Turkiye Klinikleri Journal of Nursing Sciences

.: ORIGINAL RESEARCH
Erişkin Kanser Hastalarının Aile Bakım Vericilerinin Bakım Verme Yükü ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi
Evaluation of the Caregiver Burden of Family Caregivers of Adult Cancer Patients and the Factors Affecting Their Burden
Aysel GÜRKANa, Yeşim DİKMEN AYDINa, İnci KIRTILa, Sıdıka OĞUZb
aMarmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği ABD, İstanbul, TÜRKİYE
bMarmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği ABD, İstanbul, TÜRKİYE
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci. 2021;13(3):457-67
doi: 10.5336/nurses.2020-78919
Article Language: TR
ÖZET
Amaç: Erişkin kanser hastalarının, aile bakım vericilerinin bakım verme yükünü ve etkileyen faktörleri incelemektir. Gereç ve Yöntemler: Tanımlayıcı-kesitsel türdeki çalışma, Ocak-Şubat 2015 tarihleri arasında İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin kemoterapi ve radyasyon onkolojisi kliniklerinde ayaktan tedavi gören, dâhil edilme kriterlerini karşılayan 169 hasta ve bu hastaların aile bakım vericileriyle gerçekleştirildi. Veriler, kişisel bilgi formu ve Zarit Bakım Verme Yükü Ölçeği (BVYÖ) kullanılarak toplandı. Bulgular: Aile bakım vericilerin yaş ortalaması 43,6±13,8 olan çoğu kadın, hastanın çocuğu ve BVYÖ toplam puan ortalamaları 33,8±15,6 olarak bulundu. Kadın, eğitim düzeyi düşük, 45 yaş ve üstü, hastanın ebeveyni ve eşi olan, herhangi bir işte çalışmayan, bir sağlık sorunu bulunan, geliri giderinden az ve bakım verici rolü nedeniyle aile/iş yaşamındaki rol/sorumlulukları etkilenen bakım vericilerin BVYÖ puan ortalamaları daha yüksekti. Bakım verirken, çeşitli konularda güçlük yaşamayan aile bakım vericilere göre güçlük yaşayanların BVYÖ puan ortalamaları daha yüksekti. Hastaların öz bakım aktivitelerini gerçekleştirmede bağımlılık düzeyi arttıkça, bakım vericilerin BVYÖ puan ortalamalarının da arttığı görüldü. Sonuç: Çalışma bulguları, erişkin kanser hastalarının aile bakım vericilerinin algıladıkları bakım yükünün orta düzeyde olduğunu ve bakım yükünün hastaya ve bakım vericiye ait çeşitli faktörlerden etkilendiğini gösterdi. Hemşirelerin, bakım verme yükünü düzenli aralıklarla değerlendirmeleri, bakım yükünün yüksek olduğu alanların iyileştirilmesine yönelik eğitim ve danışmanlık sağlamaları önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kanser; aile bakım verici; bakım yükü; hemşirelik bakımı
ABSTRACT
Objective: The aim of this study is to examine the caregiver burden of family caregivers of adult cancer patients and factors affecting their burden. Material and Methods: This descriptivecross-sectional study was carried out with 169 patients, who were treated in the chemotherapy and radiation oncology outpatient clinics of İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital between January-February 2015 and met the inclusion criteria, and their family caregivers. Data were collected using personal information form and Zarit Burden Interview (ZBI). Results: Average age of family caregivers was 43.6±13.8, most of them were women, were the children of patients, and mean total ZBI score was found as 33.8±15.6. Mean ZBI scores of those who are women, with low education level, 45 years of age and over, patient's parent and spouse, who do not work, have a health problem, whose income is less than expenses, whose roles/responsibilities in family/work life are affected by the caregiving role were higher. Mean ZBI scores of family caregivers who have difficulties in various issues while providing care were higher, and as the dependence level of patients in performing self-care activities increased, mean ZBI scores were increased. Conclusion: Study findings showed that caregiver burden perceived by family caregivers is moderate, and caregiver burden is affected by various factors belonging to patient or caregiver. It is recommended that nurses regularly assess the caregiver burden and provide training and counselling in improving the areas where caregiver burden is high.

Keywords: Cancer; family caregiver; caregiver burden; nursing care
REFERENCES:
 1. Li Q, Lin Y, Xu Y, Zhou H. The impact of depression and anxiety on quality of life in Chinese cancer patient-family caregiver dyads, a cross-sectional study. Health Qual Life Outcomes. 2018;16(1):230. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 2. World Health Organization [İnternet]. © International Agency for Research on Cancer 2019. [Erişim tarihi: 19.07.2019]. All cancers, source: GLOBOCAN 2018. [Link] 
 3. National Cancer Institute [İnternet]. [Erişim tarihi: 19.07.2019]. Cancer statistics, 2018. Erişim linki: [Link] 
 4. T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kanser Dairesi Başkanlığı, 2016 Yılı Türkiye Kanser İstatistikleri Raporu, 2019. Erişim tarihi: 18.07.2020. [Link] 
 5. Özer S. Kalp yetersizliğinde aile/bakım verici yükü. [Family/caregiver burden in heart failure]. Turk J Cardiovasc Nurs. 2010;1(1):3-7. [Crossref] 
 6. Grant M, Sun V, Fujinami R, Sidhu R, Otis-Green S, Juarez G, et al. Family caregiver burden, skills preparedness, and quality of life in non-small cell lung cancer. Oncol Nurs Forum. 2013;40(4):337-46. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 7. Rha SY, Park Y, Song SK, Lee CE, Lee J. Caregiving burden and the quality of life of family caregivers of cancer patients: the relationship and correlates. Eur J Oncol Nurs. 2015;19(4):376-82. [Crossref]  [PubMed] 
 8. Vahidi M, Mahdavi N, Asghari E, Ebrahimi H, Eivazi Ziaei J, Hosseinzadeh M, et al. Other side of breast cancer: factors associated with caregiver burden. Asian Nurs Res (Korean Soc Nurs Sci). 2016;10(3):201-6. [Crossref]  [PubMed] 
 9. Given BA, Sherwood P, Given CW. Support for caregivers of cancer patients: transition after active treatment. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2011;20(10):2015-21. [Crossref]  [PubMed] 
 10. Koç Z, Sağlam Z, Çınarlı T. Kanser tanısı almış olan bireylere bakım veren hasta yakınlarının bakım verme yükü ile etkileyen faktörlerin belirlenmesi. [Determination of factors effecting the care taking load of care takers for individuals diagnosed with cancer]. Samsun Sağlık Bilimleri Dergisi. 2016;1(1):99-116. [Link] 
 11. Ge L, Mordiffi SZ. Factors associated with higher caregiver burden among family caregivers of elderly cancer patients: a systematic review. Cancer Nurs. 2017;40(6):471-8. [Crossref]  [PubMed] 
 12. Atagün Mİ, Balaban ÖD, Atagün Z, Elagöz M, Özpolat AY. Kronik hastalıklarda bakım veren yükü. [Caregiver burden in chronic diseases]. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar. 2011;3(3):513-52. [Crossref] 
 13. Oven Ustaalioglu B, Acar E, Caliskan M. The predictive factors for perceived social support among cancer patients and caregiver burden of their family caregivers in Turkish population. Int J Psychiatry Clin Pract. 2018;22(1):63-9. [Crossref]  [PubMed] 
 14. Northouse L, Williams AL, Given B, McCorkle R. Psychosocial care for family caregivers of patients with cancer. J Clin Oncol. 2012;10;30(11):1227-34. [Crossref]  [PubMed] 
 15. Akgün Şahin Z, Polat H, Ergüney S. Kemoterapi alan hastalara bakım verenlerin bakım verme yüklerinin belirlenmesi. [Determine burden care for caregivers of cancer patients receiving chemotherapy]. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2009;12(2):1-9. [Link] 
 16. Jansen L, Dauphin S, van den Akker M, De Burghgraeve T, Schoenmakers B, Buntinx F. Prevalence and predictors of psychosocial problems in informal caregivers of older cancer survivors - a systematic review: Still major gaps in current research. Eur J Cancer Care (Engl). 2018;27(6):e12899. [Crossref]  [PubMed] 
 17. Hiremath P, Mohite VR, Naregal P, Chendake M, Mulani A, More UR. Family burden and stress among caregiver of oral cancer patients at Krishna Hospital Karad. Asian J Pharm Clin Res. 2017;10(3):201-6. [Crossref] 
 18. Mollaoğlu M, Özkan Tuncay F, Kars Fertelli T. İnmeli hasta bakım vericilerinde bakım yükü ve etkileyen faktörler. [Care burden of care givers of stroke patients and related factors]. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi. 2011;4(3):125-30. [Link] 
 19. İnci FH, Erdem M. Bakım verme yükü ölçeğinin Türkçeye uyarlanması geçerlilik ve güvenilirliği. [Validity and reliability of the burden interview and its adaptation to Turkish]. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi. 2008;11(4):84-93. [Link] 
 20. Zarit SH, Reever KE, Bach-Peterson J. Relatives of the impaired elderly: correlates of feelings of burden. Gerontologist. 1980;20(6):649-55. [Crossref]  [PubMed] 
 21. Dökmen ZY. Yakınlarına bakım verenlerin ruh sağlıkları ile sosyal destek algıları arasındaki ilişkiler. [The relations between mental health and perceived social support of family caregivers]. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2012;3(1):3-28. [Crossref] 
 22. Tel H, Demirkol D, Kara S, Aydın D. KOAH'lı hastaların bakım vericilerinde bakım yükü ve yaşam kalitesi. [Care burden and quality of life among the caregivers of patients with COPD]. Turk Toraks Derg. 2012;13:87-92. [Crossref] 
 23. Özer S. Demanslı hasta ve bakım verenlerin yaşam kalitesi. [Quality of life of patients with dementia and their caregivers]. Turk J Geriatr. 2010;13(3):27-33. [Link] 
 24. Orak OS, Sezgin S. Kanser hastasına bakım veren aile bireylerinin bakım verme yüklerinin belirlenmesi. [Caregiver burden in family members of cancer patients]. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi. 2015;6(1):33-9. [Link] 
 25. Selçuk Tosun A, Doğan S, Tekinsoy Kartın P, Zincir H. Radyoterapi uygulanan kanser hastalarının bakım vericilerinin bakım verme yükü ve yaşam kalitesi. [Care burden and quality of life of caregivers of cancer patients receiving radiotherapy]. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2015;18(1):9-16. [Crossref] 
 26. Çeler HG, Özyurt BC, Elbi H, Özcan F. Meme kanseri hastalarının yakınlarında yaşam kalitesinin ve bakım yükünün değerlendirilmesi. [The evaluation of quality of life and caregiver burden for the relatives of breast cancer patients]. Ankara Med J. 2018;18(2):164-74. [Link] 
 27. Nguyen LT, Ta Ngoc DT. Caregiving burden among relatives of cancer patients in Vietnamese National Oncology Hospital. Vietnam Journal of Medicine and Pharmacy. 2015;8(2):1-14. [Link] 
 28. Zaybak A, Güneş Ü, İsmailoğlu Günay E, Ülker E. Yatağa bağımlı hastalara bakım veren bireylerin bakım yüklerinin belirlenmesi. [The determination of burden care of caregivers for bedridden patients]. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2012;15(1):48-54. [Link] 
 29. Yılmaz Dündar G, Çavdar İ. Evaluating the care burden of caregivers of colon cancer patients. Int J Caring Sci. 2020;13(1):224-30. [Link] 
 30. Hsu T, Loscalzo M, Ramani R, Forman S, Popplewell L, Clark K, et al. Factors associated with high burden in caregivers of older adults with cancer. Cancer. 2014;120(18):2927-35. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 31. Karabuğa Yakar H, Pınar R. Kanserli hastalara bakım veren aile üyelerinin yaşam kalitesi ve yaşam kalitesini etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi. [Evaluation of quality of life among family caregivers of patients with cancer]. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi. 2013;15(2):1-16. [Link] 
 32. Kabataş Yıldız M, Ekinci M. Kanserli hastaya bakım veren aile üyelerinin bakım yükleri ve öfke ifade tarzları arasındaki ilişki ve etkileyen faktörler. [The relation between anger expression styles and caretaking burden of family members of cancer patients and affecting factors]. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi. 2017;14(3):176-84. [Link] 
 33. Özgünay ŞE, Akça F, Karasu D, Kılıç İ. Yoğun bakım sonrası evde bakım gerektiren hastaların özellikleri ile bakım verenlerdeki hasta bakım yükü ve empati arasındaki ilişki. [The relationship between patient care burden and empathy in caregivers of intensive care unit survivors]. JARSS. 2019;27(1):15-21. [Link] 
 34. Gorgulu U, Polat U, Bayrak Kahraman B, Ozen S, Arslan E. Factors affecting the burden on caregivers of stroke survivors in Turkey. Medical Science and Discovery. 2016;3(4):159-65. [Link] 
 35. Metin ZG, Helvacı A. Kalp yetersizliği hastalarına bakım veren aile üyelerinde algılanan bakım yükü ve etkileyen faktörler. [Perceived caregiver burden and associated factors among family caregivers providing care for heart failure patients]. Turk J Cardiovasc Nurs. 2019;10(22):59-66. [Link] 

LoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 119 - 123
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com