Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi

.: ORİJİNAL ARAŞTIRMA
Hastane Çalışanlarının Hizmetkâr Liderlik Algısının İşten Ayrılma Niyetine Etkisinde Örgütsel Özdeşleşmenin Aracılık Rolü
The Mediating Role of Organizational Identification in the Effect of Servant Leadership Perception of the Hospital Employees on Their Turnover Intention
Onur YÜKSELa, Serkan DENİZa, Mesut ÇİMENb
aYalova Üniversitesi Termal Meslek Yüksekokulu, Yalova, TÜRKİYE
bAcıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, İstanbul, TÜRKİYE
Turkiye Klinikleri J Health Sci. 2021;6(4):921-7
doi: 10.5336/healthsci.2020-79109
Makale Dili: TR
Ücretsiz Erişim
ÖZET
Amaç: Rekabetin yoğun olduğu günümüz iş dünyasında, örgütlerin en önemli kaynaklarından biri de sahip olduğu insan kaynağıdır. Bu kaynağın verimli kullanılması ve örgüte bağlılığının sağlanması, örgütler için önemli hâle gelmiştir. Bu araştırmayla hizmetkâr liderliğin işten ayrılma niyetine etkisinde örgütsel özdeşleşmenin aracılık rolünün belirlenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Araştırma, 27 Temmuz 2020-31 Ağustos 2020 tarihleri arasında Yalova'da faaliyet gösteren 2 özel hastanede gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri anket yöntemiyle toplanmıştır. Araştırma kapsamında 265 anket formu toplanmıştır. Bulgular: Araştırma sonucunda hizmetkâr liderlik algısının, örgütsel özdeşleşmeyi pozitif yönde etkilediği belirlenmiştir. Ayrıca hem hizmetkâr liderlik algısının hem de örgütsel özdeşleşmenin, işten ayrılma niyetini negatif yönde etkilediği belirlenmiştir. Son olarak hizmetkâr liderliğin işten ayrılma niyetine etkisinde örgütsel özdeşleşmenin aracılık rolünün olduğu belirlenmiştir. Sonuç: Araştırma sonuçları, hem hizmetkâr liderliğin ve hem de örgütsel özdeşleşmenin işten ayrılma niyetinin bir belirleyicisi olduğunu göstermektedir. Araştırma sonuçları çerçevesinde, çalışanların hizmetkâr liderlik algılarının ve örgütsel özdeşleşme düzeylerinin artırılması ve işten ayrılma niyetlerinin azaltılmasına yönelik önerilerde bulunulmuştur. Bu kapsamda, yöneticilerin çalışanlara sorunları olduğunda yardımcı olması, onlarla ilgilenmesi, performanslarını artırmaya çalışması, mesleki gelişimlerini desteklemesi, kararlara katılımlarını sağlaması, örgütsel adaleti sağlaması ve de yöneticilerin hizmetkâr liderlik davranışının geliştirilmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hastane yönetimi; liderlik; hizmetkâr liderlik; örgütsel özdeşleşme; işten ayrılma niyeti
ABSTRACT
Objective: One of the most important resources of organizations is their human resources in today's competitive business world. For the organizations, it is very important to use this source efficiently and to ensure its commitment. The aim of this research was to determine the mediating role of organizational identification in the effect of servant leadership on turnover intention. Material and Methods: The research started on 27th July 2020 and concluded on 31st August 2020 at two different hospitals in Yalova province. In this research, the data was collected by using survey method. A total of 265 questionnaire forms were gathered within the scope of the study. Results: As a result, it was found that servant leadership perception affects the organizational identification positively. It was also found that servant leadership perception and organizational identification, both affect the turnover intention negatively. Finally, it was found that organizational identification has a mediating role in the effect of servant leadership on turnover intention. Conclusion: The research results reveal that servant leadership and organizational identification, both are determinants of turnover intention. Under the light of the research results, some suggestions were provided in order to increase the servant leadership perceptions and organizational identification levels and to decrease their turnover intention. With this regard; the managers are advised to help their employees in order to solve problems, to take care of them, to give effort in order to increase their performance, to support their professional development, to ensure their involvement in decision making processes, to establish a fair organizational environment, and to improve the servant leadership behavior among the managers.

Keywords: Hospital administration; leadership; servant leadership; organizational identification; turnover intention
REFERANSLAR:
 1. Küçüközkan Y. Yönetici hizmetkâr liderlik ölçeğinin güvenilirlik ve geçerlilik çalışması: sağlık kurumlarına yönelik bir araştırma. [A reliability and validity study of servant leadership scale: a research in health institutions]. Uluslararası Akademik Yönetim Bilimleri Dergisi. 2018;4(5):324-34. [Link] 
 2. Karacaoğlu K, Satır F. Çalışanlarin otantik ve hizmetkâr liderlik algılamalarının, performansları üzerindeki etkileri: Kayseri organize sanayi bölgesinde bir işletme uygulaması. [The effects of employees on the performance of authentic and servant leadership perceptions: implementation of a business in Kayseri organized industrial zone]. Erciyes University Journal of Economics and Administrative Sciences. 2019;53:87-111. [Crossref] 
 3. Tanrıöğen ZM, Çoban O. Okul müdürlerinin hizmetkâr liderlik davranışları ile öğretmenlerin iş doyumu arasındaki ilişkiler. [The Relationship between Servicing Leadership Behaviour of the School Managers and Teachers' Job Satisfaction]. Turkish Studies. 2019;14(4):2705-23. [Crossref] 
 4. Çalışal S, Yücel L. Hizmetkâr liderlik: Refik Saydam örneği. [Servant leadership: example of Refik Saydam]. Sağlık Akademisyenleri Dergisi. 2019;6(3):167-72. [Link] 
 5. Çetinkaya AŞ, Yıldız E. Hizmetkâr liderlik algısının personel güçlendirmeye etkisi: perakende sektörü çalışanları araştırma. [The Effect of servant leadership perception on employee empowerment: a research on employees in retail sector]. KMU Journal of Social and Economic Research. 2018;20(35):1-11. [Link] 
 6. Chughtai AA. Servant leadership and follower outcomes: mediating effects of organizational identification and psychological safety. J Psychol. 2016;2;150(7):866-80. [Crossref]  [PubMed] 
 7. Baykal E, Zehir C, Köle M. Hizmetkâr liderlik firma performansı ilişkisinde örgütsel özdeşleşmenin aracı etkisi. [The mediation effect of organizational identification in the relationship between servant leadership and firm performance]. The Academic Elegance. 2018;5(9):111-33. [Link] 
 8. Spears LC. Character and servant leadership: ten characteristics of effective, caring leaders. The Journal of Virtues & Leadership. 2010;1(1):25-30. [Link] 
 9. Uğurluoğlu Ö, Köse SD, Köse T. Sağlık çalışanlarının hizmetkâr liderlik algılarının lider-üye etkileşimi ve örgütsel güven üzerindeki etkisi. [The effect of healthcare workers' perception of servant leadership on leader-member exchange and organizational trust]. The Journal of Turkish Social Research. 2015;19(2):239-62. [Link] 
 10. Akgemci T, Kalfaoğlu S, Erkunt N. Hizmetkâr liderlik davranışlarının çalışan sesliliğine etkisini belirlemeye yönelik bir araştırma. [A research on detemination of the effect of servant leadership behaviours on employee voice]. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi. 2019;9(2):757-71. [Link] 
 11. Baytok A, Ergen FD. Hizmetkâr liderliğin örgütsel vatandaşlık davranışına etkisi: İstanbul ve Afyonkarahisar'daki beş yıldızlı otel işletmelerinde bir araştırma. [The effect of servant leadership on organizational citizenship behavior: a study in five star hotel enterprises in İstanbul and Afyonkarahisar]. İşletme Araştırmaları Dergisi. 2013;5(4):105-32. [Link] 
 12. Cinnioğlu H. Hizmetkâr liderlik davranışının örgütsel özdeşleşme ve işgören performansı üzerine etkisi: restoran çalışanları üzerinde bir inceleme. [The effect of perceived servant leadership behaviour on the organizational identification and performance of employees: a research on restaurant employees]. İşletme Araştırmaları Dergisi. 2019;11(4):2902-11. [Crossref] 
 13. Cinnioğlu H, Saçlı Ç. Restoran çalışanlarının hizmetkâr liderlik algıları ile işe adanmışlık düzeyleri arasındaki ilişki. [The relationship between servant leadership perceptions of restaurant employees and work engagement levels]. İşletme Araştırmaları Dergisi. 2019;11(3):1769-78. [Crossref] 
 14. Örgev C, Sütlü ES. Sağlık çalışanlarının hizmetkâr liderlik algılarının örgüt iklimi ve örgütsel bağlılık üzerine etkileri: bir kamu hastanesi örneği. [The servant leadership perceptions' effects on organizational climate and organizational commitment of health workers: an example of a public hospital]. Health Care Acad J. 2018;5(1):47-53. [Crossref] 
 15. Özkan OS. Hizmetkâr liderliğin örgütsel özdeşleşmeye etkisinde örgütsel adaletin aracı rolü. [The mediating role of organizational justice in the effect of servant leadership on organizational identification]. İşletme Araştırmaları Dergisi. 2019;11(4):3157-71. [Crossref] 
 16. Turgut H, Bekmezci M, Ateş MF. The moderating role of job satisfaction on the relationship between servant leadership and turnover intention. Journal of Business Research-Turk. 2017;9(2):300-14. [Crossref] 
 17. Mael F, Ashforth BE. Alumni and their alma mater: a partial test of the reformulated model of organizational identification. Journal of Organizational Behavior. 1992;13(2)103-23. [Crossref] 
 18. Turunç Ö, Çelik M. Çalışanların algıladıkları örgütsel destek ve iş stresinin örgütsel özdeşleşme ve iş performansına etkisi. [The effect of perceived organizational support and work stress on organizational identification and job performance]. Celal Bayar University Journal of Management and Economics. 2010;17(2):183-206. [Link] 
 19. Nafei WA. The mediating role of organizational identification in the relationship between quality of work life and organizational agility: a study on Menoufia University Hospitals. International Business Research. 2018;11(1):184-203. [Crossref] 
 20. Dikmetaş Yardan E, Demirkıran M, Taşkaya S. Analysis of the relationship between psychological capital and organizational identification: a study on healthcare workers. International Journal of Recent Scientific Research. 2016;7(2):8777-83. [Link] 
 21. Gautam T, Van Dick R, Wagner U. Organizational identification and organizational commitment: distinct aspects of two related concepts. Asian Journal of Social Psychology. 2004;7(3):301-15. [Crossref] 
 22. İşcan ÖF. Dönüştürücü/etkileşimci liderlik algısı ve örgütsel özdeşleşme ilişkisinde bireysel farklılıkların rolü. [The role of individual differences in the relation between transformational/transactional leadership perceptions and organizational identification]. Akdeniz İİBF Journal. 2006;3(11):160-77. [Link] 
 23. Coşkun MB, Afşar A. Kamu kurumlarında örgütsel desteğin örgütsel özdeşleşme üzerine etkisine yönelik alan araştırması. [A field investigation on the effect of organizational support on organizationalization in the public relations]. Social Sciences Studies Journal. 2016;2(2):32-43. [Link] 
 24. Vandenberg, RJ, Nelson JB. Disaggregating the motives underlying turnover intentions: when do intentions predict turnover behavior? Human Relations. 1999;52(10):1313-36. [Crossref] 
 25. Gerçek M, Elmas Atay S, Dündar G. Çalışanların iş-yaşam dengesi ile kariyer tatmininin işten ayrılma niyetine etkisi. [The effect of work-life balance and career satisfaction on intention to leave]. Kafkas University Journal of the Faculty of Economics and Administrative Sciences. 2015;6(11):67-86. [Link] 
 26. Erdoğan Morçin S, Coşkun B. Liderle özdeşleşme ve örgütsel özdeşleşmenin işten ayrılma niyetine etkisi: önbüro çalışanları üzerine bir araştırma. [The effect of identification with leader and organizational identification on turnover intention: a research on front office employees]. Journal of Turkish Tourism Research. 2020;4(3):1908-22. [Crossref] 
 27. Aypar S, Sökmen A, Ekmekçioğlu EB. İş tatmini ve işten ayrılma niyeti ilişkisi: örgütsel özdeşleşmenin aracılık rolü. [The relationship between job satisfaction and turnover intention: the mediating role of organizational identification]. Akademi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018;5(13):116-24. [Link] 
 28. Arslan DT, Esatoğlu AE. Hastane idari personelinin örgütsel güven ve örgütsel bağlılık düzeylerinin işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisinin incelenmesi. [Examination of the impact of the hospital administrative staff's organizational trust and organizational commitment levels on their intention to quit]. İşletme Araştırmaları Dergisi. 2017;9(2):315-52. [Crossref] 
 29. Çalışkan A, Bekmezci M. Aşırı iş yükünün işten ayrılma niyetine etkisinde iş tatmini ve yaşam tatmininin rolü, sağlık kurumu çalışanları örneği. [The role of job satisfaction and life satisfaction in the effect of excessive work overload to turnover intention, example of health institution employee]. Adıyaman University Journal of Social Sciences. 2019;11(31):381-31. [Crossref] 
 30. Liden RC, Wayne SJ, Liao C, Meuser JD. Servant leadership and serving culture: influence on individual and unit performance. Academy of Management Journal. 2014;57(5):1434-52. [Crossref] 
 31. Kılıç KC, Aydın Y. Hizmetkâr liderlik ölçeğinin Türkçe uyarlaması: güvenirlik ve geçerlik çalışması. [The Reliability and Validity Study of Servant Leadership for Turkish Version]. KMU Journal of Social and Economic Research. 2016;18(30):106-13. [Link] 
 32. Fettahlıoğlu ÖO, Koca N. Örgütsel özdeşleşme ve örgütsel vatandaşlık ilişkisinde örgütsel desteğin düzenleyici etkisi. [The moderating effect of organizational support on organizational identification and organizational citizenship]. The Journal of Social Science. 2015:2(4);218-34. [Crossref] 
 33. Jung HS, Yoon HH. The effects of organizational service orientation on person-organization fit and turnover intent. The Service Industries Journal. 2013;33(1):7-29. [Crossref] 
 34. Deniz S, Çimen M. İstismarcı Yönetim Davranışının İşten Ayrılma Niyetine Etkisi: Hastane Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma [The effect of abusive supervision on the intention to quit the job: a research on hospital employees]. International Journal of Health Management and Strategies Research. 2019;5(2):155-64. [Link] 
 35. Brohi NA, Jantan AH, Qureshi MA, Jaffar ARB, Ali JB, Ab Hamid KB. The impact of servant leadership on employees attitudinal and behavioural outcomes. Cogent Business & Management. 2018;5(1):1-17. [Crossref] 

Girişİletişim


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Adres

Türkocağı Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Telefon: +90 312 286 56 56
Faks: +90 312 220 04 70
E-posta: info@turkiyeklinikleri.com

.: Yazı İşleri Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 119 - 123
E-posta: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: İngilizce Dil Redaksiyonu

Telefon: +90 312 286 56 56/ 145
E-posta: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Reklam Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 142
E-posta: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Abone ve Halkla İlişkiler Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Müşteri Hizmetleri

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. KULLANIM KOŞULLARI

1.1. http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından ulaşılan internet sayfalarını (Hepsi birden kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde "SİTE"yi kullanmaktan vazgeçiniz. "SİTE" sahibi bu "SİTE"de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, "SİTE"'yi, "SİTE" kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu "SİTE"'nin sahibi Türkocağı cad. No:30, 06520 Balgat Ankara adresinde ikamet eden Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dir (bundan böyle kısaca "Türkiye Klinikleri" olarak anılacaktır). "SİTE"'de sunulan hizmetler "Türkiye Klinikleri" tarafından sağlanmaktadır.

1.3. Bu "SİTE"'de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "Türkiye Klinikleri" dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak "SİTE"'da yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. "Türkiye Klinikleri" tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği "SİTE" hizmetlerinden yararlanan ve "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" 30.03.2014 tarihinde en son değişiklik yapılarak ve web sitesi üzerinden yayınlanarak; "SİTE"yi kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlülüğe konmuştur. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" ayrıca, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "KULLANICI Sözleşmesi"nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. TANIMLAR

2.1. "SİTE" : "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından ve/veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan web sitesi.

2.2. KULLANICI : "SİTE"ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. LİNK : "SİTE" üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden "SİTE"ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK : "Türkiye Klinikleri" "SİTE"yi ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5. "KULLANICI SÖZLEŞMESİ" : "Türkiye Klinikleri"nin sunacağı özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak olan gerçek ve/veya tüzel kişilerle "Türkiye Klinikleri" arasında elektronik ortamda akdedilen sözleşme.

3. HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbesttir.

3.2. "Türkiye Klinikleri" "SİTE" bünyesinde sunulacak servislerden yararlanabilmek için, "KULLANICI"nın "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenecek özellikleri taşıması gereklidir. "Türkiye Klinikleri", bu gerekliliği tek taraflı olarak dilediği zaman değiştirebilir.

3.3. "Türkiye Klinikleri"nin "SİTE" üzerinden belirli bir ücret karşılığı veya ücretsiz olarak vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere;

- Sağlık sektörüne yönelik bilimsel makaleler, kitaplar ve bilgilendirici yayınları sağlamak.

- - Bilimsel dergilere yönelik makale hazırlama aşamasında biçimsel, istatistikî ve editöryal destek sağlamak.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

4.2. "Türkiye Klinikleri"'nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla "SİTE" üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, "SİTE" dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her KULLANICI, "Türkiye Klinikleri"nin ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. "KULLANICI" "SİTE" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "Türkiye Klinikleri" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.3. "SİTE" dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "Türkiye Klinikleri"nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, "Türkiye Klinikleri" çalışanlarının ve yöneticilerinin, "Türkiye Klinikleri" yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. "Türkiye Klinikleri", üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

4.4. "KULLANICI"lar, "SİTE"yi kullanarak, "Türkiye Klinikleri"nin, diğer "KULLANICI"ların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunamazlar. "KULLANICI"ların işbu "SİTE Kullanım Koşulları" hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "SİTE" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "Türkiye Klinikleri"nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.5. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. "Türkiye Klinikleri", "KULLANICI"lar tarafından "Türkiye Klinikleri"ne iletilen veya "SİTE" üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

4.6. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "Türkiye Klinikleri"nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.7. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. "Türkiye Klinikleri", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "KULLANICI"lar, "Türkiye Klinikleri"nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "Türkiye Klinikleri" tarafından yapılabilir. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, "KULLANICI"lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

4.8. "SİTE" üzerinden, "Türkiye Klinikleri"nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya "İÇERİK"lere ve/veya dosyalara link verebilir. Bu link'ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "SİTE" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.9. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden "KULLANICILAR" tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "KULLANICI Sözleşmesi" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. "Türkiye Klinikleri" aynı zamanda; KULLANICI veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, "SİTE"nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1. Bu "SİTE" dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu "SİTE"nin (sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "Türkiye Klinikleri"ne aittir. Kullanıcılar, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerini, "Türkiye Klinikleri" bilgilerini ve "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "Türkiye Klinikleri"nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

5.2. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "Türkiye Klinikleri"; "Türkiye Klinikleri" hizmetleri, "Türkiye Klinikleri" bilgileri, "Türkiye Klinikleri" telif haklarına tabi çalışmaları, "Türkiye Klinikleri" ticari markaları, "Türkiye Klinikleri" ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. SİTE KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"Türkiye Klinikleri", tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu "SİTE Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda "SİTE"'da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MUCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "Türkiye Klinikleri" işbu "SİTE Kullanım Koşulları", gizlilik politikası ve "KULLANICI Sözleşmesi"nden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "Türkiye Klinikleri" açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "Türkiye Klinikleri"nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunu yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dâhildir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" "Türkiye Klinikleri" tarafından "SİTE" içersinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar, işbu sözleşme hükümlerini "SİTE"yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. "Türkiye Klinikleri", dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek "SİTE" üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.

30.03.2014

Gizlilik Bildirimi

  Sitemizi ziyaret etmeden önce aşağıda yazılı kullanım ilkelerini mutlaka okumanızı öneririz. Bu şartları kabul etmeniz halinde sitemizden faydalanırken kurallarımıza uymanız yararınıza olacaktır. Lütfen Kullanım İlkelerimizin tamamını okuyunuz.

  www.turkiyeklinikleri.com Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış bir web sitesidir.

  www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılarının kimliklerine, adreslerine, hizmet sağlayıcılarına ve benzeri bilgilerine erişemez. Bu bilgileri kullanıcılar isterse formlar yoluyla siteye gönderebilirler. Ancak, www.turkiyeklinikleri.com donanım ve yazılım bilgilerinizi toplayabilir. Bu bilgiler arasında şunlar yer alır: IP adresiniz, tarayıcı türü, işletim sistemi, etki alan adı, erişim süreleri ve ilgili web adresleri. www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılardan aldığı kişisel bilgileri (isminiz, elektronik posta adresiniz, ev ve iş adresiniz, telefon numaranız, vb.) üçüncü bir kuruma satamaz, kamuoyuna yayınlayamaz, site içinde tutamaz. Alınan bilgiler sitenin ziyaretçi profili, raporlama ve hizmetlerin tanıtımına kaynak olması için yönlendirici özellik taşır.

  www.turkiyeklinikleri.com sizden aldığı bilgileri şu amaçlar için kullanır:

-Web sitesini iyileştirmek,geliştirmek ve kaliteyi korumak,

-Ziyaretçi profili ve genel istatistik veriler oluşturmak,

-Ziyaretçilerin sitemizi nasıl kullandığı ile ilgili eğilimlerini belirlemek,

-Asılı yayınlar/yazışmalar göndermek,

-Elektronik posta yoluyla basın bültenleri veya bildirimler göndermek,

-Etkinlik ya da yarışma için liste oluşturmak.

  www.turkiyeklinikleri.com adresini kullanmakla;

-Herhangi bir kullanıcının yasal ve ahlaki olmayan davranışlarından Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sorumlu tutulamayacağını,

-Kullanım ilkelerinin zaman zaman değiştirebileceğini,

-Diğer bağlantı sağladığı ama denetleyemediği sitelerin içeriklerinden veya bilgisayarınıza verecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul etmiş sayılırsınız.

  Aşağıda belirtilen durumlarda Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. sitesini kullanıcılara kapatabilir:

-Yanlış, eksik, yanıltıcı ve genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda,

-İstenilen bilgilerin içine ilan, reklam, duyuru, özel veya tüzel kişiliklere hakaret içeren ifadeler kullanıldığında,

-Çeşitli yollarla siteye yapılan saldırılar sırasında

-Virüs nedeniyle sitenin yapısının bozulması durumunda.

  Kod ve yazılım da dahil, sitede yer alan yazılı, görüntülü ve sesli fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca güvence altındadır.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.in yazılı izni olmadığı sürece sitede yer alan bilgiler; başka bir bilgisayara yüklenemez, değiştirilemez, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yeniden yayınlanamaz, postalanamaz, dağıtılamaz.

  Sitede bulunan yazılım ve tasarımların her hakkı Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye aittir.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. kullanım ilkelerimizle ilgili yorumlarınızı almaktan memnuniyet duyacaktır. Sitemizi zenginleştirebileceğini düşündüğünüz konuları ya da sitemizle ilgili yaşadığınız bir problem olursa lütfen bizimle paylaşın.

info@turkiyeklinikleri.com

04.04.2014