Journal of Literature Pharmacy Sciences

İlaç Endüstrisinde Marka, Patent ve Dijitalleşme Üçgeni: Geleneksel Derleme
Trademark, Patent and Digitalization Triangle in Pharmaceutical Industry: A Traditional Review
Sevil OĞUZa , Leyla YUMRUKAYAb , Bilge SÖZEN ŞAHNEb , Selen YEĞENOĞLUb , Terken BAYDARa,c
aHacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Ekonomisi ve Farmakoekonomi Programı, Ankara, Türkiye
bHacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Eczacılık İşletmeciliği ABD, Ankara, Türkiye
cHacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Toksikoloji ABD, Ankara, Türkiye
J Lit Pharm Sci. 2023;12(2):101-6
doi: 10.5336/pharmsci.2022-94860
Article Language: TR
Full Text
ÖZET
Yapısı itibarıyla yenilikçiliğin ve araştırma geliştirme faaliyetlerinin ön plandaki rekabet unsuru olduğu ilaç endüstrisinde marka ve patent süreçleri kritik önem taşımaktadır. Sınai haklar, telif hakları, sınai mülkiyet gibi adlandırmalarla da anılan fikri mülkiyet hakları, marka ve patent kavramları ile birlikte sıklıkla kullanılmaktadır. Günümüzde çeşitli kanun ve yönetmeliklerle yürütülen marka ve patent süreçleri, ülkemizde temel olarak ''Sınai Mülkiyet Kanunu'' ile düzenlenmektedir. Ancak, yurdumuzda ilaçlar açısından marka ve patent süreçleri, sadece bu kanun çerçevesinde değil, ek kanun ve yönetmeliklerle de düzenlenmektedir. Öte yandan, bir ekran aracılığıyla bilgi akışının elektronik olarak gösterilebilmesini sağlayan dijitalleşme, diğer birçok endüstri alanında olduğu gibi sağlık sektöründe de birçok farklılaşmaya yol açmıştır. Bu değişim ve dönüşüm süreci, sağlık alanının bir bileşeni olan ilaç endüstrisini önemli ölçüde etkilemiştir. İlaç endüstrisinde dijitalleşme, üç boyutlu baskı teknolojisinin kullanımı, insansız üretim süreçlerinin ortaya çıkması gibi branşlarda kendini göstermektedir. Endüstride teknoloji kullanımının artışı, birçok yenilikle beraber, bu yeniliklere uyum sağlama ve ileri teknolojinin getirebileceği birtakım riskleri de barındırmaktadır. Bu bağlamda, teknolojinin gelişimi ile dijitalleşmenin hızına yetişebilmek ve uyum sağlayabilmek, marka ve patent haklarına yönelik olarak, istenmeyen durumların ortaya çıkmasını önleyebilmek adına, kritik önem arz etmektedir. Bu kapsamda, farmasötik endüstrisinin ihtiyaçlarının saptanabilmesi için bilimsel çalışmaların yürütülmesi yol gösterici olacaktır. Nihayetinde, bu derleme çalışmasında, ilaçta dijitalleşmeye, marka ve patentin etkisi değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Dijitalleşme; patent; ilaç; marka
ABSTRACT
Trademark and patent processes are critical for the pharmaceutical industry since innovation, research and development activities are the most important competitive factors due to the industry's nature. Intellectual property rights, which are also named as industrial rights, copyrights, and industrial property, are frequently used together with the concepts of trademarks and patents. Trademark and patent processes have been regulated by various legislations from the past to present, and currently, these processes are regulated by the ''Industrial Property Law'' in Türkiye. However, for pharmaceuticals, these regulations are not only within the framework of regulation but also there are additional laws and legislations specific to pharmaceuticals in our country. Within this context, digitalization which enables the flow of information to be displayed electronically through a screen has led to many changes in the healthcare sector, as in many other industrial areas. The change and transformation process have a significant impact on the pharmaceutical industry as a component of the healthcare sector. Thus, digitalization in the pharmaceutical industry comes forward with the use of three-dimensional printing technology, and the emergence of unmanned production processes. Increase in the use of technology in the industry, along with many innovations, also includes some risks those can be brought by adapting the innovations and advanced technology. In this context, it is critical to keep up with and adapt the technology and digitalization to prevent risks from trademark and patent rights. And further scientific studies conducted for determining the needs of the pharma industry will be leading the way. As a result, in this review, we aimed to discuss the effects of trademark and patent issues on digitalization in pharmaceutical industry.

Keywords: Digitalization; patent; pharmaceutical; trademark
REFERENCES:
 1. Türk Dil Kurumu [İnternet]. © 2022-TDK [Erişim tarihi: 05 Eylül 2022]. dijital. Erişim linki: [Link] 
 2. Ersöz B, Özmen M. Dijitalleşme ve bilişim teknolojilerinin çalışanlar üzerindeki etkileri [The effects of digitalization and information technologies of employees]. AJIT-e: Bilişim Teknolojileri Online Dergisi. 2020;11(42):170-9. [Crossref] 
 3. Yoo Y, Lyytinen K, Boland R, Berente N, Gaskin J, Schutz D, et al. The next wave of digital innovation: opportunities and challenges report on the research workshop: "digital challenges in innovation research." Working Paper. 2010. [Crossref] 
 4. Watson AR. Impact of the digital age on transforming healthcare. In: Weaver C, Ball M, Kim G, Kiel J, eds. Healthcare Information Management Systems: Cases, Strategies, and Solutions. 4th ed. Cham: Springer International Publishing; 2015. p.219-33. [Crossref] 
 5. Mihailescu M, Mihailescu D, Carlsson S. Understanding healthcare digitalization: a critical realist approach. 38th ICIS 2017 Proceedings; 2017 Dec 10-13; Seoul, Korea. [Link] 
 6. Özyurt Kaptanoğlu R, Kılıçarslan M, Tosun A. Marka ve marka farkındalığı [Brand and brand awareness]. The Journal of Social Science. 2019;3(5):248-66. [Crossref] 
 7. American Marketing Association [Internet]. [Cited: September 07, 2022]. What is Marketing-The Definition of Marketing 2022. Available from: [Link] 
 8. Can E. Marka ve marka yapılandırma [Brand and brand configuration]. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2007;22(1):225-37. [Link] 
 9. Durmaz Y, Ertürk S. Marka uygulamaları ve önemi [Trademark application and significance]. International Journal of Academic Value Studies. 2016;2(1):82-93. [Crossref] 
 10. Türk Dil Kurumu [İnternet]. © 2022-TDK [Erişim tarihi: 16 Ekim 2022]. Patent. Erişim linki: [Link] 
 11. Gupta H, Kumar S, Roy SK, Gaud RS. Patent protection strategies. J Pharm Bioallied Sci. 2010;2(1):2-7. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 12. Karaahmet E. Bilgi kaynağı olarak patentler, markalar ve Türk Patent Enstitüsü [Patents and trademarks as information sources and the Turkish Patent Institute]. Türk Kütüphaneciliği. 1995;9(4):386-97. [Link] 
 13. Resmî Gazete (10.1.2017/29944), 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu; 2017. Erişim tarihi: 10.10.2022 Erişim linki: [Link] 
 14. Akay T. Osmanlı Devleti'nde marka hukukunun gelişimi [The development of trade law in the Ottoman State]. Türkiye Barolar Birliği Dergisi. 2016;126:364-92. [Link] 
 15. Karaca EC. Hukuki açıdan marka ve marka hakkı [Legal brand and trademark right]. The Journal of Europe - Middle East Social Science Studies. 2015;1(1):39-48. [Crossref] 
 16. Bülbül Y, Özbay RD. Sanayi Devrimi'nin tartışmalı bir kurumu olarak patent ve Osmanlı'da İhtira Beratı Kanunu [Patent as an controversial application of the industrial revolution, and Ottoman İhtira Berati Law]. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2010;28:37-55. [Link] 
 17. Türk Dil Kurumu [İnternet]. © 2022-TDK [Erişim tarihi: 10 Ekim 2022]. berat. Erişim linki: [Link] 
 18. Türk Dil Kurumu [İnternet]. © 2022-TDK [Erişim tarihi: 11 Ekim 2022]. ihtira. Erişim linki: [Link] 
 19. Türk Dil Kurumu [İnternet]. © 2022-TDK [Erişim tarihi: 11 Ekim 2022]. ihtira beratı. Erişim linki: [Link] 
 20. Resmî Gazete (24.6.1994/21965, Karar No: KHK/544) Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname; 1994. Erişim tarihi: 18.10.2022 Erişim linki: [Link] 
 21. Danzon PM. The pharmaceutical industry. The Encyclopedia of Law and Economics. 1999;1:1055-91. [Link] 
 22. Özcan Büyüktanır BG. Türk hukukunda ilaç patentine genel bakış [An overview of the drug patents in the Turkish law]. Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi. 2012;2(2):76-88. [Link] 
 23. World Trade Organization. Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights. 2005. p.350-1. Erişim tarihi: 18.10.2022 Erişim linki: [Link] 
 24. Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği. Türk Fikri Mülkiyet Hukukunda Güncel Gelişmeler. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası Yayınları; 2012. p.53-5. [Link] 
 25. Resmî Gazete (27.4.2017, Sayı: 30048) Beşeri Tıbbi Ürünlerin Ambalaj Bilgileri Kullanma Talimatı ve Takibi Yönetmeliği; 2017. Erişim tarihi: 18.10.2022 Erişim linki: [Link] 
 26. Resmî Gazete (11.12.2021, Sayı: 31686) sayılı Beşerî Tıbbi Ürün Ruhsatlandırma Yönetmeliği; 2021. Erişim tarihi: 19.10.2022 Erişim linki: [Link] 
 27. Resmî Gazete (26.5.1928/898), 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu; 1928. Erişim tarihi: 19.10.2022 Erişim linki: [Link] 
 28. Akyürek Demiriz E. İlaç Sektöründe Markalaşma, Mülkiyet Dışı İlaç İsimleri'nde (INN) tanımlayıcılık, iltibas ve sektörel algı çalışması [Uzmanlık tezi]. Ankara: Türk Patent Enstitüsü; 2015. Erişim tarihi: 19.10.2022 Erişim linki: [Link] 
 29. Yetişkin BZ. İlaç markalarının karıştırılma ihtimali [Yüksek lisans tezi]. Ankara: Hacettepe Üniversitesi; 2022. Erişim tarihi: 15.10.2022 [Link] 
 30. Bak B. İlaçta zorunlu patent lisansı [Compulsory patent licensing for pharmaceuticals]. Ankara Barosu Dergisi. 2011;3:106-26. [Link] 
 31. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı 2015-2018. 2015. [Link] 
 32. Hole G, Hole AS, McFalone-Shaw I. Digitalization in pharmaceutical industry: what to focus on under the digital implementation process? International Journal of Pharmaceutics. 2021;3:100095. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 33. Reinhardt IC, Oliveira J, Ring D. Industry 4.0 and the future of the pharmaceutical industry. Pharmaceutical Engineering The Official Magazine of ISPE. 2021;41(2):1-11. [Link] 
 34. Damiati SA. Digital pharmaceutical sciences. AAPS PharmSciTech. 2020;21(6):206. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 35. Hemanth Kumar S, Talasila D, Gowrav MP, Gangadharappa H. Adaptations of pharma 4.0 from industry 4.0. Drug Invention Today. 2020;14:405-13. [Link] 
 36. Bozkurt Yüksel AB. Ticari sırların dijital ortamda korunması [Protecting trade secrets in digital media]. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi. 2018;33:143192. [Link] 
 37. Medin B. Dijitalleşen dünyada fikri haklar sorunu [The problem of intellectual property rights in the digitalized world]. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2017;7(2):51-68. [Link] 
 38. Ersöz Seçer H, Şar S. İlaçta patent ve sağlığa erişim hakkı [Pharmaceutical patents and right to health]. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi. 2019;43(3):274-84. [Crossref] 
 39. Schuhmacher A, Gatto A, Hinder M, Kuss M, Gassmann O. The upside of being a digital pharma player. Drug Discov Today. 2020;25(9):1569-74. [Crossref]  [PubMed] 

.: Up To DateLoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 2
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com