Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi

.: ORİJİNAL ARAŞTIRMA
Hemşirelik Öğrencilerinin Mobil Öğrenmeye Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi
Determination of Nursing Students' Attitudes Towards Mobile Learning
Elif GÜNAY İSMAİLOĞLUa, Elem KOCAÇALb, Seda ŞAHANa
aİzmir Bakırçay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Esasları ABD, İzmir, TÜRKİYE
bİzmir Demokrasi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Esasları ABD, İzmir, TÜRKİYE
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci. 2021;13(2):338-45
doi: 10.5336/nurses.2020-78279
Makale Dili: TR
Ücretsiz Erişim
ÖZET
Amaç: Mobil öğrenme, öğrencilerin başarısını, motivasyonunu, problem çözme becerisini geliştiren ilgi çeken bir öğrenme yöntemidir. Bu araştırma, hemşirelik öğrencilerinin mobil öğrenmeye yönelik tutumlarının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntemler: Bu tanımlayıcı ve kesitsel araştırma Mayıs ve Haziran 2020 tarihleri arasında İzmir Bakırçay Üniversitesi ve İzmir Demokrasi Üniversitesi'nde yürütülmüştür. Birinci ve 2. sınıfta öğrenim görmekte olan 225 hemşirelik öğrencisi araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Araştırma verileri, 'Birey Tanıtım Formu' ve 'Mobil Öğrenmeye Yönelik Tutum Ölçeği' (MÖYTÖ) kullanılarak çevrim içi ortamda toplanmıştır. Verilerin analizinde ortalama, sayısal ve yüzdelik dağılım, Mann-Whitney U testi ve Kruskal-Wallis testi kullanılmıştır. Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalamasının 19,92±1,2 ve 170 (%75,6)'inin kadın olduğu belirlenmiştir. MÖYTÖ toplam puan ortalamaları 132,17±32,06 (minimummaksimum=75-185) olarak belirlenmiştir. Öğrencilerin puanları 'Memnuniyet' alt boyutunda 55,29±16,64, 'Öğrenmeye etki' alt boyutunda 39,75±9,11, 'Motivasyon' alt boyutunda 19,01±8,66 ve 'Kullanışlılık' alt boyutunda 18,15±3,74 olarak bulunmuştur. Öğrencilerin sınıflarına göre MÖYTÖ toplam ve memnuniyet alt boyut puanları; akıllı telefonların eğitimde kullanılması gerektiğini düşünme durumlarına göre MÖYTÖ toplam ve tüm alt boyut puanları arasındaki farkın anlamlı olduğu saptanmıştır (p˂0,05). Sonuç: Çalışmamızda, öğrencilerin mobil öğrenmeye yönelik genel tutumlarının ve öğrenmeye etki, motivasyon ve kullanışlılık alt boyutlarında tutumlarının orta düzeyde ve memnuniyet tutumlarının orta düzeyin üzerinde olduğu belirlenmiştir. Klinik beceri eğitimin önemli olduğu hemşirelikte öğrenciler mobil öğrenme sayesinde beceriyi mobil cihazdan izleyerek hafızalarını tazeleyebilirler. Bu nedenle çağımızın bir gerekliliği hâline gelen mobil öğrenme yöntemi hemşirelik lisans müfredatına daha çok dâhil edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Eğitim; hemşirelik; mobil öğrenme
ABSTRACT
Objective: Mobile learning is an interesting learning method that improves students' success, motivation and problem-solving skills. This research was carried out to determine the attitudes of nursing students towards mobile learning. Material and Methods: This descriptive and cross-sectional research was carried out between İzmir Bakırçay University and İzmir Democracy University between May-June 2020. Nursing students (n=225) taking education in the first and second classes formed the study sample. The research data were collected online using the "Individual Identification Form" and "Attitude Scale Towards Mobile Learning" Numerical and percentile distribution, Mann-Whitney U and Kruskal Wallis test were used in the analysis of the data. Results: It was determined that the mean age of the students was 19.92±1.2 and 170 (75.6%) of them were female. Students' total score of the ASML was determined as 132.17±32.06 (minmax= 75-185). The scores of the students were found to be as 55.29±16.64 in the 'Satisfaction' sub-dimension, 39.75±9.11 in the 'Impact on learning' sub-dimension, 19.01±8.66 in the 'Motivation' sub-dimension and 18.15±3.74 in the 'Usability' sub-dimension. It was found that the difference between the medians of the total and satisfaction subscale of the ASML according to the students' classes and the medians of the total and all subscales of the ASML according to the state of thinking that smart phones should be used in education was significant p<0.05). Conclusion: In our study, we determined that the general attitudes of students towards mobile learning and their effect on learning, motivation and usefulness sub-dimensions were moderate and their satisfaction was above the medium level. In nursing, where clinical skill training is important, students can refresh their memory by watching the skill on a mobile device thanks to mobile learning. Therefore, mobile learning method, which has become a necessity of our age, should be included more in the nursing undergraduate curriculum.

Keywords: Education; nursing; mobile learning
REFERANSLAR:
 1. Shorfuzzaman M, Hossain MS, Nazir A, Muhammad G, Alamri A. Harnessing the power of big data analytics in the cloud to support learning analytics in mobile learning environment. Computers in Human Behavior. 2019;92:578-88. [Crossref] 
 2. Kim SJ, Shin H, Lee J, Kang S, Bartlett R. A smartphone application to educate undergraduate nursing students about providing care for infant airway obstruction. Nurse Educ Today. 2017;48:145-52. [Crossref] [PubMed] 
 3. Mackay BJ, Anderson J, Harding T. Mobile technology in clinical teaching. Nurse Educ Pract. 2017;22:1-6. [Crossref] [PubMed] 
 4. Gómez JE, Huete JF, Hernandez VL. A contextualized system for supporting active learning. IEEE Transactions on Learning Technologies. 2016;9(2):196-202. [Crossref] 
 5. Kılınç H. Mobil öğrenme: eğitim ve öğrenimin dönüşümü. [Mobile learning: transforming the delivery of education and training]. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi. 2015;1(4):132-8. [Link] 
 6. Li KC, Lee LYK, Wong SL, Yau ISY, Wong BTM. Effects of mobile apps for nursing students: learning motivation, social interaction and study performance. Open Learning: The Journal of Open, Distance and e-Learning, 2018;33(2):99-114. [Crossref] 
 7. Şahin G, Başak T. Hemşirelikte mobil öğrenme "m-öğrenme". [Mobile learning in nursing "m-learning"]. Journal of Human Sciences. 2017;14(4):4480-91. [Crossref] 
 8. Bulduklu Y, Özer NP. Gençlerin akıllı telefon kullanım motivasyonları. [Young people's smart phone use motivations]. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmalar Dergisi. 2016;5(8):2963-86. [Crossref] 
 9. Korucu AT, Biçer H. Investigation of post-graduate students' attitudes towards mobile learning and opinions on mobile learning. International Technology and Education Journal. 2018;2(1):21-34. [Link] 
 10. Forbes H, Oprescu FI, Downer T, Phillips NM, McTier L, Lord B, et al. Use of videos to support teaching and learning of clinical skills in nursing education: A review. Nurse Educ Today. 2016;42:53-6. [Crossref] [PubMed] 
 11. Choi Y, Song E, Oh E. Effects of teaching communication skills using a video clip on a smart phone on communication competence and emotional intelligence in nursing students. Arch Psychiatr Nurs. 2015;29(2):90-5. [Crossref] [PubMed] 
 12. Lee NJ, Chae SM, Kim H, Lee JH, Min HJ, Park DE. Mobile-based video learning outcomes in clinical nursing skill education: a randomized controlled trial. Comput Inform Nurs. 2016;34(1):8-16. [Crossref] [PubMed] [PMC] 
 13. Bilgiç Ş. Hemşirelik becerilerinin kazandırılmasında mobil öğrenmenin etkisi. Bilimsel Araştırma Projeleri. 2016.( Erişim Tarihi: 20.07.2020). [Link] 
 14. Usak M, Masalimova AR, Cherdymova EI, Shaidullina AR. New playmaker in science education: COVID-19. Journal of Baltic Science Education. 2020;19(2):180-5. [Crossref] 
 15. Naciri A, Baba MA, Achbani A, Kharbach A. Mobile learning in higher education: Unavoidable alternative during COVID-19. Aquademia. 2020;4(1):ep20016. [Crossref] 
 16. Demir K, Akpınar E. Mobil öğrenmeye yönelik tutum ölçeği geliştirme çalışması. [Development of attitude scale towards mobile learning]. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama.2 016;6(1):59-79. [Crossref] 
 17. Lepp A, Li J, Barkley JE, Salehi-Esfahani S. Exploring the relationships between college students' cell phone use, personality and leisure. Computers in Human Behavior. 2015;43:210-9. [Crossref] 
 18. Deloitte. The state of the global mobile consumer; Connectivity is core. London, May-June 2012, 1-23. [Link] 
 19. Semerci R, Kostak MA. Hemşirelik öğrencilerinin akıllı telefon kullanım özelliklerinin belirlenmesi. [The determination of the usage characteristic of smartphones in nursing students]. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi. 2019;6(1):8-16. [Crossref] 
 20. Uğur NG, Koç T, Koç M. An analyssis of mobile learning acceptance by college students. Journal of Educational and Instructional Studies in the World. 2016;6(2):39-49. [Link] 
 21. Kheokao J, Yingrengreung S, Siriwanij W, Krirkgulthorn T, Panidchakult K. Media use of nursing students in Thailand. Noida, India: 4th International Symposium on Emerging Trends and Technologies in Libraries and Information Services; 2015. [Crossref] 
 22. Cho S, Lee E. Distraction by smartphone use during clinical practice and opinions about smartphone restriction policies: A cross-sectional descriptive study of nursing students. Nurse Educ Today. 2016;40:128-33. [Crossref] [PubMed] 
 23. Yılmaz D, Çinar HG, Özyazıcıoğlu N. Hemşirelik öğrencilerinde akıllı telefon ve internet bağımlılığı ile üst ekstremite fonksiyonel aktivite düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. [The examination of relationship between smart phone, internet addiction and upper extremity fuctional activity levels among nursing students]. SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi. 2017;8(3):34-9. [Crossref] 
 24. Greer DB, Hermanca M, Abel WM, Njoki T. Exploring nursing students' smartphone use in the clinical setting media: The risks. MEDSURG Nursing. 2019;28(3):163-72. [Link] 
 25. Azizi SM, Khatony A. Investigating factors affecting on medical sciences students' intention to adopt mobile learning. BMC Medical Education. 2019;19:381. [Crossref] [PubMed] [PMC] 
 26. Kantaroğlu T, Akbıyık A. İşletme fakültesi ve eğitim fakültesi öğrencilerinin mobil öğrenmeye yönelik tutumlarının karşılaştırılması. [Students' attitudes towards mobile learning: comparison of faculty of management and faculty of education]. İşletme Bilimi Dergisi. 2017;5(2):25-50. [Crossref] 
 27. Demir K, Akpınar E. The effect of mobile learning applications on students' academic achievement and attitudes toward mobile learning. Malaysian Online Journal on Educational Technology. 2018;6(2):48-59. [Crossref] 
 28. Zayim N, Ozel D. Factors affecting nursing students' readiness and perceptions toward the use of mobile technologies for learning. Comput Inform Nurs. 2015;33(10):456-64. [Crossref] [PubMed] 
 29. Mann EG, Medves J, Vandenkerkhof EG. Accessing best practice resources using mobile technology in an undergraduate nursing program: a feasibility study. Comput Inform Nurs. 2015;33(3):122-8. [Crossref] [PubMed] 
 30. Suner A, Yilmaz Y, Pişkin B. Mobile learning in dentistry: usage habits, attitudes and perceptions of undergraduate students. PeerJ. 2019;7:e7391. [Crossref] [PubMed] [PMC] 
 31. Patil RN, Almale BD, Patil M, Gujrathi A, Dhakne-Palwe S, Patil AR, et al. Attitudes and perceptions of medical undergraduates towards mobile learning (m-learning). J Clin Diagn Res. 2016;10(10):JC06-JC10. [PubMed] [PMC] 
 32. Dashti FA, Aldashti AA. EFL college students' attitudes towards mobile learning. International Education Studies. 2015;8(8):13-20. [Crossref] 
 33. Alvarez AG, Sasso G, Iyengar S. Mobile virtual learning object for the assessment of acute pain as a learning tool to assess acute pain in nursing: an analysis of the mental workload. JMIR Med Educ. 2015;1(2):e15. [Crossref] [PubMed] [PMC] 
 34. Anshari M, Almunawar MN. Mobile Health (mHealth) services and online health educators. Biomed Inform Insights. 2016;8:19-27. [Crossref] [PubMed] [PMC] 
 35. Çelik A. M-öğrenme tutum ölçeği: geçerlik ve güvenirlik analizleri. [M-learning attitude scale: validity and reliability analyses]. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi. 2013;2(4):172-85. [Link] 

Girişİletişim


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Adres

Türkocağı Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Telefon: +90 312 286 56 56
Faks: +90 312 220 04 70
E-posta: info@turkiyeklinikleri.com

.: Yazı İşleri Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 119 - 123
E-posta: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: İngilizce Dil Redaksiyonu

Telefon: +90 312 286 56 56/ 145
E-posta: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Reklam Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 142
E-posta: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Abone ve Halkla İlişkiler Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Müşteri Hizmetleri

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. KULLANIM KOŞULLARI

1.1. http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından ulaşılan internet sayfalarını (Hepsi birden kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde "SİTE"yi kullanmaktan vazgeçiniz. "SİTE" sahibi bu "SİTE"de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, "SİTE"'yi, "SİTE" kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu "SİTE"'nin sahibi Türkocağı cad. No:30, 06520 Balgat Ankara adresinde ikamet eden Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dir (bundan böyle kısaca "Türkiye Klinikleri" olarak anılacaktır). "SİTE"'de sunulan hizmetler "Türkiye Klinikleri" tarafından sağlanmaktadır.

1.3. Bu "SİTE"'de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "Türkiye Klinikleri" dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak "SİTE"'da yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. "Türkiye Klinikleri" tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği "SİTE" hizmetlerinden yararlanan ve "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" 30.03.2014 tarihinde en son değişiklik yapılarak ve web sitesi üzerinden yayınlanarak; "SİTE"yi kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlülüğe konmuştur. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" ayrıca, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "KULLANICI Sözleşmesi"nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. TANIMLAR

2.1. "SİTE" : "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından ve/veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan web sitesi.

2.2. KULLANICI : "SİTE"ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. LİNK : "SİTE" üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden "SİTE"ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK : "Türkiye Klinikleri" "SİTE"yi ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5. "KULLANICI SÖZLEŞMESİ" : "Türkiye Klinikleri"nin sunacağı özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak olan gerçek ve/veya tüzel kişilerle "Türkiye Klinikleri" arasında elektronik ortamda akdedilen sözleşme.

3. HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbesttir.

3.2. "Türkiye Klinikleri" "SİTE" bünyesinde sunulacak servislerden yararlanabilmek için, "KULLANICI"nın "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenecek özellikleri taşıması gereklidir. "Türkiye Klinikleri", bu gerekliliği tek taraflı olarak dilediği zaman değiştirebilir.

3.3. "Türkiye Klinikleri"nin "SİTE" üzerinden belirli bir ücret karşılığı veya ücretsiz olarak vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere;

- Sağlık sektörüne yönelik bilimsel makaleler, kitaplar ve bilgilendirici yayınları sağlamak.

- - Bilimsel dergilere yönelik makale hazırlama aşamasında biçimsel, istatistikî ve editöryal destek sağlamak.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

4.2. "Türkiye Klinikleri"'nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla "SİTE" üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, "SİTE" dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her KULLANICI, "Türkiye Klinikleri"nin ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. "KULLANICI" "SİTE" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "Türkiye Klinikleri" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.3. "SİTE" dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "Türkiye Klinikleri"nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, "Türkiye Klinikleri" çalışanlarının ve yöneticilerinin, "Türkiye Klinikleri" yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. "Türkiye Klinikleri", üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

4.4. "KULLANICI"lar, "SİTE"yi kullanarak, "Türkiye Klinikleri"nin, diğer "KULLANICI"ların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunamazlar. "KULLANICI"ların işbu "SİTE Kullanım Koşulları" hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "SİTE" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "Türkiye Klinikleri"nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.5. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. "Türkiye Klinikleri", "KULLANICI"lar tarafından "Türkiye Klinikleri"ne iletilen veya "SİTE" üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

4.6. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "Türkiye Klinikleri"nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.7. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. "Türkiye Klinikleri", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "KULLANICI"lar, "Türkiye Klinikleri"nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "Türkiye Klinikleri" tarafından yapılabilir. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, "KULLANICI"lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

4.8. "SİTE" üzerinden, "Türkiye Klinikleri"nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya "İÇERİK"lere ve/veya dosyalara link verebilir. Bu link'ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "SİTE" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.9. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden "KULLANICILAR" tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "KULLANICI Sözleşmesi" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. "Türkiye Klinikleri" aynı zamanda; KULLANICI veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, "SİTE"nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1. Bu "SİTE" dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu "SİTE"nin (sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "Türkiye Klinikleri"ne aittir. Kullanıcılar, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerini, "Türkiye Klinikleri" bilgilerini ve "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "Türkiye Klinikleri"nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

5.2. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "Türkiye Klinikleri"; "Türkiye Klinikleri" hizmetleri, "Türkiye Klinikleri" bilgileri, "Türkiye Klinikleri" telif haklarına tabi çalışmaları, "Türkiye Klinikleri" ticari markaları, "Türkiye Klinikleri" ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. SİTE KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"Türkiye Klinikleri", tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu "SİTE Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda "SİTE"'da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MUCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "Türkiye Klinikleri" işbu "SİTE Kullanım Koşulları", gizlilik politikası ve "KULLANICI Sözleşmesi"nden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "Türkiye Klinikleri" açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "Türkiye Klinikleri"nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunu yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dâhildir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" "Türkiye Klinikleri" tarafından "SİTE" içersinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar, işbu sözleşme hükümlerini "SİTE"yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. "Türkiye Klinikleri", dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek "SİTE" üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.

30.03.2014

Gizlilik Bildirimi

  Sitemizi ziyaret etmeden önce aşağıda yazılı kullanım ilkelerini mutlaka okumanızı öneririz. Bu şartları kabul etmeniz halinde sitemizden faydalanırken kurallarımıza uymanız yararınıza olacaktır. Lütfen Kullanım İlkelerimizin tamamını okuyunuz.

  www.turkiyeklinikleri.com Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış bir web sitesidir.

  www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılarının kimliklerine, adreslerine, hizmet sağlayıcılarına ve benzeri bilgilerine erişemez. Bu bilgileri kullanıcılar isterse formlar yoluyla siteye gönderebilirler. Ancak, www.turkiyeklinikleri.com donanım ve yazılım bilgilerinizi toplayabilir. Bu bilgiler arasında şunlar yer alır: IP adresiniz, tarayıcı türü, işletim sistemi, etki alan adı, erişim süreleri ve ilgili web adresleri. www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılardan aldığı kişisel bilgileri (isminiz, elektronik posta adresiniz, ev ve iş adresiniz, telefon numaranız, vb.) üçüncü bir kuruma satamaz, kamuoyuna yayınlayamaz, site içinde tutamaz. Alınan bilgiler sitenin ziyaretçi profili, raporlama ve hizmetlerin tanıtımına kaynak olması için yönlendirici özellik taşır.

  www.turkiyeklinikleri.com sizden aldığı bilgileri şu amaçlar için kullanır:

-Web sitesini iyileştirmek,geliştirmek ve kaliteyi korumak,

-Ziyaretçi profili ve genel istatistik veriler oluşturmak,

-Ziyaretçilerin sitemizi nasıl kullandığı ile ilgili eğilimlerini belirlemek,

-Asılı yayınlar/yazışmalar göndermek,

-Elektronik posta yoluyla basın bültenleri veya bildirimler göndermek,

-Etkinlik ya da yarışma için liste oluşturmak.

  www.turkiyeklinikleri.com adresini kullanmakla;

-Herhangi bir kullanıcının yasal ve ahlaki olmayan davranışlarından Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sorumlu tutulamayacağını,

-Kullanım ilkelerinin zaman zaman değiştirebileceğini,

-Diğer bağlantı sağladığı ama denetleyemediği sitelerin içeriklerinden veya bilgisayarınıza verecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul etmiş sayılırsınız.

  Aşağıda belirtilen durumlarda Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. sitesini kullanıcılara kapatabilir:

-Yanlış, eksik, yanıltıcı ve genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda,

-İstenilen bilgilerin içine ilan, reklam, duyuru, özel veya tüzel kişiliklere hakaret içeren ifadeler kullanıldığında,

-Çeşitli yollarla siteye yapılan saldırılar sırasında

-Virüs nedeniyle sitenin yapısının bozulması durumunda.

  Kod ve yazılım da dahil, sitede yer alan yazılı, görüntülü ve sesli fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca güvence altındadır.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.in yazılı izni olmadığı sürece sitede yer alan bilgiler; başka bir bilgisayara yüklenemez, değiştirilemez, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yeniden yayınlanamaz, postalanamaz, dağıtılamaz.

  Sitede bulunan yazılım ve tasarımların her hakkı Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye aittir.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. kullanım ilkelerimizle ilgili yorumlarınızı almaktan memnuniyet duyacaktır. Sitemizi zenginleştirebileceğini düşündüğünüz konuları ya da sitemizle ilgili yaşadığınız bir problem olursa lütfen bizimle paylaşın.

info@turkiyeklinikleri.com

04.04.2014