Journal of Traditional Medical Complementary Therapies

.: REVIEW
Yenidoğanlarda Kanıta Dayalı Bakım Uygulamaları ve Akupresür: Geleneksel Derleme
Evidence-Based Care Practices and Acupressure in Newborns: Traditional Review
Sema BAYRAKTARa
aİstanbul Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği ABD, İstanbul, Türkiye
J Tradit Complem Med. 2023;6(3):262-7
doi: 10.5336/jtracom.2023-96554
Article Language: TR
Full Text
ÖZET
Yenidoğan bebekler doğumdan sonra yenidoğan ünitelerinde gelişimsel olarak uygun olmadıkları dönemde ağrılı işlemler, sık invaziv girişimler, yüksek ses ve parlak ışık gibi birçok etkene maruz kalmaktadırlar. Bu etkenler, yenidoğan bebeklerde kısa ve uzun vadeli istenmeyen sorunlara neden olmaktadır. Bu sorunları önlemek için bireyselleştirilmiş gelişimsel bakım uygulamaları yenidoğan bebek bakımının vazgeçilmez bir parçası hâline gelmiştir. Bu uygulamalar içerisinde ise nonfarmakolojik yöntemlerin önemi giderek artmıştır. İlerleyen bilim ve teknoloji ile bu yöntemlerin kullanılması güvenli bir şekilde yaygınlaşmıştır. Günümüzde sağlık çalışanları, yenidoğanın bakım sürecinde nonfarmakolojik yöntemleri bağımsız olarak uygulayabilecek yetkinliktedir. Son zamanlarda bireyselleştirilmiş gelişimsel bakımını desteklemek için yapılan araştırma alanlarından biri de iğnesiz akupunktur olarak adlandırılan akupresürdür. Akupresür; yenidoğanlarda rahatlama, ağrının azaltılması ve kontrol edilmesinde kullanılan yeni bir seçenektir. Akupresür, yenidoğanlar için güvenli, kolay ve maliyetsiz bir nonfarmakolojik yöntemdir. Uygun akupunktur noktaları seçildiğinde etkisinin hızlı ve yüksek olduğunu gösteren araştırmalar bulunmaktadır. Yenidoğan ve akupresür hakkında kanıta dayalı yapılmış az araştırma bulunmaktadır. Akupresür ile ilgili yapılan araştırmalar genellikle yenidoğan bakım kalitesini ve akupresürün uygulama seçeneklerini artırmaya yöneliktir. Bu nedenle akupresürün bakımında kullanılmasına yönelik güncel bilgi ihtiyacı ve yenidoğanın bakımında akupresür farkındalığına ihtiyaç vardır. Bu derlemede, yeni bir yöntem olarak kullanılan akupresürün yenidoğan bakımına nasıl katkı sunacağına yönelik bilgiler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Akupunktur; yenidoğan; tamamlayıcı terapiler
ABSTRACT
Newborns are exposed to many factors such as painful procedures, frequent invasive procedures, loud noise, and bright light at a time when they are not suitable for development after birth at newborn units. These factors cause short- and long-term undesirable problems in newborns. In order to prevent these problems, individualized developmental care practices have become an indispensable part of newborn care. Among these applications, the importance of non-pharmacological methods has gradually increased. Thanks to the advancing science and technology, the use of these methods has become widespread safely. Today, healthcare professionals are in a competent position to apply non-pharmacological methods independently in the care process. One of the recent research areas to support individualized developmental care is acupressure, which is called needle-free acupuncture. Acupressure is a new option for relief, reduction of pain, and control in newborns using. Acupressure is a safe, easy and inexpensive non-pharmacological method for newborns. There are studies showing that the effect is fast and high when suitable acupuncture points are selected. There has little evidence-based research on the newborn and acupressure. Research on acupressure is generally aimed at increasing the quality of newborn care and application options for acupressure. For this reason, there is a need for up-to-date information on the use of acupressure in the care and awareness of acupressure in the care of the newborn. In this review, information on how acupressure, which is used as a new method, will contribute to care is presented.

Keywords: Acupuncture; newborn; complementary therapies
REFERENCES:
 1. İskender MD, Eren H. Türkiye'de ağrıya yönelik akupresür uygulaması ile ilgili yapılmış hemşirelik tezlerinin incelenmesi [Examining nursing theses about acupressure for pain management in Turkey]. J Tradit Complem Med. 2020;3(1):40-6. [Crossref] 
 2. You E, Kim D, Harris R, D'Alonzo K. Effects of Auricular acupressure on pain management: a systematic review. Pain Manag Nurs. 2019;20(1):17-24. [Crossref]  [PubMed] 
 3. Maranki E, Maranki A. Profilaktik Masajla Mücizevi Tedaviler. 20. Baskı. İstanbul: Hayat Yayıncılık; 2011. p.25-139.
 4. Brittner M, Le Pertel N, Gold MA. Acupuncture in pediatrics. Curr Probl Pediatr Adolesc Health Care. 2016;46(6):179-83. [Crossref]  [PubMed] 
 5. Ayçeman N. Akupresur Kursu Temel Bilgi Notları. Antalya: 1. Uluslararası ve 3. Ulusal Tamamlayıcı Terapiler ve Destekleyici Bakım Uygulamaları Kongresi "Tüm Boyutları ile Tamamlayıcı Terapiler" Kongre Kitabı; Kasım 2016. p.9-14.
 6. Li F, He T, Xu Q, Lin LT, Li H, Liu Y, et al. What is the Acupoint? A preliminary review of Acupoints. Pain Med. 2015;16(10):1905-15. [Crossref]  [PubMed] 
 7. Kartal Ö, Çalışkaner Z, Şener O. Astım ve allerjik hastalıklarda akupunktur tedavisi [Acupuncture treatment in asthma and allergic diseases]. TAF Prev Med Bull. 2011;10(1):107-14. [Crossref] 
 8. Özkan K.T, Balcı S. Çocuklarda ağrı kontrolünde akupresür [Acupressure in children with pain control]. GÜSBD. 2018;7(1):234-9. [Link] 
 9. Das R, Nayak BS, Margaret B. Acupressure and physical stress among high school students. Holist Nurs Pract. 2011;25(2):97-104. [Crossref]  [PubMed] 
 10. Abbasoğlu A, Cabıoğlu MT, Tuğcu AU, İnce DA, Tekindal MA, Ecevit A, et al. Acupressure at BL60 and K3 points before heel lancing in preterm infants. Explore (NY). 2015;11(5):363-6. [Crossref]  [PubMed] 
 11. Mole Y. Acupuncture for Body Mind and Spirit. 1st ed. Londra: Singing Drabon; 2014. p.9-103.
 12. Çevik B, Taşcı S. Akupresür uygulamasının ağrı yönetimine etkisi [Effect of acupressure application on pain management] Saglik Bilim Derg. 2017;26(3):257-61. [Link] 
 13. Chao W, Wang EM. Using the finger cun of acupuncture-point location as benchmark to estimate body dimensions. Journal of the Chinese Institute of Industrial Engineers 2010;27(2):121-31. [Crossref] 
 14. Tanju O, Fatma Yilmaz K. Effect of acupressure on procedural pain before heel lancing in neonates. J Tradit Chin Med. 2021;41(2):331-7. [PubMed] 
 15. Deniz AÖ, Açikgöz A. A randomized controlled trial: the effect of acupressure and foot reflexology on pain during heel-lancing in neonates. Clin Nurs Res. 2023;32(2):306-12. [Crossref]  [PubMed] 
 16. Koç Özkan T, Şimşek Küçükkelepçe D, Aydin Özkan S. The effects of acupressure and foot massage on pain during heel lancing in neonates: a randomized controlled trial. Complement Ther Med. 2019;46:103-8. [Crossref]  [PubMed] 
 17. Chen LL, Su YC, Su CH, Lin HC, Kuo HW. Acupressure and meridian massage: combined effects on increasing body weight in premature infants. J Clin Nurs. 2008;17(9):1174-81. Erratum in: J Clin Nurs. 2008;17(15):2089. [Crossref]  [PubMed] 
 18. Kwon CY, Lee B. Acupuncture or acupressure on Yintang (EX-HN 3) for Anxiety: a preliminary review. Med Acupunct. 2018;30(2):73-9. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 19. Tugcu AU, Cabioglu T, Abbasoglu A, Ecevit A, Ince DA, Tarcan A. Evaluation of peripheral perfusion in term newborns before and after Yintang (EX-HN 3) massage. J Tradit Chin Med. 2015;35(6):642-5. [Crossref]  [PubMed] 
 20. Jun EM, Chang S, Kang DH, Kim S. Effects of acupressure on dysmenorrhea and skin temperature changes in college students: a non-randomized controlled trial. Int J Nurs Stud. 2007;44(6):973-81. [Crossref]  [PubMed] 
 21. Eras Z, Atay G, Şakrucu ED, Bingöler EB, Dilmen U. Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde gelişimsel destek [Developmental care in neonatal intensive care unit]. Sisli Etfal Hastan Tıp Bul. 2013;47(3):97-103. [Crossref] 
 22. Çalışır H, Karataş P. Pediatri hemşireliğinde atravmatik bakım yaklaşımı: Ağrı, stres ve anksiyeteyi azaltmada farmakolojik olmayan uygulamalar [The Atraumatic Care Approach in Pediatric Nursing: Non-Pharmacological Applications in Reducing Pain, Stress, and Anxiety]. HEAD. 2019;16(3):234. [Crossref] 
 23. Butcher HK, Bulechek GM, Dochterman JMM, Wagner C. Nursing Interventions Classification (NIC). 6th ed. USA: Elsevier; 2013. p.74.
 24. İmseytoğlu D, Yıldız S. Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde müzik terapi [Music therapy in neonatal intensive care unit]. Florence Nightingale Hemsire Derg. 2012;20(2):160-5. [Link] 
 25. Vandenberg KA. Individualized developmental care for high risk newborns in the NICU: a practice guideline. Early Hum Dev. 2007;83(7):433-42. [Crossref]  [PubMed] 
 26. Menon G, McIntosh N. How should we manage pain in ventilated neonates? Neonatology. 2008;93(4):316-23. [Crossref]  [PubMed] 
 27. World Health Organization. Report of the working group on auricular acupuncture nomenclature. lyon: World Health Organisation; 1991. [Cited: Oct 28, 2022]. Link: [Link] 
 28. Carrier CT. Development support. In: Verklan MT, Walden M, eds. Core Curriculum for Neonatal Intensive Care Nursing. 4th ed. Missouri: Saunders Elsevier; 2010. p.208-32.
 29. Kulkarni A, Kaushik JS, Gupta P, Sharma H, Agrawal RK. Massage and touch therapy in neonates: the current evidence. Indian Pediatr. 2010;47(9):771-6. [Crossref]  [PubMed] 
 30. Madati J, Sharieff G. Management of pain and sedation in the first year of live. In: Sharieff G, McCollough M, eds. Neonatal and Infant Emergencies. New York: Cambridge University Press; 2009. p.26-32.
 31. Gardner S, Hagedorn MIE, Dickey LA. Pain and pain relief. In: Merenstein BG, Gardner SL, eds. Handbook of Neonatal Intensive Care. Philadelphia: Mosby Elsevier; 2006. p.223- 72.
 32. Legendre V, Burtner PA, Martinez KL, Crowe TK. The evolving practice of developmental care in the neonatal unit: a systematic review. Phys Occup Ther Pediatr. 2011;31(3):315-38. [Crossref]  [PubMed] 
 33. Törüner E, Büyükgönenç L. Çocuk Sağlığı Temel Hemşirelik Yaklaşımı. 1. Baskı. Ankara: Göktuğ Yayıncılık; 2012. p.22-5.
 34. Arpacı T, Altay N. Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde bireyselleştirilmiş gelişimsel bakım: güncel yaklaşımlar [Individualized developmental care in neonatal intensive care unit: current approaches: review]. Turkiye Klinikleri J Nurs Sci. 2017;9(3):245-54. [Crossref] 

.: Up To Date

LoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 2
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com