Turkiye Klinikleri Journal of Nursing Sciences

.: ORIGINAL RESEARCH
The Effect of Family Characteristics of the Adolescents Upon Their Healthy Lifestyle Behaviors
Ergenlerin Aile Özelliklerinin Sağlıklı Yaşam Tarzı Davranışlarına Etkisi
Bahar KEFELİ ÇOLa, Birsen ALTAYb
aRecep Tayyip Erdoğan University Güneysu Vocational School of Physical Theraphy and Rehabilitation, Rize, TURKEY
bDepartment of Nursing, Ondokuz Mayıs University Faculty of Health Sciences, Samsun, TURKEY
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci. 2021;13(3):564-71
doi: 10.5336/nurses.2020-78549
Article Language: EN
ABSTRACT
Objective: The current study aimed at evaluating the effect of family characteristics of the adolescents upon their healthy lifestyle behaviors. Material and Methods: In this cross-sectional study, 378 high school students were evaluated. As data collection tools; descriptive characteristics form for adolescents and Healthy Lifestyle Behaviors Scale II were employed. Data related to characteristics of adolescents were evaluated by number, percentage and average. To examine the relationship between characteristics of adolescents and scale; variance analysis (ANOVA), t-test and TUKEY test were used as statistical methods. Results: According to the study findings; total mean score of the adolescents for Healthy Lifestyle Behaviors Scale II was 126.31±18.26. In the study; the highest score was obtained from spiritual development while the lowest score was obtained from physical activity. It was identified that there was a statistically significant correlation between family characteristics (family structure, educational status of mother and father, employment status of mother, monthly income level, family relations) (p<0.05). Conclusion: We are of the opinion that study results are important as basic data in demonstrating the effect of family characteristics upon adolescents' health behaviors while nurses are planning programs that will provide healthy lifestyle behaviors and promote health of adolescents. According to these results, we recommend that nurses, while planning health education programs that protect and improve the health of adolescents, first evaluate the family characteristics of this group and form the content of the training program in line with the evaluation results.

Keywords: Adolescents; family; lifestyle; nurses; health behavior
ÖZET
Amaç: Bu araştırma, adölesanların ailesel özelliklerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışları üzerindeki etkisini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntemler: Kesitsel özellikte olan bu araştırmada 378 lise öğrencisi değerlendirilmiştir. Veri toplama aracı olarak adölesanların tanıtıcı özelliklerini değerlendirme formu, Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği II kullanılmıştır. Adölesanların tanımlayıcı özellikleri sayı, yüzde ve ortalama ile değerlendirildi. Tanımlayıcı özellikler ile ölçek arasındaki ilişkiyi incelemek için varyans analizi (ANOVA), t-testi ve TUKEY testi kullanıldı. Bulgular: Araştırmada elde edilen verilere göre adölesanların Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği II toplam puan ortalaması 126,31±18,26'dır. Araştırma kapsamında Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları II ölçek alt boyutlarından en fazla puan manevi gelişim alt boyutundan, en düşük puan ise fiziksel aktivite alt boyutundan almıştır. Adölesanların, ailesel özellikleri (aile yapısı, anne ve baba eğitimi, anne çalışma durumu, aylık gelir düzeyi, aile ilişkisi) ile sağlıklı yaşam biçimi davranışları ölçek puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmuştur (p<0,05). Sonuç: Çalışma sonuçlarının benzer çalışmalara, hemşirelerin adölesan sağlığı geliştirme ve sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını kazandırma programlarını planlarken, ailesel özelliklerin adölesanın sağlık davranışları üzerindeki etkisini göstermek için temel veri oluşturabilmesi açısından önemli olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle, sağlıklı yaşam tarzı davranışları sağlayacak ve ergenlerin sağlığını geliştirecek periyodik ancak sürekli sağlık eğitimi programları öneriyoruz.

Anahtar Kelimeler: Adölesan; aile; yaşam tarzı; hemşire; sağlık davranışı
REFERENCES:
 1. World Health Organization [Internet]. Global action plan for the prevention and control of noncommunicable diseases 2013-2020. Avalaible from: [Link] 
 2. Haraldsson KS, Lindgren EC, Fridlund BG, Baigi AM, Lydell MC, Marklund BR. Evaluation of a school-based health promotion programme for adolescents aged 12-15 years with focus on well-being related to stress. Public Health. 2008;122(1):25-33. [Crossref]  [PubMed] 
 3. Mirghafourvand M, Mohammad-Alizadeh-Charandabi S, Tavananezhad N, Karkhaneh M. Health-promoting lifestyle and its predictors among Iranian adolescent girls, 2013. Int J Adolesc Med Health. 2014;26(4):495-502. [Crossref]  [PubMed] 
 4. Musavian AS, Pasha A, Rahebi SM, Atrkar Roushan Z, Ghanbari A. Health promoting Behaviors Among Adolescents: A Cross-sectional Study. Nurs Midwifery Stud. 2014;3(1):e14560. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 5. Ararat Y, Karagün E. Beden eğitimi ve spor öğretmen adaylarının sağlık davranışlarının incelenmesi [Examination of health life-style behavior level of physical education and sports teacher candidates]. Journal of Health Sciences of Kocaeli University. 2016;2(1):23-7. [Crossref] 
 6. Berge JM, Loth K, Hanson C, Croll-Lampert J, Neumark-Sztainer D. Family life cycle transitions and the onset of eating disorders: a retrospective grounded theory approach. J Clin Nurs. 2012;21(9-10):1355-63. [PubMed]  [PMC] 
 7. Loth K, van den Berg P, Eisenberg ME, Neumark-Sztainer D. Stressful life events and disordered eating behaviors: findings from Project EAT. J Adolesc Health. 2008;43(5):514-6. [Crossref]  [PubMed] 
 8. Gontarev S, Kalac R, Ameti V, Redjepi A. Factors Associated with Physical Activity among Macedonian Adolescents in Albanian Ethnic Community. Iran J Public Health. 2016;45(4):474-84. [PubMed]  [PMC] 
 9. Dupuy M, Godeau E, Vignes C, Ahluwalia N. Socio-demographic and lifestyle factors associated with overweight in a representative sample of 11-15 year olds in France: results from the WHO-Collaborative Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) cross-sectional study. BMC Public Health. 2011;11:442. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 10. Keane E, Layte R, Harrington J, Kearney PM, Perry IJ. Measured parental weight status and familial socio-economic status correlates with childhood overweight and obesity at age 9. PLoS One. 2012;7(8):e43503. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 11. Kowalkowska J, Wadolowska L, Weronika Wuenstel J, Słowińska MA, Niedźwiedzka E. Socioeconomic status and overweight prevalence in polish adolescents: the impact of single factors and a complex index of socioeconomic status in respect to age and sex. Iran J Public Health. 2014;43(7):913-25. [PubMed]  [PMC] 
 12. Walker SN, Sechrist KR, Pender NJ. The health promoting lifestyle profile development and psychom etric characteristics. Nursing Research. 1987;36(2):76-81. [Crossref]  [PubMed] 
 13. Walker SN, Hill-Polerecky DM. Psychometric evaluation of the Health Promoting Life style Profile II. Unpublished manuscript, University of Nebraska Medical Center. 1996. [Link] 
 14. Bahar Z, Beşer A, Gördes N, Ersin F, Kıssal A. Sağlıklı yaşam biçimi davranışları ölçeği II'nin geçerlik ve güvenirlik çalışması [Healthy life style behavior scale II: A reliability and validity study]. C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2008;12(1):1-13. [Link] 
 15. Karadamar M, Yiğit R, Sungur MA. Ergenlerin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının değerlendirilmesi [Evaluation of healthy lifestyle behaviours in adolescents]. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2014;17(3):131-9. [Link] 
 16. Dağdeviren Z, Şimşek Z. Şanlıurfa il merkezindeki lise öğrencilerinin sağlığı geliştirme davranışları ve ilişkili faktörler [Health promotion behaviors and related factors of high school students in Şanlıurfa]. TAF Preventive Medicine Bulletin. 2013;12(2):135-42. [Crossref] 
 17. Özakgül AA, Aştı TA, Ataç M, Mercan K. Lise son sınıf öğrencileri sağlıklı yaşam biçimi davranışlarına sahipler mi? [Do senior high school students have health-promoting lifestyles?] Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi, 2016;24(1):16-23. [Crossref] 
 18. Taylor EJ. Spiritual needs of patients with cancer and family caregivers. Cancer Nurs. 2003;26(4):260-6. [Crossref]  [PubMed] 
 19. Kafkas ME, Kafkas AŞ, Acet M. Beden eğitimi öğretmenlerinin sağlıklı yaşam biçimi davranış düzeylerinin incelenmesi [Analysis of physical education teachers' level of healthy life style behavious]. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2012;32(2):47-56. [Link] 
 20. Bebiş H, Akpunar D, Özdemir S, Kılıç S. Bir ortaöğretim okulundaki adölesanların sağlığı geliştirme davranışlarının incelenmesi [Assessment of health promotion behavior of adolescents in a high school]. Gülhane Tıp Dergisi. 2015;57:129-35. [Crossref] 
 21. Aksungur A, Göktaş B, Önder ÖR, Cankul İH. Öğrencilerin sağlıklı yaşam davranışlarının değerlendirilmesi. Ankara Sağlık Hizmetleri Dergisi. 2011;10(1):1-12. [Link] 
 22. Cihangiroğlu Z, Deveci SE. Fırat üniversitesi Elazığ sağlık yüksekokulu öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve etkileyen faktörler [Healthy life style behaviours and related influencing factors of the students of Elazığ high school of health sciences of Fırat university]. Fırat Tıp Dergisi. 2011;16(2):78-83. [Link] 
 23. Ölçücü B, Vatansever Ş, Özcan G, Paktaş Y, Çelik A. Ortaöğretim öğrencilerinde fiziksel aktivite düzeyi ile depresyon ve anksiyete ilişkisi [The relationship between depression, anxiety and physical activity level among secondary school students]. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 2015;2015(4):58-67. [Link] 
 24. Erol S, Sezer A. Aile sağlığını geliştirme family health. Kuğuoğlu S, Demirbağ BC, editörler. Aile Temelli Sağlık Yaklaşımı. 1. Basım. Ankara: Akademisyen Kitabevi; 2015. p. 13-20.
 25. Chen MY, Shiao YC, Gau YM. Comparison of adolescent health-related behavior in different family structures. J Nurs Res. 2007;15(1):1-10. [Crossref]  [PubMed] 
 26. Hallaç S, Öz F. Aile kavramına kuramsal bir bakış [A theoretical perspective of family concept]. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar. 2014;6(2):142-53. [Crossref] 
 27. Golmakani N, Naghibi F, Moharari F, Esmaily H. Health promoting life style and ıts related factors in female adolescents. Journal of Midwifery and Reproductive Health. 2013;1(1):42-9. [Link] 
 28. Ortabag T, Ozdemir S, Bakir B, Tosun N. Health promotion and risk behaviors among adolescents in Turkey. J Sch Nurs. 2011;27(4):304-15. [Crossref]  [PubMed] 
 29. Chang LC. Health literacy, self-reported status and health promoting behaviours for adolescents in Taiwan. J Clin Nurs. 2011;20(1-2):190-6. [Crossref]  [PubMed] 
 30. Ulla Díez SM, Pérez-Fortis A. Socio-demographic predictors of health behaviors in Mexican college students. Health Promot Int. 2010;25(1):85-93. [Crossref]  [PubMed] 
 31. Chen Y, Li H. Mother's education and child health: is there a nurturing effect? J Health Econ. 2009;28(2):413-26. [Crossref]  [PubMed] 
 32. Ünal G, Orgun F. Kanserden korunmaya ilişkin eğitim programının uygulanması ve sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının incelenmesi [Studying the behaviours of healthy life-style and applying training programs for cancer prevention]. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2006;13(1):31-5. [Link] 
 33. Demir G, Arıöz A. Göç eden kadınların sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve etkileyen faktörler [Healthy life style behaviors of migrant women and influencing factors]. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2014;4(2):1-8. [Link] 
 34. Carter M, McGee R, Taylor B, Williams S. Health outcomes in adolescence: associations with family, friends and school engagement. J Adolesc. 2007;30(1):51-62. [Crossref]  [PubMed] 
 35. Dil S, Şentürk SG, Girgin BA (2015). Çankırı ilinde ergenlerin benlik saygısı ve sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının riskli sağlık davranışları ve bazı sosyodemografik özellikler ile ilişkisi. Anadolu Psikiyatri Dergisi. 2015;16:51-9. [Link] 

LoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 119 - 123
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com