Journal of Literature Pharmacy Sciences

Esansiyel Yağların Kozmetiklerde Güvenli KullanımıUlusal Yönlendirmeler: Geleneksel Derleme
Safety Usage of Essential Oils in Cosmetics-National Orientations: Traditional Review
Rana ÜLKER ÖZKANa,b, Sonia SANAJOUa, Pınar ERKEKOĞLUa, Terken BAYDARa
aHacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü, Farmasötik Toksikoloji ABD, Ankara, Türkiye
bTürkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Kozmetik ve Biyosidal Ürünler Denetim Dairesi, Ankara, Türkiye
J Lit Pharm Sci. 2022;11(2):159-69
doi: 10.5336/pharmsci.2022-88271
Article Language: TR
Full Text
ÖZET
Kişisel bakımda ilk olarak kozmetik ürünler akla gelmektedir ve kozmetikler, adeta bir gereklilik olarak günlük yaşantımıza girmiştir. Kozmetik ürün kullanımı, her toplum için vazgeçilmezdir. Esansiyel yağlar, yüzyıllardır kozmetik ürünlerde kullanılmakta olup; 'bitkiye özgü koku, tat veya her ikisini birden veren, bitkilerin uçucu ikincil metabolitleri' olarak tanımlanırlar. Esansiyel yağlar yapraklarda, gövdede, çiçek ve meyvelerde, ağaç kabuğunda ve bitkilerin köklerinde 'sıvı damlaları' olarak bulunurlar. Esansiyel yağların bileşimi; üretim şekline, yetiştirildiği bölgenin coğrafi yapısına ve iklime bağlı olarak değişmektedir. Esansiyel yağlar, eser miktarlarda bulunan diğer bileşenlere kıyasla oldukça yüksek konsantrasyonlarda (%20-70) 2-3 ana bileşen içerirler ve bu çok karmaşık karışımlarda temel olarak terpenler, terpenoidler ve fenilpropanoidler bulunur. Esansiyel yağların uzun yıllardır kullanılıyor olmaları, güven verici bir faktör gibi algılanabilir. Ancak bu yağlardan bazıları, kozmetik ürünlerde kullanıldığında dermal emilim veya inhalasyon yoluyla tüketiciler için tehlikeli olabilmektedir. Mevcut bilimsel yayınlar, genellikle sınırlı sayıdadır ve bu çalışmalar spesifik olarak esansiyel yağların kozmetik ürünlerde kullanımı ile bu yağların içerdiği bir veya daha fazla saf bileşeni tanımlamaktadır. Günümüzde kozmetik ürünlerde esansiyel yağların kullanımı popülerdir. Ancak bu yağların güvenlilikleri de sıkça tartışma konusudur. Dolayısıyla bu konudaki in vitro ve in vivo toksikoloji çalışmaları yetersiz kalmaktadır. Bu derlemede, esansiyel yağlarla ilgili ulusal ve uluslararası kılavuzlardan söz edilecek ve esansiyel yağların, kozmetik ürünlerde kullanımının genel güvenlilik değerlendirmeleri özetlenecektir.

Anahtar Kelimeler: Kozmetikler; kozmetik güvenliliği; esansiyel yağlar; kişisel bakım ürünleri; yasal düzenlemeler
ABSTRACT
When it comes to personal care, cosmetic products come to mind and cosmetics have entered our daily lives as a necessity. The use of cosmetic products is indispensable for every society. Essential oils have been used in cosmetic products for centuries and are defined as 'volatile secondary metabolites of plants that impart a distinctive odor, taste, or both'. Essential oils are found as 'liquid drops' in leaves, stems, flowers and fruits, bark and roots of plants. The composition of essential oils varies depending on the production method, the geographical structure of the region where it is grown and the climate. Essential oils contain 2 to 3 main components in very high concentrations (20-70%) compared to other trace components, and these very complex mixtures mainly contain terpenes, terpenoids and phenylpropanoids. The fact that essential oils have been used for years can be perceived as a reassuring factor. However, some of these oils can be dangerous to consumers when used in cosmetic products by dermal absorption or inhalation. Current scientific publications are generally limited in number, and these studies specifically describe the use of essential oils in cosmetic products and one or more of the pure ingredients contained in these oils. Today, the use of essential oils in cosmetic products is popular. However, the safety of these oils is also the subject of frequent debate. Therefore, in vitro and in vivo toxicology studies on this subject are insufficient. This study reviews the national and international relevant guidelines and general safety assessments of cosmetic products. In this review, national and international guidelines on essential oils will be mentioned and general safety assessments of the use of essential oils in cosmetic products will be summarized.

Keywords: Cosmetics; cosmetic safety; essential oils; personal care products; legal regulations
REFERENCES:
 1. Çomoǧlu T. Kozmetikler [Cosmetics]. Marmara Pharm J. 2012;16(1):1-8. [Link] 
 2. Bayaz M. Esansiyel yağlar: antimikrobiyal, antioksidan ve antimutajenik aktiviteleri [Essential oils: antimicrobial, antioxidant and antimutagenic activities]. Akademik Gıda. 2014;12(3):45-53. [Link] 
 3. Scientific Committee on Consumer Safety. Opinion on fragrance allergens in cosmetic products. European Commission. 2011. Cited: January 5, 2022. Available from: [Link] 
 4. Australian Academy of Science [Internet]. © 2022 Australian Academy of Science [Cited: January 5, 2022]. The chemistry of cosmetics. Available from: [Link] 
 5. Bruusgaard-Mouritsen MA, Johansen JD, Zachariae C, Kirkeby CS, Garvey LH. Natural ingredients in cosmetic products-A suggestion for a screening series for skin allergy. Contact Dermatitis. 2020;83(4):251-70. [Crossref]  [PubMed] 
 6. Lauriola MM, Corazza M. The wild market of natural cosmetics of obscure safety. Dermatology. 2019;235(6):527-8. [Crossref]  [PubMed] 
 7. Othman SNN, Lum PT, Noor AAM, Mazlan NA, Yusri PZS, Ghazali NF, et al. Ten commonly available medicinal plants in Malaysia used for cosmetic formulations. Int J Res Pharm Sci. 2020;11(2):1716-28. [Link] 
 8. Bakkali F, Averbeck S, Averbeck D, Idaomar M. Biological effects of essential oils--a review. Food Chem Toxicol. 2008;46(2):446-75. [Crossref]  [PubMed] 
 9. Wińska K, Mączka W, Łyczko J, Grabarczyk M, Czubaszek A, Szumny A. Essential oils as antimicrobial agents-myth or real alternative? Molecules. 2019;24(11):2130. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 10. Herman A, Herman AP, Domagalska BW, Młynarczyk A. Essential oils and herbal extracts as antimicrobial agents in cosmetic emulsion. Indian J Microbiol. 2013;53(2):232-7. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 11. Kunicka-Styczyńska A, Sikora M, Kalemba D. Lavender, tea tree and lemon oils as antimicrobials in washing liquids and soft body balms. Int J Cosmet Sci. 2011;33(1):53-61. [Crossref]  [PubMed] 
 12. Berechet MD, Chirilă C, Simion D, Niculescu O, Stanca M, Alexe CA, et al. Antifungal activity of leather treated with Anethum graveolens and Melaleuca alternifolia essential oils against Trichophyton interdigitale. Leather Footwear J. 2020;20(2):133-44. [Crossref] 
 13. EDQM, Council of Europe. Guidance on Essential Oils in Cosmetic Products. 2016. Cited: January 5, 2022. Available from: [Link] 
 14. ISO. ISO 9235:2013 - Aromatic natural raw materials - Vocabulary. 2013. Cited: January 5, 2022. Available from: [Link] 
 15. Piątkowska E, Rusiecka-Ziółkowska J. Influence of essential oils on infectious agents. Adv Clin Exp Med. 2016;25(5):989-95. [Crossref]  [PubMed] 
 16. Şengezer E, Güngör T. Esansiyel yağlar ve hayvanlar üzerindeki etkileri (derleme) [Essential oils and their effects on animals (a review)]. Lalahan Hay Araşt Enst Derg. 2008;48(2):101-10. [Link] 
 17. Başer KHC. Uçucu yağlar ve aromaterapi [Essential oils and aromatherapy]. Fitomed Der. 2009;7:8-16. [Link] 
 18. Kılıç A. Uçucu yağ elde etme yöntemleri [Methods of essential oil production]. Bartın Orman Fak Der. 2008;10(13):37-45. [Link] 
 19. Tanker M, Tanker N. Farmakognozi. 2. Cilt. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Yayınları No: 65. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi; 1990. [Link] 
 20. Lang G, Buchbauer G. A review on recent research results (2008-2010) on essential oils as antimicrobials and antifungals. A review. Flavour Fragrance J. 2012;27(1):13-39. [Crossref] 
 21. Yeşilbağ D. Fitobiyotikler [Fitobiotics]. Uludag Univ J Fac Vet Med. 2007;26(1-2):33-9. [Link] 
 22. Türk Dil Kurumu Sözlükleri [İnternet]. © 2019 - TDK [Erişim tarihi: 5 Ocak 2022]. Erişim linki: [Link] 
 23. U.S. Food and Drug Administration [Internet]. [Cited: January 5, 2022]. CFR - Code of Federal Regulations Title 21. Available from: [Link] 
 24. Resmî Gazete (30.3.2005/25771), 5324 sayılı Kozmetik Kanunu; 2005. Erişim tarihi: 5 Ocak 2022. Erişim linki: [Link] 
 25. Kimyaca [İnternet]. 2013 © [Erişim tarihi: 5 Ocak 2022]. Kozmetiklerin sınıflandırılması. Erişim linki: [Link] 
 26. Eur-LEX [Internet]. [Cited: January 5, 2022]. Cosmetics Directive. 1976 [accessed 2022 Jan 15]. Available from: [Link] 
 27. Regulation (EC) No 1223/2009 of the European Parliament and of the Council of 30 November 2009 on cosmetic products. Cited: January 5, 2022. Available from: [Link] 
 28. Cosmetics & Toiletries [Internet]. [Cited: January 5, 2022]. How cosmetics are regulated in Europe. Available from: [Link] 
 29. ISO. ISO 22716:2007(en), Cosmetics - Good Manufacturing Practices (GMP)-Guidelines on Good Manufacturing Practices. Cited: January 5, 2022. Available from: [Link] 
 30. Resmî Gazete (23.5.2005, Sayı: 25823) sayılı Kozmetik Yönetmeliği; 2005. Erişim tarihi: 5 Ocak 2022. Erişim linki: [Link] 
 31. Resmî Gazete (2.11.2011/28103, Karar No: KHK/663) Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname; 2011. Erişim tarihi: 5 Ocak 2022. Erişim linki: [Link] 
 32. Resmî Gazete (11.7.2001/24459), 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun; 2001. Erişim tarihi: 5 Ocak 2022. Erişim linki: [Link] 
 33. Nohynek G. Scientific Committee on Cosmetic and Non-Food Products. European Committee. 2002;(June):1-9. Available from: [Link] 
 34. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu. Kozmetik Ürünlerde Kullanılan Bitkisel Hammadde ve Bileşenler İçin Kalite ve Kontrol Paramet -releri Kılavuzu. Erişim tarihi: 5 Ocak 2022. Erişim linki: [Link] 
 35. IFRA Standards [Internet]. © The International Fragrance Association, 2007-2021 [Cited: January 5, 2022]. Introduction - enjoying fragrance with confidence. Available from: [Link] 
 36. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu. Kozmetik Ürünlerde Parfüm Bileşiklerine Dair Ürün Bilgi Dosyasında Yer Alması Gereken Bilgilere İlişkin Kılavuz. Erişim tarihi: 5 Ocak 2022. Erişim linki: [Link] 
 37. Baser KHC, Buchbauer G. Handbook of Essential Oils: Science, Technology, and Applications. 2nd ed. Boca Raton: CRC Press; 2016. [Crossref] 
 38. Ali B, Al-Wabel NA, Shams S, Ahamad A, Khan SA, Anwar F. Essential oils used in aromatherapy: a systemic review. Asian Pacific J Trop Biomed. 2015;5(8):601-11. [Crossref] 
 39. Shim C, Williams MH Jr. Effect of odors in asthma. Am J Med. 1986;80(1):18-22. [Crossref]  [PubMed] 
 40. Bell IR, Schwartz GE, Peterson JM, Amend D. Self-reported illness from chemical odors in young adults without clinical syndromes or occupational exposures. Arch Environ Health. 1993;48(1):6-13. [Crossref]  [PubMed] 
 41. Baldwin CM, Bell IR, O'Rourke MK. Odor sensitivity and respiratory complaint profiles in a community-based sample with asthma, hay fever, and chemical odor intolerance. Toxicol Ind Health. 1999;15(3-4):403-9. [Crossref]  [PubMed] 
 42. Millqvist E, Löwhagen O. Placebo-controlled challenges with perfume in patients with asthma-like symptoms. Allergy. 1996;51(6):434-9. [Crossref]  [PubMed] 
 43. Utaş S. Kozmetiklere bağlı istenmeyen reaksiyonlar [Adverse reactions due to cosmetics]. TÜRKDERM. 2003;37:161-9. [Link] 
 44. Uçar-Tavlı Y, Mevlitoğlu İ, Şahin TK, Daye M. Beş yıllık yama testi sonuçlarımız [Five year patch test results]. Genel Tıp Derg. 2012;22(1):16-20. [Link] 
 45. Shah KM, Goldman SE, Agim NG. Airborne contact dermatitis caused by essential oils in a child. Dermatitis. 2019;30(1):79-80. [Crossref]  [PubMed] 
 46. Sugiura M, Hayakawa R, Kato Y, Sugiura K, Hashimoto R. Results of patch testing with lavender oil in Japan. Contact Dermatitis. 2000;43(3):157-60. [Crossref]  [PubMed] 
 47. Johansen JD, Andersen TF, Thomsen LK, Kjøller M, Menné T. Rash related to use of scented products. A questionnaire study in the Danish population. Is the problem increasing? Contact Dermatitis. 2000;42(4):222-6. [Crossref]  [PubMed] 
 48. Katona M, Együd K. A balzsamokkal és az illatanyagokkal szembeni érzékenység növekedése betegeink között [Increased sensitivity to balsams and fragrances among our patients]. Orv Hetil. 2001;142(9):465-6. Hungarian. [PubMed] 
 49. Kohl L, Blondeel A, Song M. Allergic contact dermatitis from cosmetics. Retrospective analysis of 819 patch-tested patients. Dermatology. 2002;204(4):334-7. [Crossref]  [PubMed] 
 50. Hacıoǧlu Ş, Başkan EB, Tunalı Ş, Sarıcaoǧlu H. Kozmetiklere bağlı kontakt dermatit şüpheli olgularda standart ve kozmetik seri yama testi sonuçları [Patch test results with standard and cosmetic series in patients with suspected cosmetic-induced contact dermatitis]. Türkderm. 2010;44:193-9. [Link] 
 51. Esser PR, Mueller S, Martin SF. Plant allergen-induced contact dermatitis. Planta Med. 2019;85(7):528-34. [Crossref]  [PubMed] 

LoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 2
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com