Literatür Eczacılık Bilimleri Dergisi

Nükleer Tıpta Teranostik Uygulamalar: Geleneksel Derleme
Theranostic Applications in Nuclear Medicine: Traditional Review
Hayriye OKŞAŞa, Meliha EKİNCİa, Derya İLEM ÖZDEMİRa
aEge Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Radyofarmasi ABD, İzmir, Türkiye
J Lit Pharm Sci. 2022;11(1):49-60
doi: 10.5336/pharmsci.2021-86197
Makale Dili: TR
Tam Metin
ÖZET
Teranostik terimi, 'therapy' ve 'diagnostics' kelimelerinin birleştirilmesiyle oluşmuş ve ilk olarak Funkhouser tarafından kullanılmış yeni bir alandır. Teranostikler, genel anlamıyla hastalık yönetim sürecindeki tanısal yöntemlerin ve tedavi yönteminin bir arada uygulanmasını ifade eden bir kavramdır. Günümüzde uzayan yaşam süresi ve kronik hastalıkların artması ile yeni ilaç teknolojilerinde yaşanan gelişmelerin önemi de gün geçtikçe artmaktadır. Bu yeni ilaç sistemlerinden biri olan ve başta kanser hastalığı olmak üzere birçok hastalığın tanısında veya tedavisinde umut veren kullanımı ile yenilikçi bir yaklaşım sunan teranostikler sayesinde tanısal testlerden elde edilen sonuçlarla hedefe özgü tedavi sistemi birleştirilebilmekte ve böylece kişiselleştirilmiş tıp alanında uygulamalar yapılabilmektedir. Teranostik sistemlerin kullanımı sayesinde hastalıkların tanısı konulabilmekte ve tedavisi uygulanabilmektedir. Bunların yanı sıra hasta tarafından tedaviye verilen cevabın izlenmesi, uygulanan ilaçların etkinliğinin ve güvenliğinin artırılması da amaçlanmaktadır. Teranostik sistemler oldukça yenilikçi bir kavram olup, üzerinde yoğun bir şekilde araştırmalar yapılan güncel konulardan bir tanesidir. Bu derlemede, teranostiklerin manyetik rezonans görüntüleme, optik görüntüleme, bilgisayarlı tomografi, ultrasonografi ve nükleer tıp görüntüleme yöntemleri (pozitron emisyon tomografisi ve tek foton emisyon tomografisi) gibi görüntüleme sistemlerinde kullanılmasıyla ilgili çalışmalar incelenerek örneklendirilmiştir. Ayrıca teranostiklerin kullanılabileceği nükleer onkoloji, enfeksiyon hastalıkları, nörodejeneratif hastalıklar ve nöroinflamasyon, kardiyovasküler hastalıklar ve inflamasyon hastalıkları gibi hastalıklara göre sınıflandırılması yapılarak, teranostiklere genel bir bakış sağlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Teranostik nanotıp; radyofarmasötikler; tanısal görüntüleme; kanser; kişiselleştirilmiş tıp
ABSTRACT
The term theranostic is a new field that was formed by combining the words "therapy" and "diagnostics" and was first used by Funkhouser. Theranostics is a concept that expresses the application of diagnostic and treatment methods in the disease management process in general terms. Today, the importance of developments in new drug technologies is increasing day by day with the prolonged life expectancy and the increase in chronic diseases. Thanks to the theranostics, which is one of these new drug systems and offers an innovative approach with its promising use in the diagnosis or treatment of many diseases, especially cancer, the results obtained from diagnostic tests can be combined with a target-specific treatment system, and thus applications can be made in the field of personalized medicine. Thanks to the use of theranostic systems, diseases can be diagnosed and treated. In addition to these, it is also aimed to monitor the response given by the patient to the treatment and to increase the effectiveness and safety of the drugs administered. In this review, studies on the use of theranostics in imaging systems such as magnetic resonance imaging, optical imaging, computed tomography, ultrasonography and nuclear medicine imaging methods (positron emission tomography and single photon emission tomography) are examined and exemplified. In addition, an overview of theranostics is provided by classifying them according to diseases such as nuclear oncology, infectious diseases, neurodegenerative diseases and neuroinflammation, cardiovascular diseases and inflammatory diseases in which theranostics can be used.

Keywords: Theranostic nanomedicine; radiopharmaceuticals; diagnostic imaging; cancer; personalized medicine
REFERANSLAR:
 1. Nurili F, Uçmak Vural G, Aras Ö. Teranostik platformlarda moleküler görüntüleme yöntemleri [Molecular imaging methods on theranostic platforms]. Nükleer Tıp Semin. 2015;2:120-7. [Crossref] 
 2. Ekinci M, İlem Özdemir D. Nanoteranostikler [Nanotheranostics]. J Fac Pharm Ankara. 2021;45(1):131-55. [Link] 
 3. Ekinci M, İlem Özdemir D. Radyofarmasötikler ve teranostikler [Radiopharmaceuticals and theranostics]. J Lit Pharm Sci. 2021;10(1):119-32. [Crossref] 
 4. Jain T, Kumar S, Dutta PK. Theranostics: a way of modern medical diagnostics and the role of chitosan. J Mol Genet Med. 2015;9(1):1-5. [Link] 
 5. Shetty Y, Prabhu P, Prabhakar B. Emerging vistas in theranostic medicine. Int J Pharm. 2019;558:29-42. [Crossref]  [PubMed] 
 6. Lee DY, Li KC. Molecular theranostics: a primer for the imaging professional. AJR Am J Roentgenol. 2011;197(2):318-24. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 7. Aydoğdu A, Aydoğdu Y, Yakıncı ZD. Temel radyolojik inceleme yöntemlerini tanıma [Recognition of basic radiological investigation methods]. İÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Derg. 2017;5(2):44-53. [Link] 
 8. Wang C, Ravi S, Garapati US, Das M, Howell M, MallelaMallela J, et al. Multifunctional chitosan magnetic-graphene (CMG) nanoparticles: a theranostic platform for tumor-targeted co-delivery of drugs, genes and mri contrast agents. J Mater Chem B. 2013;1(35):4396-405. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 9. Kim KS, Park W, Hu J, Bae YH, Na K. A cancer-recognizable MRI contrast agents using pH-responsive polymeric micelle. Biomaterials. 2014;35(1):337-43. [Crossref]  [PubMed] 
 10. Choi KY, Jeon EJ, Yoon HY, Lee BS, Na JH, Min KH, et al. Theranostic nanoparticles based on PEGylated hyaluronic acid for the diagnosis, therapy and monitoring of colon cancer. Biomaterials. 2012;33(26):6186-93. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 11. Tan WB, Jiang S, Zhang Y. Quantum-dot based nanoparticles for targeted silencing of HER2/neu gene via RNA interference. Biomaterials. 2007;28(8):1565-71. [Crossref]  [PubMed] 
 12. Srinivasan S, Manchanda R, Fernandez-Fernandez A, Lei T, McGoron AJ. Near-infrared fluorescing IR820-chitosan conjugate for multifunctional cancer theranostic applications. J Photochem Photobiol B. 2013;119:52-9. [Crossref]  [PubMed] 
 13. Shi H, Niu M, Tan L, Liu T, Shao H, Fu C, et al. A smart all-in-one theranostic platform for CT imaging guided tumor microwave thermotherapy based on IL@ZrO2 nanoparticles. Chem Sci. 2015;6(8):5016-26. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 14. Hyafil F, Cornily JC, Feig JE, Gordon R, Vucic E, Amirbekian V, et al. Noninvasive detection of macrophages using a nanoparticulate contrast agent for computed tomography. Nat Med. 2007;13(5):636-41. [Crossref]  [PubMed] 
 15. Min HS, You DG, Son S, Jeon S, Park JH, Lee S, et al. Echogenic glycol chitosan nanoparticles for ultrasound-triggered cancer theranostics. Theranostics. 2015;5(12):1402-18. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 16. Gao Z, Kennedy AM, Christensen DA, Rapoport NY. Drug-loaded nano/microbubbles for combining ultrasonography and targeted chemotherapy. Ultrasonics. 2008;48(4):260-70. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 17. Ekinci M, İlem Özdemir D. Current approaches in nanomedicine. Arch Nano Op Acc J. 2020;2(3):183-4. [Link] 
 18. Kraeber-Bodéré F, Barbet J. Challenges in nuclear medicine: innovative theranostic tools for personalized medicine. Front Med (Lausanne). 2014;1:16. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 19. Kotzerke J, Andreeff M, Wunderlich G, Wiggermann P, Zöphel K. Ventilations-Perfusions-Lungenszintigraphie mit der PET und 68Ga-markierten Radiopharmaka [Ventilation-perfusion-lungscintigraphy using PET and 68Ga-labeled radiopharmaceuticals]. Nuklearmedizin. 2010;49(6):203-8. German. [Crossref]  [PubMed] 
 20. Kao HW, Lin YY, Chen CC, Chi KH, Tien DC, Hsia CC, et al. Evaluation of EGFR-targeted radioimmuno-gold-nanoparticles as a theranostic agent in a tumor animal model. Bioorg Med Chem Lett. 2013;23(11):3180-5. [Crossref]  [PubMed] 
 21. Chen F, Hong H, Zhang Y, Valdovinos HF, Shi S, Kwon GS, et al. In vivo tumor targeting and image-guided drug delivery with antibody-conjugated, radiolabeled mesoporous silica nanoparticles. ACS Nano. 2013;7(10):9027-39. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 22. Bray F, Ferlay J, Soerjomataram I, Siegel RL, Torre LA, Jemal A. Global cancer statistics 2018: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. CA Cancer J Clin. 2018;68(6):394-424. Erratum in: CA Cancer J Clin. 2020;70(4):313. [Crossref]  [PubMed] 
 23. Ekinci M, İlem Özdemir D. İyonlaştırıcı radyasyon ve onkolitik virüsler ile kombine tedavinin etkileri [The effects of combination therapy of ionizing radiation and oncolytic viruses]. FABAD J Pharm Sci. 2021;46(1):79-92. [Link] 
 24. Gökoğlan E, Ekinci M, Özgenç E, İlem Özdemir D, Aşıkoğlu M. Radyasyon ve insan sağlığı üzerindeki etkileri [Radiation and its effects on human health]. Anatol Clin. 2020;25(3):289-94. [Link] 
 25. Jo SD, Ku SH, Won YY, Kim SH, Kwon IC. Targeted nanotheranostics for future personalized medicine: recent progress in cancer therapy. Theranostics. 2016;6(9):1362-77. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 26. Jadvar H, Chen X, Cai W, Mahmood U. Radiotheranostics in cancer diagnosis and management. Radiology. 2018;286(2):388-400. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 27. Baum RP, Kulkarni HR. THERANOSTICS: from molecular imaging using Ga-68 labeled tracers and PET/CT to personalized radionuclide therapy - the bad berka experience. Theranostics. 2012;2(5):437-47. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 28. Özkan E, Soydal Ç. Nöroendokrin tümörlerde teranostikler [Theranostics in neuroendocrine tumors]. Nükleer Tıp Semin. 2015;2:103-8. [Crossref] 
 29. Farolfi A, Fendler W, Iravani A, Haberkorn U, Hicks R, Herrmann K, et al. Theranostics for advanced prostate cancer: current indications and future developments. Eur Urol Oncol. 2019;2(2):152-62. [Crossref]  [PubMed] 
 30. Virgolini I, Decristoforo C, Haug A, Fanti S, Uprimny C. Current status of theranostics in prostate cancer. Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2018;45(3):471-95. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 31. Bluemel C, Hahner S, Heinze B, Fassnacht M, Kroiss M, Bley TA, et al. Investigating the chemokine receptor 4 as potential theranostic target in adrenocortical cancer patients. Clin Nucl Med. 2017;42(1):e29-34. [Crossref]  [PubMed] 
 32. Khalid U, Vi C, Henri J, Macdonald J, Eu P, Mandarano G, et al. Radiolabelled aptamers for theranostic treatment of cancer. Pharmaceuticals (Basel). 2018;12(1):2. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 33. Kaul A, Chaturvedi S, Attri A, Kalra M, Mishra AK. Targeted theranostic liposomes: Rifampicin and ofloxacin loaded pegylated liposomes for theranostic application in mycobacterial infections. RSC Adv. 2016;6(34):28919-26. [Crossref] 
 34. Mak WC, Cheung KY, Orban J, Lee CJ, Turner AP, Griffith M. Surface-engineered contact lens as an advanced theranostic platform for modulation and detection of viral infection. ACS Appl Mater Interfaces. 2015;7(45):25487-94. [Crossref]  [PubMed] 
 35. Huang JF, Zhong J, Chen GP, Lin ZT, Deng Y, Liu YL, et al. A hydrogel-based hybrid theranostic contact lens for fungal keratitis. ACS Nano. 2016;10(7):6464-73. [Crossref]  [PubMed] 
 36. Portnoy E, Vakruk N, Bishara A, Shmuel M, Magdassi S, Golenser J, et al. Indocyanine green liposomes for diagnosis and therapeutic monitoring of cerebral malaria. Theranostics. 2016;6(2):167-76. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 37. Dao P, Ye F, Liu Y, Du ZY, Zhang K, Dong CZ, et al. Development of phenothiazine-based theranostic compounds that act both as inhibitors of β-amyloid aggregation and as imaging probes for amyloid plaques in Alzheimer's disease. ACS Chem Neurosci. 2017;8(4):798-806. [Crossref]  [PubMed] 
 38. Tang J, Lobatto ME, Read JC, Mieszawska AJ, Fayad ZA, Mulder WJ. Nanomedical theranostics in cardiovascular disease. Curr Cardiovasc Imaging Rep. 2012;5(1):19-25. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 39. Winter PM, Neubauer AM, Caruthers SD, Harris TD, Robertson JD, Williams TA, et al. Endothelial alpha(v)beta3 integrin-targeted fumagillin nanoparticles inhibit angiogenesis in atherosclerosis. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2006;26(9):2103-9. [Crossref]  [PubMed] 
 40. Lanza GM, Yu X, Winter PM, Abendschein DR, Karukstis KK, Scott MJ, et al. Targeted antiproliferative drug delivery to vascular smooth muscle cells with a magnetic resonance imaging nanoparticle contrast agent: implications for rational therapy of restenosis. Circulation. 2002;106(22):2842-7. [Crossref]  [PubMed] 
 41. Peters D, Kastantin M, Kotamraju VR, Karmali PP, Gujraty K, Tirrell M, et al. Targeting atherosclerosis by using modular, multifunctional micelles. Proc Natl Acad Sci U S A. 2009;106(24):9815-9. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 42. Sun Z, Huang P, Tong G, Lin J, Jin A, Rong P, et al. VEGF-loaded graphene oxide as theranostics for multi-modality imaging-monitored targeting therapeutic angiogenesis of ischemic muscle. Nanoscale. 2013;5(15):6857-66. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 43. Albuquerque J, Moura CC, Sarmento B, Reis S. Solid lipid nanoparticles: a potential multifunctional approach towards rheumatoid arthritis theranostics. Molecules. 2015;20(6):11103-18. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 44. Cho H, Stuart JM, Magid R, Danila DC, Hunsaker T, Pinkhassik E, et al. Theranostic immunoliposomes for osteoarthritis. Nanomedicine. 2014;10(3):619-27. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 45. Lee A, De Mei C, Fereira M, Marotta R, Yoon HY, Kim K, et al. Dexamethasone-loaded polymeric nanoconstructs for monitoring and treating inflammatory bowel disease. Theranostics. 2017;7(15):3653-66. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 

.: Güncel

Girişİletişim


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Adres

Türkocağı Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Telefon: +90 312 286 56 56
Faks: +90 312 220 04 70
E-posta: info@turkiyeklinikleri.com

.: Yazı İşleri Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 2
E-posta: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: İngilizce Dil Redaksiyonu

Telefon: +90 312 286 56 56/ 145
E-posta: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Reklam Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 142
E-posta: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Abone ve Halkla İlişkiler Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Müşteri Hizmetleri

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. KULLANIM KOŞULLARI

1.1. http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından ulaşılan internet sayfalarını (Hepsi birden kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde "SİTE"yi kullanmaktan vazgeçiniz. "SİTE" sahibi bu "SİTE"de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, "SİTE"'yi, "SİTE" kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu "SİTE"'nin sahibi Türkocağı cad. No:30, 06520 Balgat Ankara adresinde ikamet eden Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dir (bundan böyle kısaca "Türkiye Klinikleri" olarak anılacaktır). "SİTE"'de sunulan hizmetler "Türkiye Klinikleri" tarafından sağlanmaktadır.

1.3. Bu "SİTE"'de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "Türkiye Klinikleri" dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak "SİTE"'da yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. "Türkiye Klinikleri" tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği "SİTE" hizmetlerinden yararlanan ve "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" 30.03.2014 tarihinde en son değişiklik yapılarak ve web sitesi üzerinden yayınlanarak; "SİTE"yi kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlülüğe konmuştur. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" ayrıca, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "KULLANICI Sözleşmesi"nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. TANIMLAR

2.1. "SİTE" : "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından ve/veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan web sitesi.

2.2. KULLANICI : "SİTE"ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. LİNK : "SİTE" üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden "SİTE"ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK : "Türkiye Klinikleri" "SİTE"yi ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5. "KULLANICI SÖZLEŞMESİ" : "Türkiye Klinikleri"nin sunacağı özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak olan gerçek ve/veya tüzel kişilerle "Türkiye Klinikleri" arasında elektronik ortamda akdedilen sözleşme.

3. HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbesttir.

3.2. "Türkiye Klinikleri" "SİTE" bünyesinde sunulacak servislerden yararlanabilmek için, "KULLANICI"nın "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenecek özellikleri taşıması gereklidir. "Türkiye Klinikleri", bu gerekliliği tek taraflı olarak dilediği zaman değiştirebilir.

3.3. "Türkiye Klinikleri"nin "SİTE" üzerinden belirli bir ücret karşılığı veya ücretsiz olarak vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere;

- Sağlık sektörüne yönelik bilimsel makaleler, kitaplar ve bilgilendirici yayınları sağlamak.

- - Bilimsel dergilere yönelik makale hazırlama aşamasında biçimsel, istatistikî ve editöryal destek sağlamak.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

4.2. "Türkiye Klinikleri"'nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla "SİTE" üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, "SİTE" dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her KULLANICI, "Türkiye Klinikleri"nin ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. "KULLANICI" "SİTE" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "Türkiye Klinikleri" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.3. "SİTE" dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "Türkiye Klinikleri"nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, "Türkiye Klinikleri" çalışanlarının ve yöneticilerinin, "Türkiye Klinikleri" yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. "Türkiye Klinikleri", üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

4.4. "KULLANICI"lar, "SİTE"yi kullanarak, "Türkiye Klinikleri"nin, diğer "KULLANICI"ların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunamazlar. "KULLANICI"ların işbu "SİTE Kullanım Koşulları" hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "SİTE" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "Türkiye Klinikleri"nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.5. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. "Türkiye Klinikleri", "KULLANICI"lar tarafından "Türkiye Klinikleri"ne iletilen veya "SİTE" üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

4.6. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "Türkiye Klinikleri"nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.7. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. "Türkiye Klinikleri", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "KULLANICI"lar, "Türkiye Klinikleri"nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "Türkiye Klinikleri" tarafından yapılabilir. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, "KULLANICI"lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

4.8. "SİTE" üzerinden, "Türkiye Klinikleri"nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya "İÇERİK"lere ve/veya dosyalara link verebilir. Bu link'ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "SİTE" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.9. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden "KULLANICILAR" tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "KULLANICI Sözleşmesi" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. "Türkiye Klinikleri" aynı zamanda; KULLANICI veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, "SİTE"nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1. Bu "SİTE" dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu "SİTE"nin (sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "Türkiye Klinikleri"ne aittir. Kullanıcılar, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerini, "Türkiye Klinikleri" bilgilerini ve "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "Türkiye Klinikleri"nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

5.2. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "Türkiye Klinikleri"; "Türkiye Klinikleri" hizmetleri, "Türkiye Klinikleri" bilgileri, "Türkiye Klinikleri" telif haklarına tabi çalışmaları, "Türkiye Klinikleri" ticari markaları, "Türkiye Klinikleri" ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. SİTE KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"Türkiye Klinikleri", tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu "SİTE Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda "SİTE"'da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MUCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "Türkiye Klinikleri" işbu "SİTE Kullanım Koşulları", gizlilik politikası ve "KULLANICI Sözleşmesi"nden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "Türkiye Klinikleri" açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "Türkiye Klinikleri"nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunu yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dâhildir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" "Türkiye Klinikleri" tarafından "SİTE" içersinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar, işbu sözleşme hükümlerini "SİTE"yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. "Türkiye Klinikleri", dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek "SİTE" üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.

30.03.2014

Gizlilik Bildirimi

  Sitemizi ziyaret etmeden önce aşağıda yazılı kullanım ilkelerini mutlaka okumanızı öneririz. Bu şartları kabul etmeniz halinde sitemizden faydalanırken kurallarımıza uymanız yararınıza olacaktır. Lütfen Kullanım İlkelerimizin tamamını okuyunuz.

  www.turkiyeklinikleri.com Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış bir web sitesidir.

  www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılarının kimliklerine, adreslerine, hizmet sağlayıcılarına ve benzeri bilgilerine erişemez. Bu bilgileri kullanıcılar isterse formlar yoluyla siteye gönderebilirler. Ancak, www.turkiyeklinikleri.com donanım ve yazılım bilgilerinizi toplayabilir. Bu bilgiler arasında şunlar yer alır: IP adresiniz, tarayıcı türü, işletim sistemi, etki alan adı, erişim süreleri ve ilgili web adresleri. www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılardan aldığı kişisel bilgileri (isminiz, elektronik posta adresiniz, ev ve iş adresiniz, telefon numaranız, vb.) üçüncü bir kuruma satamaz, kamuoyuna yayınlayamaz, site içinde tutamaz. Alınan bilgiler sitenin ziyaretçi profili, raporlama ve hizmetlerin tanıtımına kaynak olması için yönlendirici özellik taşır.

  www.turkiyeklinikleri.com sizden aldığı bilgileri şu amaçlar için kullanır:

-Web sitesini iyileştirmek,geliştirmek ve kaliteyi korumak,

-Ziyaretçi profili ve genel istatistik veriler oluşturmak,

-Ziyaretçilerin sitemizi nasıl kullandığı ile ilgili eğilimlerini belirlemek,

-Asılı yayınlar/yazışmalar göndermek,

-Elektronik posta yoluyla basın bültenleri veya bildirimler göndermek,

-Etkinlik ya da yarışma için liste oluşturmak.

  www.turkiyeklinikleri.com adresini kullanmakla;

-Herhangi bir kullanıcının yasal ve ahlaki olmayan davranışlarından Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sorumlu tutulamayacağını,

-Kullanım ilkelerinin zaman zaman değiştirebileceğini,

-Diğer bağlantı sağladığı ama denetleyemediği sitelerin içeriklerinden veya bilgisayarınıza verecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul etmiş sayılırsınız.

  Aşağıda belirtilen durumlarda Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. sitesini kullanıcılara kapatabilir:

-Yanlış, eksik, yanıltıcı ve genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda,

-İstenilen bilgilerin içine ilan, reklam, duyuru, özel veya tüzel kişiliklere hakaret içeren ifadeler kullanıldığında,

-Çeşitli yollarla siteye yapılan saldırılar sırasında

-Virüs nedeniyle sitenin yapısının bozulması durumunda.

  Kod ve yazılım da dahil, sitede yer alan yazılı, görüntülü ve sesli fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca güvence altındadır.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.in yazılı izni olmadığı sürece sitede yer alan bilgiler; başka bir bilgisayara yüklenemez, değiştirilemez, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yeniden yayınlanamaz, postalanamaz, dağıtılamaz.

  Sitede bulunan yazılım ve tasarımların her hakkı Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye aittir.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. kullanım ilkelerimizle ilgili yorumlarınızı almaktan memnuniyet duyacaktır. Sitemizi zenginleştirebileceğini düşündüğünüz konuları ya da sitemizle ilgili yaşadığınız bir problem olursa lütfen bizimle paylaşın.

info@turkiyeklinikleri.com

04.04.2014