Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi

.: ORİJİNAL ARAŞTIRMA
Attitudes of Nursing Students on Gender Roles and Women's Working
Hemşirelik Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rolleri ve Kadının Çalışmasına İlişkin Tutumları
Fatma Özlem ÖZTÜRKa, Ayfer TEZELa, Menekşe Nazlı AKERb
aDepartment of Nursing, Ankara University Faculty of Nursing, Ankara, TURKEY
bDepartment of Midwifery, Ankara University Faculty of Nursing, Ankara, TURKEY
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci. 2021;13(2):266-74
doi: 10.5336/nurses.2020-78468
Makale Dili: EN
Ücretsiz Erişim
ABSTRACT
Objective: Gender inequality affects women's health, education and work negatively. This study was conducted on the purpose of determining the attitudes of nursing students towards gender roles and women's work. Material and Methods: This descriptive study was conducted at Ankara University. The population of the study was 846 and the sample consisted of 514 nursing students who agreed to participate in the study. In collecting data, the questionnaire containing the descriptive features of the students, the Gender Roles Attitude Scale and Attitude Towards Woman's Working Scale were used. Results: A total of 514 students, 117 (22.8%) attending the 1st grade, 101 (19.6%) 2nd, 149 (29%) 3rd, 147 (28.6%) in the 4th grade participated in the study. Students' Gender Roles Attitude Scale score mean was 154.98±22.59. The mean score of Attitude Scale Towards Women's Working is 59.91±8.98. A positive high level correlation was found between the mean scores of the two scales (p<0.001, r=0.743). It was determined that the gender of the students, the educational status of their father and mother, family structure and the number of individuals in the family affect the Gender Roles Attitude Scale and Attitude Scale Towards Women's Working scores (p<0.05). Conclusion: It was determined that the attitude towards women's work was more positive as the Gender Roles Attitude Scale score increased. It is recommended that the egalitarian attitude of nursing education content regarding gender roles should be arranged in a way that will maintain and increase the positive attitude towards women's work.

Keywords: Gender identity; woman; working; nursing students
ÖZET
Amaç: Cinsiyet eşitsizliği, kadınların sağlığını, eğitimini ve çalışmasını olumsuz etkilemektedir. Bu araştırma, hemşirelik öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rollerine ve kadınların çalışmasına yönelik tutumlarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntemler: Tanımlayıcı tipteki bu çalışma, Ankara Üniversitesinde yürütülmüştür. Araştırmanın evrenini 846, örneklemini ise araştırmaya katılmayı kabul eden 514 hemşirelik bölümü öğrencisi oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında öğrencilerin tanımlayıcı özelliklerini içeren soru formu, Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum Ölçeği ve Kadının Çalışmasına Yönelik Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Bulgular: Araştırmaya, 117 (%22,8)'si 1. sınıfa, 101 (%19,6)'i 2. sınıfa, 149 (%29)'u 3. sınıfa, 147 (%28,6)'si 4. sınıfa devam eden 514 öğrenci katılmıştır. Öğrencilerin Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum Ölçeği puan ortalaması 154,98±22,59'dur. Kadının Çalışmasına Yönelik Tutum Ölçeği ortalama puanı 59,91±8,98'dir. İki ölçeğin puan ortalamaları arasında pozitif ve yüksek düzeyde bir korelasyon bulundu (p<0,001; r=0,743). Öğrencilerin cinsiyetinin, anne ve babasının eğitim durumunun, aile yapısının ve ailedeki birey sayısının, Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum Ölçeği ve Kadının Çalışmasına Yönelik Tutum Ölçeği puanlarını etkilediği belirlenmiştir (p<0,05). Sonuç: Topumsal Cinsiyet Rolleri Tutum Ölçeği puan ortalaması yükseldikçe, kadınların çalışmasına yönelik tutumun daha olumlu olduğu belirlenmiştir. Hemşirelik eğitimi içeriğinin, toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin eşitlikçi tutumunun, kadınların çalışmasına yönelik olumlu tutumu sürdürecek ve artıracak şekilde düzenlenmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Cinsiyet kimliği; kadın; çalışan; hemşirelik öğrencileri
REFERANSLAR:
 1. Stoker JI, Van der Velde M, Lammers J. Factors relating to managerial stereotypes: the role of gender of the employee and the manager and management gender ratio. J Bus Psychol. 2012;27(1):31-42. [Crossref] [PubMed] [PMC] 
 2. Terzioğlu F, Taşkın L. [Reflections of social gender role on female leadership behavior and nursing profession]. CU Journal of Nursing School. 2008;12(2):62-7. [Link] 
 3. Akın A, Demirel S. [The concept of gender and its effects on health]. CÜ Tıp Fakültesi Dergisi. 2003;25(4):73-82. [Link] 
 4. Temel A, Yakın M, Misci S. [Reflections of organizational gender in organizational behavior]. Journal of Management and Economics. 2006;13(1):27-38. [Link] 
 5. Risman BJ, Davis G. From sex roles to gender structure. Current Sociology. 2013;61(5-6):733-55. [Crossref] 
 6. Mahaffy KA, Ward SK. The gendering of adolescents' childbearing and educational plans: reciprocal effects and the influence of social context. Sex Roles. 2002;46(11-12):403-17. [Crossref] 
 7. Kuzgun Y, Sevim AS. [The relationship between attitudes towards women's work roles and religious tendency]. Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences. 2004;37(1):14-27. [Link] 
 8. Demirgöz Bal M. [General overview of gender inequalities]. KASHED. 2014;1(1):15-28. [Link] 
 9. Şimşek H. [Effects of gender inequalities on women's reproductive health: the case of Turkey]. Journal of DEU Faculty of Medicine. 2011;25(2):119-26. [Link] 
 10. Özçatal EÖ. [Patriarchy, gender and women's participation in working life]. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2011;1(1):21-39. [Link] 
 11. Bedük A. [Turkey's working women and women's entrepreneurship]. Electronic Journal of Social Sciences. 2005;3(12):106-17. [Link] 
 12. Kılıç D, Öztürk S. [Obstacles and solutions in front of the participation of women in the labor force in Turkey: an empirical application]. Public Administration Journal. 2014;47(1):107-30. [Link] 
 13. Korkmaz A, Korkut G. [The determinants of female participation to labour force in Turkey]. Journal of Süleyman Demirel University Faculty of Economics and Administrative Sciences. 2012;17(2):41-65. [Link] 
 14. Gül H, Yalçınoğlu N, Atlı ZC. [The status and problems of women in working life in Turkey]. TAF Prev Med Bull. 2014;13(2):169-76. [Crossref] 
 15. Adak N. [The women dilemma: between work and family life]. Special Issue to the Journal of Sociology to Ülgen Oskay. 2007;17:137-52. [Link] 
 16. Chesley N, Flood S. Signs of change? At-home and breadwinner parents' housework and child-care time. J Marriage Fam. 2017;79(2):511-34. [Crossref] [PubMed] [PMC] 
 17. Zeyneloğlu S, Terzioğlu F. [Development and psychometric properties gender roles attitude scale]. HU Journal of Education. 2011;40:409-20. [Link] 
 18. McLaughlin K, Muldoon OT, Moutray M. Gender, gender roles and completion of nursing education: a longitudinal study. Nurse Educ Today. 2010;30(4):303-7. [Crossref] [PubMed] 
 19. Aydın M, Özen Bekar E, Yılmaz Gören Ş, Sungur MA. [Attitudes of nursing students regarding to gender roles]. AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2016;16(1):223-42. [Crossref] 
 20. Dinç A, Çalışkan C. [The perspectives of university students on gender roles]. Journal of Human Sciences. 2016;13(3):3671-83. [Crossref] 
 21. Çiçek B, Çopur Z. [The attitudes of individuals towards women's working and gender roles]. International Journal of Eurasian Education and Culture. 2018;3(4):1-21. [Link] 
 22. Guzel A. [Gender roles attitudes of university students and related factors]. Gümüşhane University Journal of Health Sciences. 2016;5(4):1-11. [Link] 
 23. Gökşin İ, Erzincanlı S. [The relationship between nursing students attitudes towards gender roles and care behaviors]. Turkiye Klinikleri J Nurs Sci. 2020;12(1):49-55. [Crossref] 
 24. Sis Çelik A, Pasinlioğlu T, Tan G, Koyuncu H. [Determination of university students' attitudes about gender equality]. FN Hem Derg. 2013;21(3):181-6. [Link] 
 25. Vefikuluçay Yılmaz D, Zeyneloğlu S, Kocaöz S, Kısa S, Taşkın L, Eroğlu K. [Views on gender roles of university students]. International Journal of Human Sciences. 2009;6(1):775-92. [Link] 
 26. Alan Dikmen H, Marakoğlu K. [Examining the gender roles of nursing students and their attitudes towards violence against women]. Genel Tıp Derg. 2019;29(2):73-9. [Link] 
 27. Aktaş G. [Woman's identity in the context of feminist discourse: being a woman in a male dominated society]. Journal of Faculty of Letters. 2013;30(1):53-72. [Link] 
 28. Uçar T, Aksoy Derya Y, Karaaslan T, Akbaş Tunç Ö. [The attitudes of university students regarding gender roles and violent behaviours]. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi. 2017;26(3):96-103. [Link] 
 29. Akgün R, Toz T, Sürmen B, Çam MÇ. [Determination of the assesment of social work and child development students on the women's work: Kırıkkale University sample]. Ufkun Ötesi Bilim Dergisi. 2018;18(1):15-29. [Link] 
 30. Aylaz R, Güneş G, Uzun Ö, Ünal S. [Opinions of university students on gender roles]. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi. 2014;23(5):183-9. [Link] 
 31. Pınar G, Taşkın L, Eroğlu K. [The behaviours of the students in dormitory of Baskent University against sexual role patterns]. Hacettepe University Faculty of Health Sciences Nursing Journal. 2008;15(1):47-57. [Link] 
 32. Erbil N. [Relationship between life values and gender roles attitudes of university students]. Ordu Univ J Nurse Stud. 2018;2(1):33-45. [Link] 
 33. Zeybek V, Kurşun M. [Attitudes of medical students towards gender roles]. Pam Med J. 2019;12(2):225-33. [Link] 

Girişİletişim


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Adres

Türkocağı Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Telefon: +90 312 286 56 56
Faks: +90 312 220 04 70
E-posta: info@turkiyeklinikleri.com

.: Yazı İşleri Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 119 - 123
E-posta: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: İngilizce Dil Redaksiyonu

Telefon: +90 312 286 56 56/ 145
E-posta: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Reklam Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 142
E-posta: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Abone ve Halkla İlişkiler Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Müşteri Hizmetleri

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. KULLANIM KOŞULLARI

1.1. http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından ulaşılan internet sayfalarını (Hepsi birden kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde "SİTE"yi kullanmaktan vazgeçiniz. "SİTE" sahibi bu "SİTE"de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, "SİTE"'yi, "SİTE" kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu "SİTE"'nin sahibi Türkocağı cad. No:30, 06520 Balgat Ankara adresinde ikamet eden Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dir (bundan böyle kısaca "Türkiye Klinikleri" olarak anılacaktır). "SİTE"'de sunulan hizmetler "Türkiye Klinikleri" tarafından sağlanmaktadır.

1.3. Bu "SİTE"'de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "Türkiye Klinikleri" dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak "SİTE"'da yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. "Türkiye Klinikleri" tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği "SİTE" hizmetlerinden yararlanan ve "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" 30.03.2014 tarihinde en son değişiklik yapılarak ve web sitesi üzerinden yayınlanarak; "SİTE"yi kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlülüğe konmuştur. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" ayrıca, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "KULLANICI Sözleşmesi"nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. TANIMLAR

2.1. "SİTE" : "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından ve/veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan web sitesi.

2.2. KULLANICI : "SİTE"ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. LİNK : "SİTE" üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden "SİTE"ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK : "Türkiye Klinikleri" "SİTE"yi ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5. "KULLANICI SÖZLEŞMESİ" : "Türkiye Klinikleri"nin sunacağı özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak olan gerçek ve/veya tüzel kişilerle "Türkiye Klinikleri" arasında elektronik ortamda akdedilen sözleşme.

3. HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbesttir.

3.2. "Türkiye Klinikleri" "SİTE" bünyesinde sunulacak servislerden yararlanabilmek için, "KULLANICI"nın "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenecek özellikleri taşıması gereklidir. "Türkiye Klinikleri", bu gerekliliği tek taraflı olarak dilediği zaman değiştirebilir.

3.3. "Türkiye Klinikleri"nin "SİTE" üzerinden belirli bir ücret karşılığı veya ücretsiz olarak vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere;

- Sağlık sektörüne yönelik bilimsel makaleler, kitaplar ve bilgilendirici yayınları sağlamak.

- - Bilimsel dergilere yönelik makale hazırlama aşamasında biçimsel, istatistikî ve editöryal destek sağlamak.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

4.2. "Türkiye Klinikleri"'nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla "SİTE" üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, "SİTE" dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her KULLANICI, "Türkiye Klinikleri"nin ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. "KULLANICI" "SİTE" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "Türkiye Klinikleri" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.3. "SİTE" dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "Türkiye Klinikleri"nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, "Türkiye Klinikleri" çalışanlarının ve yöneticilerinin, "Türkiye Klinikleri" yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. "Türkiye Klinikleri", üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

4.4. "KULLANICI"lar, "SİTE"yi kullanarak, "Türkiye Klinikleri"nin, diğer "KULLANICI"ların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunamazlar. "KULLANICI"ların işbu "SİTE Kullanım Koşulları" hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "SİTE" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "Türkiye Klinikleri"nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.5. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. "Türkiye Klinikleri", "KULLANICI"lar tarafından "Türkiye Klinikleri"ne iletilen veya "SİTE" üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

4.6. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "Türkiye Klinikleri"nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.7. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. "Türkiye Klinikleri", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "KULLANICI"lar, "Türkiye Klinikleri"nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "Türkiye Klinikleri" tarafından yapılabilir. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, "KULLANICI"lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

4.8. "SİTE" üzerinden, "Türkiye Klinikleri"nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya "İÇERİK"lere ve/veya dosyalara link verebilir. Bu link'ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "SİTE" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.9. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden "KULLANICILAR" tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "KULLANICI Sözleşmesi" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. "Türkiye Klinikleri" aynı zamanda; KULLANICI veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, "SİTE"nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1. Bu "SİTE" dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu "SİTE"nin (sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "Türkiye Klinikleri"ne aittir. Kullanıcılar, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerini, "Türkiye Klinikleri" bilgilerini ve "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "Türkiye Klinikleri"nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

5.2. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "Türkiye Klinikleri"; "Türkiye Klinikleri" hizmetleri, "Türkiye Klinikleri" bilgileri, "Türkiye Klinikleri" telif haklarına tabi çalışmaları, "Türkiye Klinikleri" ticari markaları, "Türkiye Klinikleri" ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. SİTE KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"Türkiye Klinikleri", tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu "SİTE Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda "SİTE"'da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MUCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "Türkiye Klinikleri" işbu "SİTE Kullanım Koşulları", gizlilik politikası ve "KULLANICI Sözleşmesi"nden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "Türkiye Klinikleri" açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "Türkiye Klinikleri"nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunu yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dâhildir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" "Türkiye Klinikleri" tarafından "SİTE" içersinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar, işbu sözleşme hükümlerini "SİTE"yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. "Türkiye Klinikleri", dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek "SİTE" üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.

30.03.2014

Gizlilik Bildirimi

  Sitemizi ziyaret etmeden önce aşağıda yazılı kullanım ilkelerini mutlaka okumanızı öneririz. Bu şartları kabul etmeniz halinde sitemizden faydalanırken kurallarımıza uymanız yararınıza olacaktır. Lütfen Kullanım İlkelerimizin tamamını okuyunuz.

  www.turkiyeklinikleri.com Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış bir web sitesidir.

  www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılarının kimliklerine, adreslerine, hizmet sağlayıcılarına ve benzeri bilgilerine erişemez. Bu bilgileri kullanıcılar isterse formlar yoluyla siteye gönderebilirler. Ancak, www.turkiyeklinikleri.com donanım ve yazılım bilgilerinizi toplayabilir. Bu bilgiler arasında şunlar yer alır: IP adresiniz, tarayıcı türü, işletim sistemi, etki alan adı, erişim süreleri ve ilgili web adresleri. www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılardan aldığı kişisel bilgileri (isminiz, elektronik posta adresiniz, ev ve iş adresiniz, telefon numaranız, vb.) üçüncü bir kuruma satamaz, kamuoyuna yayınlayamaz, site içinde tutamaz. Alınan bilgiler sitenin ziyaretçi profili, raporlama ve hizmetlerin tanıtımına kaynak olması için yönlendirici özellik taşır.

  www.turkiyeklinikleri.com sizden aldığı bilgileri şu amaçlar için kullanır:

-Web sitesini iyileştirmek,geliştirmek ve kaliteyi korumak,

-Ziyaretçi profili ve genel istatistik veriler oluşturmak,

-Ziyaretçilerin sitemizi nasıl kullandığı ile ilgili eğilimlerini belirlemek,

-Asılı yayınlar/yazışmalar göndermek,

-Elektronik posta yoluyla basın bültenleri veya bildirimler göndermek,

-Etkinlik ya da yarışma için liste oluşturmak.

  www.turkiyeklinikleri.com adresini kullanmakla;

-Herhangi bir kullanıcının yasal ve ahlaki olmayan davranışlarından Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sorumlu tutulamayacağını,

-Kullanım ilkelerinin zaman zaman değiştirebileceğini,

-Diğer bağlantı sağladığı ama denetleyemediği sitelerin içeriklerinden veya bilgisayarınıza verecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul etmiş sayılırsınız.

  Aşağıda belirtilen durumlarda Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. sitesini kullanıcılara kapatabilir:

-Yanlış, eksik, yanıltıcı ve genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda,

-İstenilen bilgilerin içine ilan, reklam, duyuru, özel veya tüzel kişiliklere hakaret içeren ifadeler kullanıldığında,

-Çeşitli yollarla siteye yapılan saldırılar sırasında

-Virüs nedeniyle sitenin yapısının bozulması durumunda.

  Kod ve yazılım da dahil, sitede yer alan yazılı, görüntülü ve sesli fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca güvence altındadır.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.in yazılı izni olmadığı sürece sitede yer alan bilgiler; başka bir bilgisayara yüklenemez, değiştirilemez, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yeniden yayınlanamaz, postalanamaz, dağıtılamaz.

  Sitede bulunan yazılım ve tasarımların her hakkı Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye aittir.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. kullanım ilkelerimizle ilgili yorumlarınızı almaktan memnuniyet duyacaktır. Sitemizi zenginleştirebileceğini düşündüğünüz konuları ya da sitemizle ilgili yaşadığınız bir problem olursa lütfen bizimle paylaşın.

info@turkiyeklinikleri.com

04.04.2014