Turkiye Klinikleri Journal of Medical Ethics-Law and History

.: RESEARCH
The Relationship Between Personal Values and Care Ethics in Nursing: Descriptive-Cross-Sectional Study
Hemşirelikte Kişisel Değerler ve Bakım Etiği İlişkisi: Tanımlayıcı-Kesitsel Çalışma
Elanur ULUDAĞa , Özlem ALBAYRAKb , Gizem DEVECİc
aDepartment of Nursing, Erzurum Technical University Faculty of Health Sciences, Türkiye
bDepartment of Nursing, Recep Tayyip Erdoğan University Faculty of Health Sciences, Türkiye
cNamık Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi, Tekirdağ, Türkiye
Turkiye Klinikleri J Med Ethics. 2023;31(3):161-70
doi: 10.5336/mdethic.2022-94886
Article Language: EN
Full Text
ABSTRACT
This study was conducted to investigate the relationship between individuals' personal values and the principles of care ethics. The descriptive-cross-sectional study was carried out between January and August 2019. Data were collected whit the form of socio-demographic characteristics and ethical questions created by the researchers in line with the literature, and a case and value scale with evaluate care ethics. It was also found that 75% of the nurses had taken ethics courses, 53% had faced ethical dilemmas, 38% of those who faced ethical dilemmas acted in line with their values. Additionally, 54% responded to the question 'how frequently do you put ethical principles into practice?' with 'generally,' while 32% responded that patients, 31% said the hospital, and 25% said physicians were factors preventing them from putting ethical principles into practice. When evaluating the hierarchy of values scale, it becomes evident that moral value ranks first, followed by religious value in the second position, and theoretical value in the seventh position. Additionally, statistically significant correlations were observed between the sub-dimensions of the scale and ethical principles: aesthetic value and confidentiality (p=0.01), religious value and first/emergency aid (p=0.00), theoretical value and autonomy (p=0.01), and justice/equality (p=0.02). Furthermore, a statistically significant positive correlation was found between political value and confidentiality (p=0.03). The present study showed that factors related to personal care are among the most important obstacles to observing professional ethics from the perspectives of nurses. As a result of the study, personal values affect care ethics practices.

Keywords: Care ethics; nursing ethics; nursing care; personal values
ÖZET
Bu çalışma, kişisel değerler ile bakım etiği ilişkisini belirlemek amacı ile yapılmıştır. Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırma Ocak-Ağustos 2019 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından literatür doğrultusunda oluşturulan sosyo-demografik özellikleri ve etiğe yönelik soruların olduğu bir form, bakım etiğini değerlendirmek için bir vaka ve değerler hiyerarşisi ölçeği aracılığı ile toplanmıştır. Hemşirelerin %75'inin etik ile ilgili bir dersi aldığı, %53'ünün etik ikilem yaşadığı, etik ikilemde kalanların %38'inin etik ilkelere göre hareket ettiği, ''etik ilkeleri ne kadar pratiğe döküyorsunuz?'' sorusuna %54'ünün ''genellikle'' cevabını verdiği, ''dökemiyorsanız engel nedir?'' sorusuna %32'si hasta, %31'i hastane ve %25'i hekim kaynaklı cevaplarını vermiştir. Değerler hiyerarşisi ölçeği değerlendirildiğinde, birinci sırada ahlaki değer, ikinci sırada dinî değer ve yedinci sırada teorik değerin olduğu görülmüştür. Ayrıca ölçeğin alt boyutları ve etik ilkeler arasında vakaya göre estetik değer ile reklam yasağı (p=0,01), dinî değer ile ilk/acil yardım (p=0,00), teorik değer ile özerlik (p=0,01) ve adalet/eşitlik (p=0,02) ve siyasi değer ile reklam yasağı arasında (p=0,03) istatistiksel olarak pozitif yönde anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Bu çalışma, bireysel bakıma bağlı faktörlerin, meslek etiği konusunda çalışan hemşirelerin bakış açılarından mesleki etiğin gözlemlenmesinin önündeki en önemli engeller arasında olduğunu göstermiştir. Araştırma sonucunda kişisel değerler bakım etiği uygulamalarını etkilemektedir.

Anahtar Kelimeler: Bakım etiği; hemşirelikte etik; hemşirelikte bakım; kişisel değerler
REFERENCES:
 1. Keskin G, Yıldırım GÖ. Hemşi̇releri̇n ki̇şi̇sel değerleri̇ni̇n ve i̇ş doyumlarının i̇ncelenmesi̇ [The evaluation of nurses' personel values and their job satisfaction]. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Derg. 2006;22(1):119-33. [Link] 
 2. Williams L. Ethical issues. In: Hastings G, Domegan C, eds. Social Marketing Rebels with a Cause. 3rd ed. London: Routledge; 2017. p.276-90. [Crossref] 
 3. Jormsri P, Kunaviktikul W, Ketefian S, Chaowalit A. Moral competence in nursing practice. Nurs Ethics. 2005;12(6):582-94. [Crossref]  [PubMed] 
 4. Day PG, Sanchack KE, Lennon RP. A care ethics approach to ethical advocacy for community conditions. Am J Bioeth. 2020;20(4):35-7. [Crossref]  [PubMed] 
 5. Dinç L. Bakım kavramı ve ahlaki boyutu [The concept of caring and its' moral component]. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Derg. 2010;17(2):74-82. [Link] 
 6. Scott PA. Key Concepts and Issues in Nursing Ethics. 1st ed. Cham: Springer; 2017. [Crossref] 
 7. Dinç L, Gastmans C. Trust in nurse-patient relationships: a literature review. Nurs Ethics. 2013;20(5):501-16. [Crossref]  [PubMed] 
 8. Leslie JL, Lonneman W. Promoting trust in the registered nurse-patient relationship. Home Healthc Now. 2016;34(1):38-42. [Crossref]  [PubMed] 
 9. Ozaras G, Abaan S. Investigation of the trust status of the nurse-patient relationship. Nurs Ethics. 2018;25(5):628-39. [Crossref]  [PubMed] 
 10. Feo R, Kitson A, Conroy T. How fundamental aspects of nursing care are defined in the literature: A scoping review. J Clin Nurs. 2018;27(11-12):2189-229. [Crossref]  [PubMed] 
 11. Fukada M. Nursing competency: definition, structure and development. Yonago Acta Medica. 2018;61(1):1-7. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 12. Vanlaere L, Gastmans C. A personalist approach to care ethics. Nurs Ethics. 2011;18(2):161-73. [Crossref]  [PubMed] 
 13. Lachman VD. Applying the ethics of care to your nursing practice. Medsurg Nurs. 2012;21(2):112-4, 116. [PubMed] 
 14. Sabancıoğulları S, Uslu Kol E, Arslantaş AT, Toğantemur F, Ülker F. Hemşirelerin etik karar verme düzeyi ile profesyonel benlik kavramları arasındaki ilişkinin incelenmesi [Examination of the relationship between ethical decision making levels and professional self-concepts of nurses]. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektron Derg. 2018;11(2):105-12. [Link] 
 15. Snellman I, Gedda KM. The value ground of nursing. Nurs Ethics. 2012;19(6):714-26. [Crossref]  [PubMed] 
 16. Epstein B, Turner M. The nursing code of ethics: its value, its history. Online J Issues Nurs. 2015;20(2):4. [Crossref]  [PubMed] 
 17. Heikkinen A, Lemonidou C, Petsios K, Sala R, Barazzetti G, Radaelli S, et al. Ethical codes in nursing practice: the viewpoint of Finnish, Greek and Italian nurses. J Adv Nurs. 2006;55(3):310-9. [Crossref]  [PubMed] 
 18. Rassin M. Nurses' professional and personal values. Nurs Ethics. 2008;15(5):614-30. [Crossref]  [PubMed] 
 19. Leget C, van Nistelrooij I, Visse M. Beyond demarcation: Care ethics as an interdisciplinary field of inquiry. Nurs Ethics. 2019;26(1):17-25. [Crossref]  [PubMed] 
 20. Turan Z, Atasoy I. Ebelerin ahlaki duyarlılıkları ile bireysel değerleri arasındaki ilişki üzerine bir araştırma [A study on the relationship between midwives' moral sensitivity and personal values]. Acibadem Univ Saglik Bilim Derg. 2019;10(4):567-75. [Link] 
 21. Köktürk Dalcalı B, Şendir M. Hemşirelerin kişisel değerleri ile etik duyarlılıkları arasındaki ilişkinin belirlenmesi [Determining the relationship between nurses personal values and their ethical sensitivity]. Florence Nightingale Hemşirelik Derg. 2016;24(1):1-9. [Link] 
 22. Güngör E. Değerler Psikolojisi Üzerine Araştırmalar. 1. Basım. İstanbul: Ötüken Yayınları; 2000.
 23. Hadid SA, Malul L, Khatib M. Nurses' personal values, value implementation at work and the difference between them. Int J Stud Nurs. 2019;4(1):39-45. [Crossref] 
 24. Daşbilek F, Avşar G. Hemşi̇releri̇n ki̇şi̇sel değerleri̇ ı̇le eti̇k duyarlılıklarının bazı deği̇şkenler açısından ı̇ncelenmesi̇ [Investigation of some variables ethics awareness and personal values of nurses]. Ebelik ve Sağlık Bilim Derg. 2019;2(2):45-53. [Link] 
 25. İpek Çaban G, Türer S. Ahlaki gelişim ve hemşirelik [Moral development and nursing]. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilim Derg. 2014;3(3):948-58. [Link] 
 26. Dalcali BK, Özyürek A. Yaşlı bakımı bölümü öğrencilerinin bireysel değerlerine göre yaşlıya yönelik tutumları [The attitudes of the elderly care students towards the elderly according to their personal values]. 2019;12(1):1-7. [Link] 
 27. Karaçar Y, Bademli̇ K, Özgönül ML. Hemşirelerde kişisel değerler ile etik duyarlılık arasındaki ilişkinin belirlenmesi [Determining the relationship between personal values and ethical sensitivity in nurses]. Türkiye Biyoetik Derg. 2020;7(2):47-58. [Crossref] 
 28. Olgun S, Kaptan Ateşoğlu G. Effect of nursing ethics course on ethical decision making status of students. Int J Caring Sci. 2019;12(2):1097-103. [Link] 
 29. Kahriman İ, Yeşilçiçek Çalık K. Klinik hemşirelerin etik duyarlılığı [Ethical sensitivity of clinical nurses]. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilim Derg. 2017;6(3):111-21. [Link] 
 30. McDermott-Levy R, Leffers J, Mayaka J. Ethical principles and guidelines of global health nursing practice. Nurs Outlook. 2018;66(5):473-81. [Crossref]  [PubMed] 
 31. Tobiano G, Whitty JA, Bucknall T, Chaboyer W. Nurses' perceived barriers to bedside handover and their implication for clinical practice. Worldviews Evid Based Nurs. 2017;14(5):343-9. [Crossref]  [PubMed] 
 32. Salminen L, Metsämäki R, Numminen OH, Leino-Kilpi H. Nurse educators and professional ethics--ethical principles and their implementation from nurse educators' perspectives. Nurse Educ Today. 2013;33(2):133-7. [Crossref]  [PubMed] 
 33. Blackwood S, Chiarella M. Barriers to uptake and use of codes of ethics by nurses. Collegian. 2020;27(4):443-9. [Crossref] 
 34. Beagan B, Ells C. Values that matter, barriers that interfere: the struggle of Canadian nurses to enact their values. Can J Nurs Res. 2009;41(1):86-107. [PubMed] 
 35. Khaki I, Abbasi M, Khalajina Z, Momenyan S. Barriers to observance of the codes of professional ethics in clinical care: perspectives of nurses and midwifery of hospitals affiliated with Qom University of Medical Sciences in 2016. Heal Spiritual Med Ethics. 2018;5(1):33-9. [Link] 

.: Up To Date

LoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 2
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com