Turkiye Klinikleri Journal of Medical Ethics-Law and History

.: RESEARCH
Kronik Hastalara Bakım Veren Hemşirelerin Etik Duyarlılığı: Kesitsel Araştırma
Ethical Sensitivity of Nurses Caring for Chronic Patients: Cross-Sectional Research
Emine KIR BİÇERa, Rana CAN ÖZDEMİRb, Yasemin ÖZER GÜÇLÜELc
aHatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Hatay, Türkiye
bAkdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik ABD, Antalya, Türkiye
cHaliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul, Türkiye
Turkiye Klinikleri J Med Ethics. 2023;31(3):231-8
doi: 10.5336/mdethic.2023-97649
Article Language: TR
Full Text
ÖZET
Toplumun giderek yaşlanması ile sürekli bakım gerektiren kronik hastalıkların sıklığı da giderek artmaktadır. Sağlık sistemi içinde önemli rolü bulunan hemşirelerin; kronik hastalığı olan bireylerde kaliteli bir bakım sunabilmesi için gerekli bilgi ve becerinin yanında meslek etiğine uygun hizmet sunması da gerekmektedir. Kronik hastalıkların bakım ve tedavisi sürekli etik dikkati gerektirmektedir. Etik duyarlılık, etik hemşirelik uygulamaları için de bir ön koşuldur. Bu araştırmanın amacı, kronik hastalara bakım veren hemşirelerin etik duyarlılık düzeylerinin belirlenmesidir. Araştırma İstanbul ilinde bir üniversite hastanesinde iç hastalıkları ana bilim dalında 77 hemşire ile gerçekleştirildi. Verilerin toplanmasında yapılandırılmış soru formu, Byrd'ın Hemşirelere Yönelik Etik Duyarlılık Testi kullanıldı. Araştırmaya katılan hemşirelerin %94,8'i kadın, %63,6'sı evli, %46,8'i lisansüstü, %44,2'si lisans mezunu ve %59,7'si 10 yıl ve üzerinde çalışma deneyimine sahipti. Byrd'ın Hemşirelere Yönelik Etik Duyarlılık Testi'ne göre etik duyarlılık derecelerinin %62,3 orta ve %37,3 yüksek olduğu ve düşük puan alan hemşirenin olmadığı görüldü. Puan ortalamaları karşılaştırıldığında lisansüstü eğitimi olanların olmayanlara göre puan ortalamalarının daha yüksek olduğu saptandı. Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda dahili kliniklerde çalışan hemşirelerin etik duyarlılığını artıran ve geliştiren programların planlanması ve uygulanması için politikalar geliştirmelidir. Mezuniyet sonrası etik ile ilgili eğitimlerin artırılması ve etik duyarlılık becerisinin kazanılabilmesi için eğitimlerin teorik ve uygulamaya yönelik olması önerilmektedir. Bununla birlikte hemşirelerin etik duyarlılıklarını etkileyen farklı değişkenleri belirlemek amacıyla, daha geniş gruplarda çalışmalar yapılmasının önemli olduğu düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Etik duyarlılık; kronik hastalık; hemşirelikte etik duyarlılık
ABSTRACT
With the aging of the society, the frequency of chronic diseases that require continuous care is also increasing. Nurses who have an important role in the health system; in order to provide quality care to individuals with chronic diseases, besides the necessary knowledge and skills, it is also necessary to provide services in accordance with professional ethics. The care and treatment of chronic diseases require continuous ethical attention. Ethical sensitivity is also a prerequisite for ethical nursing practices. This study aims to determine the ethical sensitivity levels of nurses caring for chronic patients. The research was carried out with 77 nurses in a university hospital, department of internal medicine in İstanbul. A structured questionnaire and Byrd's Ethical Sensitivity Test for Nurses were used to collect data. 94.8% of the nurses participating in the research were women, 63.6% were married, 46.8% were postgraduates, 44.2% were undergraduates, and 59.7% had working experience of 10 years or more. According to the Byrd's Ethical Sensitivity Test for Nurses, it was seen that the ethical sensitivity levels of the nurses were 62.3% medium and 37.3% high, and there was no nurse with a low score. When the mean scores were compared, it was found that the mean score of those who had postgraduate education was higher than those who did not. In line with the findings obtained from the research, nurses working in internal clinics should develop policies for the planning and implementation of programs that increase ethical sensitivity and improve ethical sensitivity. It is suggested that the trainings should be theoretical and practical in order to increase the post-graduation ethics training and to gain ethical sensitivity skills. However, it is thought that it is important to conduct studies with larger groups in order to determine the different variables that affect the ethical sensitivities of nurses.

Keywords: Ethical sensitivity; chronic illness; ethical sensitivity in nursing
REFERENCES:
 1. Türkiye İstatistik Kurumu [İnternet]. [Erişim tarihi: 17 Mart 2023]. İstatistiklerle Yaşlılar. Erişim linki: [Link] 
 2. World Health Organization [Internet]. [Cited: June 23, 2023]. Ageing and health. Available from: [Link] 
 3. Öztürk ÜS. Yaşlı hastaya bakım veren hemşirelerin yaşlıya yönelik tutumları ve etik duyarlılıkları [Yüksek lisans tezi]. Samsun: Ondokuz Mayıs Üniversitesi; 2020. Erişim tarihi: 20.01.2023 [Link] 
 4. Akalın E, Durusu Tanrıöver M, Sayran F. Sürdürülebilir Sağlık Sistemi İçin Kronik Hastalık Yönetiminde Elektronik Sağlık Kayıtlarının Rolü. İstanbul: TÜSİAD; 2012. [Link] 
 5. Walker T. The problem. Ethics and Chronic Illness. 1st ed. New York: Routledge; 2019. p.1-34. [Crossref] 
 6. Özcanarslan F. Kronik hastalıkların önemi ve korunma. Ovayolu N, Ovayolu Ö, editörler. Temel İç Hastalıkları Hemşireliği ve Farklı Boyutları ile Kronik Hastalıklar. 2. Baskı. Adana: Çukurova Nobel Tıp Kitabevi; 2017. p.589-96.
 7. Taş F. Kronik hastalıklarda etik ve yasal sorumlulukları. Ovayolu N, Ovayolu Ö, editör. Temel İç Hastalıkları Hemşireliği ve Farklı Boyutları ile Kronik Hastalıklar. 2. Baskı. Adana: Çukurova Nobel Tıp Kitabevi; 2017. p.1-8.
 8. Çınar ND, Kuğuoğlu S, Karadakovan A. Kritik düşünme ve etik karar verme. Karadakovan A, Aslan FE, editörler. Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım. 4. Baskı. Ankara: Akademisyen Kitabevi; 2017. p.33-43.
 9. Dalcalı BK, Şendir M. Hemşirelerin kişisel değerleri ile etik duyarlılıkları arasındaki ilişkinin belirlenmesi [Determining the relationship between nurses personal values and their ethical sensitivity]. Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi. 2016;24(1):1-9. [Link] 
 10. Koirala B, Davidson PM, Rushton CH. Ethics in nursing: progress on national nursing ethics summit. Nurs Outlook. 2022;70(1):154-65. [Crossref]  [PubMed] 
 11. Aydoğan A, Ceyhan Ö. Acilde çalışan sağlık personelinin etik duyarlılıkları [Moral sensitivity of health care providers in emergency departments]. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2019;10(2):182-9. [Link] 
 12. Kahriman İ, Yeşilçiçek Çalık K. Klinik hemşirelerin etik duyarlılığı [Ethical sensitivity of clinical nurses]. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2017;6(3):111-21. [Link] 
 13. Dikmen Y. Yoğun bakım hemşirelerinde etik duyarlılığın incelenmesi [An observation on the moral sensibility of intensive care nurses]. Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi. 2013;2(1):1-7. [Link] 
 14. Seo H, Kim K. Factors influencing public health nurses' ethical sensitivity during the pandemic. Nurs Ethics. 2022;29(4):858-71. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 15. Başak T, Uzun Ş, Arslan F. Yoğun bakım hemşirelerinin etik duyarlılıklarının incelenmesi [Investigation of the moral sensibility of intensive care nurses]. Gülhane Tıp Dergisi. 2010;52(2):76-81. [Link] 
 16. Tazegün A, Çelebioğlu A. Çocuk hemşirelerinin etik duyarlılık düzeyleri ve etkileyen faktörler [Ethical sensitivity levels of pediatric nurses and effective factors]. İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Dergisi. 2016;6(2):97-102. [Link] 
 17. Yılmaz D, Düzgün F, Yılmaz DU, Korhan EA, Dikmen Y. Dâhili kliniklerde görev yapan hemşirelerin etik duyarlılıklarının ve etkileyen faktörlerin incelenmesi: üniversite hastanesi örneği [Examination of ethical sensitivity and related factors of nurses in internal clinics: an example of university hospital]. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi. 2018;11(2):157-63. [Link] 
 18. Daşbilek F, Avşar G. Hemşirelerin kişisel değerleri ile etik duyarlılıklarının bazı değişkenler açısından incelenmesi [Investigation of some variables ethics awareness and personal values of nurses]. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2019;2(2):45-53. [Link] 
 19. Şahiner P, Er RA, Babadağlı B, Ersoy N. Ethical sensitivity of midwifes working in the delivery room: a cross-sectional study. Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi Dergisi. 2023;31(1):26-33. [Crossref] 
 20. Orgun F. Byrd'in Hemşirelere yönelik etik duyarlılık testinin geçerlik ve güvenirliliğinin incelenmesi [Doktora tezi]. İzmir: Ege Üniversitesi; 2008. Erişim tarihi: 10.12.2021. Erişim linki: [Link] 
 21. Carmona González Y, Montalvo Prieto A. Nurses' moral sensitivity regarding the terminally ill. Invest Educ Enferm. 2019;37(3):e07. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 22. Kim YS, Park JW, You MA, Seo YS, Han SS. Sensitivity to ethical issues confronted by Korean hospital staff nurses. Nurs Ethics. 2005;12(6):595-605. [Crossref]  [PubMed] 
 23. Zeynali S, Shafiei E, Mozafari M. Investigating the relationship between nurses' attitude and ethical sensitivity ability towards the elderly - a case study. J Health Rep Technol. 2023;9(1):e133140. [Crossref] 
 24. Sadrollahi A, Khalili Z. A survey of professional moral sensitivity and associated factors among the nurses in west Golestan province of Iran. Iran J Med Ethics Hist Med. 2015;8(3):50-61. [Link] 
 25. Zuzelo PR. Exploring the moral distress of registered nurses. Nurs Ethics. 2007;14(3):344-59. [Crossref]  [PubMed] 
 26. Filipova AA. Licensed nurses' perceptions of ethical climates in skilled nursing facilities. Nurs Ethics. 2009;16(5):574-88. [Crossref]  [PubMed] 
 27. Aksu T, Akyol A. İzmir'deki hemşirelerin etik duyarlılıklarının incelenmesi [Investigation of the moral sensibility of nurses in İzmir]. Turkiye Klinikleri. 2011;19(1):16-24. [Link] 
 28. Korhan EA, Yıldırım D, Kırşan M. Hemşirelik tezlerinin incelenmesi: bir sistematik derleme [Examination of nursing thesis within the context of nursing ethics: a systematic review]. Türkiye Klinikleri. 2018;26(3):117-31. [Crossref] 
 29. Goldman A, Tabak N. Perception of ethical climate and its relationship to nurses' demographic characteristics and job satisfaction. Nurs Ethics. 2010;17(2):233-46. [Crossref]  [PubMed] 
 30. Ertuğ N, Aktaş D, Faydali S, Yalçın O. Ethical sensitivity and related factors of nurses working in the hospital setting. Acta Bioethica. 2014;20(2):265-70. [Crossref] 
 31. Gölcük A. Yönetici hemşirelerin etik davranışlarının ve geriatri hastalarına yönelik tutumlarının incelenmesi: İstanbul ilinde bir sağlık grubunda uygulama [Yüksek lisans tezi]. İstanbul: İstanbul Medipol Üniversitesi; 2018. Erişim tarihi: 10.01. 2023. Erişim linki: [Link] 
 32. Duru-Aşiret G, Türten Kaymaz T, Canbolat Ö, Kapucu S. Hemşirelerin yaşlıya ilişkin tutumları [Attitudes of nurses towards older people]. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi. 2015;17(1):10-2. [Link] 
 33. Azizi A, Sepahvani MA, Mohamadi J. The effect of nursing ethics education on the moral judgment of nurses. J Nurs Educ. 2016;4(4):1-8. [Link] 

.: Up To DateLoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 2
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com