Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences

.: ORIGINAL RESEARCH
Motivation of Specialist Doctors in Türkiye to Conduct Scientific Research: A Descriptive Study
Türkiye'deki Uzman Hekimlerin Bilimsel Araştırma Yapma Motivasyonu: Tanımlayıcı Bir Çalışma
Fatih ÖNERa, Ümran ÖNERb, Osman KURTc, Zeynep Nur İNCEKARAd
aDepartment of Otorhinolaryngology, Kastamonu University School of Medicine, Kastamonu, Türkiye
bDepartment of Dermatology, Kastamonu University School of Medicine, Kastamonu, Türkiye
cDepartment of Public Health, Adıyaman Provincial Heath Directorate, Adıyaman, Türkiye
dDepartment of Anesthesiology and Reanimation, University of Health Sciences Başakşehir Çam and Sakura City Hospital, İstanbul, Türkiye
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2023;43(1):140-8
doi: 10.5336/medsci.2022-90297
Article Language: EN
Full Text
ABSTRACT
Objective: It is challenging for specialist physicians in Türkiye to carry out scientific research and be productive academically, primarily due to intense working conditions. We aimed to identify the obstacles and challenges physicians face while doing scientific studies and offer solutions. Material and Methods: Specialist doctors and assistant professors from all over Türkiye were invited to the study. A questionnaire of 16 questions was directed to the physicians. Results: Four hundred one specialists who voluntarily participated in the study were evaluated. The physicians who participated in scientific studies other than their thesis during residency continued academic studies more after becoming specialists (p=0.039). The high daily workload was the most significant obstacle for specialists in medical and surgical sciences (p=0.008). Specialists in basic sciences stated the lack of teamwork and financial support as the critical obstacle they faced (p=0.013, p=0.003). The most challenging step in a study was converting the data into an article for all doctors (41.9%). Those working in the provincial health directorate and its units had the most difficulty in collecting patients/data, while the selection of scientific journals and sending articles were the most significant challenge for the specialists working in their clinic (p=0.027, p=0.001). Conclusion: Daily workload, lack of time devoted to scientific research, and lack of financial support are the most critical problems faced by specialists in scientific studies in our country. Solving these problems and establishing scientific study teams under the leadership of experienced lecturers will increase the motivation of specialists in Türkiye.

Keywords: Motivation; research; specialists
ÖZET
Amaç: Türkiye'de uzman hekimlerin bilimsel araştırmalar yapması ve akademik olarak verimli olması, öncelikle yoğun çalışma koşulları nedeniyle zordur. Bu çalışmada, hekimlerin bilimsel çalışmalar yaparken karşılaştıkları engelleri ve zorlukları tespit ederek çözüm önerileri sunmayı amaçladık. Gereç ve Yöntemler: Türkiye'nin her yerinden uzman doktorlar ve doktor öğretim üyeleri çalışmaya dâhil edildi. Hekimlere 16 soruluk bir anket yöneltildi. Bulgular: Çalışmaya gönüllü katılan 401 uzman hekim değerlendirildi. Asistanlık döneminde tezi dışında bilimsel çalışmalara katılan hekimler, uzmanlaştıktan sonra akademik çalışmalarına daha fazla devam etmişlerdir (p=0,039). Günlük iş yükünün fazla olması dahili ve cerrahi bilimlerde çalışan uzman hekimlerin önündeki en önemli engeldi (p=0,008). Temel bilimlerde çalışan hekimler, karşılaştıkları en önemli engel olarak ekip çalışması ve finansal destek eksikliğini belirtmişlerdir (p=0,013, p=0,003). Bir çalışmada, en zorlu adım verileri makaleye dönüştürmekti (%41,9). İl sağlık müdürlüğü ve birimlerinde çalışanlar en çok hasta/veri toplamada zorluk yaşarken, kendi kliniklerinde çalışan hekimler için en önemli zorluk bilimsel dergi seçimi ve makale gönderimiydi (p=0,027, p=0,001). Sonuç: Günlük iş yükü, bilimsel araştırmalara ayrılan zamanın azlığı ve maddi destek eksikliği, ülkemizde bilimsel çalışmalarda uzman hekimlerin karşılaştığı en önemli sorunlardır. Bu sorunların çözülmesi ve deneyimli öğretim elemanlarının önderliğinde bilimsel çalışma ekiplerinin kurulması, Türkiye'deki uzmanların motivasyonunu artıracaktır.

Anahtar Kelimeler: Motivasyon; araştırma; uzman hekimler
REFERENCES:
 1. The New York Times [Internet]. © 2022 The New York Times Company. [Cited: February 07, 2022]. Turkey's Doctors Are Leaving, the Latest Casualty of Spiraling Inflation. Available from: [Link] 
 2. Namdari S, Baldwin KD, Weinraub B, Mehta S. Changes in the number of resident publications after inception of the 80-hour work week. Clin Orthop Relat Res. 2010;468(8):2278-83. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 3. Jean WC, Felbaum DR. Impact of training and practice environment on academic productivity of early career academic neurosurgeons. World Neurosurg. 2019;121:e892-7. [Crossref]  [PubMed] 
 4. Soyer P. Academic productivity. Diagn Interv Imaging. 2016;97(2):139-40. [Crossref]  [PubMed] 
 5. Macknin JB, Brown A, Marcus RE. Does research participation make a difference in residency training? Clin Orthop Relat Res. 2014;472(1):370-6. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 6. Namdari S, Jani S, Baldwin K, Mehta S. What is the relationship between number of publications during orthopaedic residency and selection of an academic career? J Bone Joint Surg Am. 2013;95(7):e45. [Crossref]  [PubMed] 
 7. Frankel WC, Scott BG, Massarweh NN, Silberfein EJ, Zhang Q, Rosengart TK, et al. A multifaceted research engagement program improved the academic productivity of general surgery residents. J Surg Educ. 2020 ;77(5):1082-7. [Crossref]  [PubMed] 
 8. Demirtaş A, Karadeniz H, Akman YE, Duymuş TM, Çarkcı E, Azboy İ. Academic productivity and obstacles encountered during residency training: A survey among residents in orthopedics and traumatology programs in Turkey. Acta Orthop Traumatol Turc. 2020;54(3):311-9. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 9. Yakar F, Hanalioglu S, Sahin B, Egemen E, Dere UA, Kiraz İ, et al. Academic performance after neurosurgery residency training in Turkey: a national survey. Neurosurg Focus. 2020;48(3):E8. [Crossref]  [PubMed] 
 10. Taneli B. Türkiye'de pediatri eğitimi ve uzmanlik [Paediatrics education and speciality in Turkey]. Pediatr Res. 2015;2(3):114-7. [Crossref] 
 11. Yarış F, Topba, M, Çan G, Özoran Y. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin tıp eğitimi hakkındaki düşünceleri [Ideas of the students of Karadeniz Technical University Medical Faculty about medical education]. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi. 2001;18(4):233-41. [Link] 
 12. Williams BR, Agel JA, Van Heest AE. Protected time for research during orthopaedic residency correlates with an increased number of resident publications. J Bone Joint Surg Am. 2017;99(13):e73. [Crossref]  [PubMed] 
 13. Saydam MB, Özgülnar N, Darendeliler F. Tipta uzmanlık tezi: tartışılan sürece bir araştırma kapsamında bakış [Medical speciality thesis: contribution to a controversial ıssue with a research study]. J Higher Edu Sci. 2014;4(3):176-81. [Link] 
 14. Çıtak N, Altaş Ö. Türkiye'deki göğüs cerrahisi ve kalp ve damar cerrahisi uzmanlık öğrencisi gözü ile tıpta uzmanlık eğitimi ve eğitim veren kurumlardaki durum [The perspective of thoracic surgery and cardiovascular surgery residents in Turkey on situation of medical training programs and institutions]. Turk J Thorac Cardiovasc Surg. 2012;20(4):826-34. [Crossref] 
 15. Mason BS, Landry A, Sánchez JP, Williams VN. How to find an academic position after residency: who, what, when, where, why, and how. MedEdPORTAL. 2018;14:10727. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 16. Gölboyu BE, Dülgeroğlu O, Ekinci M, Kızıloğlu İ, Sarı E, Karaca BP. Doğu Anadolu Bölgesi'nde ikinci basamak sağlık kuruluşlarında görev yapan uzman hekimlerin sürekli tıp eğitimi faaliyetleri [Continuing medical education activities of specialists working in secondary health care hospitals in Eastern Anatolian Region]. The Journal of Tepecik Education and Research Hospital. 2015;25(3):179-85. [Crossref] 
 17. Alatlı B, Alatlı T. Uzman hekimlerin istatistiki yeterlilikleri hakkında görüşleri [Opinions of specialist physician about statistics sufficiency]. The World of Medical Education. 2020;19(57):120-38. [Crossref] 
 18. Solak SS, Salman A. Being an academic dermatologist in Turkey: Young academic dermatologists' perspectives on dermatology. Turkderm. 2021;55(1):34-40. [Crossref] 
 19. Schmidt RL, Chute DJ, Colbert-Getz JM, Firpo-Betancourt A, James DS, Karp JK, et al. Statistical literacy among academic pathologists: a survey study to gauge knowledge of frequently used statistical tests among trainees and faculty. Arch Pathol Lab Med. 2017;141(2):279-87. [Crossref]  [PubMed] 
 20. Eloy JA, Svider PF, Mauro KM, Setzen M, Baredes S. Impact of fellowship training on research productivity in academic otolaryngology. Laryngoscope. 2012;122(12):2690-4. [Crossref]  [PubMed] 

.: Up To Date

LoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 2
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com