Journal of Literature Pharmacy Sciences

Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve İlaç Sektörü, Türkiye Uygulamaları: Geleneksel Derleme
Corporate Social Responsibility and Pharmaceutical Industry, Türkiye Practices: Traditional Review
Sevil AZAK SUNGURa, Bilge SÖZEN ŞAHNEa, Selen YEĞENOĞLUb
aTürkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Ankara, Türkiye
bHacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Eczacılık İşletmeciliği ABD, Ankara, Türkiye
J Lit Pharm Sci. 2023;12(1):82-91
doi: 10.5336/pharmsci.2022-93846
Article Language: TR
Full Text
ÖZET
Dünyada küreselleşmeyle birlikte, toplumların sosyal bilinç düzeyinin artışı ve şirketlerin rekabet koşullarının zorlaşması gibi gelişmeler çerçevesinde, kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) anlayışı gün geçtikçe önem kazanmaya başlamıştır. KSS, firmaların gönüllülük esasıyla kendi kaynaklarını kullanarak, toplumsal sorunlarının çözümünde etkin rol almaları ve toplumsal refah düzeyinin artırılmasına katkı sağlamaları olarak tanımlanmaktadır. KSS anlayışı, insan hakları, şeffaflık ve hesap verilebilirlik, iş sağlığı ve güvenliği, etik çalışma anlayışı, çevrenin korunması, sürdürülebilir kalkınma, yolsuzlukla mücadele gibi birçok konuyu kapsamaktadır. KSS çalışmaları yıllar içerisinde gelişim göstermiş olup, 2000 yılından sonra KSS alanında yayımlanan uluslararası bildirgeler, şirketlerin KSS alanındaki çalışmaları için yol gösterici ve teşvik edici olmuştur. Öte yandan ilaç sektörü, sağlığın korunması, hastalıklara yönelik tedavi sunulması, sağlıklı yaşamın sürdürülmesinde önemli bir rolü olması nedeniyle küresel boyutta stratejik öneme sahip sektörlerin başında gelmektedir. Bu nedenle, tüm faaliyetlerinin odak noktasında insan sağlığı bulunan ilaç firmalarının, toplumsal refahın yükseltilmesi ve yaşam kalitesinin artırılmasına ilişkin aktif rol almaları gerektiği konusunda toplumsal beklentiler oldukça yüksektir. İlaç sektörünün rolü, Birleşmiş Milletler tarafından temel bir insan hakkı olarak kabul edilen sağlık hakkı ile doğrudan bağlantılıdır. Bu sektörün faaliyet alanı açısından sosyal sorumlulukla doğrudan ilişkili olduğunun bir göstergesidir. Bu derlemede tüm dünyada önemi gittikçe artan KSS anlayışı kapsamında genel olarak Türkiye'deki KSS faaliyetleri değerlendirilmiş ve ilaç sektörü açısından bu kavramın önemi ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler: İlaç endüstrisi; sosyal sorumluluk; Türkiye
ABSTRACT
The concept of corporate social responsibility (CSR) has started to gain importance in time within globalization in the world, developments such as the increase in the level of social awareness of societies and the difficult competitive conditions of companies. CSR is defined as companies taking an active role in solving social problems and contributing to increasing the level of social welfare by using their own resources on a voluntary basis. The concept of CSR covers many issues such as human rights, transparency and accountability, occupational health and safety, ethical business approach, environmental protection, sustainable development, and the fight against corruption. CSR studies have developed over the years, and international declarations published in the field of CSR after 2000 have been guiding and encouraging for companies to work in the field of CSR. On the other hand, the pharmaceutical industry is one of the leading sectors which have strategic importance on a global scale, as it plays an important role in protection of health, providing treatment for diseases and maintaining a healthy life. For this reason, social expectations are are quite high that pharmaceutical companies, whose human health is the focal point of all their activities, should take an active role in raising social welfare and increasing the quality of life. The role of the pharmaceutical industry is directly linked to the right to health, which is recognized as a fundamental human right by the United Nations. This is an indication that the sector is directly related to social responsibility in terms of its field of activity. In this review, CSR activities in Türkiye have been evaluated within the scope of the concept of CSR, which is gaining importance all over the world, and the importance of this concept for the pharmaceutical industry has been revealed.

Keywords: Pharmaceutical industry; social responsibility; Türkiye
REFERENCES:
 1. Du S, Bhattacharya CB, Sen S. Maximizing business returns to corporate social responsibility (CSR): the role of CSR communication. International Journal of Management Reviews. 2010;12(1):8-19. [Crossref] 
 2. Ural ZG. Kurumsal iletişim çalışmalarının sürdürülebilirliği açısından kurumsal sosyal sorumluluk uygulamaları [Yüksek lisans tezi]. İstanbul: İstanbul Kültür Üniversitesi; 2013. [Erişim tarihi: 02 Ocak 2021]. Erişim linki: [Link] 
 3. Carroll AB, Shabana KM. The business case for corporate social responsibility: a review of concepts, research and practice. International Journal of Management Reviews. 2010;12(1):85-105. [Crossref] 
 4. Lindgreen A, Swaen V, Campbell TT. Corporate social responsibility practices in developing and transitional countries: Botswana and Malawi. Journal of Business Ethics. 2009;90(Suppl 3):429-40. [Crossref] 
 5. Maon F, Lindgreen A, Swaen V. Organizational stages and cultural phases: a critical review and a consolidative model of corporate social responsibility development. International Journal of Management Reviews. 2010;12(1):20-38. [Crossref] 
 6. Kalkınma Bakanlığı. On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023) Sağlık Endüstrilerinde Dönüşüm Özel İhtisas Komisyonu Raporu. Ankara: Kalkınma Bakanlığı; 2018. Yayın No: KB: 3013-ÖİK: 794. [Link] 
 7. Tıraş HH. Türkiye'de ilaç sektörünün gelişimi; bir durum değerlendirmesi [The development of the pharmaceutical sector in Turkey; a situation assessment]. Journal of Economic Research. 2020;1(1):42-59. [Link] 
 8. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu. 2019-2023 Stratejik Planı. [Link] 
 9. Dănescu T, Popa MA. Public health and corporate social responsibility: exploratory study on pharmaceutical companies in an emerging market. Global Health. 2020;16(1):117. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 10. Alakavuklar ON, Kılıçaslan S, Öztürk EB. Türkiye'de hayırseverlikten kurumsal sosyal sorumluluğa geçiş: kurumsal değişim öyküsü [Transition from philanthropy to corporate social responsibility in Turkey: an institutional change story]. Yönetim Araştırmaları Dergisi. 2009;9(2):103-43. [Link] 
 11. Yılmaz Sert N. Türkiye'de özel sektörün kurumsal sosyal sorumluk anlayışına ilişkin yarar algısı: kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinin duyurulmasında web sitelerinin kullanılması [Benefit perception about the understanding of corporate social responsibility in pprivate sector in Turkey: using web sites for announcing of corporate social responsibility activities]. Online Academic Journal of Information Technology. 2012;3(9):31-50. [Crossref] 
 12. Gümüş M, Öksüz B. İtibar sürecinde kilit rol: kurumsal sosyal sorumluluk iletişimi [Critical role in reputation process: corporate social responsibility communication]. Journal of Yaşar University. 2009;4(14):2129-50. [Link] 
 13. Yamak S. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kavramının Gelişimi. 1. Baskı. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş; 2007.
 14. Peltekoğlu FB. Halkla ilişkiler ve sosyal sorumluluk [Public relations and social responsibility]. Marmara İletişim Fakültesi Dergisi. 1993;2(2):179-92. [Link] 
 15. Yönet E. Kurumsal sosyal sorumluluk anlayışında son dönemeç: stratejik sorumluluk [The last turn of corporate social responsibility: strategic responsibility]. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2006;8(13):239-64. [Link] 
 16. Ertuna B, Tükel A. Türkiye'de KSS uygulamaları: geleneksel ve küresel arasında [CSR practices in Turkey: in between traditional and global]. Yönetim Araştırmaları Dergisi. 2009;9(2):145-72. [Link] 
 17. Carroll AB. Corporate social responsibility evolution of a definitional construct. Business and Society. 1999;38(3):268-95. [Crossref] 
 18. Carroll AB. Carroll's pyramid of CSR: taking another look. International Journal of Corporate Social Responsibility. 2016;1(3):2-8. [Crossref] 
 19. TÜRKONFED. Türkiye ve Avrupa Örnekleri Işığında Kurumsal Sosyal Sorumluluk. İstanbul: TÜRKONFED; 2017. [Link] 
 20. Gürel T. Kurumsal sosyal sorumlulukta yeni yaklaşımlar ve tartışılan konular [New approaches to corporate social responsibility and topics discussed]. Selçuk İletişim Dergisi. 2010;6(3):111-22. [Link] 
 21. Seyitoğulları O, Bilen A. Kurumsal sosyal sorumluluk üzerine bir literatür taraması [A literature review on corporate social responsibility]. Sosyal Bilimler Akademi Dergisi. 2020;3(2):195-205. [Crossref] 
 22. Özden K. Kurumsal sosyal sorumluluk [Corporate social responsibility]. Fatih Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü. 2008:1-7. [Link] 
 23. İnsani Gelişme Vakfı (İNGEV). Türkiye'de kurumsal sosyal sorumluluk almanak çalışması. İstanbul: İnsani Gelişme Vakfı; 2019. [Link] 
 24. Zoroğlu E. Sosyal sorumluluk kavramı: Türk otomotiv sektöründe sosyal sorumluluk uygulamaları [Yüksek lisans tezi]. İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi; 2001. [Erişim tarihi: 20 Şubat 2021]. Erişim linki: [Link] 
 25. Can M. Zincir otel işletmelerinde kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin değerlendirilmesi [Yüksek lisans tezi]. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi; 2013. [Erişim tarihi: 12 Mart 2023]. Erişim linki: [Link] 
 26. Koç G. Türkiye'de gıda sektöründe firmaların kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) farkındalığı, algılamaları ve uygulamaları [Yüksek lisans tezi]. Antalya: Akdeniz Üniversitesi; 2016. [Erişim tarihi: 20 Nisan 2021]. Erişim linki: [Link] 
 27. Altuntaş M. Türkiye'de kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı: en büyük elli kurum üzerine bir araştırma [Yüksek lisans tezi]. Ankara: Başkent Üniversitesi; 2020. [Erişim tarihi: 24 Nisan 2021]. Erişim linki: [Link] 
 28. Türker D, Altuntaş Vural C. Kurumsal sosyal sorumluluk ve hayırseverlik. Hoştut S, Van Het Hof SD, editörler. Kurumsal Sosyal Sorumlulukta Güncel Yönelim ve Yaklaşımlar. 1. Baskı. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti.; 2016. p.149-70.
 29. Öztürk MC, Ayman M. Türkiye'de özel sektör ve sosyal sorumluluk projeleri [Social responsibility projects in Turkish private sector]. Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi. 2008;9:145-63. [Link] 
 30. Orakçı ES. Kurumsal sosyal sorumluluk ve kurumsal kuram bağlamında inceleme: üniversiteler üzerine bir araştırma [Yüksek lisans tezi]. Ankara: Başkent Üniversitesi; 2017. [Erişim tarihi: 20 Aralık 2020]. Erişim linki: [Link] 
 31. Van Het Hof SD. Türkiye'de kurumsal sosyal sorumluluk üçgeni: şirketler, toplum ve toplum kuruluşları [Corporate social responsibility in Turkey: corporations, society and civil society organizations]. TÜBİTAK Projesi. No: 107K182. 2009:103. Erişim tarihi: 24 Nisan 2021. Erişim linki: [Link] 
 32. Özdemir G. Sivil Toplum Endeksi Projesi Yan Raporları: Kurumsal Sosyal Sorumluluk Çalışması Özel Sektörün Kurumsal Sosyal Sorumluluğu: Türkiye'deki 10 Şirketin İncelemesi. Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV). 2005. [Link] 
 33. Dincer C, Dincer B. Corporate social responsibility: future prospects in the Turkish context. Social Responsibility Journal. 2007;3(3):44-9. [Crossref] 
 34. Kelgökmen İlic D. İşletmelerin kurumsal sosyal sorumluluk düzeylerinin belirlenmesine yönelik bir literatür taraması [A literature review for determining social responsibility levels of firms]. Ege Akademik Bakış. 2010;10(1):303-18. [Crossref] 
 35. Sözen Şahne B. Türkiye'de faaliyet gösteren ilaç firmalarının yöneticilerinin liderlik yaklaşımları [Doktora tezi]. Ankara: Ankara Üniversitesi; 2014. [Erişim tarihi: 02 Ocak 2021]. Erişim linki: [Link] 
 36. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü. İlaç ve Eczacılık Ürünleri Sektörü Sektör Raporları. Ankara: Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Kimya Ürünleri ve Özel İhracat Daire Başkanlığı; 2020. [Link] 
 37. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu. 2018-2022 Stratejik Planı. [Link] 
 38. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı. 9. Kalkınma Planı 2007-2013, İlaç Sanayii Özel İhtisas Komisyonu Raporu. Ankara: Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı; 2007. Yayın No: DPT: 2747 ÖİK: 694. [Link] 
 39. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu [İnternet]. [Erişim tarihi: 31 Aralık 2020]. Kurumumuzdan izinli yurtiçi tesisler. Erişim linki: [Link] 
 40. İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS). Türkiye ilaç sektörü 2020 [İnternet]. 2021. [Erişim tarihi: 10 Mart 2023]. Erişim linki: [Link] 
 41. Azak Sungur S. Türkiye'de faaliyet gösteren ilaç firmalarının kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin değerlendirilmesi [Doktora tezi]. Ankara: Hacettepe Üniversitesi; 2021. [Erişim tarihi: 01 Ağustos 2022]. Erişim linki: [Link] 
 42. Min M, Lebeault FD, Esposito M. Should pharmaceutical companies engage in corporate social responsibility? Journal of Management Development. 2017;36(1):58-70. [Crossref] 
 43. West T. Corporate social responsibility within the pharmaceutical industry [PhD thesis]. Saskatchewan Canada: University of Saskatchewan; 2012. [Cited: December 10, 2020]. Available from: [Link] 
 44. Hirsch ML. Side effects of corporate greed: pharmaceutical companies need a dose of corporate social responsibility. The Minnesota Journal of Law, Science & Technology. 2008;9(2):607-36. [Link] 
 45. Volodina A, Sax S, Anderson S. Corporate social responsibility in countries with mature and emerging pharmaceutical sectors. Pharm Pract (Granada). 2009;7(4):228-37. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 46. Oger C. Corporate social responsibility in the pharmaceutical industry: between trend and necessity [MAB thesis]. Toronto Canada: Ryerson University; 2009. [Cited: December 10, 2020]. Available from: [Link] 
 47. Ullman A. Data in search of a theory: a critical examination of the relationships among social performance, social disclosure, and economic performance of US firms. Academy of Management Review. 1985;10(3):540-57. [Crossref] 
 48. Graves S, Waddock S. Institutional owners and corporate social performance. Academy of Management Journal. 1994;37(4):1035-46. [Link] 
 49. West T, Dobson RT. Corporate social responsibility in the pharmaceutical industry: a qualitative study. Canadian Pharmacists Journal. 2011;144(5):213-5. [Crossref] 
 50. Bozaykut Bük T, Akboğa S. Kurumsal sosyal sorumluluk çerçevesinde işletme-sivil toplum kuruluşları iş birliklerinin dinamikleri: Türkiye örneği [The dynamics of business-civil society organization collaborations in the framework of corporate social responsibility: the case of Turkey]. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi. 2020;75(3):813-37. [Crossref] 
 51. Lee H, Kim SY, Kim G, Kang HY. Public preferences for corporate social responsibility activities in the pharmaceutical industry: empirical evidence from Korea. PLoS ONE. 2019;14(8):1-17. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 52. Süzen E, Akın I. KSS oluşumu ve teorik alt yapısı, işletmelerin sosyal sorumluluk alanları. Yurttadur M, editör. Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Katkıları. 1. Baskı. İstanbul: Türkiye Alim Kitapları; 2016. p.11-23, 38-9.
 53. Akkoyunlu GŞ, Kalyoncuoğlu S. İşletmelerin kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarının marka algısı üzerine etkisinin değerlendirilmesi [An evaluation of the effect of corporate social responsibility activities on brand perception]. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2014;7(3):125-44. [Link] 
 54. Karabekiroğlu A. Kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları yapılan kurumlarda çalışan memnuniyeti ve çalışan bağlılığı [Yüksek lisans tezi]. İstanbul: Bahçeşehir Üniversitesi; 2016. [Erişim tarihi: 12 Mart 2023]. Erişim linki: [Link] 
 55. Balı S, Cinel MO. Bir rekabet aracı olarak kurumsal sosyal sorumluluk [Corporate social responsibility as a competition instrument]. ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi. 2011;2(4):45-60. [Link] 
 56. Aktan CC, Börü D. Kurumsal sosyal sorumluluk. Aktan CC, editör. Kurumsal Sosyal Sorumluluk: İşletmeler ve Sosyal Sorumluluk. 1. Baskı. İzmir: İGİAD Yayınları; 2007. p.7-25. [Link] 
 57. Argüden Y. Kurumsal sosyal sorumluluk. Kurumsal Sosyal Sorumluluk. 1. Baskı. İstanbul: ARGE Danışmanlık Yayınları; 2002. p.7-14.
 58. Akgül U. Kurumsal sosyal sorumluluk kavramına sosyal antropolojik bir yaklaşım [A social anthropological approach to the concept of "corporate social responsibility"]. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Antropoloji Dergisi. 2010;24:95-114. [Crossref] 
 59. Süzen E. Kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarının kurumlara olan katkıları üzerine bir uygulama [Contribution to the organization of the corporate social responsibility practices: the case study of PTT]. International Journal of Academic Value Studies. 2017;3(15):261-9. [Crossref] 
 60. Smith AD. Corporate social responsibility practices in the pharmaceutical industry. Business Strategy Series. 2008;9(6):306-15. [Crossref] 
 61. Aslan D. Yaşlılık ve sosyal sorumluluk çalışmaları. Sosyal Sorumluluk Kavramı ve Uygulamaları. 1. Baskı. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları; 2020. p.73-9.
 62. Droppert H, Bennett S. Corporate social responsibility in global health: an exploratory study of multinational pharmaceutical firms. Globalization and Health. 2015;11(15):1-8. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 63. Research-based pharmaceutical companies are contributing to emergency aid efforts for Nepal, International Federation of Pharmaceutical Manufacturers & Association-IFPMA [Internet] [Erişim tarihi 10 Mart 2023]. Erişim linki: [Link] 
 64. Koparan E. Kültür ve kurumsal sosyal sorumluluk. Hoştut S, Van Het Hof SD, editörler. Kurumsal Sosyal Sorumlulukta Güncel Yönelim ve Yaklaşımlar. 1. Baskı. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti.; 2016. p.193-213.
 65. Aktan CC, Vural İY. Kurumsal sosyal sorumluluk: uluslararası ve hükümet-dışı organizasyonlar tarafından sürdürülen başlıca girişimler [Corporate social responsibility: major sustained initiatives by international and non-governmental organizations]. Çimento İşveren Dergisi. 2007;21(3):4-21. [Link] 
 66. European Commission. Commission of the European Communities, implementing the partnership for growth and jobs: making Europe a pole of excellence on corporate social responsibility. Brusells. 2006:1-13. [Link] 
 67. The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). 2011 Update of the OECD Guidelines for Multinational Enterprises. OECD Publishing; 2011. Cited: December 27, 2020. Available from: [Link] 
 68. Özturan P. CIVICUS Uluslararası Sivil Toplum Endeksi Projesi (STEP) II Türkiye Yan Raporları, Kurumsal sosyal sorumluluk vaka analizi çalışması: Türkiye'deki 5 şirket ve 5 STK'nın incelemesi. Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV). [Link] 

.: Up To DateLoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 2
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com