Turkiye Klinikleri Journal of Nursing Sciences

.: ORIGINAL RESEARCH
Hemşirelikte İnsan Onuru Algılama ve Anlama Ölçeği Geliştirme
Development of Scale Human Dignity Perception and Understanding in Nursing
Duygu YILDIRIMa, Esra AKIN PALANDÖKENa
aİzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Esasları ABD, İzmir, TÜRKİYE
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci. 2021;13(3):616-28
doi: 10.5336/nurses.2020-79913
Article Language: TR
ÖZET
Amaç: Bu araştırmanın amacı, hemşirelikte insan onuru kavramını algılama ve anlamanın belirlenmesi için 'Hemşirelikte İnsan Onuru Algılama ve Anlama Ölçeği'nin geliştirilmesidir. Gereç ve Yöntemler: Araştırma metodolojik tipte bir araştırmadır. Araştırmanın evrenini, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Hemşirelik Bölümü'nde ve Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi'nde öğrenim gören öğrenciler (S=2.162) oluşturmuştur. Evrenin tümü araştırmaya dâhil edilip, örneklem seçimine gidilmemiş ve araştırma ölçek madde sayısının 10 katı olan 520 öğrenci ile tamamlanmıştır. Araştırma verilerinin toplanmasında, 'Öğrenci Tanıtım Formu' ve araştırmacılar tarafından geliştirilen 'Hemşirelikte İnsan Onuru Algılama ve Anlama Ölçeği' kullanılmıştır. Hemşirelikte İnsan Onuru Algılama ve Anlama Ölçeği, araştırmacılar tarafından 'Algılama', 'Bakım' ve 'Anlama' 3 alt boyutu olmak üzere literatürde yer alan, hemşirelikte insan onuru ile ilgili pek çok araştırma incelenerek ve uzman görüşleri alınarak geliştirilmiştir. İlk geliştirildiğinde 76 maddeden oluşan taslak, ölçek uzman görüşleri ve geçerlik analizleri sonucunda önce 52 maddelik şeklini almış sonrasında yapılan geçerlik güvenirlik analizleri neticesinde 43 maddeden oluşmuştur. Bu bağlamda, ölçeğin geliştirilmesinde geçerlik ve güvenirlik testleri kullanılmıştır. Bulgular: Ölçeğin Cronbach alfa değeri 0,91 olarak belirlenirken; 'Anlama' alt boyutunun 0,86; 'Bakım' alt boyutunun 0,82; 'Algılama' alt boyutu ise 0,76 olduğu saptanmıştır. Sonuç: Bu araştırma sonucunda, Hemşirelikte İnsan Onuru Algılama ve Anlama Ölçeği'nin geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik; insan onuru; algılama; anlama; ölçek geliştirme
ABSTRACT
Objective: The aim of this study is to develop the development of Human Dignity Perception and Understanding Scale in order to perception and understand the concept of human dignity in nursing. Material and Methods: The research is a methodological type of research. The population of the study consisted of students (N=2,162) who were studying in the nursing department Ege University and İzmir Katip Çelebi University. All of the population was included in the study and sample selection was not made and the research scale was completed with 520 students who were 10 times the number of items. In order to collect research data, 'Student Description Form' and 'Scale of Human Dignity Perception and Understanding in Nursing' developed by the researchers were used. Scale of Human Dignity Perception and Understanding in Nursing has been developed in three sub-dimensions that 'Perception' and 'Care' and 'Understanding' by was examined many research related to the human dignity in nursing in the literature and taking expert opinions. Scale of Human Dignity Perception and Understanding in Nursing consisting of 76 items was developed. When it was first developed, the draft scale, consisting of 76 items, had 52 items as a result of expert opinions and validity analyzes, and then the reliability reliability analysis result 43 items. Results: While the Cronbach alpha value of the scale was determined as 0.91; the 'understanding' sub-dimension Cronbach alpha value was found to be 0.86; 0.82 for the 'Care' sub-dimension; 0.76 for the 'perception' sub-dimension. Conclusion: According to these data, it was determined that Scale of Human Dignity Perception and Understanding in Nursing is a valid and reliable scale.

Keywords: Nursing; human dignity; perception; understanding; development of scale
REFERENCES:
 1. Can Ş, Acaroğlu R. Hemşirelerin mesleki değerlerinin bireyselleştirilmiş bakım algıları ile ilişkisi. [Relation of professional values of the nurses with their individualized care]. Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi. 2015;23(1):32-40. [Crossref] 
 2. Göriş S, Kılıç Z, Ceyhan Ö, Şentürk A. Hemşirelerin profesyonel değerleri ve etkileyen faktörler. [Nurses' professional values and affecting factors]. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi. 2014;5(3):137-42. [Crossref] 
 3. Karadağlı F. Hemşirelik öğrencilerinin profesyonel değer algıları ve etkileyen faktörler. [Students' professional value perception and affecting factors]. Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2016;9(2):81-91. [Link] 
 4. Dinç L. Bakım kavramı ve ahlaki boyutu. [The concept of caring and ıts' moral component]. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi. 2010:74-82. [Link] 
 5. Finfgeld-Connett D. Meta-synthesis of caring in nursing. J Clin Nurs. 2008;17(2):196-204. [Crossref]  [PubMed] 
 6. Sherwood GD. Meta-synthesis of qualitative analyses of caring: defining a therapeutic model of nursing. Adv Pract Nurs Q. 1997;3(1):32-42. [PubMed] 
 7. Smith MC, Parker ME. (Eds.). Nursing theories & nursing practice; Fourth edition; An Introduction to Nursing Theory. 2015:11-3. [Link] 
 8. Rassin MR. Values grading among nursing students differences between the ethnic groups. Nursing Education Today. 2010;30(5): 458-63. [Crossref]  [PubMed] 
 9. Weis D, Matheus R, Schank MJ. Health care delivery in faith communities: the parish nurse model. Public Health Nurs. 1997;14(6):368-72. [Crossref]  [PubMed] 
 10. Gören Z. Avrupa Birliği temel haklar şartının ana ilkesi: dokunulmaz insan onuru. [The basic principle of the charter on European union fundamental rights: inviolable human dignity]. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2007;6(12):22-5. [Link] 
 11. Türk Dil Kurumu. [İnternet]. © 2019-TDK [Erişim tarihi: 20.082020]. Büyük Türkçe Sözlük. Erişim linki: [Link] 
 12. Condon BB, Hegge M. Human dignity: a cornerstone of doctoral education in nursing. Nurs Sci Q. 2011;24(3):209-14. [Crossref]  [PubMed] 
 13. Stievano A, Marinis MG, Russo MT, Rocco G, Alvaro R. Professional dignity in nursing in clinical and community workplaces. Nurs Ethics. 2012;19(3):341-56. [Crossref]  [PubMed] 
 14. Aksayan S, Gözüm S. [Intercultural Scale Adaptation Stages, Language and Culture Adaptation: Updated Guideline]. Hemşirelik Araştırma Dergisi. 2002;4(1):9-13.
 15. DeVelli RF. Scale development: theory and applications. 2nd ed. Newbury Park: Sage Publications; 2003. e-Book. 88-90. [Link] 
 16. Aydın Er R, İncedere A, Öztürk S. Respectful care of human dignity: how is it perceived by patients and nurses? J Med Ethics. 2018;44(10):675-80. [Crossref]  [PubMed] 
 17. Nåden D, Eriksson K. Understanding the importance of values and moral attitudes in nursing care in preserving human dignity. Nurs Sci Q. 2004;17(1):86-91. [Crossref]  [PubMed] 
 18. Walsh K, Kowanko I. Nurses' and patients' perceptions of dignity. Int J Nurs Pract. 2002;8(3):143-51. [Crossref]  [PubMed] 
 19. Karadaş A. Yıldırım A. Yönetici hemşirelerde algılanan güç kaynağı: bir ölçek geliştirme çalışması. [Nurse managers' perceived sources of power: a scale development study]. Sağlık ve Yönetimi Hemşirelik Dergisi. 2019;1(6):1-10. [Link] 
 20. Sevim O. Akademik etik değerler ölçeğinin geliştirilmesi: güvenirlik ve geçerlilik çalışması. [Developing the academic ethics values scale: The reliability and validity study]. Turkish Studies-international periodical for the languages, literature and history of Turkish or Turkic. 2014;9(6):943-57. [Crossref] 
 21. Ozturk H, Bahçecik N, Ozçelik KS. The development of the patient privacy scale in nursing. Nurs Ethics. 2014;21(7):812-28. [Crossref]  [PubMed] 
 22. Türkmen E, Altuntaş S, Baykal Ü, & Seren Ş. Hasta Güvenliği Kültürü Ölçeği'nin geliştirilmesi. [Development of Patient Safety Culture Scale]. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2011;14(4):38-46. [Link] 
 23. Jeong J. Analysis of The factors and the roles of HRD in organizational learning styles as ıdentified by key ınformants at selected corporations in The Republic of Korea. Doctor of Philosophy, Amerika: Texas A&M University; 2004;62. [Link] 
 24. Önler E, Varol GS. Hemşirelikte Meslek Seçimi Ölçeğinin güvenilirlik ve geçerliliği. [Validity and reliability of the Turkish version of the HMSÖ]. DEUHYO ED. 2010;3(2):78-85. [Link] 
 25. Ulusoy H, Güler G, Yıldırım G, Demir E. Reliability and validity of the Salford-Scott Nursing Values Questionnaire in Turkish. Nurs Ethics. 2018;25(1):80-91. [Crossref]  [PubMed] 
 26. Aksoy B, Gürdoğan Paslı E. [Occupational risk perception: A scale development study]. Journal of Nursing Education and Practice. 2018;9(4):98. [Crossref] 
 27. Erdoğan S, Nahcivan N, Esin MN. Hemşirelikte Araştırma: Süreç, Uygulama ve Kritik. 2. Baskı. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri; 2015. p.193-233. [Link] 
 28. Çalışkan T, Çınar S. Akran desteği: geçerlik güvenirlik çalışması. [Peer cooperation: the study of validity and Reability]. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2012;2(1):1-7. [Link] 
 29. Korhan Akın E, Hakverdioğlu-Yönt G, Bedriye AK, Erdemir F. Hemşirelik tanılarını algılama ölçeğinin Türkçe geçerlik ve güvenirliği. [Analysis of Turkish validity and reliability of perception of nursing diagnosis]. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi. 2013;15(3):13-25. [Link] 
 30. Tezbaşaran A. Likert Tipi Ölçek Hazırlama Kılavuzu. 3. Sürüm e-Kitap. 2008. [Link] 
 31. Köşgeroğlu N, Acat MB, Karatepe Ö. Kemoterapi hastalarında Hemşirelik Bakımı Memnuniyet Ölçeği. [Satisfaction scale of nursing care in chemotherapy patients]. Anadolu Psikiyatri Dergisi. 2005;6(2):75-83. [Link] 
 32. Öncü E, Selvi H, Vayısoğlu SK, Ceyhan H. Hemşirelik öğrencilerinde Beyin Göçüne Yönelik Tutum Ölçeği geliştirilmesi: güvenirlik ve geçerlik çalışması. [Development of an Attitude Scale for Brain Drain among nursing students: a reliability and validity study]. Cukurova Medical Journal. 2018;43(1):207-15. [Crossref] 
 33. Orgun F. Byrd'ın Hemşirelere Yönelik Etik Duyarlılık Testinin geçerlik ve güvenirliğinin incelenmesi. [Doktora Tezi]. İzmir: Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu; 2008. [Link] 
 34. Rekleiti M, Souliotis K, Sarafis P, Kyriazis I, Tsironi M. Measuring the reliability and validity of the Greek edition of the Diabetes Quality of Life Brief Clinical Inventory. Diabetes Res Clin Pract. 2018;140:61-71.. [Crossref]  [PubMed] 
 35. Berens AE, Kumar S, Tofail F, Jensen SKG, Alam M, Haque R, et al. Cumulative psychosocial risk and early child development: validation and use of the Childhood Psychosocial Adversity Scale in global health research. Pediatr Res. 2019;86(6):766-75. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 

LoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 119 - 123
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com