"yi kullanmaktan vazgeçiniz. "SİTE" sahibi bu "SİTE"de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, "SİTE"'yi, "SİTE" kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu "SİTE"'nin sahibi Türkocağı cad. No:30, 06520 Balgat Ankara adresinde ikamet eden Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dir (bundan böyle kısaca "Türkiye Klinikleri" olarak anılacaktır). "SİTE"'de sunulan hizmetler "Türkiye Klinikleri" tarafından sağlanmaktadır.

1.3. Bu "SİTE"'de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "Türkiye Klinikleri" dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak "SİTE"'da yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. "Türkiye Klinikleri" tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği "SİTE" hizmetlerinden yararlanan ve "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" 30.03.2014 tarihinde en son değişiklik yapılarak ve web sitesi üzerinden yayınlanarak; "SİTE"yi kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlülüğe konmuştur. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" ayrıca, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "KULLANICI Sözleşmesi"nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. TANIMLAR

2.1. "SİTE" : "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından ve/veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan web sitesi.

2.2. KULLANICI : "SİTE"ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. LİNK : "SİTE" üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden "SİTE"ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK : "Türkiye Klinikleri" "SİTE"yi ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5. "KULLANICI SÖZLEŞMESİ" : "Türkiye Klinikleri"nin sunacağı özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak olan gerçek ve/veya tüzel kişilerle "Türkiye Klinikleri" arasında elektronik ortamda akdedilen sözleşme.

3. HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbesttir.

3.2. "Türkiye Klinikleri" "SİTE" bünyesinde sunulacak servislerden yararlanabilmek için, "KULLANICI"nın "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenecek özellikleri taşıması gereklidir. "Türkiye Klinikleri", bu gerekliliği tek taraflı olarak dilediği zaman değiştirebilir.

3.3. "Türkiye Klinikleri"nin "SİTE" üzerinden belirli bir ücret karşılığı veya ücretsiz olarak vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere;

- Sağlık sektörüne yönelik bilimsel makaleler, kitaplar ve bilgilendirici yayınları sağlamak.

- - Bilimsel dergilere yönelik makale hazırlama aşamasında biçimsel, istatistikî ve editöryal destek sağlamak.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

4.2. "Türkiye Klinikleri"'nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla "SİTE" üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, "SİTE" dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her KULLANICI, "Türkiye Klinikleri"nin ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. "KULLANICI" "SİTE" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "Türkiye Klinikleri" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.3. "SİTE" dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "Türkiye Klinikleri"nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, "Türkiye Klinikleri" çalışanlarının ve yöneticilerinin, "Türkiye Klinikleri" yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. "Türkiye Klinikleri", üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

4.4. "KULLANICI"lar, "SİTE"yi kullanarak, "Türkiye Klinikleri"nin, diğer "KULLANICI"ların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunamazlar. "KULLANICI"ların işbu "SİTE Kullanım Koşulları" hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "SİTE" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "Türkiye Klinikleri"nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.5. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. "Türkiye Klinikleri", "KULLANICI"lar tarafından "Türkiye Klinikleri"ne iletilen veya "SİTE" üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

4.6. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "Türkiye Klinikleri"nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.7. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. "Türkiye Klinikleri", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "KULLANICI"lar, "Türkiye Klinikleri"nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "Türkiye Klinikleri" tarafından yapılabilir. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, "KULLANICI"lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

4.8. "SİTE" üzerinden, "Türkiye Klinikleri"nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya "İÇERİK"lere ve/veya dosyalara link verebilir. Bu link'ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "SİTE" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.9. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden "KULLANICILAR" tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "KULLANICI Sözleşmesi" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. "Türkiye Klinikleri" aynı zamanda; KULLANICI veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, "SİTE"nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1. Bu "SİTE" dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu "SİTE"nin (sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "Türkiye Klinikleri"ne aittir. Kullanıcılar, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerini, "Türkiye Klinikleri" bilgilerini ve "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "Türkiye Klinikleri"nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

5.2. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "Türkiye Klinikleri"; "Türkiye Klinikleri" hizmetleri, "Türkiye Klinikleri" bilgileri, "Türkiye Klinikleri" telif haklarına tabi çalışmaları, "Türkiye Klinikleri" ticari markaları, "Türkiye Klinikleri" ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. SİTE KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"Türkiye Klinikleri", tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu "SİTE Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda "SİTE"'da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MUCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "Türkiye Klinikleri" işbu "SİTE Kullanım Koşulları", gizlilik politikası ve "KULLANICI Sözleşmesi"nden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "Türkiye Klinikleri" açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "Türkiye Klinikleri"nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunu yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dâhildir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" "Türkiye Klinikleri" tarafından "SİTE" içersinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar, işbu sözleşme hükümlerini "SİTE"yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. "Türkiye Klinikleri", dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek "SİTE" üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.

30.03.2014

Gizlilik Bildirimi

  Sitemizi ziyaret etmeden önce aşağıda yazılı kullanım ilkelerini mutlaka okumanızı öneririz. Bu şartları kabul etmeniz halinde sitemizden faydalanırken kurallarımıza uymanız yararınıza olacaktır. Lütfen Kullanım İlkelerimizin tamamını okuyunuz.

  www.turkiyeklinikleri.com Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış bir web sitesidir.

  www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılarının kimliklerine, adreslerine, hizmet sağlayıcılarına ve benzeri bilgilerine erişemez. Bu bilgileri kullanıcılar isterse formlar yoluyla siteye gönderebilirler. Ancak, www.turkiyeklinikleri.com donanım ve yazılım bilgilerinizi toplayabilir. Bu bilgiler arasında şunlar yer alır: IP adresiniz, tarayıcı türü, işletim sistemi, etki alan adı, erişim süreleri ve ilgili web adresleri. www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılardan aldığı kişisel bilgileri (isminiz, elektronik posta adresiniz, ev ve iş adresiniz, telefon numaranız, vb.) üçüncü bir kuruma satamaz, kamuoyuna yayınlayamaz, site içinde tutamaz. Alınan bilgiler sitenin ziyaretçi profili, raporlama ve hizmetlerin tanıtımına kaynak olması için yönlendirici özellik taşır.

  www.turkiyeklinikleri.com sizden aldığı bilgileri şu amaçlar için kullanır:

-Web sitesini iyileştirmek,geliştirmek ve kaliteyi korumak,

-Ziyaretçi profili ve genel istatistik veriler oluşturmak,

-Ziyaretçilerin sitemizi nasıl kullandığı ile ilgili eğilimlerini belirlemek,

-Asılı yayınlar/yazışmalar göndermek,

-Elektronik posta yoluyla basın bültenleri veya bildirimler göndermek,

-Etkinlik ya da yarışma için liste oluşturmak.

  www.turkiyeklinikleri.com adresini kullanmakla;

-Herhangi bir kullanıcının yasal ve ahlaki olmayan davranışlarından Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sorumlu tutulamayacağını,

-Kullanım ilkelerinin zaman zaman değiştirebileceğini,

-Diğer bağlantı sağladığı ama denetleyemediği sitelerin içeriklerinden veya bilgisayarınıza verecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul etmiş sayılırsınız.

  Aşağıda belirtilen durumlarda Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. sitesini kullanıcılara kapatabilir:

-Yanlış, eksik, yanıltıcı ve genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda,

-İstenilen bilgilerin içine ilan, reklam, duyuru, özel veya tüzel kişiliklere hakaret içeren ifadeler kullanıldığında,

-Çeşitli yollarla siteye yapılan saldırılar sırasında

-Virüs nedeniyle sitenin yapısının bozulması durumunda.

  Kod ve yazılım da dahil, sitede yer alan yazılı, görüntülü ve sesli fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca güvence altındadır.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.in yazılı izni olmadığı sürece sitede yer alan bilgiler; başka bir bilgisayara yüklenemez, değiştirilemez, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yeniden yayınlanamaz, postalanamaz, dağıtılamaz.

  Sitede bulunan yazılım ve tasarımların her hakkı Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye aittir.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. kullanım ilkelerimizle ilgili yorumlarınızı almaktan memnuniyet duyacaktır. Sitemizi zenginleştirebileceğini düşündüğünüz konuları ya da sitemizle ilgili yaşadığınız bir problem olursa lütfen bizimle paylaşın.

info@turkiyeklinikleri.com

04.04.2014