Journal of Traditional Medical Complementary Therapies

.: REVIEW
Türkiye'de Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Lisansüstü Tezlerinde Refleksoloji Kullanımı: Literatür Derlemesi
Reflexology Use in Obstetrics and Gynecology Nursing Postgraduate Thesis in Türkiye: Literature Review
Hilal Gül BOYRAZa , Nülüfer ERBİLa , Hatice Nur NEFESb , Ebru AYDINb
aOrdu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği ABD, Ordu, Türkiye
bOrdu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği ABD, Ordu, Türkiye
J Tradit Complem Med. 2023;6(3):288-97
doi: 10.5336/jtracom.2023-96840
Article Language: TR
Full Text
ÖZET
Amaç: Bu çalışmada, Türkiye'de doğum ve kadın hastalıkları hemşireliği yüksek lisans ve doktora tezlerinde refleksoloji kullanımının incelenmesi amaçlandı. Gereç ve Yöntemler: Derleme niteliğindeki bu çalışmada, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Ulusal Tez Merkezi veri tabanı 07.12.2022-28.12.2022 tarihleri arasında taranarak, refleksoloji kullanılan yüksek lisans ve doktora tezleri belirlendi. Tarama için ''refleksoloji'' anahtar kelimesi kullanıldı ve 58 teze ulaşıldı. Ulaşılan tezler başlıklarına göre değerlendirildi. Dâhil etme ve dışlama kriterlerine göre, erişilen tezlerden 13'ü araştırma kapsamına alındı. Bulgular: 2008- 2021 yılları arasında yayımlanan toplam 13 tezde 1.201 katılımcı dâhil edilmiştir. İncelenen tezlerin tamamında refleksoloji kullanıldığı belirlendi. Tezlerde doğum ağrısı, histerektomi, menstrüasyon ve jinekolojik kanserli durumlarda refleksoloji uygulaması yapıldığı, 10 tanesinin doktora, 3 tanesinin yüksek lisans tezi olduğu belirlendi. Tezlerin %97,3'ünün (n=12) araştırma deseni randomize kontrollü çalışmaydı. Tezlerde refleksolojinin doğum sonu dönemde kadınların uyku kalitesini iyileştirdiği, doğum yönetiminde ağrı ve anksiyeteyi azalttığı, histerektomi sonrası iyileşme kalitesi, ağrı ve anksiyetesinde iyileştirici etkileri olduğu, vazomotor sorun yaşayan kadınlarda yaşam kalitesinde artma sağladığı, dismenore ve premenstrüel sendromda semptom şiddetini azalttığı bildirilmiştir. Sonuç: Türkiye'de refleksoloji ile ilgili doğum ve kadın hastalıkları hemşireliği alanında yapılan tezlerde refleksolojinin ağrı, depresyon yaşam kalitesi gibi parametrelerde olumlu etkileri olduğu görülmektedir. Ancak çalışma sonuçlarının tartışmalı olduğu, bu nedenle kanıt düzeyi yüksek, prospektif müdahale çalışmalarına ihtiyaç bulunmaktadır. Tamamlayıcı tedavi olan refleksolojinin kanıta dayalı uygulanması için daha çok deneysel çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Refleksoloji; lisansüstü tez; hemşirelik; doğum ve kadın hastalıkları
ABSTRACT
Objective: This study aimed to examine use of reflexology in postgraduate thesis and on obstetrics and gynecology in Türkiye. Material and Methods: The database of the National Thesis Center of the Council of Higher Education was searched including 07.12.2022 and 28.12.2022 dates with regard to the postgraduate thesis that using reflexology in the obstetrics and gynecology field. The ''reflexology'' keyword was chosen and 58 theses were reached for this literature review. All the theses were evaluated according to their titles. A total of 13 studies were included based on the inclusion and exclusion criteria. In this study, which is a review, the database of the National Thesis Center of the Council of Higher Education was scanned between 07.12.2022 and 28.12.2022 and master's and doctoral theses using reflexology were identified. The keyword "reflexology" was used for scanning and 58 theses were reached. The theses reached were evaluated according to their titles. According to the inclusion and exclusion criteria, 13 of the theses accessed were included in the research. Results: 1,201 participants were included in 13 theses published between 2008-2021. Reflexology was applied for labor pain, hysterectomy, menstruation, and gynecological cancer in the theses. Ten of the theses were doctoral theses and three of those were master's theses. 97.3% (n=12) of the theses had a randomized controlled trial design. According to the thesis's results reflexology improved the sleep quality of women in the postpartum period, relieved pain and anxiety in labor management, and improved the quality of recovery after hysterectomy, had ameliorating effects on pain and anxiety, increased the quality of life in those who have vasomotor problems, and symptoms in dysmenorrhea and premenstrual syndrome. Conclusion: In the theses about reflexology in the field of obstetrics and gynecology nursing in Türkiye, it is seen that reflexology has positive effects on parameters such as pain, depression and quality of life. However, the study results are controversial, so prospective intervention studies with a high level of evidence are needed. More experimental studies are needed for evidencebased application of reflexology, which is a complementary treatment.

Keywords: Reflexology; postgraduate thesis; nursing; obstetrics and gynecology
REFERENCES:
 1. Korkan EA, Uyar M. Ağrı kontrolünde kanıt temelli yaklaşım: refleksoloji [An evidence-based approach to pain control: reflexology]. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2014;5(1):9-14. [Link] 
 2. Çevik K. Hemşirelikte tamamlayıcı ve alternatif tedavi: refleksoloji [Complementary and alternative therapy in nursing: reflexology]. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi. 2013;29(2):71-82. [Link] 
 3. Yılar Erkek Z, Pasinlioğlu T. Doğum ağrısında alternatif bir yöntem: ayak refleksolojisi [An alternative method for labor pain: foot reflexology]. Journal of Hacettepe University Faculty of Nursing. 2017;4(1):53-61. [Link] 
 4. Doğan HD. Ellerin iyileştirme sanatı: refleksoloji [Healing art of hand: reflexology]. European Journal of Basic Medical Science. 2014;4(4):89-94. [Crossref] 
 5. Embong NH, Soh YC, Ming LC, Wong TW. Revisiting reflexology: concept, evidence, current practice, and practitioner training. J Tradit Complement Med. 2015;5(4):197-206. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 6. Khorsand A, Tadayonfar MA, Badiee S, Aghaee MA, Azizi H, Baghani S. Evaluation of the effect of reflexology on pain control and analgesic consumption after appendectomy. J Altern Complement Med. 2015;21(12):774-80. [Crossref]  [PubMed] 
 7. Hall HR, Jolly K. Women's use of complementary and alternative medicines during pregnancy: a cross-sectional study. Midwifery. 2014;30(5):499-505. [Crossref]  [PubMed] 
 8. Levy I, Attias S, Stern Lavee T, Avneri O, Cohen G, Balachsan S, et al. The effectiveness of foot reflexology in reducing anxiety and duration of labor in primiparas: an open-label randomized controlled trial. Complement Ther Clin Pract. 2020;38:101085. [Crossref]  [PubMed] 
 9. Zeng Y, Zhou Y, Chen P, Luo T, Huang M. Use of complementary and alternative medicine across the childbirth spectrum in China. Complement Ther Med. 2014;22(6):1047-52. [Crossref]  [PubMed] 
 10. Avci N, Oskay U. Effect of reflexology on decreasing postoperative pain and anxiety after total abdominal hysterectomy. Holist Nurs Pract. 2023;37(2):78-89. [Crossref]  [PubMed] 
 11. Aksu S, Palas Karaca P. The effect of reflexology on lactation in women who had cesarean section: a randomized controlled pilot study. Complement Med Res. 2021;28(4):336-43. English. [Crossref]  [PubMed] 
 12. Inoue A, Majima Y, Masuda S, Matsuda T. Effectiveness of Reflexology for Premenstrual Syndrome (PMS) and Other Health Difficulties Specific to Women. Proceedings of the 16th International Joint Conference on Biomedical Engineering Systems and Technologies (BIOSTEC 2023). 2023:502-6. [Crossref] 
 13. Selvi N, Boz İ. Effects of reflexology on postpartum sleep quality: a randomized controlled trial. Akdeniz Nursing Journal. 2022;1(1):9-18. [Link] 
 14. Hasanpour M, Mohammadi MM, Shareinia H. Effects of reflexology on premenstrual syndrome: a systematic review and meta-analysis. Biopsychosoc Med. 2019;13:25. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 15. Navaee M, Khayat S, Abed ZG. Effect of pre-cesarean foot reflexology massage on anxiety of primiparous women. J Complement Integr Med. 2020;17(3). [Crossref]  [PubMed] 
 16. Sharifi N, Bahri N, Hadizadeh-Talasaz F, Azizi H, Nezami H, Tohidinik HR. A randomized clinical trial on the effect of foot reflexology performed in the fourth stage of labor on uterine afterpain. BMC Pregnancy Childbirth. 2022;22(1):57. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 17. Mahdavipour F, Rahemi Z, Sadat Z, Ajorpaz NM. The effects of foot reflexology on depression during menopause: a randomized controlled clinical trial. Complement Ther Med. 2019;47:102195. [Crossref]  [PubMed] 
 18. Büyükbayram Z, Ayık DB. Türkiye'de refleksoloji uygulaması ile ilgili yapılan hemşirelik tezlerinin incelenmesi: bir sistematik derleme [Investigation of nursing thesis related with reflexology practice in Turkey: a systematic review]. Sağlık Profesyonelleri Araştırma Dergisi. 2021;3(1):25-37. [Link] 
 19. Selvi N. Doğum sonu dönemde kadınların uykusuzluk düzeyleri üzerine ayak refleksoloji uygulamasının etkisi: randomize kontrollü çalışma [Yüksek lisans tezi]. Antalya: Akdeniz Üniversitesi; 2018. Erişim tarihi: 09.12.2022 [Link] 
 20. İncedal İ. Refleksolojinin doğum eylemi üzerindeki etkisi [Yüksek lisans tezi]. Gaziantep: Gaziantep Üniversitesi; 2019. Erişim tarihi: 09.12.2022 [Link] 
 21. Özer Ekiz E. Laparoskopik histerektomi sonrası uygulanan ayak refleksolojisinin analjezi kullanımını azaltmada ve iyileşmede etkisi [Yüksek lisans tezi]. İstanbul: Marmara Üniversitesi; 2022. Erişim tarihi: 09.12.2022 [Link] 
 22. Bolsoy N. Perimenstrüel distresin hafifletilmesinde refleksolojinin etkinliğinin incelenmesi [Doktora tezi]. İzmir: Ege Üniversitesi; 2008. Erişim tarihi: 09.12.2022 [Link] 
 23. Alp Yılmaz F. Ayak refleksolojinin dismenore ve okul performansına etkisi [Doktora tezi]. Kayseri: Erciyes Üniversitesi; 2014. Erişim tarihi: 09.12.2022 [Link] 
 24. Yılar Z. Ayak refleksolojisinin doğum ağrısına ve doğum eyleminin süresine etkisi [Doktora tezi]. Erzurum: Atatürk Üniversitesi; 2014. Erişim tarihi: 09.12.2022 [Link] 
 25. Gözüyeşil E. 40-60 yaş grubu kadınlara uygulanan ayak refleksolojinin vazomotor yakınmalar ve yaşam kalitesine etkisi [Doktora tezi]. Kayseri: Erciyes Üniversitesi; 2014. Erişim tarihi: 09.12.2022 [Link] 
 26. Avcı N. Total abdominal histerektomi ameliyatı sonrası ağrının ve anksiyetenin azaltılmasında refleksolojinin etkisi [Doktora tezi]. İstanbul: İstanbul Üniversitesi; 2015. Erişim tarihi: 09.12.2022 [Link] 
 27. Alan H. Jinekolojik kanser hastalarında kemoterapi tedavisi sürecinde uygulanan progresif kas gevşeme egzersizleri ve refleksolojinin ağrı, yorgunluk, anksiyete, depresyon ve yaşam kalitesi üzerine etkisi; randomize kontrol çalışması [Doktora tezi]. Ankara: Hacettepe Üniversitesi; 2015. Erişim tarihi: 09.12.2022 [Link] 
 28. Öztürk R. Abdominal histerektomi sonrası refleksolojinin iyilik haline etkisi [Doktora tezi]. İzmir: Ege Üniversitesi; 2015. Erişim tarihi: 09.12.2022 [Link] 
 29. Göral Türkcü S. Watson insan bakım modeline temellendirilmiş refleksoloji uygulamasının jinekolojik kanser hastalarında anksiyete, depresyon ve yaşam kalitesine etkisinin incelenmesi [Doktora tezi]. Denizli: Pamukkale Üniversitesi; 2019. Erişim tarihi: 09.12.2022 [Link] 
 30. Kılıçlı A. Postpartum dönemde uygulanan refleksolojinin ağrı, yorgunluk, uyku kalitesi ve laktasyon üzerine etkisi [Doktora tezi]. Gaziantep: Gaziantep Üniversitesi; 2021. Erişim tarihi: 09.12.2022, [Link] 
 31. Kaplan E. Yönlendirilmiş imgelem ve ayak refleksolojisinin doğum ağrısı, süresi ve doğum memnuniyeti üzerine etkisi [Doktora tezi]. Gaziantep: Gaziantep Üniversitesi; 2021. Erişim tarihi: 09.12.2022 [Link] 
 32. Amanak K, Karaöz B, Sevil Ü. Alternatif/tamamlayıcı tıp ve kadın sağlığı [Alternative/complementary medicine and women's health]. TAF Preventive Medicine Bulletin. 2013;12(4):441-8. [Crossref] 
 33. Toygar İ. Türkiye'de refleksoloji alanında gerçekleştirilen tezlerin incelenmesi [Investigation of the thesis performed in the field of reflexology in Turkey]. 2020;1(1):16-29. [Link] 
 34. Dolatian M, Hasanpour A, Heshmat R, Alavi Majd H. The effect of reflexology on pain intensity of labor. Journal of Advances in Medical and Biomedical Research. 2010;18(72):52-61. [Link] 
 35. Sharifi N, Bahri N, Hadizadeh-Talasaz F, Azizi H, Nezami H. The effect of foot reflexology in the fourth stage of labor on postpartum hemorrhage and after pain: study protocol for a randomized controlled trial. Advances in Integrative Medicine. 2021;8(1):63-7. [Crossref] 
 36. Jenabi E, Hajiloo Mohajeran M, Torkamani M. The effect of reflexology on relieving the labor pain. The Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility. 2012;14(8):34-8. [Link] 
 37. Dolatian M, Hasanpour A, Montazeri Sh, Heshmat R, Alavi Majd H. The effect of reflexology on pain intensity and duration of labor on primiparas. Iran Red Crescent Med J. 2011;13(7):475-9. [PubMed]  [PMC] 
 38. Li CY, Chen SC, Li CY, Gau ML, Huang CM. Randomised controlled trial of the effectiveness of using foot reflexology to improve quality of sleep amongst Taiwanese postpartum women. Midwifery. 2011;27(2):181-6. [Crossref]  [PubMed] 
 39. Varghese J, George J, Gowda YS. A randomized control trial to determine the effect of foot reflexology on intensity of pain and quality of sleep in post caesarean mothers. IOSR Journal of Nursing and Health Science. 2014;3(1):39-43. [Crossref] 
 40. Yüksel H. Tamamlayıcı tıp uygulamaları: refleksoloji [Complementary medicine applications: reflexology]. Bütünleyici ve Anadolu Tıbbı Dergisi. 2021;2(3):56-66. [Crossref] 
 41. Nalini R, Jocob J. Effectiveness of reflexology on premenstrual syndrome among students. International Journal of Advances in Nursing Management. 2015;3(2):139-44. [Link] 
 42. Valiani M, Babaei E, Heshmat R, Zare Z. Comparing the effects of reflexology methods and Ibuprofen administration on dysmenorrhea in female students of Isfahan University of Medical Sciences. Iran J Nurs Midwifery Res. 2010;15(Suppl 1):371-8. [PubMed]  [PMC] 
 43. Kaba F, Demirel Bozkurt Ö. Menopoz semptomlarında tamamlayıcı ve alternatif tedaviler [Complementary and alternative therapies in menopause symptoms]. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2020;3(2):134-42. [Link] 
 44. Aydın LZ, Yiğitalp G. The effect of reflexology on sleep quality and fatigue in postmenopausal women: a randomized control trial. European Journal of Integrative Medicine. 2021;43:1-8. [Crossref] 

.: Up To DateLoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 2
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com