Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi

.: ORİJİNAL ARAŞTIRMA
Hemşirelerde Girişimcilik Düzeyi ve İlişkili Faktörlerin Belirlenmesi
Determination of Entrepreneurship Level and Related Factors in Nurses
Arzu BAHARa, Elem KOCAÇALb, Hacer AKc, Gül BÜLBÜL MARAŞd
aYüksek İhtisas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Esasları ABD, Ankara, TÜRKİYE
bİzmir Demokrasi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Esasları ABD, İzmir, TÜRKİYE
Dr. Ceyhun Nuri Kliniği, Ankara, TÜRKİYE
cİzmir Demokrasi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Yaşlı Bakım Programı, İzmir, TÜRKİYE
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci. 2021;13(2):295-302
doi: 10.5336/nurses.2020-76627
Makale Dili: TR
Ücretsiz Erişim
ÖZET
Amaç: Araştırma, hemşirelerin girişimcilik düzeyi ve girişimcilik düzeyini etkileyen faktörlerin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntemler: Bu tanımlayıcı ve kesitsel araştırma, Mart-Ekim 2015 tarihleri arasında Ankara'da Turgut Özal Üniversite Hastanesi ile Yenimahalle Devlet Hastanesi'nde yürütülmüştür. Araştırmanın evrenini üniversite hastanesinde çalışan 145 ve devlet hastanesinde görev yapan 130 olmak üzere toplam 275 hemşire oluşturmuştur. Araştırmada herhangi bir örneklem seçim yöntemine gidilmemiş olup, tüm evren örnekleme dâhil edilmiştir. Hemşirelerin araştırmaya katılma oranı %78,5'tir. Verilerin toplanmasında, 'Kişisel Bilgi Formu' ve 'Girişimcilik Ölçeği' kullanılmıştır. Verilerin analizinde sayı, yüzdelik, ortalama, standart sapma, varyans analizi, t-testi, korelasyon analizi ve Tukey 'post hoc' testi kullanılmıştır. Bulgular: Hemşirelerin yaş ortalaması 30,99±8,00 olup, %93,5'i kadındır. Araştırmaya katılan hemşirelerin Girişimcilik Ölçeği'nden elde edilen puan ortalaması 128,62±1,42 puan olarak bulunmuştur. Hemşirelerin ölçekten aldığı puanlar değerlendirildiğinde, %71,31'inin yüksek düzeyde girişimci olduğu saptanmıştır. Girişimcilik puan ortalamaları ile yaş (p=0,038), eğitim (p=0,015), mesleki deneyim yılı (p=0,018), çalışılan hastane türü (p=0,012) ve girişimcilik ile ilgili ders alma durumu (p=0,040) arasında anlamlı bir fark bulunurken; cinsiyet değişkeni ile anlamlı fark bulunmamıştır (p=0,959). Sonuç: Araştırmamızda, hemşirelerin yüksek düzeyde girişimci olduğu ortaya konmuştur. Araştırma sonucunda, girişimcilik düzeyinin belirlenmesine yönelik farklı hemşire gruplarıyla yürütülecek çalışmaların yapılması önerilmektedir. Girişimciliğin artırılmasına yönelik lisans eğitiminde ve mezuniyet sonrası hizmet içi eğitimlerde girişimcilik konusuna yer verilmesi uygun olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Girişimcilik; hemşireler; hemşirelik
ABSTRACT
Objective: The study was conducted to examine the entrepreneurship level and the factors affecting the entrepreneurship level of nurses. Material and Methods: This descriptive and cross-sectional study was conducted between March-October 2015 in Turgut Özal University Hospital and Yenimahalle State Hospital in Ankara. The universe of the study consisted of a total of 275 nurses, 145 working in the university hospital and 130 working in the state hospital. No sample selection method was used in the study, and the whole population was included in the sampling. The rate of participation of the nurses in the research is 78.5%. "Personal Information Form" and "Entrepreneurship Scale" were used for data collection. The number, percentage, mean, standard deviation, variance analysis, t-test, correlation analysis and Tukey post hoc test were used for data analysis. Results: The mean age of the nurses is 30.99±8.00 and 93.5% of them are women. The mean score obtained from the Entrepreneurship Scale of the nurses participating in the study was found to be 128.62±1.42 points. When the scores of the nurses from the scale are evaluated, it was determined that 71.31% of them are high level entrepreneurs. While there was a significant difference between the entrepreneurship mean scores and age (p=0.038), education (p=0.015), years of professional experience (p=0.012), the type of hospital they worked (p=0.018), and the status of taking courses related to entrepreneurship (p=0.040) respectively; no significant difference was found with the gender variable (p=0.959). Conclusion: Our study revealed that nurses are highly entrepreneurial. It would be appropriate to include the subject of entrepreneurship in undergraduate education and post-graduation in-service training aimed at increasing entrepreneurship. As a result of the study, it is suggested to conduct studies with different nurse groups to determine the level of entrepreneurship.

Keywords: Entrepreneurship; nurses; nursing
REFERANSLAR:
 1. Boore J, Porter S. Education for entrepreneurship in nursing. Nurse Educ Today. 2011;31(2):184-91. [Crossref] [PubMed] 
 2. Salminen L, Lindberg E, Gustafsson ML, Heinonen J, Leino-Kilpi H. Entrepreneurship education in health care education. Education Research International. 2014;2014:1-8. [Crossref] 
 3. Gemlik N, Kıraç R. Sağlık yönetimi öğrencilerinin girişimcilik özellikleri üzerine bir araştırma. [Research on entrepreneurship characteristics of students in health care management]. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2013;3(1):163-70. [Link] 
 4. Bahar A, Güler EK, Arslan M, İnem AB, Çimen ZS. Hemşirelik öğrencilerinde girişimcilik düzeyi ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi. [Determination of entrepreneurship level and affecting factors in nursing students]. Acı Badem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2019;10(3):529-34. [Crossref] 
 5. Öztürk YE, Köksal O, Kıraç R. Sağlık yönetimi bölümü öğrencilerine yönelik girişimcilik ölçeğinin geliştirilmesi. [Development of entrepreneurship scale for students of health management department]. International Journal of Human Sciences. 2014;11(2):582-97. [Crossref] 
 6. Arnaert A, Mills J, Bruno FS, Ponzoni N. The educational gaps of nurses in entrepreneurial roles: An integrative review. J Prof Nurs. 2018;34(6):494-501. [Crossref] [PubMed] 
 7. Whelan JC. When the business of nursing was the nursing business: the private duty registry system, 1900-1940. Online J Issues Nurs. 2012;17(2):6. [PubMed] 
 8. Arslan H, Şener DK. Hemşirelikte yeni ve önemli bir kavram: girişimcilik. [A new and important concept in nursing: entrepreneurship]. Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi. 2012;20(2):140-5. [Link] 
 9. Copelli FHDS, Erdmann AL, Santos JLGD. Entrepreneurship in Nursing: an integrative literature review. Rev Bras Enferm. 2019;72(suppl 1):289-298. [Crossref] [PubMed] 
 10. Leong S. Clinical nurse specialist entrepreneurship. Internet Journal of Nursing Practice. 2005;7(1):1-5. [Crossref] 
 11. Wilson A, Whitaker N, Whitford D. Rising to the challenge of health care reform with entrepreneurial and intrapreneurial nursing initiatives. Online J Issues Nurs. 2012;17(2):5. [PubMed] 
 12. Sharp DB, Monsivais D. Decreasing barriers for nurse practitioner social entrepreneurship. J Am Assoc Nurse Pract. 2014;26(10):562-6. [Crossref] [PubMed] 
 13. Drennan V, Davis K, Goodman C, Humphrey C, Locke R, Mark A, et al. Entrepreneurial nurses and midwives in the United Kingdom: an integrative review. J Adv Nurs. 2007;60(5):459-69. [Crossref] [PubMed] 
 14. International Council of Nurses (ICN) Guidelines on the nurse entre/intrapreneur providing nursing service. 2004. Erişim tarihi: 03.07.2020. Erişim linki: [Link] 
 15. Cheater FM. Improving primary and community health services through nurse-led social enterprise. Qual Prim Care. 2010;18(1):5-7. [PubMed] 
 16. Kristiansen S, Indarti N. Entrepreneurial intention among indonesian and norwegian students. Journal of Enterprising Culture. 2004;12(1):55-78. [Crossref] 
 17. Yılmaz E, Sünbül AM. Üniversite öğrencilerine yönelik girişimcilik ölçeğinin geliştirilmesi. [Developing scale of university students entrepreneurship]. Selcuk University Social Sciences Institute Journal. 2009;21:195-203. [Link] 
 18. Özbilen FM, Oklay E. Öğretmenlerin örgütsel güvenleri ile girişimcilik düzeyleri arasındaki ilişki. [The relationship between teachers' organizational trust and their entrepreneurship level]. The Journal of International Education Science. 2017;4(10):21-37. [Crossref] 
 19. Kosa G. Yöneticilerinin girişimcilik ve inovasyon algılarının incelenmesi: kobi yöneticileri üzerine bir araştırma. [Investigation entrepreneurship and innovation perception of SME executives]. Journal of Business Research- Turk. 2019;11(3):1792-806. [Crossref] 
 20. Soysal A, Kolca D. Sağlık kurumlarında çalışan hemşirelerin demografik özelliklerinin iç girişimcilik eğilimleri üzerine farklılıklarının incelenmesi: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi örneği. [Examination of the differences of domestic entrepreneurship trends of the demographic characteristics of nurses working in health institutions: Kahramanmaraş Sütçü İmam University Health Practiceand Research Hospital example]. KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi. 2018;15(1):227-52. [Link] 
 21. Bodur G. Hemşirelik öğrencilerinin bireysel yenilikçilik (inovasyon) düzeyleri ile girişimcilik eğilimleri arasındaki ilişki.[The relationship between individual innovativeness and entrepreneurship tendency of nursing students]. Journal of Health Sciences and Professions. 2018;5(2):139-48. [Crossref] 
 22. Dolu Çİ, Temucin E, Özkan, HA. Hemşirelik öğrencilerinin girişimcilik düzeyleri ile bazı ilişkili faktörlerin değerlendirilmes. [Assessment of the entrepreneurial characteristics and some related factors of nursing students]. Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi; Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi. 2016;11(2):294-315. [Link] 
 23. Yanıkkerem E, Selçuk AK. [Factors affecting entrepreneurship tendency and social media addiction of nursing students]. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2019;6(1):15-30. [Link] 
 24. Bozkurt Ö. Girişimcilik eğiliminde kişilik özelliklerinin önemi. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi. 2006;1(2):93-111. [in Turkish][Link] 
 25. Şeşen H, Basım HN. Demografik faktörler ve kişiliğin girişimcilik niyetine etkisi: spor bilimleri alanında öğrenim gören üniversite öğrencileri üzerine bir araştırma. [The impact of demographic factors and personality on the entrepreneurial intention: a study on students in sports ciences departments]. Ege Academic Review. 2012;12:21-8. [Link] 
 26. Kılıç R, Keklik B, Çalış N. Üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimleri üzerine bir araştırma: Bandırma İİBF İşletme Bölümü örneği. [A study on entrepreneurship tendency of university students: example of Bandırma department of busıness administration]. Süleyman Demirel University Journal of Faculty of Economics & Administrative Sciences. 2012;17(2):423-35. [Link] 
 27. Türkmen M, İşbilir U. Üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerinin sosyo-demografik özellikler açısından incelenmesi. [Entrepreneurship effect of tendency of socio-demographic characteristics of university students]. CBU Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 2014;9(2):18-28. [Link] 
 28. İbicioglu H, Baysal H, Özkul AS. The role of high education in entrepreneurship training in respect of transition economies: Albania sample. First International Conference on Management and Economics. 2008;1:91-108. [Link] 
 29. Aslan H, Yıldız B, Direzinci A. Öğrencilerin girişimcilik dersi kazanımlarının girişimcilik eğilimi ve inovasyon yeteneği üzerine etkisi. [The impact of entrepreneurship course achievements of students on their entrepreneurship tendency and innovation skills]. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2017;(51):524-38. [Crossref] 
 30. Tezcan NŞ, Karakaş A, Kıngır S, Yılmazer A. Sakarya üniversitesi öğrencilerinin girişimcilik eğilimleri üzerine bir araştırma. [A research on the entrepreneurship trends of Sakarya Universıty students]. Uluslararası Batı Karadeniz Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi. 2019;3(1):50-68. [Crossref] 
 31. Patir S, Karahan M. Girişimcilik eğitimi ve üniversite öğrencilerinin girişimcilik profillerinin belirlenmesine yönelik bir alan araştırması. [A field research on entrepreneurship education and determination of the entrepreneurship profiles of university students]. Business and Economics Research Journal. 2010;1(2):27-44. [Link] 
 32. Keat OY, Selvarajah C, Meyer D. Inclination towards entrepreneurship among university students: an empirical study of Malaysian University students. International Journal of Business and Social Science. 2011;2(4):206-20. [Link] 
 33. Karabulut AT. Ünı̇versı̇te öğrencı̇lerı̇nı̇n gı̇rı̇şı̇mcı̇lı̇k özellı̇klerı̇nı̇ ve eğı̇lı̇mlerı̇nı̇ belı̇rlemeye yönelı̇k bı̇r araştırma. [A study to determine the entrepreneurial characteristics and intentions of college students]. Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi. 2009;26(1):331-56. [Link] 
 34. Doğan E. [The effect of entrepreneurship education on entrepreneurial intentions of university students in Turkey]. Ekonometri ve İstatistik E-Dergisi. 2015;23:79-93. [Link] 
 35. Hinz V, Ingerfurth S. On the relationship between organizational entrepreneurship and performance in the health care sector. Public Management Review. 2013;15(7):969-91. [Crossref] 

Girişİletişim


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Adres

Türkocağı Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Telefon: +90 312 286 56 56
Faks: +90 312 220 04 70
E-posta: info@turkiyeklinikleri.com

.: Yazı İşleri Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 119 - 123
E-posta: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: İngilizce Dil Redaksiyonu

Telefon: +90 312 286 56 56/ 145
E-posta: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Reklam Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 142
E-posta: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Abone ve Halkla İlişkiler Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Müşteri Hizmetleri

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. KULLANIM KOŞULLARI

1.1. http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından ulaşılan internet sayfalarını (Hepsi birden kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde "SİTE"yi kullanmaktan vazgeçiniz. "SİTE" sahibi bu "SİTE"de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, "SİTE"'yi, "SİTE" kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu "SİTE"'nin sahibi Türkocağı cad. No:30, 06520 Balgat Ankara adresinde ikamet eden Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dir (bundan böyle kısaca "Türkiye Klinikleri" olarak anılacaktır). "SİTE"'de sunulan hizmetler "Türkiye Klinikleri" tarafından sağlanmaktadır.

1.3. Bu "SİTE"'de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "Türkiye Klinikleri" dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak "SİTE"'da yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. "Türkiye Klinikleri" tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği "SİTE" hizmetlerinden yararlanan ve "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" 30.03.2014 tarihinde en son değişiklik yapılarak ve web sitesi üzerinden yayınlanarak; "SİTE"yi kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlülüğe konmuştur. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" ayrıca, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "KULLANICI Sözleşmesi"nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. TANIMLAR

2.1. "SİTE" : "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından ve/veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan web sitesi.

2.2. KULLANICI : "SİTE"ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. LİNK : "SİTE" üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden "SİTE"ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK : "Türkiye Klinikleri" "SİTE"yi ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5. "KULLANICI SÖZLEŞMESİ" : "Türkiye Klinikleri"nin sunacağı özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak olan gerçek ve/veya tüzel kişilerle "Türkiye Klinikleri" arasında elektronik ortamda akdedilen sözleşme.

3. HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbesttir.

3.2. "Türkiye Klinikleri" "SİTE" bünyesinde sunulacak servislerden yararlanabilmek için, "KULLANICI"nın "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenecek özellikleri taşıması gereklidir. "Türkiye Klinikleri", bu gerekliliği tek taraflı olarak dilediği zaman değiştirebilir.

3.3. "Türkiye Klinikleri"nin "SİTE" üzerinden belirli bir ücret karşılığı veya ücretsiz olarak vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere;

- Sağlık sektörüne yönelik bilimsel makaleler, kitaplar ve bilgilendirici yayınları sağlamak.

- - Bilimsel dergilere yönelik makale hazırlama aşamasında biçimsel, istatistikî ve editöryal destek sağlamak.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

4.2. "Türkiye Klinikleri"'nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla "SİTE" üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, "SİTE" dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her KULLANICI, "Türkiye Klinikleri"nin ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. "KULLANICI" "SİTE" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "Türkiye Klinikleri" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.3. "SİTE" dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "Türkiye Klinikleri"nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, "Türkiye Klinikleri" çalışanlarının ve yöneticilerinin, "Türkiye Klinikleri" yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. "Türkiye Klinikleri", üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

4.4. "KULLANICI"lar, "SİTE"yi kullanarak, "Türkiye Klinikleri"nin, diğer "KULLANICI"ların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunamazlar. "KULLANICI"ların işbu "SİTE Kullanım Koşulları" hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "SİTE" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "Türkiye Klinikleri"nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.5. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. "Türkiye Klinikleri", "KULLANICI"lar tarafından "Türkiye Klinikleri"ne iletilen veya "SİTE" üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

4.6. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "Türkiye Klinikleri"nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.7. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. "Türkiye Klinikleri", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "KULLANICI"lar, "Türkiye Klinikleri"nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "Türkiye Klinikleri" tarafından yapılabilir. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, "KULLANICI"lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

4.8. "SİTE" üzerinden, "Türkiye Klinikleri"nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya "İÇERİK"lere ve/veya dosyalara link verebilir. Bu link'ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "SİTE" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.9. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden "KULLANICILAR" tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "KULLANICI Sözleşmesi" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. "Türkiye Klinikleri" aynı zamanda; KULLANICI veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, "SİTE"nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1. Bu "SİTE" dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu "SİTE"nin (sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "Türkiye Klinikleri"ne aittir. Kullanıcılar, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerini, "Türkiye Klinikleri" bilgilerini ve "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "Türkiye Klinikleri"nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

5.2. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "Türkiye Klinikleri"; "Türkiye Klinikleri" hizmetleri, "Türkiye Klinikleri" bilgileri, "Türkiye Klinikleri" telif haklarına tabi çalışmaları, "Türkiye Klinikleri" ticari markaları, "Türkiye Klinikleri" ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. SİTE KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"Türkiye Klinikleri", tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu "SİTE Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda "SİTE"'da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MUCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "Türkiye Klinikleri" işbu "SİTE Kullanım Koşulları", gizlilik politikası ve "KULLANICI Sözleşmesi"nden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "Türkiye Klinikleri" açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "Türkiye Klinikleri"nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunu yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dâhildir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" "Türkiye Klinikleri" tarafından "SİTE" içersinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar, işbu sözleşme hükümlerini "SİTE"yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. "Türkiye Klinikleri", dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek "SİTE" üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.

30.03.2014

Gizlilik Bildirimi

  Sitemizi ziyaret etmeden önce aşağıda yazılı kullanım ilkelerini mutlaka okumanızı öneririz. Bu şartları kabul etmeniz halinde sitemizden faydalanırken kurallarımıza uymanız yararınıza olacaktır. Lütfen Kullanım İlkelerimizin tamamını okuyunuz.

  www.turkiyeklinikleri.com Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış bir web sitesidir.

  www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılarının kimliklerine, adreslerine, hizmet sağlayıcılarına ve benzeri bilgilerine erişemez. Bu bilgileri kullanıcılar isterse formlar yoluyla siteye gönderebilirler. Ancak, www.turkiyeklinikleri.com donanım ve yazılım bilgilerinizi toplayabilir. Bu bilgiler arasında şunlar yer alır: IP adresiniz, tarayıcı türü, işletim sistemi, etki alan adı, erişim süreleri ve ilgili web adresleri. www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılardan aldığı kişisel bilgileri (isminiz, elektronik posta adresiniz, ev ve iş adresiniz, telefon numaranız, vb.) üçüncü bir kuruma satamaz, kamuoyuna yayınlayamaz, site içinde tutamaz. Alınan bilgiler sitenin ziyaretçi profili, raporlama ve hizmetlerin tanıtımına kaynak olması için yönlendirici özellik taşır.

  www.turkiyeklinikleri.com sizden aldığı bilgileri şu amaçlar için kullanır:

-Web sitesini iyileştirmek,geliştirmek ve kaliteyi korumak,

-Ziyaretçi profili ve genel istatistik veriler oluşturmak,

-Ziyaretçilerin sitemizi nasıl kullandığı ile ilgili eğilimlerini belirlemek,

-Asılı yayınlar/yazışmalar göndermek,

-Elektronik posta yoluyla basın bültenleri veya bildirimler göndermek,

-Etkinlik ya da yarışma için liste oluşturmak.

  www.turkiyeklinikleri.com adresini kullanmakla;

-Herhangi bir kullanıcının yasal ve ahlaki olmayan davranışlarından Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sorumlu tutulamayacağını,

-Kullanım ilkelerinin zaman zaman değiştirebileceğini,

-Diğer bağlantı sağladığı ama denetleyemediği sitelerin içeriklerinden veya bilgisayarınıza verecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul etmiş sayılırsınız.

  Aşağıda belirtilen durumlarda Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. sitesini kullanıcılara kapatabilir:

-Yanlış, eksik, yanıltıcı ve genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda,

-İstenilen bilgilerin içine ilan, reklam, duyuru, özel veya tüzel kişiliklere hakaret içeren ifadeler kullanıldığında,

-Çeşitli yollarla siteye yapılan saldırılar sırasında

-Virüs nedeniyle sitenin yapısının bozulması durumunda.

  Kod ve yazılım da dahil, sitede yer alan yazılı, görüntülü ve sesli fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca güvence altındadır.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.in yazılı izni olmadığı sürece sitede yer alan bilgiler; başka bir bilgisayara yüklenemez, değiştirilemez, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yeniden yayınlanamaz, postalanamaz, dağıtılamaz.

  Sitede bulunan yazılım ve tasarımların her hakkı Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye aittir.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. kullanım ilkelerimizle ilgili yorumlarınızı almaktan memnuniyet duyacaktır. Sitemizi zenginleştirebileceğini düşündüğünüz konuları ya da sitemizle ilgili yaşadığınız bir problem olursa lütfen bizimle paylaşın.

info@turkiyeklinikleri.com

04.04.2014