Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi Dergisi

.: ARAŞTIRMA
Hastaların Sosyotropik-Otonomik Kişilik Özelliklerinin Hasta Haklarını Kullanma Tutumlarına Etkisi: Tanımlayıcı Araştırma
The Effect of Sociotropic-Autonomic Personality Traits of Patients on Attitudes of Using Patients' Rights: Descriptive Research
Hanım Duru YÜCE BAŞARANa, Arzu KARABAĞ AYDINb
aIğdır Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü, Odyometri Programı, Iğdır, Türkiye
bKafkas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Esasları ABD, Kars, Türkiye
Turkiye Klinikleri J Med Ethics. 2022;30(2):132-42
doi: 10.5336/mdethic.2021-87320
Makale Dili: TR
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
ÖZET
Bu çalışmada, hastaların sosyotropik-otonomik kişilik özelliklerinin hasta haklarını kullanma tutumlarına etkisinin belirlenmesi amaçlandı. Çalışma, kesitsel ve ilişki arayıcı olarak yapıldı. Araştırma Türkiye'nin Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan bir üniversite hastanesinde yapıldı. Araştırmaya 353 gönüllü hasta katıldı. Veri toplama aracı olarak tanıtıcı bilgiler formu, Sosyotropi-Otonomi Ölçeği ve Hasta Haklarını Kullanma Tutumu Ölçeği kullanıldı. Verilerin değerlendirilmesinde, tanımlayıcı özelliklerin sayı ve yüzdeleri alındı. Ölçek ve alt boyutların toplam puan ortalamaları hesaplandı. Verilerin analizinde ise tek yönlü ANOVA, t-testi, Pearson korelasyon katsayısı analizleri, Kruskal-Wallis H testi, Mann-Whitney U testi ve lineer regresyon analizi kullanıldı. Hasta Haklarını Kullanma Tutumu Ölçeği'nin toplam puan ortalaması 116,75±18,99; Sosyotropi Ölçeği toplam puan ortalaması 68,59±20,70 ve Otonomi Ölçeği toplam puan ortalaması ise 71,09±21,77 olarak saptandı. Hastaların Sosyotropi-Otonomi Ölçeği alt boyutları ile Hasta Haklarını Kullanma Tutumu Ölçeği ve alt boyut puanları arasında pozitif yönde ve anlamlı ilişki bulundu (p<0,05). Yapılan regresyon analizinde ise hastaların hasta haklarını kullanma tutumunda sosyotropik kişilik özelliklerinin %11, otonomik kişilik özelliklerinin ise %14 oranında etkili olduğu belirlendi. Çalışmada, yüksek sosyotropik-otonomik kişilik özelliği olan hastaların hasta haklarını kullanma tutumlarının da arttığı saptandı. Sosyotropi kişilik özelliğinin, 'personelden tıbbi gereklere uygun hizmet alma ve yasaklara uymasını isteme hakkı' alt boyutu üzerinde negatif yönde anlamlı bir yordayıcı etkisi olduğu belirlendi.

Anahtar Kelimeler: Hasta hakları; hasta savunuculuğu; hemşirelik; insan özellikleri; tutum
ABSTRACT
The research was carried out to determine the effect of sociotropic- autonomic personality traits of patients on their attitudes towards using their patients rights. The study was carried out in cross-section and correlational. The research was made in a university hospital in the Northeastern Anatolia in Türkiye. The research was conducted with 353 volunteer patients. Data were collected using by a descriptive information form, the Sociotropy-Autonomy Scale, and the Scale of Attitudes towards Using Patients' Rights. In the evaluation of the data, the numbers and percentages of the descriptive features were taken. Scale and sub-dimension total score mean were calculated. Data were analyzed using by the one-way ANOVA, t-test, Pearson correlation coefficient, Kruskal-Wallis H and Mann-Whitney U tests and linear regression analysis. Participants had a total mean Scale of Attitudes towards Using Patients' Rights, Sociotropy Scale, and Autonomy Scale score of 116.75±18.99, 68.59±20.70, and 71.09±21.77, respectively. Participants' Sociotropy-Autonomy Scale subscale scores were positively correlated with their Scale of Attitudes towards Using Patients' Rights and subscale scores (p<0.05). The regression analysis showed that sociotropic personality traits (11%) and autonomic personality traits (14%) had an effect on participants' attitudes towards using their rights. In the study, it was determined that the patients with high sociotropic-autonomic personality characteristics also had attitudes towards using their rights. It was determined that the sociotropic personality trait had a negative predictive effect on the sub-dimension of 'the right of staff to receive services in accordance with medical requirements and to comply with prohibitions'.

Keywords: Patient rights; patient advocacy; nursing; human characteristics; attitude
REFERANSLAR:
 1. Ünsal A. Hemşireliğin dört temel kavramı: insan, çevre, sağlık & hastalık, hemşirelik [Four basic concepts of nursing: human, environment, health & disease, nursing]. Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2017;1(1):11-25. [Link] 
 2. Öztunç G. Hemşirelik ve hemşirelik eğitimine genel bakış. Atabek Aştı T, Karadağ A, editörler. Hemşirelik Esasları Hemşirelik Bilimi ve Sanatı 1. 1. Baskı. İstanbul: Akademi Basın ve Yayıncılık; 2017. p.17-25.
 3. Walker DK, Barton-Burke M, Saria MG, Gosselin T, Ireland A, Norton V, et al. Everyday advocates: nursing advocacy is a full-time job. Am J Nurs. 2015;115(8):66-70. [Crossref]  [PubMed] 
 4. Taş F, Akın B. Hemşirelik öğrencilerinin yoksulluk, sağlık ve hemşirenin rolü konusundaki bilgi ve düşünceleri [Knowledge and opinions of nursing students about poverty, health and the role of nurses]. Sağlık ve Toplum. 2020;20(1):79-87. [Link] 
 5. Akın E. Klinik ağrı yönetiminde hemşirenin etik yükümlülüğü [Ethical obligation of nursing in clinical pain management]. Turkiye Klinikleri J Med Ethics. 2020;28(1):128-33. [Crossref] 
 6. Davoodvand S, Abbaszadeh A, Ahmadi F. Patient advocacy from the clinical nurses' viewpoint: a qualitative study. J Med Ethics Hist Med. 2016;9:5. [PubMed]  [PMC] 
 7. Abbasinia M, Ahmadi F, Kazemnejad A. Patient advocacy in nursing: a concept analysis. Nurs Ethics. 2020;27(1):141-51. [Crossref]  [PubMed] 
 8. Gerber L. Understanding the nurse's role as a patient advocate. Nursing. 2018;48(4):55-8. [Crossref]  [PubMed] 
 9. Gül Ş. Bakım kavramı ışığında hemşirelik bakımı ve etkileyen faktörler [Nursing care in the light of care concept and affecting factors]. ACU Sağlık Bil Derg. 2019;10(2):129-34. [Link] 
 10. Krzych LJ, Ratajczyk D. Awareness of the patients' rights by subjects on admission to a tertiary university hospital in Poland. J Forensic Leg Med. 2013;20(7):902-5. [Crossref]  [PubMed] 
 11. Yanovska OH, Horodovenko VV, Bitsai AV. Legal mechanisms of patient's rights protection. Wiad Lek. 2019;72(12 cz 2):2399-403. [Crossref]  [PubMed] 
 12. D'Souza SE, Qadiri GJ, Leena KC. Impact of planned teaching program on the attitude of nurses with regard to patient rights in two multispecialty teaching hospitals in India. J Educ Health Promot. 2020;9:36. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 13. Putturaj M, Van Belle S, Criel B, Engel N, Krumeich A, B Nagendrappa P, et al. Towards a multilevel governance framework on the implementation of patient rights in health facilities: a protocol for a systematic scoping review. BMJ Open. 2020;10(10):e038927. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 14. Soysal A, Kuşcu FN. Hasta hakları: üniversite öğrencileri üzerinde bir uygulama [Patient rights: an application on university students]. GUSBD. 2018;7(1):102-11. [Link] 
 15. Resmî Gazete (1.8.1998, Sayı: 23420). Hasta Hakları Yönetmeliği. Erişim tarihi: 1 Aralık 2021. Erişim linki: [Link] 
 16. Erbil N. Hasta haklarını kullanma tutumu ölçeğinin geliştirilmesi [Developing scale of patient' rights using attitude]. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi. 2009;6(1):825-38. [Link] 
 17. Sabancıoğulları S. İletişim teorileri. Üstün B, Demir S, editörler. Hemşirelikte İletişim. 1. Baskı. İstanbul: Akademi Basın ve Yayıncılık; 2019. p.12-38.
 18. Aydın A, Hiçdurmaz D. Kişilerarası duyarlılık ve hemşirelik [Interpersonal sensitivity and nursing]. Journal of Psychiatric Nursing. 2016;7(1):45-9. [Link] 
 19. Kırılmaz H, Fıçıcı Y, Şimşir İ. Hasta hakları farkındalığına yönelik bir araştırma [A research on the patient rights awareness]. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi. 2018;18(41):233-58. [Crossref] 
 20. Shirata T, Suzuki A, Matsumoto Y, Noto K, Goto K, Otani K. Interrelation between increased BDNF gene methylation and high sociotropy, a personality vulnerability factor in cognitive model of depression. Neuropsychiatr Dis Treat. 2020;16:1257-63. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 21. Martínez R, Senra C, Fernández-Rey J, Merino H. Sociotropy, autonomy and emotional symptoms in patients with major depression or generalized anxiety: the mediating role of rumination and immature defenses. Int J Environ Res Public Health. 2020;17(16):5716. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 22. Park Y, Kim HS. The interaction between personality and interpersonal needs in predicting suicide ideation. Psychiatry Res. 2019;272:290-5. [Crossref]  [PubMed] 
 23. Akgün BM. Sosyotropi otonomi kişilik özellikleri ve hemşirelik [Sociotropy autonomy personality features and nursing]. Archives Medical Review Journal. 2017;26(1):163-77. [Crossref] 
 24. Otani K, Suzuki A, Matsumoto Y, Shirata T. Marked differences in core beliefs about self and others, between sociotropy and autonomy: personality vulnerabilities in the cognitive model of depression. Neuropsychiatr Dis Treat. 2018;14:863-6. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 25. Pınar ŞE, Yıldırım G, Karagözoğlu Ş, Önder N. Investigation of the relationship between autonomy and problem-solving skills in patients undergoing chemotherapya: a cross-sectional survey. Cumhuriyet Medical Journal. 2020;42(4):449-57. [Link] 
 26. Aydın E, Purutçuoğlu E. Bir sosyal hizmet çalışması: hemodiyaliz hastalarının sosyotropik-otonomik kişilik özelliklerinin belirlenmesi [A study of social work: the determination of sociotrophic-autonomic personality characteristics of hemodialysis patients]. Tıbbi Sosyal Hizmet Dergisi. 2014:6-17. [Link] 
 27. Külekci E, Karaman Özlü Z, Özer N. Cerrahi kliniklerde çalışan hemşirelerin sosyotropik ve otonomik kişilik özelliklerinin belirlenmesi [Determining of sociotrophy and autonomy personality characteristics of the nurses working at surgery clinics]. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2015;18(2):79-86. [Crossref] 
 28. Gündüz FD, Akıl AM. Çalışan ve çalışmayan kadınların sosyotropik-otonomik kişilik özelliklerinin incelenmesi [Investigation of sociotropic-autonomic personality of working and non-working women]. Uluslararası Beşeri ve Sosyal Bilimler İnceleme Dergisi. 2018;2(1):31-45. [Link] 
 29. Erzincanlı S, Zaybak A. Hastaların hasta haklarını kullanma tutumunun incelenmesi [An examination of patient's attitudes toward the utilisation of patient rights]. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi. 2015;31(1):39-51. [Link] 
 30. Çelik H, Taşhan ST. Bireylerin hasta haklarını kullanma tutumlarının sağlık çalışanlarına yönelik şiddet düşüncesiyle ilişkisinin belirlenmesi [Determination of the correlation between patient rights using attitude and their ideas to use violence against health care workers]. Sağlık Akademisyenleri Dergisi. 2014;1(2):89-98. [Link] 
 31. Soysal A, Mahanoğlu E. Hastaların hasta haklarını kullanma tutumlarının belirlenmesi: birinci basamak sağlık kuruluşunda bir araştırma: (Hatay ili örneği) [Determination of attitudes of patients using patient rights: a survey in primary health care institution: (case of Hatay province)]. Journal of Süleyman Demirel University Institute of Social Sciences. 2018;30(1):138-58. [Link] 
 32. Heidari S, Nayeri ND, Ravari A, Sabzevari S. How organizational learning is associated with patient rights: a qualitative content analysis. Glob Health Action. 2016;9:30939. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 33. Akçay Didişen N, Özalp Gerçeker G, Bahire Bolışık Z, Başbakkal DZ, Gürkan A. Pediyatri hemşirelerinin sosyotropik-otonomik kişilik özellikleri ve depresyon düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi [The relation between pediatric nurses' sociotropy-autonomy personality features and their depression levels]. İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Dergisi. 2015;5(1):14-21. [Link] 
 34. Sahin N, Ulusoy M, Sahin N. Exploring the sociotropy-autonomy dimensions in a sample of Turkish psychiatric inpatients. J Clin Psychol. 1993;49(6):751-63. [Crossref]  [PubMed] 

Girişİletişim


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Adres

Türkocağı Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Telefon: +90 312 286 56 56
Faks: +90 312 220 04 70
E-posta: info@turkiyeklinikleri.com

.: Yazı İşleri Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 2
E-posta: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: İngilizce Dil Redaksiyonu

Telefon: +90 312 286 56 56/ 145
E-posta: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Reklam Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 142
E-posta: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Abone ve Halkla İlişkiler Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Müşteri Hizmetleri

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. KULLANIM KOŞULLARI

1.1. http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından ulaşılan internet sayfalarını (Hepsi birden kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde "SİTE"yi kullanmaktan vazgeçiniz. "SİTE" sahibi bu "SİTE"de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, "SİTE"'yi, "SİTE" kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu "SİTE"'nin sahibi Türkocağı cad. No:30, 06520 Balgat Ankara adresinde ikamet eden Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dir (bundan böyle kısaca "Türkiye Klinikleri" olarak anılacaktır). "SİTE"'de sunulan hizmetler "Türkiye Klinikleri" tarafından sağlanmaktadır.

1.3. Bu "SİTE"'de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "Türkiye Klinikleri" dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak "SİTE"'da yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. "Türkiye Klinikleri" tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği "SİTE" hizmetlerinden yararlanan ve "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" 30.03.2014 tarihinde en son değişiklik yapılarak ve web sitesi üzerinden yayınlanarak; "SİTE"yi kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlülüğe konmuştur. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" ayrıca, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "KULLANICI Sözleşmesi"nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. TANIMLAR

2.1. "SİTE" : "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından ve/veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan web sitesi.

2.2. KULLANICI : "SİTE"ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. LİNK : "SİTE" üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden "SİTE"ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK : "Türkiye Klinikleri" "SİTE"yi ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5. "KULLANICI SÖZLEŞMESİ" : "Türkiye Klinikleri"nin sunacağı özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak olan gerçek ve/veya tüzel kişilerle "Türkiye Klinikleri" arasında elektronik ortamda akdedilen sözleşme.

3. HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbesttir.

3.2. "Türkiye Klinikleri" "SİTE" bünyesinde sunulacak servislerden yararlanabilmek için, "KULLANICI"nın "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenecek özellikleri taşıması gereklidir. "Türkiye Klinikleri", bu gerekliliği tek taraflı olarak dilediği zaman değiştirebilir.

3.3. "Türkiye Klinikleri"nin "SİTE" üzerinden belirli bir ücret karşılığı veya ücretsiz olarak vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere;

- Sağlık sektörüne yönelik bilimsel makaleler, kitaplar ve bilgilendirici yayınları sağlamak.

- - Bilimsel dergilere yönelik makale hazırlama aşamasında biçimsel, istatistikî ve editöryal destek sağlamak.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

4.2. "Türkiye Klinikleri"'nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla "SİTE" üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, "SİTE" dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her KULLANICI, "Türkiye Klinikleri"nin ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. "KULLANICI" "SİTE" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "Türkiye Klinikleri" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.3. "SİTE" dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "Türkiye Klinikleri"nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, "Türkiye Klinikleri" çalışanlarının ve yöneticilerinin, "Türkiye Klinikleri" yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. "Türkiye Klinikleri", üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

4.4. "KULLANICI"lar, "SİTE"yi kullanarak, "Türkiye Klinikleri"nin, diğer "KULLANICI"ların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunamazlar. "KULLANICI"ların işbu "SİTE Kullanım Koşulları" hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "SİTE" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "Türkiye Klinikleri"nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.5. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. "Türkiye Klinikleri", "KULLANICI"lar tarafından "Türkiye Klinikleri"ne iletilen veya "SİTE" üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

4.6. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "Türkiye Klinikleri"nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.7. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. "Türkiye Klinikleri", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "KULLANICI"lar, "Türkiye Klinikleri"nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "Türkiye Klinikleri" tarafından yapılabilir. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, "KULLANICI"lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

4.8. "SİTE" üzerinden, "Türkiye Klinikleri"nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya "İÇERİK"lere ve/veya dosyalara link verebilir. Bu link'ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "SİTE" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.9. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden "KULLANICILAR" tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "KULLANICI Sözleşmesi" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. "Türkiye Klinikleri" aynı zamanda; KULLANICI veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, "SİTE"nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1. Bu "SİTE" dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu "SİTE"nin (sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "Türkiye Klinikleri"ne aittir. Kullanıcılar, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerini, "Türkiye Klinikleri" bilgilerini ve "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "Türkiye Klinikleri"nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

5.2. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "Türkiye Klinikleri"; "Türkiye Klinikleri" hizmetleri, "Türkiye Klinikleri" bilgileri, "Türkiye Klinikleri" telif haklarına tabi çalışmaları, "Türkiye Klinikleri" ticari markaları, "Türkiye Klinikleri" ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. SİTE KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"Türkiye Klinikleri", tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu "SİTE Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda "SİTE"'da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MUCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "Türkiye Klinikleri" işbu "SİTE Kullanım Koşulları", gizlilik politikası ve "KULLANICI Sözleşmesi"nden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "Türkiye Klinikleri" açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "Türkiye Klinikleri"nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunu yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dâhildir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" "Türkiye Klinikleri" tarafından "SİTE" içersinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar, işbu sözleşme hükümlerini "SİTE"yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. "Türkiye Klinikleri", dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek "SİTE" üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.

30.03.2014

Gizlilik Bildirimi

  Sitemizi ziyaret etmeden önce aşağıda yazılı kullanım ilkelerini mutlaka okumanızı öneririz. Bu şartları kabul etmeniz halinde sitemizden faydalanırken kurallarımıza uymanız yararınıza olacaktır. Lütfen Kullanım İlkelerimizin tamamını okuyunuz.

  www.turkiyeklinikleri.com Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış bir web sitesidir.

  www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılarının kimliklerine, adreslerine, hizmet sağlayıcılarına ve benzeri bilgilerine erişemez. Bu bilgileri kullanıcılar isterse formlar yoluyla siteye gönderebilirler. Ancak, www.turkiyeklinikleri.com donanım ve yazılım bilgilerinizi toplayabilir. Bu bilgiler arasında şunlar yer alır: IP adresiniz, tarayıcı türü, işletim sistemi, etki alan adı, erişim süreleri ve ilgili web adresleri. www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılardan aldığı kişisel bilgileri (isminiz, elektronik posta adresiniz, ev ve iş adresiniz, telefon numaranız, vb.) üçüncü bir kuruma satamaz, kamuoyuna yayınlayamaz, site içinde tutamaz. Alınan bilgiler sitenin ziyaretçi profili, raporlama ve hizmetlerin tanıtımına kaynak olması için yönlendirici özellik taşır.

  www.turkiyeklinikleri.com sizden aldığı bilgileri şu amaçlar için kullanır:

-Web sitesini iyileştirmek,geliştirmek ve kaliteyi korumak,

-Ziyaretçi profili ve genel istatistik veriler oluşturmak,

-Ziyaretçilerin sitemizi nasıl kullandığı ile ilgili eğilimlerini belirlemek,

-Asılı yayınlar/yazışmalar göndermek,

-Elektronik posta yoluyla basın bültenleri veya bildirimler göndermek,

-Etkinlik ya da yarışma için liste oluşturmak.

  www.turkiyeklinikleri.com adresini kullanmakla;

-Herhangi bir kullanıcının yasal ve ahlaki olmayan davranışlarından Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sorumlu tutulamayacağını,

-Kullanım ilkelerinin zaman zaman değiştirebileceğini,

-Diğer bağlantı sağladığı ama denetleyemediği sitelerin içeriklerinden veya bilgisayarınıza verecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul etmiş sayılırsınız.

  Aşağıda belirtilen durumlarda Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. sitesini kullanıcılara kapatabilir:

-Yanlış, eksik, yanıltıcı ve genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda,

-İstenilen bilgilerin içine ilan, reklam, duyuru, özel veya tüzel kişiliklere hakaret içeren ifadeler kullanıldığında,

-Çeşitli yollarla siteye yapılan saldırılar sırasında

-Virüs nedeniyle sitenin yapısının bozulması durumunda.

  Kod ve yazılım da dahil, sitede yer alan yazılı, görüntülü ve sesli fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca güvence altındadır.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.in yazılı izni olmadığı sürece sitede yer alan bilgiler; başka bir bilgisayara yüklenemez, değiştirilemez, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yeniden yayınlanamaz, postalanamaz, dağıtılamaz.

  Sitede bulunan yazılım ve tasarımların her hakkı Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye aittir.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. kullanım ilkelerimizle ilgili yorumlarınızı almaktan memnuniyet duyacaktır. Sitemizi zenginleştirebileceğini düşündüğünüz konuları ya da sitemizle ilgili yaşadığınız bir problem olursa lütfen bizimle paylaşın.

info@turkiyeklinikleri.com

04.04.2014