Primary Immunodeficiency and Malignancy

.: PREFACE
ÖN SÖZ
PREFACE
Prof. Dr. Ayşe METİN
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Şehir Hastanesi, Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları BD, Ankara, Türkiye
Article Language: TR
Doğuştan immünite bozuklukları (PİY) ve bunların içinde özellikle DNA tamir hastalıkları, genel topluma göre ciddi bir malignite geliştirme riski ile karşı karşıyadırlar. Kayıt temelli çalışmalara göre kümülatif rölatif risk 1.4-5 kat olarak verilmektedir. Ancak risk, altta yatan genetik durum ile değişkenlik göstermekte ve Amerika İmmün Yetmezlik Ağının son verilerine göre malignitelerin de dar bir çeşitlilik gösterdiği izlenmektedir. Daha çok, yaşa uygun kontrollere göre 8-10 kat daha yüksek risk gösteren lenfoid maligniteler ön plandadır. Bu risk ile ilgili farkındalık giderek artarken, maligniteye neden olan mekanizmalar hâlen tam olarak anlaşılamamıştır.

Tanınabilen ve genetik tanımı yapılabilen immün yetmezlikler çok nadir olmakla beraber nispeten sık görülen bazı immün yetmezliklerde, örneğin Sık Değişken İmmünyetmezlikte (CVID) malignite prevalansının %8-21 arasında değiştiği, DNA tamir bozukluklarında (örn. Ataksi-Telanjiektazi, Nijmegen Kırılma sendromu ve Bloom sendromunda) %19-42 arasında olduğu gösterilmektedir. Uluslararası işbirliği ile giderek büyüyen hasta kohortlarında Kombine İmmün Yetmezlikler de [örn. CD27eksikliği, CD70 eksikliği, Aktiflenmiş PI3K delta (APDS1 ve APDS2) sendromlarında] hastalar oldukça önemli malignite hızları göstermektedir. PİY/DNA tamir defekti hastalıkları spektrumunda hastaların %60- 70'inde lenfoid maligniteler oluşmakta, kontrol kohortlar ile karşılaştırıldığında bunların daha çok çocukluk yaş grubunda geliştiği görülmektedir. PİY/DNA tamir defektlerinin tedavisi ile uğraşan gruplar, malignitelerin hem klinik hem histopatolojik tanılarının, özellikle malignite öncesi non-malign lenfoproliferasyon varlığında geciktiğini bildirmektedirler. Benzer şekilde tedavi de, enfeksiyon sıklığının artmış olması, ciddi ve hayatı tehdit eden seyirleri, klasik kemoterapi veya radyoterapiyi takiben oluşan toksisiteler nedeniyle karmaşıklaşır. Bu faktörler verilebilecek tedavinin yoğunluğunu da düşürür. Tanı zorluğu, artmış komorbidite, toksisite ve azalmış tedavi yoğunluğu hastaların prognozunu etkilemekte ve maligniteyi bu grup hastada en başta gelen ölüm nedeni hâline getirmektedir. Klinisyenlerin immün yetmezliklerde malignite taramaları için rehberlere gereksinim duydukları da bildirilmektedir. Bütün bu zorluklarla başa çıkmaya başlayabilmek için hâlen Avrupa İmmünoloji (ESID) ve Pediatrik Hematoloji-Onkoloji Cemiyetleri (EBMT, RITA, iBFM, EICNHL) temsilcileri bir arada çalışarak tüm dünyadaki meslektaşlarla işbirliği yaparak anahtar gelişimsel öncelikleri belirlemeye çalışmaktadırlar.

Birçok enfeksiyon ajanının hem sporadik hem PİY'lerde hematolojik ve non-hematolojik malignitelerin gelişmesinde rolleri kanıtlanmıştır. Özellikle EBV, lenfoproliferatif süreçlerde ve aynı zamanda yumuşak doku tümörlerinde önemli bir oranda saptanmaktadır. HPV'lar epitelial malignitelerde, Helicobacter pylori mide kanseri ve ekstranodal marginal zon lenfomada ilişkili bulunmaktadır. Bu mikroorganizmaların özellikle PİY/DNA tamir defektlerinde, onkojenik sürece götüren mekanizmaları iyi bilinmemekle birlikte EBV'nin LMP1 proteini aracılığı ile direkt onkojenik olduğu biliniyor. Bu nedenle EBV'ye aşırı duyarlılığı olan hastaların kanser geliştirme riski yüksektir. Bazen aynı şartlar altındaki, aynı mutasyona sahip kardeş iki hastada, aynı enfeksiyon ajanı farklı maligniteler gelişmesine yol açabilir ve bunun nedeni enfeksiyonun yetersiz kontrol altına alınmasının ötesinde daha karmaşık olabilir. Konak immün sisteminin tümör immün-gözetimindeki rolü de önemlidir.

Çeşitli PİY/DNA tamir defektlerinde lenfosit matürasyonu, sinyalizasyon, apoptoz, DNA hasar cevabının disregülasyon ve bozukluk göstermesi, tümör immün-gözetimini bozacaktır. Bunun en iyi örneği ALPS'de klonal olarak çoğalmış lenfosit popülasyonlarının apoptoz eksikliği nedeniyle maligniteye eğilim yaratmasıdır. DNA tamir defektlerinde bu hücresel işlevlerin birbirini etkilemesi de dikkate değerdir. Bu hastalarda birçok onkojenik potansiyeli olan nedenler birbirine eklenir (örn. T ve B hücre reseptörleri gelişiminde genlerin yeniden düzenlenmesi, immünglobulin sınıf değişimi, somatik hipermutasyon sırasında oluşan çift sarmal DNA hasarı; hem enfeksiyonlar hem de tümör immün-gözetimi için gerekli olan immün repertuarın yeterince geniş olmaması gibi). Bu onkojenik faktörlerin oransal katkıları da henüz iyi anlaşılmamıştır. PİY'lerde kansere duyarlılık ile ilgili gözlemlerimiz giderek artıyor olsa da potansiyel nedenlerin oransal önemlerini tanımlayabilmek için derinlemesine araştırmalara ihtiyaç olacaktır.

Türkiye Klinikleri'nin bu kitabında immünoloji, onkoloji, patoloji, hematoloji ve kemik iliği nakli gruplarından hekimler bir araya getirilerek PİY/DNA tamir defektlerinde özellikle lenfoid malignitelerle ilgili güncel bilgiler tanımlanmaya çalışıldı. Amacımız bu hastalıklarda malignitenin klinik tanısını ve maligniteye eğilim nedenlerinin anlaşılmasını kolaylaştırmak, histopatolojik tanı ile ilgili bilgiyi artırmak, hematopoetik kök hücre nakli dâhil diğer yeni hedeflenmiş, daha az toksik olan tedaviler ile ilgili güncel bilgiyi vermek, tümör patogenezini anlamak, primer olarak malignite ile karşımıza çıkan hastalarda PİY/DNA tamir defektlerinin aranması konusunda farkındalık oluşturmaktır.

Bütün yazarlara bilimsel destekleri için teşekkür eder, bu kitabın hepimizin bu konudaki vizyonunu genişletmesini dileriz.

Prof. Dr. Ayşe METİN
Editör

KAYNAK
1. Bomken S, Werff Ten Bosch J, Attarbaschi A, Bacon CM, Borkhardt A, Boztug K, et al. Current understanding and future research priorities in malignancy associated with inborn errors of immunity and DNA repair disorders: The perspective of an interdisiplinary working group. Front Immunol. 2018;9:1-10. https://doi.org/10.3389/fimmu.2018.02912
Congenital immune disorders (PIDs), and especially DNA repair diseases, are at serious risk of developing a malignancy compared to the general population. According to record-based studies, the cumulative relative risk is given as 1.4-5 times. However, the risk varies with the underlying genetic status, and according to the latest knowledge from the Immunodeficiency Network of America, malignancies are also observed to show a narrow variety. Lymphoid malignancies are leading with 8-10 times higher risk compared to ageappropriate controls. While awareness of this risk is increasing, the mechanisms causing malignancy are still not fully understood.

Although immunodeficiencies that can be recognized and defined genetically are very rare, the prevalence of malignancy in some relatively common immunodeficiencies such as Common Variable Immunodeficiency (CVID) varies between 8-21%, while in DNA repair disorders (for example Ataxia-Telangiectasia, Nijmegen Breakage Syndrome and Bloom Syndrome), it has been shown to be between 19-42%. Combined Immunodeficiencies are also growing in patient cohorts with international cooperation [In this group such as CD27 deficiency, CD70 deficiency, and activated PI3K delta (APDS1 and APDS2) syndromes], patients show very important malignancy rates. In the spectrum of PID / DNA repair defect diseases, 60-70% of patients develop lymphoid malignancies, compared to the control cohorts, it is observed that they develop mostly in childhood. Groups dealing with the treatment of PID/DNA repair defects report that both clinical and histopathological diagnoses of malignancies are delayed, especially in the presence of non-malignant lymphoproliferation before malignancy. Likewise, treatment is complicated by increased frequency of infections, serious and life-threatening course, toxicities following classical chemotherapy or radiotherapy. These factors also decrease the intensity of the treatment that can be given. Difficulty in diagnosis, increased comorbidity, toxicity, and decreased intensity of therapy affect the prognosis of patients and make malignancy the primary cause of death in this group of patients.

It is also reported that clinicians need guidelines for screening for malignancy in immune deficiencies. In order to cope with all these challenges, representatives of the European Immunology (ESID) and Pediatric Hematology-Oncology Associations (EBMT, RITA, iBFM, EICNHL) work together with key colleagues from all over the world. they try to identify developmental priorities.

Many infectious agents have been proven to play a role in the development of hematological and non-hematological malignancies in both sporadic and PIDs. Especially EBV is detected in lymphoproliferative processes and also in soft tissue tumors. HPVs are associated with epithelial malignancies, Helicobacter pylori stomach cancer and extranodal marginal zone lymphoma. Although the mechanisms of these microorganisms leading to the oncogenic process are not well known, especially in PID/DNA repair defects, EBV is known to be directly oncogenic through the LMP1 protein. Therefore, patients with hypersensitivity to EBV have a high risk of developing cancer. Sometimes, in two sibling patients with the same mutation under the same conditions, the same infection agent can lead to the development of different malignancies, and the reason may be more complicated far beyond the inadequate control of infection.

The role of the host immune system in tumor immune surveillance is also important. Lymphocyte maturation, signaling, apoptosis, dysregulation and impairment of the DNA damage response in various PID/ DNA repair defects will impair tumor immune surveillance. It is also noteworthy that cellular functions affect each other. In these patients, causes with many oncogenic potentials are added together (i.e. genetic rearrangement of genes in the development of T and B cell receptors, immunoglobulin class switch, double helix DNA damage during somatic hypermutation; the immune repertoire, which is essential for both infections and tumor immune surveillance, are not large enough). The proportional contributions of these oncogenic factors are not yet well understood. Although our observations about cancer susceptibility are increasing in PIDs, in-depth research will be needed to identify the relative importance of potential causes.

Türkiye Klinikleri, in this book, brought together physicians from the clinical immunology, oncology, pathology, hematology and bone marrow transplantation group and tried to define up to date information particularly on the lymphoid malignancies in.PID/ DNA repair defects. Our aim is to facilitate the clinical diagnosis of malignancy and the understanding of the causes of tendency to malignancy in these diseases, to increase the knowledge about histopathological diagnosis, to provide up-to-date information about other newly targeted, less toxic treatments including hematopoietic stem cell transplantation, to understand tumor pathogenesis and to raise the awareness of the search for PID/ DNA repair defects in patients who primarily we encounter with malignancy.

We would like to thank all the authors for their scientific support and wish this book to broaden our vision on this matter.

Prof. Dr. Ayşe METİN
Editor

REFERENCE

1. Bomken S, Werff Ten Bosch J, Attarbaschi A, Bacon CM, Borkhardt A, Boztug K, et al. Current understanding and future research priorities in malignancy associated with inborn errors of immunity and DNA repair disorders: The perspective of an interdisiplinary working group. Front Immunol. 2018;9:1-10. https://doi.org/10.3389/fimmu.2018.02912

LoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 2
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com