Turkiye Klinikleri Journal of Nursing Sciences

.: ORIGINAL RESEARCH
Hemşirelerde Girişimcilik Düzeyi ve İlişkili Faktörlerin Belirlenmesi
Determination of Entrepreneurship Level and Related Factors in Nurses
Arzu BAHARa, Elem KOCAÇALb, Hacer AKc, Gül BÜLBÜL MARAŞd
aYüksek İhtisas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Esasları ABD, Ankara, TÜRKİYE
bİzmir Demokrasi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Esasları ABD, İzmir, TÜRKİYE
Dr. Ceyhun Nuri Kliniği, Ankara, TÜRKİYE
cİzmir Demokrasi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Yaşlı Bakım Programı, İzmir, TÜRKİYE
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci. 2021;13(2):295-302
doi: 10.5336/nurses.2020-76627
Article Language: TR
ÖZET
Amaç: Araştırma, hemşirelerin girişimcilik düzeyi ve girişimcilik düzeyini etkileyen faktörlerin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntemler: Bu tanımlayıcı ve kesitsel araştırma, Mart-Ekim 2015 tarihleri arasında Ankara'da Turgut Özal Üniversite Hastanesi ile Yenimahalle Devlet Hastanesi'nde yürütülmüştür. Araştırmanın evrenini üniversite hastanesinde çalışan 145 ve devlet hastanesinde görev yapan 130 olmak üzere toplam 275 hemşire oluşturmuştur. Araştırmada herhangi bir örneklem seçim yöntemine gidilmemiş olup, tüm evren örnekleme dâhil edilmiştir. Hemşirelerin araştırmaya katılma oranı %78,5'tir. Verilerin toplanmasında, 'Kişisel Bilgi Formu' ve 'Girişimcilik Ölçeği' kullanılmıştır. Verilerin analizinde sayı, yüzdelik, ortalama, standart sapma, varyans analizi, t-testi, korelasyon analizi ve Tukey 'post hoc' testi kullanılmıştır. Bulgular: Hemşirelerin yaş ortalaması 30,99±8,00 olup, %93,5'i kadındır. Araştırmaya katılan hemşirelerin Girişimcilik Ölçeği'nden elde edilen puan ortalaması 128,62±1,42 puan olarak bulunmuştur. Hemşirelerin ölçekten aldığı puanlar değerlendirildiğinde, %71,31'inin yüksek düzeyde girişimci olduğu saptanmıştır. Girişimcilik puan ortalamaları ile yaş (p=0,038), eğitim (p=0,015), mesleki deneyim yılı (p=0,018), çalışılan hastane türü (p=0,012) ve girişimcilik ile ilgili ders alma durumu (p=0,040) arasında anlamlı bir fark bulunurken; cinsiyet değişkeni ile anlamlı fark bulunmamıştır (p=0,959). Sonuç: Araştırmamızda, hemşirelerin yüksek düzeyde girişimci olduğu ortaya konmuştur. Araştırma sonucunda, girişimcilik düzeyinin belirlenmesine yönelik farklı hemşire gruplarıyla yürütülecek çalışmaların yapılması önerilmektedir. Girişimciliğin artırılmasına yönelik lisans eğitiminde ve mezuniyet sonrası hizmet içi eğitimlerde girişimcilik konusuna yer verilmesi uygun olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Girişimcilik; hemşireler; hemşirelik
ABSTRACT
Objective: The study was conducted to examine the entrepreneurship level and the factors affecting the entrepreneurship level of nurses. Material and Methods: This descriptive and cross-sectional study was conducted between March-October 2015 in Turgut Özal University Hospital and Yenimahalle State Hospital in Ankara. The universe of the study consisted of a total of 275 nurses, 145 working in the university hospital and 130 working in the state hospital. No sample selection method was used in the study, and the whole population was included in the sampling. The rate of participation of the nurses in the research is 78.5%. "Personal Information Form" and "Entrepreneurship Scale" were used for data collection. The number, percentage, mean, standard deviation, variance analysis, t-test, correlation analysis and Tukey post hoc test were used for data analysis. Results: The mean age of the nurses is 30.99±8.00 and 93.5% of them are women. The mean score obtained from the Entrepreneurship Scale of the nurses participating in the study was found to be 128.62±1.42 points. When the scores of the nurses from the scale are evaluated, it was determined that 71.31% of them are high level entrepreneurs. While there was a significant difference between the entrepreneurship mean scores and age (p=0.038), education (p=0.015), years of professional experience (p=0.012), the type of hospital they worked (p=0.018), and the status of taking courses related to entrepreneurship (p=0.040) respectively; no significant difference was found with the gender variable (p=0.959). Conclusion: Our study revealed that nurses are highly entrepreneurial. It would be appropriate to include the subject of entrepreneurship in undergraduate education and post-graduation in-service training aimed at increasing entrepreneurship. As a result of the study, it is suggested to conduct studies with different nurse groups to determine the level of entrepreneurship.

Keywords: Entrepreneurship; nurses; nursing
REFERENCES:
 1. Boore J, Porter S. Education for entrepreneurship in nursing. Nurse Educ Today. 2011;31(2):184-91. [Crossref] [PubMed] 
 2. Salminen L, Lindberg E, Gustafsson ML, Heinonen J, Leino-Kilpi H. Entrepreneurship education in health care education. Education Research International. 2014;2014:1-8. [Crossref] 
 3. Gemlik N, Kıraç R. Sağlık yönetimi öğrencilerinin girişimcilik özellikleri üzerine bir araştırma. [Research on entrepreneurship characteristics of students in health care management]. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2013;3(1):163-70. [Link] 
 4. Bahar A, Güler EK, Arslan M, İnem AB, Çimen ZS. Hemşirelik öğrencilerinde girişimcilik düzeyi ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi. [Determination of entrepreneurship level and affecting factors in nursing students]. Acı Badem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2019;10(3):529-34. [Crossref] 
 5. Öztürk YE, Köksal O, Kıraç R. Sağlık yönetimi bölümü öğrencilerine yönelik girişimcilik ölçeğinin geliştirilmesi. [Development of entrepreneurship scale for students of health management department]. International Journal of Human Sciences. 2014;11(2):582-97. [Crossref] 
 6. Arnaert A, Mills J, Bruno FS, Ponzoni N. The educational gaps of nurses in entrepreneurial roles: An integrative review. J Prof Nurs. 2018;34(6):494-501. [Crossref] [PubMed] 
 7. Whelan JC. When the business of nursing was the nursing business: the private duty registry system, 1900-1940. Online J Issues Nurs. 2012;17(2):6. [PubMed] 
 8. Arslan H, Şener DK. Hemşirelikte yeni ve önemli bir kavram: girişimcilik. [A new and important concept in nursing: entrepreneurship]. Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi. 2012;20(2):140-5. [Link] 
 9. Copelli FHDS, Erdmann AL, Santos JLGD. Entrepreneurship in Nursing: an integrative literature review. Rev Bras Enferm. 2019;72(suppl 1):289-298. [Crossref] [PubMed] 
 10. Leong S. Clinical nurse specialist entrepreneurship. Internet Journal of Nursing Practice. 2005;7(1):1-5. [Crossref] 
 11. Wilson A, Whitaker N, Whitford D. Rising to the challenge of health care reform with entrepreneurial and intrapreneurial nursing initiatives. Online J Issues Nurs. 2012;17(2):5. [PubMed] 
 12. Sharp DB, Monsivais D. Decreasing barriers for nurse practitioner social entrepreneurship. J Am Assoc Nurse Pract. 2014;26(10):562-6. [Crossref] [PubMed] 
 13. Drennan V, Davis K, Goodman C, Humphrey C, Locke R, Mark A, et al. Entrepreneurial nurses and midwives in the United Kingdom: an integrative review. J Adv Nurs. 2007;60(5):459-69. [Crossref] [PubMed] 
 14. International Council of Nurses (ICN) Guidelines on the nurse entre/intrapreneur providing nursing service. 2004. Erişim tarihi: 03.07.2020. Erişim linki: [Link] 
 15. Cheater FM. Improving primary and community health services through nurse-led social enterprise. Qual Prim Care. 2010;18(1):5-7. [PubMed] 
 16. Kristiansen S, Indarti N. Entrepreneurial intention among indonesian and norwegian students. Journal of Enterprising Culture. 2004;12(1):55-78. [Crossref] 
 17. Yılmaz E, Sünbül AM. Üniversite öğrencilerine yönelik girişimcilik ölçeğinin geliştirilmesi. [Developing scale of university students entrepreneurship]. Selcuk University Social Sciences Institute Journal. 2009;21:195-203. [Link] 
 18. Özbilen FM, Oklay E. Öğretmenlerin örgütsel güvenleri ile girişimcilik düzeyleri arasındaki ilişki. [The relationship between teachers' organizational trust and their entrepreneurship level]. The Journal of International Education Science. 2017;4(10):21-37. [Crossref] 
 19. Kosa G. Yöneticilerinin girişimcilik ve inovasyon algılarının incelenmesi: kobi yöneticileri üzerine bir araştırma. [Investigation entrepreneurship and innovation perception of SME executives]. Journal of Business Research- Turk. 2019;11(3):1792-806. [Crossref] 
 20. Soysal A, Kolca D. Sağlık kurumlarında çalışan hemşirelerin demografik özelliklerinin iç girişimcilik eğilimleri üzerine farklılıklarının incelenmesi: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi örneği. [Examination of the differences of domestic entrepreneurship trends of the demographic characteristics of nurses working in health institutions: Kahramanmaraş Sütçü İmam University Health Practiceand Research Hospital example]. KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi. 2018;15(1):227-52. [Link] 
 21. Bodur G. Hemşirelik öğrencilerinin bireysel yenilikçilik (inovasyon) düzeyleri ile girişimcilik eğilimleri arasındaki ilişki.[The relationship between individual innovativeness and entrepreneurship tendency of nursing students]. Journal of Health Sciences and Professions. 2018;5(2):139-48. [Crossref] 
 22. Dolu Çİ, Temucin E, Özkan, HA. Hemşirelik öğrencilerinin girişimcilik düzeyleri ile bazı ilişkili faktörlerin değerlendirilmes. [Assessment of the entrepreneurial characteristics and some related factors of nursing students]. Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi; Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi. 2016;11(2):294-315. [Link] 
 23. Yanıkkerem E, Selçuk AK. [Factors affecting entrepreneurship tendency and social media addiction of nursing students]. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2019;6(1):15-30. [Link] 
 24. Bozkurt Ö. Girişimcilik eğiliminde kişilik özelliklerinin önemi. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi. 2006;1(2):93-111. [in Turkish][Link] 
 25. Şeşen H, Basım HN. Demografik faktörler ve kişiliğin girişimcilik niyetine etkisi: spor bilimleri alanında öğrenim gören üniversite öğrencileri üzerine bir araştırma. [The impact of demographic factors and personality on the entrepreneurial intention: a study on students in sports ciences departments]. Ege Academic Review. 2012;12:21-8. [Link] 
 26. Kılıç R, Keklik B, Çalış N. Üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimleri üzerine bir araştırma: Bandırma İİBF İşletme Bölümü örneği. [A study on entrepreneurship tendency of university students: example of Bandırma department of busıness administration]. Süleyman Demirel University Journal of Faculty of Economics & Administrative Sciences. 2012;17(2):423-35. [Link] 
 27. Türkmen M, İşbilir U. Üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerinin sosyo-demografik özellikler açısından incelenmesi. [Entrepreneurship effect of tendency of socio-demographic characteristics of university students]. CBU Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 2014;9(2):18-28. [Link] 
 28. İbicioglu H, Baysal H, Özkul AS. The role of high education in entrepreneurship training in respect of transition economies: Albania sample. First International Conference on Management and Economics. 2008;1:91-108. [Link] 
 29. Aslan H, Yıldız B, Direzinci A. Öğrencilerin girişimcilik dersi kazanımlarının girişimcilik eğilimi ve inovasyon yeteneği üzerine etkisi. [The impact of entrepreneurship course achievements of students on their entrepreneurship tendency and innovation skills]. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2017;(51):524-38. [Crossref] 
 30. Tezcan NŞ, Karakaş A, Kıngır S, Yılmazer A. Sakarya üniversitesi öğrencilerinin girişimcilik eğilimleri üzerine bir araştırma. [A research on the entrepreneurship trends of Sakarya Universıty students]. Uluslararası Batı Karadeniz Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi. 2019;3(1):50-68. [Crossref] 
 31. Patir S, Karahan M. Girişimcilik eğitimi ve üniversite öğrencilerinin girişimcilik profillerinin belirlenmesine yönelik bir alan araştırması. [A field research on entrepreneurship education and determination of the entrepreneurship profiles of university students]. Business and Economics Research Journal. 2010;1(2):27-44. [Link] 
 32. Keat OY, Selvarajah C, Meyer D. Inclination towards entrepreneurship among university students: an empirical study of Malaysian University students. International Journal of Business and Social Science. 2011;2(4):206-20. [Link] 
 33. Karabulut AT. Ünı̇versı̇te öğrencı̇lerı̇nı̇n gı̇rı̇şı̇mcı̇lı̇k özellı̇klerı̇nı̇ ve eğı̇lı̇mlerı̇nı̇ belı̇rlemeye yönelı̇k bı̇r araştırma. [A study to determine the entrepreneurial characteristics and intentions of college students]. Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi. 2009;26(1):331-56. [Link] 
 34. Doğan E. [The effect of entrepreneurship education on entrepreneurial intentions of university students in Turkey]. Ekonometri ve İstatistik E-Dergisi. 2015;23:79-93. [Link] 
 35. Hinz V, Ingerfurth S. On the relationship between organizational entrepreneurship and performance in the health care sector. Public Management Review. 2013;15(7):969-91. [Crossref] 

LoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 119 - 123
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com