Literatür Eczacılık Bilimleri Dergisi

Esansiyel Yağların Kozmetiklerde Güvenli KullanımıUlusal Yönlendirmeler: Geleneksel Derleme
Safety Usage of Essential Oils in Cosmetics-National Orientations: Traditional Review
Rana ÜLKER ÖZKANa,b, Sonia SANAJOUa, Pınar ERKEKOĞLUa, Terken BAYDARa
aHacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü, Farmasötik Toksikoloji ABD, Ankara, Türkiye
bTürkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Kozmetik ve Biyosidal Ürünler Denetim Dairesi, Ankara, Türkiye
J Lit Pharm Sci. 2022;11(2):159-69
doi: 10.5336/pharmsci.2022-88271
Makale Dili: TR
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
ÖZET
Kişisel bakımda ilk olarak kozmetik ürünler akla gelmektedir ve kozmetikler, adeta bir gereklilik olarak günlük yaşantımıza girmiştir. Kozmetik ürün kullanımı, her toplum için vazgeçilmezdir. Esansiyel yağlar, yüzyıllardır kozmetik ürünlerde kullanılmakta olup; 'bitkiye özgü koku, tat veya her ikisini birden veren, bitkilerin uçucu ikincil metabolitleri' olarak tanımlanırlar. Esansiyel yağlar yapraklarda, gövdede, çiçek ve meyvelerde, ağaç kabuğunda ve bitkilerin köklerinde 'sıvı damlaları' olarak bulunurlar. Esansiyel yağların bileşimi; üretim şekline, yetiştirildiği bölgenin coğrafi yapısına ve iklime bağlı olarak değişmektedir. Esansiyel yağlar, eser miktarlarda bulunan diğer bileşenlere kıyasla oldukça yüksek konsantrasyonlarda (%20-70) 2-3 ana bileşen içerirler ve bu çok karmaşık karışımlarda temel olarak terpenler, terpenoidler ve fenilpropanoidler bulunur. Esansiyel yağların uzun yıllardır kullanılıyor olmaları, güven verici bir faktör gibi algılanabilir. Ancak bu yağlardan bazıları, kozmetik ürünlerde kullanıldığında dermal emilim veya inhalasyon yoluyla tüketiciler için tehlikeli olabilmektedir. Mevcut bilimsel yayınlar, genellikle sınırlı sayıdadır ve bu çalışmalar spesifik olarak esansiyel yağların kozmetik ürünlerde kullanımı ile bu yağların içerdiği bir veya daha fazla saf bileşeni tanımlamaktadır. Günümüzde kozmetik ürünlerde esansiyel yağların kullanımı popülerdir. Ancak bu yağların güvenlilikleri de sıkça tartışma konusudur. Dolayısıyla bu konudaki in vitro ve in vivo toksikoloji çalışmaları yetersiz kalmaktadır. Bu derlemede, esansiyel yağlarla ilgili ulusal ve uluslararası kılavuzlardan söz edilecek ve esansiyel yağların, kozmetik ürünlerde kullanımının genel güvenlilik değerlendirmeleri özetlenecektir.

Anahtar Kelimeler: Kozmetikler; kozmetik güvenliliği; esansiyel yağlar; kişisel bakım ürünleri; yasal düzenlemeler
ABSTRACT
When it comes to personal care, cosmetic products come to mind and cosmetics have entered our daily lives as a necessity. The use of cosmetic products is indispensable for every society. Essential oils have been used in cosmetic products for centuries and are defined as 'volatile secondary metabolites of plants that impart a distinctive odor, taste, or both'. Essential oils are found as 'liquid drops' in leaves, stems, flowers and fruits, bark and roots of plants. The composition of essential oils varies depending on the production method, the geographical structure of the region where it is grown and the climate. Essential oils contain 2 to 3 main components in very high concentrations (20-70%) compared to other trace components, and these very complex mixtures mainly contain terpenes, terpenoids and phenylpropanoids. The fact that essential oils have been used for years can be perceived as a reassuring factor. However, some of these oils can be dangerous to consumers when used in cosmetic products by dermal absorption or inhalation. Current scientific publications are generally limited in number, and these studies specifically describe the use of essential oils in cosmetic products and one or more of the pure ingredients contained in these oils. Today, the use of essential oils in cosmetic products is popular. However, the safety of these oils is also the subject of frequent debate. Therefore, in vitro and in vivo toxicology studies on this subject are insufficient. This study reviews the national and international relevant guidelines and general safety assessments of cosmetic products. In this review, national and international guidelines on essential oils will be mentioned and general safety assessments of the use of essential oils in cosmetic products will be summarized.

Keywords: Cosmetics; cosmetic safety; essential oils; personal care products; legal regulations
REFERANSLAR:
 1. Çomoǧlu T. Kozmetikler [Cosmetics]. Marmara Pharm J. 2012;16(1):1-8. [Link] 
 2. Bayaz M. Esansiyel yağlar: antimikrobiyal, antioksidan ve antimutajenik aktiviteleri [Essential oils: antimicrobial, antioxidant and antimutagenic activities]. Akademik Gıda. 2014;12(3):45-53. [Link] 
 3. Scientific Committee on Consumer Safety. Opinion on fragrance allergens in cosmetic products. European Commission. 2011. Cited: January 5, 2022. Available from: [Link] 
 4. Australian Academy of Science [Internet]. © 2022 Australian Academy of Science [Cited: January 5, 2022]. The chemistry of cosmetics. Available from: [Link] 
 5. Bruusgaard-Mouritsen MA, Johansen JD, Zachariae C, Kirkeby CS, Garvey LH. Natural ingredients in cosmetic products-A suggestion for a screening series for skin allergy. Contact Dermatitis. 2020;83(4):251-70. [Crossref]  [PubMed] 
 6. Lauriola MM, Corazza M. The wild market of natural cosmetics of obscure safety. Dermatology. 2019;235(6):527-8. [Crossref]  [PubMed] 
 7. Othman SNN, Lum PT, Noor AAM, Mazlan NA, Yusri PZS, Ghazali NF, et al. Ten commonly available medicinal plants in Malaysia used for cosmetic formulations. Int J Res Pharm Sci. 2020;11(2):1716-28. [Link] 
 8. Bakkali F, Averbeck S, Averbeck D, Idaomar M. Biological effects of essential oils--a review. Food Chem Toxicol. 2008;46(2):446-75. [Crossref]  [PubMed] 
 9. Wińska K, Mączka W, Łyczko J, Grabarczyk M, Czubaszek A, Szumny A. Essential oils as antimicrobial agents-myth or real alternative? Molecules. 2019;24(11):2130. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 10. Herman A, Herman AP, Domagalska BW, Młynarczyk A. Essential oils and herbal extracts as antimicrobial agents in cosmetic emulsion. Indian J Microbiol. 2013;53(2):232-7. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 11. Kunicka-Styczyńska A, Sikora M, Kalemba D. Lavender, tea tree and lemon oils as antimicrobials in washing liquids and soft body balms. Int J Cosmet Sci. 2011;33(1):53-61. [Crossref]  [PubMed] 
 12. Berechet MD, Chirilă C, Simion D, Niculescu O, Stanca M, Alexe CA, et al. Antifungal activity of leather treated with Anethum graveolens and Melaleuca alternifolia essential oils against Trichophyton interdigitale. Leather Footwear J. 2020;20(2):133-44. [Crossref] 
 13. EDQM, Council of Europe. Guidance on Essential Oils in Cosmetic Products. 2016. Cited: January 5, 2022. Available from: [Link] 
 14. ISO. ISO 9235:2013 - Aromatic natural raw materials - Vocabulary. 2013. Cited: January 5, 2022. Available from: [Link] 
 15. Piątkowska E, Rusiecka-Ziółkowska J. Influence of essential oils on infectious agents. Adv Clin Exp Med. 2016;25(5):989-95. [Crossref]  [PubMed] 
 16. Şengezer E, Güngör T. Esansiyel yağlar ve hayvanlar üzerindeki etkileri (derleme) [Essential oils and their effects on animals (a review)]. Lalahan Hay Araşt Enst Derg. 2008;48(2):101-10. [Link] 
 17. Başer KHC. Uçucu yağlar ve aromaterapi [Essential oils and aromatherapy]. Fitomed Der. 2009;7:8-16. [Link] 
 18. Kılıç A. Uçucu yağ elde etme yöntemleri [Methods of essential oil production]. Bartın Orman Fak Der. 2008;10(13):37-45. [Link] 
 19. Tanker M, Tanker N. Farmakognozi. 2. Cilt. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Yayınları No: 65. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi; 1990. [Link] 
 20. Lang G, Buchbauer G. A review on recent research results (2008-2010) on essential oils as antimicrobials and antifungals. A review. Flavour Fragrance J. 2012;27(1):13-39. [Crossref] 
 21. Yeşilbağ D. Fitobiyotikler [Fitobiotics]. Uludag Univ J Fac Vet Med. 2007;26(1-2):33-9. [Link] 
 22. Türk Dil Kurumu Sözlükleri [İnternet]. © 2019 - TDK [Erişim tarihi: 5 Ocak 2022]. Erişim linki: [Link] 
 23. U.S. Food and Drug Administration [Internet]. [Cited: January 5, 2022]. CFR - Code of Federal Regulations Title 21. Available from: [Link] 
 24. Resmî Gazete (30.3.2005/25771), 5324 sayılı Kozmetik Kanunu; 2005. Erişim tarihi: 5 Ocak 2022. Erişim linki: [Link] 
 25. Kimyaca [İnternet]. 2013 © [Erişim tarihi: 5 Ocak 2022]. Kozmetiklerin sınıflandırılması. Erişim linki: [Link] 
 26. Eur-LEX [Internet]. [Cited: January 5, 2022]. Cosmetics Directive. 1976 [accessed 2022 Jan 15]. Available from: [Link] 
 27. Regulation (EC) No 1223/2009 of the European Parliament and of the Council of 30 November 2009 on cosmetic products. Cited: January 5, 2022. Available from: [Link] 
 28. Cosmetics & Toiletries [Internet]. [Cited: January 5, 2022]. How cosmetics are regulated in Europe. Available from: [Link] 
 29. ISO. ISO 22716:2007(en), Cosmetics - Good Manufacturing Practices (GMP)-Guidelines on Good Manufacturing Practices. Cited: January 5, 2022. Available from: [Link] 
 30. Resmî Gazete (23.5.2005, Sayı: 25823) sayılı Kozmetik Yönetmeliği; 2005. Erişim tarihi: 5 Ocak 2022. Erişim linki: [Link] 
 31. Resmî Gazete (2.11.2011/28103, Karar No: KHK/663) Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname; 2011. Erişim tarihi: 5 Ocak 2022. Erişim linki: [Link] 
 32. Resmî Gazete (11.7.2001/24459), 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun; 2001. Erişim tarihi: 5 Ocak 2022. Erişim linki: [Link] 
 33. Nohynek G. Scientific Committee on Cosmetic and Non-Food Products. European Committee. 2002;(June):1-9. Available from: [Link] 
 34. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu. Kozmetik Ürünlerde Kullanılan Bitkisel Hammadde ve Bileşenler İçin Kalite ve Kontrol Paramet -releri Kılavuzu. Erişim tarihi: 5 Ocak 2022. Erişim linki: [Link] 
 35. IFRA Standards [Internet]. © The International Fragrance Association, 2007-2021 [Cited: January 5, 2022]. Introduction - enjoying fragrance with confidence. Available from: [Link] 
 36. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu. Kozmetik Ürünlerde Parfüm Bileşiklerine Dair Ürün Bilgi Dosyasında Yer Alması Gereken Bilgilere İlişkin Kılavuz. Erişim tarihi: 5 Ocak 2022. Erişim linki: [Link] 
 37. Baser KHC, Buchbauer G. Handbook of Essential Oils: Science, Technology, and Applications. 2nd ed. Boca Raton: CRC Press; 2016. [Crossref] 
 38. Ali B, Al-Wabel NA, Shams S, Ahamad A, Khan SA, Anwar F. Essential oils used in aromatherapy: a systemic review. Asian Pacific J Trop Biomed. 2015;5(8):601-11. [Crossref] 
 39. Shim C, Williams MH Jr. Effect of odors in asthma. Am J Med. 1986;80(1):18-22. [Crossref]  [PubMed] 
 40. Bell IR, Schwartz GE, Peterson JM, Amend D. Self-reported illness from chemical odors in young adults without clinical syndromes or occupational exposures. Arch Environ Health. 1993;48(1):6-13. [Crossref]  [PubMed] 
 41. Baldwin CM, Bell IR, O'Rourke MK. Odor sensitivity and respiratory complaint profiles in a community-based sample with asthma, hay fever, and chemical odor intolerance. Toxicol Ind Health. 1999;15(3-4):403-9. [Crossref]  [PubMed] 
 42. Millqvist E, Löwhagen O. Placebo-controlled challenges with perfume in patients with asthma-like symptoms. Allergy. 1996;51(6):434-9. [Crossref]  [PubMed] 
 43. Utaş S. Kozmetiklere bağlı istenmeyen reaksiyonlar [Adverse reactions due to cosmetics]. TÜRKDERM. 2003;37:161-9. [Link] 
 44. Uçar-Tavlı Y, Mevlitoğlu İ, Şahin TK, Daye M. Beş yıllık yama testi sonuçlarımız [Five year patch test results]. Genel Tıp Derg. 2012;22(1):16-20. [Link] 
 45. Shah KM, Goldman SE, Agim NG. Airborne contact dermatitis caused by essential oils in a child. Dermatitis. 2019;30(1):79-80. [Crossref]  [PubMed] 
 46. Sugiura M, Hayakawa R, Kato Y, Sugiura K, Hashimoto R. Results of patch testing with lavender oil in Japan. Contact Dermatitis. 2000;43(3):157-60. [Crossref]  [PubMed] 
 47. Johansen JD, Andersen TF, Thomsen LK, Kjøller M, Menné T. Rash related to use of scented products. A questionnaire study in the Danish population. Is the problem increasing? Contact Dermatitis. 2000;42(4):222-6. [Crossref]  [PubMed] 
 48. Katona M, Együd K. A balzsamokkal és az illatanyagokkal szembeni érzékenység növekedése betegeink között [Increased sensitivity to balsams and fragrances among our patients]. Orv Hetil. 2001;142(9):465-6. Hungarian. [PubMed] 
 49. Kohl L, Blondeel A, Song M. Allergic contact dermatitis from cosmetics. Retrospective analysis of 819 patch-tested patients. Dermatology. 2002;204(4):334-7. [Crossref]  [PubMed] 
 50. Hacıoǧlu Ş, Başkan EB, Tunalı Ş, Sarıcaoǧlu H. Kozmetiklere bağlı kontakt dermatit şüpheli olgularda standart ve kozmetik seri yama testi sonuçları [Patch test results with standard and cosmetic series in patients with suspected cosmetic-induced contact dermatitis]. Türkderm. 2010;44:193-9. [Link] 
 51. Esser PR, Mueller S, Martin SF. Plant allergen-induced contact dermatitis. Planta Med. 2019;85(7):528-34. [Crossref]  [PubMed] 

Girişİletişim


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Adres

Türkocağı Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Telefon: +90 312 286 56 56
Faks: +90 312 220 04 70
E-posta: info@turkiyeklinikleri.com

.: Yazı İşleri Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 2
E-posta: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: İngilizce Dil Redaksiyonu

Telefon: +90 312 286 56 56/ 145
E-posta: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Reklam Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 142
E-posta: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Abone ve Halkla İlişkiler Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Müşteri Hizmetleri

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. KULLANIM KOŞULLARI

1.1. http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından ulaşılan internet sayfalarını (Hepsi birden kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde "SİTE"yi kullanmaktan vazgeçiniz. "SİTE" sahibi bu "SİTE"de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, "SİTE"'yi, "SİTE" kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu "SİTE"'nin sahibi Türkocağı cad. No:30, 06520 Balgat Ankara adresinde ikamet eden Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dir (bundan böyle kısaca "Türkiye Klinikleri" olarak anılacaktır). "SİTE"'de sunulan hizmetler "Türkiye Klinikleri" tarafından sağlanmaktadır.

1.3. Bu "SİTE"'de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "Türkiye Klinikleri" dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak "SİTE"'da yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. "Türkiye Klinikleri" tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği "SİTE" hizmetlerinden yararlanan ve "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" 30.03.2014 tarihinde en son değişiklik yapılarak ve web sitesi üzerinden yayınlanarak; "SİTE"yi kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlülüğe konmuştur. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" ayrıca, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "KULLANICI Sözleşmesi"nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. TANIMLAR

2.1. "SİTE" : "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından ve/veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan web sitesi.

2.2. KULLANICI : "SİTE"ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. LİNK : "SİTE" üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden "SİTE"ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK : "Türkiye Klinikleri" "SİTE"yi ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5. "KULLANICI SÖZLEŞMESİ" : "Türkiye Klinikleri"nin sunacağı özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak olan gerçek ve/veya tüzel kişilerle "Türkiye Klinikleri" arasında elektronik ortamda akdedilen sözleşme.

3. HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbesttir.

3.2. "Türkiye Klinikleri" "SİTE" bünyesinde sunulacak servislerden yararlanabilmek için, "KULLANICI"nın "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenecek özellikleri taşıması gereklidir. "Türkiye Klinikleri", bu gerekliliği tek taraflı olarak dilediği zaman değiştirebilir.

3.3. "Türkiye Klinikleri"nin "SİTE" üzerinden belirli bir ücret karşılığı veya ücretsiz olarak vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere;

- Sağlık sektörüne yönelik bilimsel makaleler, kitaplar ve bilgilendirici yayınları sağlamak.

- - Bilimsel dergilere yönelik makale hazırlama aşamasında biçimsel, istatistikî ve editöryal destek sağlamak.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

4.2. "Türkiye Klinikleri"'nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla "SİTE" üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, "SİTE" dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her KULLANICI, "Türkiye Klinikleri"nin ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. "KULLANICI" "SİTE" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "Türkiye Klinikleri" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.3. "SİTE" dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "Türkiye Klinikleri"nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, "Türkiye Klinikleri" çalışanlarının ve yöneticilerinin, "Türkiye Klinikleri" yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. "Türkiye Klinikleri", üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

4.4. "KULLANICI"lar, "SİTE"yi kullanarak, "Türkiye Klinikleri"nin, diğer "KULLANICI"ların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunamazlar. "KULLANICI"ların işbu "SİTE Kullanım Koşulları" hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "SİTE" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "Türkiye Klinikleri"nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.5. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. "Türkiye Klinikleri", "KULLANICI"lar tarafından "Türkiye Klinikleri"ne iletilen veya "SİTE" üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

4.6. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "Türkiye Klinikleri"nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.7. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. "Türkiye Klinikleri", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "KULLANICI"lar, "Türkiye Klinikleri"nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "Türkiye Klinikleri" tarafından yapılabilir. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, "KULLANICI"lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

4.8. "SİTE" üzerinden, "Türkiye Klinikleri"nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya "İÇERİK"lere ve/veya dosyalara link verebilir. Bu link'ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "SİTE" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.9. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden "KULLANICILAR" tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "KULLANICI Sözleşmesi" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. "Türkiye Klinikleri" aynı zamanda; KULLANICI veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, "SİTE"nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1. Bu "SİTE" dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu "SİTE"nin (sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "Türkiye Klinikleri"ne aittir. Kullanıcılar, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerini, "Türkiye Klinikleri" bilgilerini ve "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "Türkiye Klinikleri"nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

5.2. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "Türkiye Klinikleri"; "Türkiye Klinikleri" hizmetleri, "Türkiye Klinikleri" bilgileri, "Türkiye Klinikleri" telif haklarına tabi çalışmaları, "Türkiye Klinikleri" ticari markaları, "Türkiye Klinikleri" ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. SİTE KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"Türkiye Klinikleri", tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu "SİTE Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda "SİTE"'da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MUCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "Türkiye Klinikleri" işbu "SİTE Kullanım Koşulları", gizlilik politikası ve "KULLANICI Sözleşmesi"nden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "Türkiye Klinikleri" açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "Türkiye Klinikleri"nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunu yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dâhildir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" "Türkiye Klinikleri" tarafından "SİTE" içersinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar, işbu sözleşme hükümlerini "SİTE"yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. "Türkiye Klinikleri", dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek "SİTE" üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.

30.03.2014

Gizlilik Bildirimi

  Sitemizi ziyaret etmeden önce aşağıda yazılı kullanım ilkelerini mutlaka okumanızı öneririz. Bu şartları kabul etmeniz halinde sitemizden faydalanırken kurallarımıza uymanız yararınıza olacaktır. Lütfen Kullanım İlkelerimizin tamamını okuyunuz.

  www.turkiyeklinikleri.com Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış bir web sitesidir.

  www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılarının kimliklerine, adreslerine, hizmet sağlayıcılarına ve benzeri bilgilerine erişemez. Bu bilgileri kullanıcılar isterse formlar yoluyla siteye gönderebilirler. Ancak, www.turkiyeklinikleri.com donanım ve yazılım bilgilerinizi toplayabilir. Bu bilgiler arasında şunlar yer alır: IP adresiniz, tarayıcı türü, işletim sistemi, etki alan adı, erişim süreleri ve ilgili web adresleri. www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılardan aldığı kişisel bilgileri (isminiz, elektronik posta adresiniz, ev ve iş adresiniz, telefon numaranız, vb.) üçüncü bir kuruma satamaz, kamuoyuna yayınlayamaz, site içinde tutamaz. Alınan bilgiler sitenin ziyaretçi profili, raporlama ve hizmetlerin tanıtımına kaynak olması için yönlendirici özellik taşır.

  www.turkiyeklinikleri.com sizden aldığı bilgileri şu amaçlar için kullanır:

-Web sitesini iyileştirmek,geliştirmek ve kaliteyi korumak,

-Ziyaretçi profili ve genel istatistik veriler oluşturmak,

-Ziyaretçilerin sitemizi nasıl kullandığı ile ilgili eğilimlerini belirlemek,

-Asılı yayınlar/yazışmalar göndermek,

-Elektronik posta yoluyla basın bültenleri veya bildirimler göndermek,

-Etkinlik ya da yarışma için liste oluşturmak.

  www.turkiyeklinikleri.com adresini kullanmakla;

-Herhangi bir kullanıcının yasal ve ahlaki olmayan davranışlarından Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sorumlu tutulamayacağını,

-Kullanım ilkelerinin zaman zaman değiştirebileceğini,

-Diğer bağlantı sağladığı ama denetleyemediği sitelerin içeriklerinden veya bilgisayarınıza verecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul etmiş sayılırsınız.

  Aşağıda belirtilen durumlarda Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. sitesini kullanıcılara kapatabilir:

-Yanlış, eksik, yanıltıcı ve genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda,

-İstenilen bilgilerin içine ilan, reklam, duyuru, özel veya tüzel kişiliklere hakaret içeren ifadeler kullanıldığında,

-Çeşitli yollarla siteye yapılan saldırılar sırasında

-Virüs nedeniyle sitenin yapısının bozulması durumunda.

  Kod ve yazılım da dahil, sitede yer alan yazılı, görüntülü ve sesli fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca güvence altındadır.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.in yazılı izni olmadığı sürece sitede yer alan bilgiler; başka bir bilgisayara yüklenemez, değiştirilemez, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yeniden yayınlanamaz, postalanamaz, dağıtılamaz.

  Sitede bulunan yazılım ve tasarımların her hakkı Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye aittir.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. kullanım ilkelerimizle ilgili yorumlarınızı almaktan memnuniyet duyacaktır. Sitemizi zenginleştirebileceğini düşündüğünüz konuları ya da sitemizle ilgili yaşadığınız bir problem olursa lütfen bizimle paylaşın.

info@turkiyeklinikleri.com

04.04.2014