Innovations of Diagnosis and Treatment in Genetic Autoinflammatory Diseases

.: PREFACE
ÖN SÖZ
PREFACE
Prof. Dr. Afig BERDELİ
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Genetik BD, İzmir, Türkiye
Article Language: TR
Otoinflamatuar bozukluklar; ortamda olayı tetikleyici canlı veya antikor olmadan başlayabilen, organa özgü , tekrarlayan ve kronik süregelen akut faz reaktanlarının yükselmesi ile giden, sistemik inflamasyon ile karakterize , monogenik kalıtımlı, doğal bağışıklık sisteminin disregülasyonu ile seyreden (adaptif bağışıklıkta değişiklik minimal veya hiç yok) genetik hastalıklardır.

Bu terminoloji ilk defa 1999 yılında, Ailesel Akdeniz Ateşi (FMF)'nden sonra tekrarlayan ateş ile giden ikinci genetik hastalık olan Tümör Nekroz Faktörü Reseptörü ile İlişkili Periyodik Sendrom (TRAPS) hastalığının keşif edilmesinden sonra vu grup hastalıkları otoimmün hastalaıklar grubundan ayırıt etmek için D. Kastner tarafından kullanılmıştır. İlk prototip örneği 1997 yılında Pirin proteinini kodlayan MEFV geninin haritalanması ile nedensel hastalığı olan FMF hastalığıdır. 2000 sonrası yıllarda farklı genetik nedenleri olan birçok hastalıklar [Hiperimmünglobulin D Sendromu (HIDS), Kriyopirin İlişkili Periyodik Sendrom (CAPS), Piyojenik Steril Artrit, Piyoderma Gangrenozum ve Akne (PAPA)] bu guruba eklenmişdir.

2002 yılında doğal bağışıklığın bir parçası olan ve hücre içinde bulunan protein kompleksinin-İnflamazomun keşfedilmesi, bu hastalıkların patogenezine moleküler yaklaşımları çok değiştirmiştir. Hücre içi kutsallığın koruyucuları olarak adlandırılan inflamazomların bugüne kadar yedi farklı tipi aşikâr edilmiştir.

Bu kitapta ilk bölüm inflamazomların biyolojik önemi, sınıfları, ilişkili oldukları hastalıklar ve bu hastalıkların yeni patogenetik anti-IL1b tedavi yöntemleri anlatılmıştır.

2012 yılından sonra genetik bilim alanında baş döndürücü teknolojik gelişimler yaşanmış ve bu yeni teknolojik gelişmeler, hastalıkların moleküler genetik tanısında uygulanmaya başlanmıştır. Bu yöntemler arasında en başarılı uygulanan, Yeni Nesil Dizileme yöntemi ile DNA analizi olmuştur. Bu yöntemle tüm genom (WGS) veya tüm ekzom (WES) çalışmaları çok hızlı ve ekonomik uygulanmaya başlanmıştır. Bu yaklaşım birçok yeni otoinflamatuar hastalığın keşfine yol açmıştır. Günümüzde bu gruba dahil olan monogenik hastalıkların sayısı 35'den fazla olmaktadır. Bu ise otoinflamatuar hastalıkların yeni sınıflandırmasını gündeme getirmiştir. En yaygın ve eski otoinflamatuar hastalık olan FMF'in de dâhil olduğu grup inflammazomopatiler sınıfıdır. Bu sınıf hastalıklara ayrıca IL-1b ilişkili genetik hastalıklar da denilmektedir. Kitapta; bu sınıftan ülkemizde en sık rastlanan ve taşıyıcılık oranı 1:5 olan FMF ve Pirin ilişkili olan diğer hastalıklar [PAPA ve Pirin-İlişkili Otoinflamasyon ve Nötrofilik Dermatozis (PAAND)] hastalıklarının genetik patogenezi Pirin inflamazomu üzerinden anlatılmakta ve bu mekanizmanın Pirin ilişkili hastalıkların tedavisine yeni bakış açısı getirdiği ortaya konulmaktadır. Ayrıca son yıllarda patogenezi Pirin inflamazomu üzerinden anlatılan Mevolanat İlişkili Periyodik Sendrom ve NLRP3 inflamazomu ile ilişkili kriyopatinilere de bu kitapta ayrı ayrı yer verilmiştir.

Relopatiler veya NF-kB ilişkili hastalıklar genetik otoinflamatuar hastalıkların diğer bir sınıfını oluşturmaktadır. Bu sınıfa dâhil olan hastalıklar hücre içinde yer alan ubikitinasyon veya deubikitinasyon olaylarında yer alan CARD15, Otulin, A20, CARD14, RİBK1, HOIL1 ve HOIP gibi çeşitli enzimlerin genetik mutasyonları ile ilişkilidir. Bu sınıf hastalıklar ubikitinasyon hastalıkları bölümünde detaylı yer almaktadırlar.

Diğer bir sınıf ise patogenezinde Tip 1 interferonun yer aldığı ve 2011 yılından bu yana kullanılan terim olarak İnterferonopatilerdir. Bu sınıfa ait olan 7 tip Aicardi-Goutières sendromu (AGS), interferon gen uyarıcısı (STING)-ilişkili erken başlangıçlı vaskülopati (SAVI) ve kronik atipik nötrofilik dermatozis, lipodistrofi ve yüksek ateş sendromu (CANDLE) gibi hastalıkların genetik oluşum mekanizmaları bu kitaptaki Tip 1 İnterferonopatiler bölümünde geniş anlatılmıştır.

Monogenik otoinflamatuar hastalıkların diğer bir sınıfı Protein misfolding bozuklukları-Proteostazis hastalıkları grubudur. Hücre içerisinde bulunan ömrünü tamalamış protein moleküllerini aminoasitlere metabolize eden farklı enzimlerin genetik mutasyonlarına bağlı olan veya TRAPS hastalığı gibi mutasyon sonucu endoplazmatik retikulumda biriken ve endoplazmatik strese yolan açan hastalıklardır. Kitapta Proteozom Hastalıkları ve TRAPS hastalığı ayrı bölümler olarak değerlendirilmiştir.

Sitokin iletim bozuklukları ve Lipid Aracılı İkincil Sinyal İletim Disregülasyonu ile giden otoinflamatuar hastalıkların iki diğer sınıfına ait olan hastalıklardan bu kitapta bahsedilmemektedir.

Türkiye Klinikleri ''Genetik Otoinflamatuar Hastalıklar Tanı Yöntemleri ve Tedavilerinde Yenilikler'' kitabında yer alan yazarlar; otoinflamatuar hastalıklar kliniği ve genetiği konusunda deneyimli ve çeşitli üniversitelerimizde görevli öğretim üyelerimiz ve hekimlerimizdirler. Bu kitapta klasik kitaplarda yer almayan, yazarların birikim ve deneyimlerini yansıtan bilgiler de aktarılmıştır. Bu kitabın hekimlerimize genetik otoinflamatuar hastalıkların patogenezini, tanı ve tadavisini güncel moleküler bilgiler ışığında anlamaya yardımcı olacağını umuyoruz.

Türkiye Klinikleri ''Genetik Otoinflamatuar Hastalıklar Tanı Yöntemleri ve Tedavilerinde Yenilikler'' kitabının yayımlanmasını sağlayan tüm Türkiye Klinikleri ekibine ve bu kitabın hazırlanmasında katkıları olan değerli öğretim üyesi ve hekim arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Saygılarımla.

Prof. Dr. Afig BERDELİ
Editör
Autoinflammatory disorders are monogenic inherited genetic diseases which can start without antibodies or triggering microorganismas the event, characterized by dysregulation of the innate immune system (minimal or no change in adaptive immunity), continues with the organ-specific recurrent and chronic systemic inflammation and increase of acute phase reactants.

This terminology was first used by D. Kastner in 1999 after the discovery of Tumor Necrosis Factor Receptor-Associated Periodic Syndrome (TRAPS) disease, after Familial Mediterranean Fever (FMF) the second genetic disease with recurrent fever, to distinguish this group of diseases from the autoimmune disease group.

The first autoinflammatory disease prototype example was FMF disease, causative gene is MEFV which encodes the Pirin protein discovered in 1997 years. After the 2000s, different many genetic diseases such as Hyperimmunglobulin D Syndrome (HIDS), Cryopyrin-Associated Periodic Syndrome (CAPS) and Pyogenik Sterile Arthritis and Pyoderma Gangrenosum, and Acne (PAPA) were added to this group.

In 2002, the discovery of the intra cellular protein system named as İnflammasome that is part of innate immune system, changed molecular approaches to the pathogenesis of autoinflammatory diseases. Seven different types of Inflammasomes also called of intracellular sanctity guardians have been found to this day. The first chapter in this book describes the biological importance of inflammasomes, their classes, their associated diseases, and new pathogenetic anti-IL1B treatment methods of the diseases are explained.

After 2012, DNA sequencing technological developments have been experienced in the field of fundamental and clinical science and these new technological developments have been applied in the molecular genetic diagnosis of diseases. Among these methods, DNA sequencing analysis with the Next Generation Sequencing method has been the most successful. With this method, whole genome sequencing (WGS) or whole exome sequencing (WES) studies have begun to be applied very quickly and economically. This approach has led to the discovery of new autoinflammatory diseases. Today, the number of monogenic diseases included in this group is more than 35. This has brought the new classification of autoinflammatory diseases to the agenda. It is a class of İnflammasomopathies including FMF, the most common and old autoinflammatory disease. This class of diseases are also called IL-1β related genetic diseases.

In this book of the journal, the pathogenesis of FMF have a carrier rate of 1: 5, which are the most common in this class in our country, PAPA and pyrin associated autoinflammation with neutrophilic dermatosis (PAAND) disease are explained through Pyrin inflammasome and it is revealed that this mechanism brings a new perspective to the treatment of pyrin-related diseases. Also, in recent years, Mevalonate Kinase Deficiency (MKD) Periodic Syndrome, whose pathogenesis is described through Pyrin inflammasome and NLRP3 inflammasome associated Cryopyrin-associated periodic syndrome are given separately in this book.

Relopathies or NF-kB related diseases constitute another class of genetic autoinflammatory diseases. Diseases in this class are associated with genetic mutations of various enzymes involved in intracellular ubiquitination or deubiquitination events, such as CARD15, Otulin, A20, CARD14, RIBK1, HOIL1, and HOIP. This class of diseases are covered in detail in the ubiquitination diseases chapter.

Another class of autoinflammatory disease is Interferonopathies, in which Type 1 interferon is involved in the pathogenesis and has been used as a term since 2011. Genetic mechanisms of diseases such as 7 types of Aicardi-Goutières syndrome (AGS), stimulator of IFN genes (STING)-associated vasculopathy with onset in infancy (SAVI) and chronic atypical neutrophilic dermatosis, lipodystrophy, elevated temperature syndrome (CANDLE) belonging to this class are described in detail in this chapter of Type 1 Interferonopathies in this book.

Another class of monogenic autoinflammatory diseases is the group of Protein misfolding disorders-PROTEOSTASIS diseases. In diseases that are due to genetic mutations of different enzymes that metabolize end-of-life protein molecules in the cell to amino acids, or those that accumulate in the endoplasmic retriculum as a result of mutation and lead to endoplasmatic stress, such as TRAPS disease. In this book Proteasome Diseases and TRAPS disease published as a separate chapter.
Diseases belonging to two other classes of genetic autoinflammatory diseases that continue with cytokine conduction disorders and Lipid Mediated Secondary Signal Transmission Dysregulation are not mentioned in this issue of the journal.

The authors in the book of ''Innovations of Diagnosis and Treatment in Genetic Autoinflammatory Diseases'' are our faculty members and physicians who are experienced in autoinflammatory diseases clinic and genetics and are working at various universities. In this book, information that is not included in the classical books and reflects the knowledge and experiences of the authors was also provided. We hope that this book will help our physicians to understand the pathogenesis, diagnosis and treatment of genetic autoinflammatory diseases in the light of current molecular information.

I would like to thank all the Türkiye Klinikleri team and my precious faculty members and physicians who contributed to the preparation of this book for the publication of the book ''Innovations of Diagnosis and Treatment in Genetic Autoinflammatory Diseases''.

Best Regards.

Prof. Dr. Afig BERDELİ
Editor

LoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 119 - 123
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 140
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com