Journal of Literature Pharmacy Sciences

Farmasötik Uygulamalarda Yaygın Kullanılan Nanoyapıların Toksisitesinin Değerlendirilmesi: Geleneksel Derleme
Evaluation of Toxicity of Nanostructures Widely Used in Pharmaceutical Applications: Traditional Review
Ebru Hilal ACARa, Ülkü ÜNDEĞER BUCURGATb
aTürkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Ankara, Türkiye
bHacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Toksikoloji ABD, Ankara, Türkiye
J Lit Pharm Sci. 2023;12(1):43-53
doi: 10.5336/pharmsci.2022-91850
Article Language: TR
Full Text
ÖZET
Nanoteknoloji kavramının hayatımıza girmesiyle nanomalzemeler pek çok farklı sektörde, farklı uygulamalarda kendine yer bulmaya başlamıştır. Boyutlarının nano ölçekte olması bu yapılara aynı malzemenin makro formundan daha farklı ve üstünlüklü özellikler kazandırır. Farmasötik/tıbbi uygulama alanları da nanoyapıların bu özelliğinden faydalanarak konvansiyonel yöntemlerin kısıtlarını aşmayı amaçlamıştır. Bu kapsamda nanoyapılar etkin tedavi, teşhis, görüntüleme gibi amaçlarla kullanılmaya başlanmıştır. Özellikle ilaç taşıyıcı nanosistemlerin umut verici yapılar olduğu belirlenmiştir. Ancak bu yapıları özel kılan değişken ve modifiye edilebilir fizikokimyasal özellikleri aynı zamanda bu yapıların toksik etkisini öngörülemeyen yönde ve oldukça değişken bir ölçekte etkilemektedir. Bu derleme çalışması kapsamında güncel literatür verilerinin değerlendirilmesi ile farmasötik uygulamalarda yaygın kullanılan nanoyapıların belirlenmesi, bu yapılar için rapor edilmiş toksisite verilerinin derlenmesi, belli sınıftaki nanoyapılar için yaygın toksik etkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Ancak kullanılan nanoyapıların çeşitliliği, nanopartikül elde edilme ve karakterizasyon yöntemlerinin standart olmaması, nanopartiküllere özel olarak tanımlanmış ve uluslararası kabul görmüş standart test yöntemlerinin bulunmaması gibi nedenlerle farklı çalışma verilerini ortak bir parametre özelinde değerlendirmek ve ilgili nanoyapılar için belli bir fizikokimyasal özelliğe ya da diğer bir değişkene bağlı olası toksik etkiyi genellemek mümkün olmamıştır. Bununla birlikte; incelenen literatür verileri farmasötik uygulamalarda organik, inorganik ve karbon-temelli çok sayıda farklı nanopartikülün çalışmalara konu olduğunu; toksisite değerlendirmesi yapılan nanopartiküller için toksik etki tespit edilen durumların toksisite belirlenmeyen durumlardan daha fazla olduğunu; nanoyapıların toksisitesini değerlendirmenin ise zor ve kritik olduğunu göstermiştir. Dolayısı ile nanofarmasötiklerin güvenli kullanımı için; uluslararası ve ulusal otoriteler tarafından nanoyapılar özelinde standart elde etme, karakterizasyon ve toksisite test yöntemleri belirlenmelidir. Bu standartlara bağlı kalınarak daha detaylı ve çeşitli çalışmalar yürütülmelidir.

Anahtar Kelimeler: Toksisite; nanoyapılar; nanoteknoloji; nanopartikül; farmasötik müstahzarlar
ABSTRACT
Nowadays nanomaterials have started to find a place for themselves in many different sectors/applications. The nanoscale sizes give these structures different and superior properties than the macro form of the same material. Pharmaceutical/medical application areas also aimed to overcome the limitations of conventional methods by taking advantage of nanostructures. Within this contex, nanostructures have been used for effective treatment, diagnosis and imaging purposes. Especially nano drug delivery systems have been identified as promising structures. However, the variable and modifiable physicochemical properties also affect the toxic effects of them in an unpredictable way, on a highly variable scale. Within the scope of this review study, it was aimed to determine the nanostructures commonly used in pharmaceutical applications, to compile the toxicity data reported for these structures, to determine the common toxic effect for certain classes of nanostructures. However, due to the diversity of nanostructures used, the non-standardization of nanoparticle production-characterization methods, and the lack of internationally accepted standard test methods it was not possible to generalize the possible toxic effects. With this; The reviewed literature data shows that many different organic, inorganic and carbonbased nanoparticles are the subject of studies in pharmaceutical applications; For the nanoparticles for which toxicity evaluation was made, the cases in which toxic effects were detected are more than the cases in which no toxicity was determined; showed that it is difficult and critical to evaluate the toxicity of nanostructures. Therefore; Standardization, characterization and toxicity test methods should be determined by international/national authorities for nanostructures and more detailed, various studies should be carried out by adhering to these standards.

Keywords: Toxicity; nanostructures; nanotechnology; nanoparticles; pharmaceutical preparations
REFERENCES:
 1. Akçan R, Aydogan HC, Yildirim MŞ, Taştekin B, Sağlam N. Nanotoxicity: a challenge for future medicine. Turk J Med Sci. 2020;50(4):1180-96. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 2. Bisso S, Leroux JC. Nanopharmaceuticals: a focus on their clinical translatability. Int J Pharm. 2020;578:119098. [Crossref]  [PubMed] 
 3. Çalış S, Öztürk Atar K, Arslan FB, Eroğlu H, Çapan Y. Nanopharmaceuticals as drug-delivery systems. In: Mohapatra S, Ranjan S, Dasgupta N, Mishra R, Thomas S, eds. Nanocarriers for Drug Delivery. 1st ed. Amsterdam, Netherlands: Elsevier; 2019. p.133-54. [Crossref] 
 4. Erkekoglu P, Kocer-Gumusel B. Toxicity assessment of nanopharmaceuticals. In: Grumezescu AM, ed. Inorganic Frameworks as Smart Nanomedicines. 1st ed. Cambridge, MA: William Andrew; 2018. p.565-603. [Crossref] 
 5. Lu W, Yao J, Zhu X, Qi Y. Nanomedicines: redefining traditional medicine. Biomed Pharmacother. 2021;134:111103. [Crossref]  [PubMed] 
 6. Mühlebach S. Regulatory challenges of nanomedicines and their follow-on versions: a generic or similar approach? Adv Drug Deliv Rev. 2018;131:122-31. [Crossref]  [PubMed] 
 7. Ho JQ, Arabi L, Basu M, Khaled F, Gonzalez Y, Ghegeliu D, et al. Nanotechnology and nanomedicine. In: Mahmoudi M, ed Nanomedicine for Ischemic Cardiomyopathy. 1st ed. London: Academic Press; 2020. p.9-21. [Crossref]  [PMC] 
 8. Damodharan J. Nanomaterials in medicine-An overview. Materials Today: Proceedings. 2021;37:383-5. [Crossref] 
 9. Germain M, Caputo F, Metcalfe S, Tosi G, Spring K, Åslund AKO, et al. Delivering the power of nanomedicine to patients today. J Control Release. 2020;326:164-71. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 10. Peng Y, Chen L, Ye S, Kang Y, Liu J, Zeng S, et al. Research and development of drug delivery systems based on drug transporter and nano-formulation. Asian J Pharm Sci. 2020;15(2):220-36. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 11. Zhang C, Yan L, Wang X, Zhu S, Chen C, Gu Z, et al. Progress, challenges, and future of nanomedicine. Nano Today. 2020;35. [Crossref] 
 12. Wang T, Zhang D, Sun D, Gu J. Current status of in vivo bioanalysis of nano drug delivery systems. J Pharm Anal. 2020;10(3):221-32. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 13. Zırh-Gürsoy A. Nanofarmasötikler ve Uygulamaları. 1. Baskı. İstanbul: Kontrollü Salım Sistemleri Derneği; 2014.
 14. Aguilar ZP. Conclusions. Nanomaterials for Medical Applications. 1st ed. Oxford: Elsevier; 2013. p.409-51. [Crossref] 
 15. Madhyastha H, Madhyastha R, Nakajima Y, Daima HK, Navya PN, Maruyama M. An opinion on nanomedicine and toxico-cellular crosstalk: considerations and caveats. Materials Today: Proceedings. 2019;10:100-5. [Crossref] 
 16. Ojer P, Iglesias T, Azqueta A, Irache JM, López de Cerain A. Toxicity evaluation of nanocarriers for the oral delivery of macromolecular drugs. Eur J Pharm Biopharm. 2015;97(Pt A):206-17. [Crossref]  [PubMed] 
 17. Khare V, Saxena AK, Gupta PN. Toxicology considerations in nanomedicine. In: Thomas S, Grohens Y, Ninan N, eds. Nanotechnology Applications for Tissue Engineering. 1st ed. Amsterdam: Elsevier; 2015. p.239-61. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 18. Desai N. Challenges in development of nanoparticle-based therapeutics. AAPS J. 2012;14(2):282-95. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 19. Zhao Y, Sultan D, Liu Y. Biodistribution, excretion, and toxicity of nanoparticles. In: Cui W, Zhao X, eds. Theranostic Bionanomaterials. 1st ed. Amsterdam: Elsevier; 2019. p.27-53. [Crossref] 
 20. Augustine R, Hasan A, Primavera R, Wilson RJ, Thakor AS, Kevadiya BD. Cellular uptake and retention of nanoparticles: Insights on particle properties and interaction with cellular components. Materials Today Communications. 2020;25. [Crossref] 
 21. Cedervall T, Lynch I, Lindman S, Berggård T, Thulin E, Nilsson H, et al. Understanding the nanoparticle-protein corona using methods to quantify exchange rates and affinities of proteins for nanoparticles. Proc Natl Acad Sci U S A. 2007;104(7):2050-5. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 22. Chatterjee S, Mankamna Kumari R, Nimesh S. Nanotoxicology. In: Nimesh S, Chan R, Gupta N, eds. Advances in Nanomedicine for the Delivery of Therapeutic Nucleic Acids. 1st ed. Duxford: Woodhead Publishing; 2017. p.187-201. [Crossref]  [PMC] 
 23. Gao H, Jiang X. Perspective on strategies to reduce the neurotoxicity of nanomaterials and nanomedicines. Neurotoxicity of Nanomaterials and Nanomedicine. 1st ed. London: Academic Press; 2017. p.331-6. [Crossref] 
 24. Valko M, Rhodes CJ, Moncol J, Izakovic M, Mazur M. Free radicals, metals and antioxidants in oxidative stress-induced cancer. Chem Biol Interact. 2006;160(1):1-40. [Crossref]  [PubMed] 
 25. Özcan O, Erdal H, Çakırca G, Yönden Z. Oksidatif stres ve hücre içi lipit, protein ve DNA yapıları üzerine etkileri [Oxidative stress and its impacts on intracellular lipids, proteins and DNA]. Journal of Clinical and Experimental Investigations. 2015;6(3):331-6. [Crossref] 
 26. Fu PP, Xia Q, Hwang HM, Ray PC, Yu H. Mechanisms of nanotoxicity: generation of reactive oxygen species. J Food Drug Anal. 2014;22(1):64-75. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 27. Gupta AK, Gupta M. Cytotoxicity suppression and cellular uptake enhancement of surface modified magnetic nanoparticles. Biomaterials. 2005;26(13):1565-73. [Crossref]  [PubMed] 
 28. Soenen SJ, Rivera-Gil P, Montenegro J-M, Parak WJ, De Smedt SC, Braeckmans K. Cellular toxicity of inorganic nanoparticles: Common aspects and guidelines for improved nanotoxicity evaluation. Nano Today. 2011;6(5):446-65. [Crossref] 
 29. Soares S, Sousa J, Pais A, Vitorino C. Nanomedicine: principles, properties, and regulatory issues. Front Chem. 2018;6:360. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 30. Agrahari V, Burnouf PA, Burnouf T, Agrahari V. Nanoformulation properties, characterization, and behavior in complex biological matrices: challenges and opportunities for brain-targeted drug delivery applications and enhanced translational potential. Adv Drug Deliv Rev. 2019;148:146-80. [Crossref]  [PubMed] 
 31. Zhao X, Liu R. Recent progress and perspectives on the toxicity of carbon nanotubes at organism, organ, cell, and biomacromolecule levels. Environ Int. 2012;40:244-55. [Crossref]  [PubMed] 
 32. Du R, Niu W, Hong H, Huo S. Nanotoxicity and regulatory aspects in musculoskeletal regeneration. In: Razavi M, ed. Nanoengineering in Musculoskeletal Regeneration. 1st ed. London: Academic Press; 2020. p.197-235. [Crossref] 
 33. Agrahari V, Agrahari V. Facilitating the translation of nanomedicines to a clinical product: challenges and opportunities. Drug Discov Today. 2018;23(5):974-91. [Crossref]  [PubMed] 
 34. Marques MRC, Choo Q, Ashtikar M, Rocha TC, Bremer-Hoffmann S, Wacker MG. Nanomedicines-Tiny particles and big challenges. Adv Drug Deliv Rev. 2019;151-152:23-43. [Crossref]  [PubMed] 
 35. Kumar V, Sharma N, Maitra SS. In vitro and in vivo toxicity assessment of nanoparticles. International Nano Letters. 2017;7(4):243-56. [Crossref] 
 36. Collins AR, Annangi B, Rubio L, Marcos R, Dorn M, Merker C, et al. High throughput toxicity screening and intracellular detection of nanomaterials. Wiley Interdiscip Rev Nanomed Nanobiotechnol. 2017;9(1):e1413. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 37. Rostami E. Progresses in targeted drug delivery systems using chitosan nanoparticles in cancer therapy: a mini-review. Journal of Drug Delivery Science and Technology. 2020;58. [Crossref] 
 38. Tavakol S, Kiani V, Tavakol B, Derakhshan MA, Joghataei MT, Rezayat SM. Toxicity concerns of nanocarriers. In: Mishra V, Kesharwani P, bin Mohd Amin MCI, Iyer A, eds. Nanotechnology-Based Approaches for Targeting and Delivery of Drugs and Genes. 1st ed. London, United Kingdom: Academic Press, an imprint of Elsevier; 2017. p.453-84. [Crossref] 
 39. Yuan Z, Li Y, Hu Y, You J, Higashisaka K, Nagano K, et al. Chitosan nanoparticles and their Tween 80 modified counterparts disrupt the developmental profile of zebrafish embryos. Int J Pharm. 2016;515(1-2):644-56. [Crossref]  [PubMed] 
 40. Hu YL, Qi W, Han F, Shao JZ, Gao JQ. Toxicity evaluation of biodegradable chitosan nanoparticles using a zebrafish embryo model. Int J Nanomedicine. 2011;6:3351-9. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 41. Rizeq BR, Younes NN, Rasool K, Nasrallah GK. Synthesis, bioapplications, and toxicity evaluation of chitosan-based nanoparticles. Int J Mol Sci. 2019;20(22):5776. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 42. Jesus S, Marques AP, Duarte A, Soares E, Costa JP, Colaço M, et al. Chitosan nanoparticles: shedding light on immunotoxicity and hemocompatibility. Front Bioeng Biotechnol. 2020;8:100. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 43. Babadi D, Dadashzadeh S, Osouli M, Abbasian Z, Daryabari MS, Sadrai S, et al. Biopharmaceutical and pharmacokinetic aspects of nanocarrier-mediated oral delivery of poorly soluble drugs. Journal of Drug Delivery Science and Technology. 2021;62. [Crossref] 
 44. Bodewein L, Schmelter F, Di Fiore S, Hollert H, Fischer R, Fenske M. Differences in toxicity of anionic and cationic PAMAM and PPI dendrimers in zebrafish embryos and cancer cell lines. Toxicol Appl Pharmacol. 2016;305:83-92. [Crossref]  [PubMed] 
 45. Jain K, Kesharwani P, Gupta U, Jain NK. Dendrimer toxicity: let's meet the challenge. Int J Pharm. 2010;394(1-2):122-42. [Crossref]  [PubMed] 
 46. Janaszewska A, Lazniewska J, Trzepiński P, Marcinkowska M, Klajnert-Maculewicz B. Cytotoxicity of dendrimers. Biomolecules. 2019;9(8):330. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 47. Zylberberg C, Matosevic S. Pharmaceutical liposomal drug delivery: a review of new delivery systems and a look at the regulatory landscape. Drug Deliv. 2016;23(9):3319-29. [Crossref]  [PubMed] 
 48. Shiraishi K, Yokoyama M. Toxicity and immunogenicity concerns related to PEGylated-micelle carrier systems: a review. Sci Technol Adv Mater. 2019;20(1):324-36. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 49. Yousefpour Marzbali M, Yari Khosroushahi A. Polymeric micelles as mighty nanocarriers for cancer gene therapy: a review. Cancer Chemother Pharmacol. 2017;79(4):637-49. [Crossref]  [PubMed] 
 50. Doktorovová S, Kovačević AB, Garcia ML, Souto EB. Preclinical safety of solid lipid nanoparticles and nanostructured lipid carriers: Current evidence from in vitro and in vivo evaluation. Eur J Pharm Biopharm. 2016;108:235-52. [Crossref]  [PubMed] 
 51. Khan AM, Korzeniowska B, Gorshkov V, Tahir M, Schrøder H, Skytte L, et al. Silver nanoparticle-induced expression of proteins related to oxidative stress and neurodegeneration in an in vitro human blood-brain barrier model. Nanotoxicology. 2019;13(2):221-39. [Crossref]  [PubMed] 
 52. Bagheri‐abassi F, Alavi H, Mohammadipour A, Motejaded F, Ebrahimzadeh‐bideskan A. The effect of silver nanoparticles on apoptosis and dark neuron production in rat hippocampus. Iranian Journal of Basic Medical Sciences. 2015;18(7):644-8. [Link] 
 53. Weldon BA, Park JJ, Hong S, Workman T, Dills R, Lee JH, et al. Using primary organotypic mouse midbrain cultures to examine developmental neurotoxicity of silver nanoparticles across two genetic strains. Toxicol Appl Pharmacol. 2018;354:215-24. [Crossref]  [PubMed] 
 54. Jia HR, Zhu YX, Duan QY, Chen Z, Wu FG. Nanomaterials meet zebrafish: toxicity evaluation and drug delivery applications. J Control Release. 2019;311-312:301-18. [Crossref]  [PubMed] 
 55. Raja IS, Lee JH, Hong SW, Shin DM, Lee JH, Han DW. A critical review on genotoxicity potential of low dimensional nanomaterials. J Hazard Mater. 2021;409:124915. [Crossref]  [PubMed] 
 56. Coradeghini R, Gioria S, García CP, Nativo P, Franchini F, Gilliland D, et al. Size-dependent toxicity and cell interaction mechanisms of gold nanoparticles on mouse fibroblasts. Toxicol Lett. 2013;217(3):205-16. [Crossref]  [PubMed] 
 57. Paino IM, Marangoni VS, de Oliveira Rde C, Antunes LM, Zucolotto V. Cyto and genotoxicity of gold nanoparticles in human hepatocellular carcinoma and peripheral blood mononuclear cells. Toxicol Lett. 2012;215(2):119-25. [Crossref]  [PubMed] 
 58. Fraga S, Brandão A, Soares ME, Morais T, Duarte JA, Pereira L, et al. Short- and long-term distribution and toxicity of gold nanoparticles in the rat after a single-dose intravenous administration. Nanomedicine. 2014;10(8):1757-66. [Crossref]  [PubMed] 
 59. Ran Q, Xiang Y, Liu Y, Xiang L, Li F, Deng X, et al. Eryptosis indices as a novel predictive parameter for biocompatibility of Fe3O4 magnetic nanoparticles on erythrocytes. Sci Rep. 2015;5:16209. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 60. Malhotra N, Chen JR, Sarasamma S, Audira G, Siregar P, Liang ST, et al. Ecotoxicity assessment of Fe3O4 magnetic nanoparticle exposure in adult zebrafish at an environmental pertinent concentration by behavioral and biochemical testing. Nanomaterials (Basel). 2019;9(6):873. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 61. Shen S, Wang S, Zheng R, Zhu X, Jiang X, Fu D, et al. Magnetic nanoparticle clusters for photothermal therapy with near-infrared irradiation. Biomaterials. 2015;39:67-74. [Crossref]  [PubMed] 
 62. Lin CX, Gu JL, Cao JM. The acute toxic effects of platinum nanoparticles on ion channels, transmembrane potentials of cardiomyocytes in vitro and heart rhythm in vivo in mice. Int J Nanomedicine. 2019;14:5595-609. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 63. Czubacka E, Czerczak S. Are platinum nanoparticles safe to human health? Med Pr. 2019;70(4):487-95. [Crossref]  [PubMed] 
 64. Rasmussen JW, Martinez E, Louka P, Wingett DG. Zinc oxide nanoparticles for selective destruction of tumor cells and potential for drug delivery applications. Expert Opin Drug Deliv. 2010;7(9):1063-77. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 65. Ziental D, Czarczynska-Goslinska B, Mlynarczyk DT, Glowacka-Sobotta A, Stanisz B, Goslinski T, et al. Titanium dioxide nanoparticles: prospects and applications in medicine. Nanomaterials (Basel). 2020;10(2):387. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 66. Kim IY, Joachim E, Choi H, Kim K. Toxicity of silica nanoparticles depends on size, dose, and cell type. Nanomedicine. 2015;11(6):1407-16. [Crossref]  [PubMed] 
 67. Yazdimamaghani M, Moos PJ, Dobrovolskaia MA, Ghandehari H. Genotoxicity of amorphous silica nanoparticles: status and prospects. Nanomedicine. 2019;16:106-25. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 68. Hardman R. A toxicologic review of quantum dots: toxicity depends on physicochemical and environmental factors. Environ Health Perspect. 2006;114(2):165-72. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 69. Gidwani B, Sahu V, Shukla SS, Pandey R, Joshi V, Jain VK, et al. Quantum dots: prospectives, toxicity, advances and applications. Journal of Drug Delivery Science and Technology. 2021;61. [Crossref] 
 70. Ravi Kiran AVVV, Kusuma Kumari G, Krishnamurthy PT. Carbon nanotubes in drug delivery: focus on anticancer therapies. Journal of Drug Delivery Science and Technology. 2020;59. [Crossref] 
 71. Sharma S, Naskar S, Kuotsu K. A review on carbon nanotubes: influencing toxicity and emerging carrier for platinum based cytotoxic drug application. Journal of Drug Delivery Science and Technology. 2019;51:708-20. [Crossref] 
 72. Malhotra N, Audira G, Castillo AL, Siregar P, Ruallo JMS, Roldan MJ, et al. An update report on the biosafety and potential toxicity of fullerene-based nanomaterials toward aquatic animals. Oxid Med Cell Longev. 2021;2021:7995223. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 73. Acar EH. Nanoteknolojinin farmasötik uygulamalarda kullaniminin ve nanopartiküllerin toksik etkilerinin değerlendirilmesi [Yüksek lisans tezi]. Ankara: Hacettepe Üniversitesi; 2021. p.76. [Erişim tarihi: 6 Aralık 2022] [Erişim linki: [Link] 

.: Up To Date

LoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 2
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com