Özel Gereksinim ve Ruhsal Bozukluklar

.: BÖLÜMLER
GİRİŞ
INTRODUCTION
Şaziye Senem BAŞGÜLa
aHasan Kalyoncu Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Psikoloji Bölümü, Gaziantep, TÜRKİYE
Başgül ŞS. Giriş. Başgül ŞS, editör. Özel Gereksinim ve Ruhsal Bozukluklar. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2021. p.1-4.
Makale Dili: TR
Ücretsiz Erişim
ÖZET
Gelişimsel olarak normal sınırlardaki çocukların büyüme ve gelişmeleri için özel bir destek gerekmez. Çocuklar kazandıkları becerileri üst üste koyarak zamanı geldiğinde gelişir ve büyürler. Öyle ki birçok ebeveyn, normal gelişim gösteren çocuklarının büyüdüğünü çoğu kez çevreden gelen 'Ne kadar da büyümüş maşallah' yorumlarıyla karşılaştıklarında fark ederler. Normal gelişim gösteren çocuklara uygun bir çevre sağladıktan sonra onların büyüyüp serpilmelerini izlemek yeterlidir. Ancak, bazı çocukları, gelişim basamaklarında desteklemek gerekebilir.

Mental ve motor becerilerinde gelişiminin gerisinde olması nedeniyle, yaşının gerektirdiği becerileri yapmakta zorlanan her çocuğun özel gereksinimi vardır. Bu geniş bir tanımdır ve bilişsel gelişim, motor beceriler, dil becerisi, işitme yetisi, görme yetisi ve sosyal becerileri içerir. Bunun yanında ruh sağlığı açısından da özel gereksinim söz konusu olabilir. Bu tanımdan hareketle, işitme engelli bir çocuğun veya zihinsel engelli bir çocuğun özel gereksinimi olduğu gibi; dikkat eksikliği olan bir çocuğun, üstün zekâlı bir çocuğun veya kaygı bozukluğu olan bir çocuğun da özel gereksinimi olabilir. Bu çocukların özel gereksinimleri karşılandığında gelişimleri ilerleyecektir

Çocuk ve ergen psikiyatristlerinin çocuğu değerlendirmesi sonrasında gelişimsel ve ruhsal açıdan özel gereksinimi olduğu tespit edilen ve desteğe ihtiyaç duyulan çocuklara bireysel eğitim ve tedavi önerilir. Bireysel eğitim desteği planlanırken çocuğun yaşı ve içerisinde bulunduğu gelişim basamağı çok önemlidir. Okul öncesi dönemde, özellikle de ilk üç yaşlarındaki çocuklar için, eğitime mümkün olan en erken zamanda başlamak gerekir. Özellikle devlet hastanesinde çalışan çocuk ve ergen psikiyatristi meslektaşlarıma bu noktada çok iş düşmektedir. Öncelikli olarak, tanılara takılmadan çocuğun ihtiyacını belirlemek ve bunu ailesiyle paylaşmak gerekir. Devlet desteği alabilmek adına raporlama prosedürü, yoğunluk nedeni ile bazen uzun sürebilir ve geçen zaman çocuğun aleyhine olur. Bu nedenle, aileye çocuğun durumu çok iyi anlatılmalı ve eğitsel desteğe hemen başlanması gerekliliği salık verilmelidir. Bazı aileler rapor almak istemeyebilirler. Bu ailelere de anlayış göstermek ve çocuk için neler yapılması gerektiğini anlatmak yine biz hekimlerin görevidir. Her ailenin ve her çocuğun süreci farklıdır. Okul çağındaki özel gereksinimli çocuklar için, çocuğun ihtiyacına göre eğitsel tedbir yeterli olabileceği gibi, bazı durumlarda özel eğitim desteği de gerekebilir. Sadece eğitsel tedbir gereken çocuklarda tek hekim raporu yeterli iken, özel eğitim desteği gereken çocuklarda tıbbi rapora ihtiyaç vardır. Hastaneden alınan Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu (ÇÖZGER) sonrasında, Rehberlik Araştırma Merkezlerinde (RAM) uzmanlar tarafından eğitsel değerlendirme yapılır ve her çocuğa özel bi reysel eğitim programı hazırlanır. Bu çocukların bir kısmı örgün eğitim içerisinde kaynaştırma öğrencisi olurken bir kısmı da özel eğitim sınıflarında veya özel eğitim okullarında eğitim öğrenim görürler.

Ancak, tüm bu aşamaların öncesinde, çocuğun desteğe ihtiyacı olduğunun fark edilmesi önemlidir. Bu noktada, başta ailelerin fark etmeleri ve sonrasında çocuğun sıklıkla takibini yapan çocuk hekiminin gözlemi çok kıymetlidir. Aileler, çocuklarının gelişiminde bir aksaklık olduğunda bazen psikolog, psikolojik danışman, çocuk gelişim uzmanı, okul öncesi öğretmeni gibi kişilere de başvurabilirler. Bu kişilerin etik açıdan çok titiz davranması gerekir. Çocuğun bilişsel, sosyal, motor geriliğinden şüphelenirlerse veya ruhsal sorunu olduğunu düşünürlerse ayrıntılı değerlendirme, tanılama ve tedavinin planlanması için mutlaka bir çocuk ve ergen psikiyatristine yönlendirmeleri gerekir. Etiyoloji ve eş nörolojik tanılar açısından, çocuk nörologlarının değerlendirmeleri de çok kıymetlidir.

En ufak bir aksaklıkta, tablo tam oturmasa da, tanı tam konulmasa da çocuğun gelişimsel ve sosyal ihtiyacı 'özel gereksinim' kapsamında değerlendirilip desteklenmelidir. Çocuğun ihtiyacı olan bireysel destek verilmeli, çevresel önlem alınmalıdır. Sonrasında çok geç olabilir. Çocuklar kendi ihtiyaçlarını dillendiremezler. Bu gereksinimlerin tespiti ve çözümü için yönlendirilmesi görevi biz hekimlere, ebeveynlere, devlet büyüklerine, çocukla ilişkili her meslek alanından uzmanlara düşer ve bu oldukça önemli bir sorumluluktur.

Tam tanılanamamış gelişimsel geriliği olan çocukları takip etmek ve tanılama için zaman kazanmak adına hemen kreşe yönlendirmek, yapılan önemli yanlışlardan biridir. Tanılama için harcanan zaman, müdahale için gereken zamanı daraltır. Çocuğun akranları ile uyum içerisinde olabilmesi ve akran öğrenimi için, öncelikle, sorununun çözümü adına çocuğa gerekli destek başlamalıdır. Geri kaldığı tespit edilen alanlarda bir yandan desteklenirken, aynı süreçte çocukla çalışan uzmanın kreş öğretmeni ile iş birliği kurması ve kademeli olarak kreşe devamı sağlanmalıdır. Aksi durumda, akran iletişimi ve eğitimi için yeterince beceriye sahip olmayan çocuğun problemi daha da artabilir.

Bir diğer önemli konu ise çocuğun ihtiyaç düzeyidir. Çocukların becerilerinin gelişebilmesi için verilmesi gereken destek, beceri geliştirmelerine engel olacak derecede aşırılığa kaçtığı zaman yine bir yetersizlikten bahsetmiş oluruz. Bu çocukların ebeveynleri, kaygıları nedeniyle aşırı koruyucu ve kollayıcı davranabilirler. Çocuklarının zorlanmaması için, onların adına bir çok şeyi üstlenebilirler. Biz uzmanların bu konuda da aileyi desteklemesi önemli ve gereklidir. Özel gereksinimli çocukları desteklerken amaç, bu çocukları kendi başlarına becerebilecekleri en üst düzeye taşımak olmalıdır.

Özel gereksinimli çocuğa ayrılan zaman, emek ve bütçe nedeniyle bu çocuğun kardeşi de özel ilgiye gereksinim duyar. Gelişimi normal olan bu kardeşlerin duygusal ihtiyaçlarının aksamaması adına ailelerin farkındalığının arttırılması ve desteklenmesi gerekir.

Özel gereksinimli çocukları ötekileştirmeden sınıfına, okuluna ve topluma kaynaştırmalıyız. Bir diğer yandan, özel gereksinimli çocuğun sınıf arkadaşı olmak, farklılıklarla yaşamayı öğrenmek adına bu çocuklar için de oldukça önemli bir kazanımdır.

Son söz olarak, 'özel gereksinim' dinamik bir tanımdır. Herkesin bir gün özel gereksinimi olabilir.
ABSTRACT
No special support is required for the growth and development of developmentally normal children. Children develop and grow by superimposing the skills they have acquired. Many parents realize their developmentally normal children's growth with the reactions coming from the environment. It is enough to create an ideal growth environment for parents who have developmentally normal children. However, it may be necessary to support some children through their developmental stages.

If a child is behind according to his or her peers in terms of mental and motor developmental skills, he or she has special needs. This is a broad definition and this definition includes cognitive development, motor skills, language skills, hearing ability, visual skills, and social skills. In addition, there may be special needs in terms of mental health. Based on this definition, as a hearing-impaired child or a mentally retarded child has a special need; A child with an attention deficit, a gifted child, or a child with an anxiety disorder may also have special needs. When the special needs of these children are met, their development will progress.

After the evaluation of the child by the child and adolescent psychiatrists, individual training and treatment are recommended for children who are found to have special needs in terms of developmental and mental aspects. When planning individual education support, the age of the child and the developmental stage he/she is in are very important. It is necessary to start education as early as possible in the pre-school period, especially for children in the first three years of age. Especially child and adolescent psychiatrists working in public hospitals have a lot of work at this point. First of all, it is necessary to determine the needs of the child and share this with the family without getting stuck in the diagnosis. In order to receive government support, the reporting procedure can sometimes take a long time due to the intensity and the time taken is against the development of the child. Therefore, the family should be well informed about the situation of the child, and it should be recommended that educational support should begin immediately. Some families may not want to receive reports. It is again the task of the doctors to show understanding to these families and to explain what needs to be done for the child. The process of every family and every child is different. For school-age children with special needs, educational measures may be sufficient according to the needs of the child, and in some cases, special education support may be required. While a single physician report is sufficient for children who need only educational measures, a medical report is needed for children who require special educational support. After the Special Needs Report for Children (ÇÖZGER) taken from the hospital, educational evaluation is made by experts in the Guidance Research Centers (RAM) and an individual education program is prepared for each child. While some of these children become inclusive students in formal education, some of them receive education in special education classes or special education schools.

However, before all these stages, it is important to realize that the child needs support. At this point, the awareness of the families and then the observation of the pediatrician who follows up the child is very valuable. Families can sometimes get help from people such as psychologists, psychological counselors, child development specialists, preschool teachers when there is a problem in the development of their children. These people must be very careful in terms of ethics. If they suspect the child's cognitive, social, motor retardation, or if they think that the child has a mental problem, they should definitely refer to a child and adolescent psychiatrist for detailed evaluation, diagnosis, and treatment planning. Pediatric neurologists' evaluations are also very valuable in terms of etiology and co-neurological diagnoses.

In the slightest disruption, the developmental and social needs of the child should be evaluated and supported within the scope of "special needs", even if the picture is not fully established and the diagnosis is not made fully. The individual needs of the child should be given and the environmental precautions should be taken. It may be too late afterward. Children cannot express their own needs. The determination of these needs and the guidance of the children to solve the situation is the responsibility of doctors, parents, statesmen, and experts from all professions related to the child. This is a very important responsibility.

It is one of the important mistakes to direct children with developmental retardation who are not fully diagnosed to the daycare center in order to gain time for diagnosis. The diagnostic process reduces the time required for intervention. In order for the child to be in harmony with his/her peers, the necessary support must begin first. While the child continues to receive support in the areas where he/she falls behind, it should be ensured that the specialist working with the child cooperates with the kindergarten teacher and the child gradually attends the kindergarten. Otherwise, the problem of not having enough skills for peer communication and education may increase.

Another important issue is the child's level of need for support. If the support given to children to develop their skills goes too far, it also prevents them from developing skills. Parents of these children can be overly protective and watchful because of their anxiety. They can take on many responsibilities on their behalf so that their children do not have difficulties. It is important and necessary for us experts to support the family in this regard. When supporting children with special needs, the aim should be to bring these children to the highest level they can handle on their own.

Due to the time, effort, and budget allocated to the child with special needs, this child's sibling also starts to need special attention. The awareness of families should be increased in order not to interrupt the emotional needs of these siblings whose development is normal.

We must integrate children with special needs into their class, school, and society without alienating them. On the other hand, being a classmate of a child with special needs is a very important achievement for these children in order to learn to live with differences.

As the last word, "special need" is a dynamic definition. Everyone may have special needs one day.

Girişİletişim


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Adres

Türkocağı Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Telefon: +90 312 286 56 56
Faks: +90 312 220 04 70
E-posta: info@turkiyeklinikleri.com

.: Yazı İşleri Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 119 - 123
E-posta: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: İngilizce Dil Redaksiyonu

Telefon: +90 312 286 56 56/ 145
E-posta: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Reklam Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 142
E-posta: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Abone ve Halkla İlişkiler Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Müşteri Hizmetleri

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. KULLANIM KOŞULLARI

1.1. http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından ulaşılan internet sayfalarını (Hepsi birden kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde "SİTE"yi kullanmaktan vazgeçiniz. "SİTE" sahibi bu "SİTE"de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, "SİTE"'yi, "SİTE" kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu "SİTE"'nin sahibi Türkocağı cad. No:30, 06520 Balgat Ankara adresinde ikamet eden Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dir (bundan böyle kısaca "Türkiye Klinikleri" olarak anılacaktır). "SİTE"'de sunulan hizmetler "Türkiye Klinikleri" tarafından sağlanmaktadır.

1.3. Bu "SİTE"'de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "Türkiye Klinikleri" dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak "SİTE"'da yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. "Türkiye Klinikleri" tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği "SİTE" hizmetlerinden yararlanan ve "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" 30.03.2014 tarihinde en son değişiklik yapılarak ve web sitesi üzerinden yayınlanarak; "SİTE"yi kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlülüğe konmuştur. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" ayrıca, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "KULLANICI Sözleşmesi"nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. TANIMLAR

2.1. "SİTE" : "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından ve/veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan web sitesi.

2.2. KULLANICI : "SİTE"ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. LİNK : "SİTE" üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden "SİTE"ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK : "Türkiye Klinikleri" "SİTE"yi ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5. "KULLANICI SÖZLEŞMESİ" : "Türkiye Klinikleri"nin sunacağı özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak olan gerçek ve/veya tüzel kişilerle "Türkiye Klinikleri" arasında elektronik ortamda akdedilen sözleşme.

3. HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbesttir.

3.2. "Türkiye Klinikleri" "SİTE" bünyesinde sunulacak servislerden yararlanabilmek için, "KULLANICI"nın "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenecek özellikleri taşıması gereklidir. "Türkiye Klinikleri", bu gerekliliği tek taraflı olarak dilediği zaman değiştirebilir.

3.3. "Türkiye Klinikleri"nin "SİTE" üzerinden belirli bir ücret karşılığı veya ücretsiz olarak vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere;

- Sağlık sektörüne yönelik bilimsel makaleler, kitaplar ve bilgilendirici yayınları sağlamak.

- - Bilimsel dergilere yönelik makale hazırlama aşamasında biçimsel, istatistikî ve editöryal destek sağlamak.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

4.2. "Türkiye Klinikleri"'nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla "SİTE" üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, "SİTE" dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her KULLANICI, "Türkiye Klinikleri"nin ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. "KULLANICI" "SİTE" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "Türkiye Klinikleri" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.3. "SİTE" dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "Türkiye Klinikleri"nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, "Türkiye Klinikleri" çalışanlarının ve yöneticilerinin, "Türkiye Klinikleri" yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. "Türkiye Klinikleri", üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

4.4. "KULLANICI"lar, "SİTE"yi kullanarak, "Türkiye Klinikleri"nin, diğer "KULLANICI"ların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunamazlar. "KULLANICI"ların işbu "SİTE Kullanım Koşulları" hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "SİTE" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "Türkiye Klinikleri"nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.5. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. "Türkiye Klinikleri", "KULLANICI"lar tarafından "Türkiye Klinikleri"ne iletilen veya "SİTE" üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

4.6. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "Türkiye Klinikleri"nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.7. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. "Türkiye Klinikleri", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "KULLANICI"lar, "Türkiye Klinikleri"nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "Türkiye Klinikleri" tarafından yapılabilir. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, "KULLANICI"lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

4.8. "SİTE" üzerinden, "Türkiye Klinikleri"nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya "İÇERİK"lere ve/veya dosyalara link verebilir. Bu link'ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "SİTE" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.9. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden "KULLANICILAR" tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "KULLANICI Sözleşmesi" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. "Türkiye Klinikleri" aynı zamanda; KULLANICI veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, "SİTE"nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1. Bu "SİTE" dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu "SİTE"nin (sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "Türkiye Klinikleri"ne aittir. Kullanıcılar, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerini, "Türkiye Klinikleri" bilgilerini ve "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "Türkiye Klinikleri"nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

5.2. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "Türkiye Klinikleri"; "Türkiye Klinikleri" hizmetleri, "Türkiye Klinikleri" bilgileri, "Türkiye Klinikleri" telif haklarına tabi çalışmaları, "Türkiye Klinikleri" ticari markaları, "Türkiye Klinikleri" ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. SİTE KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"Türkiye Klinikleri", tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu "SİTE Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda "SİTE"'da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MUCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "Türkiye Klinikleri" işbu "SİTE Kullanım Koşulları", gizlilik politikası ve "KULLANICI Sözleşmesi"nden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "Türkiye Klinikleri" açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "Türkiye Klinikleri"nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunu yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dâhildir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" "Türkiye Klinikleri" tarafından "SİTE" içersinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar, işbu sözleşme hükümlerini "SİTE"yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. "Türkiye Klinikleri", dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek "SİTE" üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.

30.03.2014

Gizlilik Bildirimi

  Sitemizi ziyaret etmeden önce aşağıda yazılı kullanım ilkelerini mutlaka okumanızı öneririz. Bu şartları kabul etmeniz halinde sitemizden faydalanırken kurallarımıza uymanız yararınıza olacaktır. Lütfen Kullanım İlkelerimizin tamamını okuyunuz.

  www.turkiyeklinikleri.com Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış bir web sitesidir.

  www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılarının kimliklerine, adreslerine, hizmet sağlayıcılarına ve benzeri bilgilerine erişemez. Bu bilgileri kullanıcılar isterse formlar yoluyla siteye gönderebilirler. Ancak, www.turkiyeklinikleri.com donanım ve yazılım bilgilerinizi toplayabilir. Bu bilgiler arasında şunlar yer alır: IP adresiniz, tarayıcı türü, işletim sistemi, etki alan adı, erişim süreleri ve ilgili web adresleri. www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılardan aldığı kişisel bilgileri (isminiz, elektronik posta adresiniz, ev ve iş adresiniz, telefon numaranız, vb.) üçüncü bir kuruma satamaz, kamuoyuna yayınlayamaz, site içinde tutamaz. Alınan bilgiler sitenin ziyaretçi profili, raporlama ve hizmetlerin tanıtımına kaynak olması için yönlendirici özellik taşır.

  www.turkiyeklinikleri.com sizden aldığı bilgileri şu amaçlar için kullanır:

-Web sitesini iyileştirmek,geliştirmek ve kaliteyi korumak,

-Ziyaretçi profili ve genel istatistik veriler oluşturmak,

-Ziyaretçilerin sitemizi nasıl kullandığı ile ilgili eğilimlerini belirlemek,

-Asılı yayınlar/yazışmalar göndermek,

-Elektronik posta yoluyla basın bültenleri veya bildirimler göndermek,

-Etkinlik ya da yarışma için liste oluşturmak.

  www.turkiyeklinikleri.com adresini kullanmakla;

-Herhangi bir kullanıcının yasal ve ahlaki olmayan davranışlarından Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sorumlu tutulamayacağını,

-Kullanım ilkelerinin zaman zaman değiştirebileceğini,

-Diğer bağlantı sağladığı ama denetleyemediği sitelerin içeriklerinden veya bilgisayarınıza verecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul etmiş sayılırsınız.

  Aşağıda belirtilen durumlarda Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. sitesini kullanıcılara kapatabilir:

-Yanlış, eksik, yanıltıcı ve genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda,

-İstenilen bilgilerin içine ilan, reklam, duyuru, özel veya tüzel kişiliklere hakaret içeren ifadeler kullanıldığında,

-Çeşitli yollarla siteye yapılan saldırılar sırasında

-Virüs nedeniyle sitenin yapısının bozulması durumunda.

  Kod ve yazılım da dahil, sitede yer alan yazılı, görüntülü ve sesli fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca güvence altındadır.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.in yazılı izni olmadığı sürece sitede yer alan bilgiler; başka bir bilgisayara yüklenemez, değiştirilemez, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yeniden yayınlanamaz, postalanamaz, dağıtılamaz.

  Sitede bulunan yazılım ve tasarımların her hakkı Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye aittir.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. kullanım ilkelerimizle ilgili yorumlarınızı almaktan memnuniyet duyacaktır. Sitemizi zenginleştirebileceğini düşündüğünüz konuları ya da sitemizle ilgili yaşadığınız bir problem olursa lütfen bizimle paylaşın.

info@turkiyeklinikleri.com

04.04.2014