Turkiye Klinikleri Journal of Medical Ethics-Law and History

.: RESEARCH
Ebelerin Profesyonel Değerleri ile Mahremiyet Bilincinin Karşılaştırılması: Tanımlayıcı Bir Araştırma
Comparison of Professional Values of Midwives with Privacy Consciousness: A Descriptive Research
Derya BOLATa , Hale TOSUNb
aİstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu, İlk ve Acil Yardım Programı, İstanbul, Türkiye
bSağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü, İstanbul, Türkiye
Turkiye Klinikleri J Med Ethics. 2023;31(3):222-30
doi: 10.5336/mdethic.2023-97507
Article Language: TR
Full Text
ÖZET
Profesyonel bir sağlık disiplini olarak ebelerin, mahremiyetin sağlanmasında etik ve yasal sorumluluğu bulunmaktadır. Bu çalışma ebelerin, profesyonel değerler ve mahremiyet bilinci arasındaki ilişkiyi belirlemek amacı ile tanımlayıcı tasarımda gerçekleştirildi. Çalışma, Şubat 2021-Mart 2022 tarihleri arasında İstanbul'da çalışan 248 ebe ile yapıldı. Veriler, anket formu, Ebelerin Profesyonel Değerler Ölçeği (EPDÖ) ve Mahremiyet Bilinci Ölçeği (MBÖ) ile toplandı. Verilerin analizinde bağımsız gruplarda t-testi, tek yönlü varyans analizi, ''post hoc'' (Tukey, LSD) analizleri, Pearson korelasyon analizi ve lineer regresyon analizi kullanıldı. Çalışmaya katılan ebelerin yaş ortalaması 30,39±7,12 olarak bulundu. EPDÖ toplam puan ortalaması 91,29±13,08; MBÖ toplam puan ortalaması 50,49±6,28 olarak belirlendi. EPDÖ puanı ile yaş değişkeni ve MBÖ puanı ile etik yayın okuma alışkanlığı arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmakla birlikte, etik yayın okuma alışkanlığı olan ebelerin MBÖ puanı daha yüksek bulundu. EPDÖ toplan puan ortalaması ile MBÖ toplam puan ortalaması arasında pozitif yönde ve orta düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu belirlendi. Regresyon modelinde, ebelerin profesyonel değerlerinin, mahremiyet bilinci düzeyi varyansının %37'sini açıkladığı görüldü (R2=0,369 F=145,587, p˂0,001). Çalışma sonuçları doğrultusunda, ebelikte artan profesyonel değerler düzeyinin mahremiyet bilincini olumlu olarak etkileyeceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ebelik; profesyonel değerler; mahremiyet
ABSTRACT
As a professional health discipline, midwives have ethical and legal responsibility in ensuring privacy. This study was carried out in descriptive design with the aim of determining relationship between professional values and privacy consciousness of midwives. It was conducted with 248 midwives working in İstanbul between February 2021 and March 2022. The data were collected with questionnaire form, Professional Values of Midwives Scale and Privacy Consciousness Scale. Independent groups t-test, one-way analysis of variance, post hoc (Tukey, LSD) analysis, Pearson correlation analysis and linear regression analysis were used in data analysis. The mean age of midwives participating in study was found to be 30.39±7.12. The total mean score of Professional Values of Midwives Scale was 91.29±13.08 and the total mean score of Privacy Consciousness Scale was determined as 50.49±6.28. Although there was a statistically significant difference between Professional Values of Midwives Scale score of midwives and age and Privacy Consciousness Scale score and ethical publication reading habit, Privacy Consciousness Scale score of midwives with ethical publication reading habit was found to be higher. It was determined that there was a positive and moderately significant relationship between the total mean score of Professional Values of Midwives Scale and the total mean score of Privacy Consciousness Scale. In regression model, it was seen that professional values of midwives explained 37% of variance in level of privacy consciousness (R2=0.369 F=145.587, p˂0.001). In line with results of study; it is thought that increasing level of professional values in midwifery will positively affect privacy consciousness.

Keywords: Midwifery; professional values; privacy
REFERENCES:
 1. Vermeulen J, Luyben A, Buyl R, Debonnet S, Castiaux G, Niset A, et al. The state of professionalisation of midwifery in Belgium: A discussion paper. Women Birth. 2021;34(1):7-13. [Crossref]  [PubMed] 
 2. Mathias LA, Davis D, Ferguson S. Salutogenic qualities of midwifery care: A best-fit framework synthesis. Women Birth. 2021;34(3):266-77. [Crossref]  [PubMed] 
 3. Miv?ek PA, Hundley V, van Teijlingen E, Pahor M, Hlebec V. Slovenian midwifery professionalization: Perception of midwives and related health professions. Eur J Midwifery. 2021;5:30. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 4. Ünver H, Şimşek Küçükkelepçe D, Ünver Z. Ebelerde mesleki aidiyetin profesyonel değer tutumuna etkisi [The effect of professional belonging on professional value attitudes of midwives]. Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care. 2022;16(1):8-15. [Crossref] 
 5. Özen Çınar İ, Dağlı F. Mesleki uygulama yapan öğrencilerin hasta mahremiyetine ilişkin görüşü [The view of students who make professional application about patient's privacy]. Türkiye Klinikleri Dergisi. 2021;29(1):78-85. [Crossref] 
 6. Poorchangizi B, Borhani F, Abbaszadeh A, Mirzaee M, Farokhzadian J. The importance of professional values from nursing students' perspective. BMC Nurs. 2019;18(26):2-7. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 7. Bekmezci H, Özkan H. Ebelik uygulamalarında mahremiyetin önemi [The importance of privacy in midwifery practices]. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi. 2015;2(1):113-24. [Crossref] 
 8. American College of Nurse-Midwives [Internet]. Code of Ethics with Explanatory Statements. 2015. Available from: [Link] 
 9. Hasan Tehrani T, Seyed Bagher Maddah S, Fallahi-Khoshknab M, Ebadi A, Mohammadi Shahboulaghi F, Gillespie M. Respecting the privacy of hospitalized patients: An integrative review. Nurs Ethics. 2018:969733018759832. [Crossref]  [PubMed] 
 10. Tabata N, Sato H, Ninomiya K, Yamamoto C. Comparison of privacy consciousness between Japanese and Taiwanese. Psych J. 2018;7(4):268-9. [Crossref]  [PubMed] 
 11. Demirbaş Meydan Ş, Kaya N. Ebelerin profesyonel değerleri ölçeğinin geliştirilmesi [Development of the midwifery professional values scale]. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi. 2018;5(2):129-38. [Crossref] 
 12. Öztürk D, Eyüboğlu G, Baykara Göçmen Z. Mahremiyet bilinci ölçeği: Türkçe geçerlilik ve güvenirlilik çalışması [The Privacy Consciousness Scale: Turkish validity and reliability study]. Turkiye Klinikleri Dergisi. 2019;27(1):57-64. [Crossref] 
 13. Sökmen Y, Taşpınar A. Ebelerin mesleki profesyonel tutumları ve etkileyen faktörler [Professional attitudes of midwifery and factors affecting]. Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2021;24(2):156-66. [Link] 
 14. Balçık Çolak M, İçke S. Ebelerin profesyonel değerleri ve mesleki yetkileriyle ilgili algılarının değerlendirmesi [Evaluation of midwives' perceptions regarding professional values and professional authorities]. J Health Pro Res. 2023;5(1):10-8. [Crossref] 
 15. Yücel U, Ünal İ, Özdemir T, Koyuncu M, Çakmak N. Ebelik öğrencilerinin profesyonel değer algılarının belirlenmesi [Determination of professional value perceptions of midwifery students]. Medical Sciences. 2018;13(4):94-104. [Crossref] 
 16. Akan A. Tekirdağ ili ve ilçelerinde çalışan ebelerin tükenmişlik düzeyleri ile profesyonel değerleri arasındaki ilişkinin incelenmesi ⦋Yüksek lisans tezi]. T.C. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Lisansüstü Eğitim Enstitüsü. 2021.
 17. Sağıroğlu E, Alpoğuz A. Doğumhane klinik uygulamasında ebelik öğrencilerinin mahremiyet bilincinin değerlendirilmesi [The evaluation of the privacy consciousness of midwifery students in delivery room clinical practice]. Journal of Midwifery and Health Sciences. 2022;5(1):1-8. [Crossref] 
 18. Adıgüzel O, Tanrıverdi H, Özkan DS. Mesleki profesyonellik ve bir meslek mensupları olarak hemşireler örneği [Occupational professionalism and the case of nurses as the members of the profession]. Yönetim Bilimleri Dergisi. 2011;9(2):235-60. [Link] 
 19. Ahmadi S, Maleki A. The relationship between burnout and intention to leave work among midwives: the long-lasting impacts of COVID-19. J Healthc Eng. 2022;2022:8608732. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 20. Cramer E, Hunter B. Relationships between working conditions and emotional wellbeing in midwives. Women Birth. 2019;32(6):521-32. [Crossref]  [PubMed] 
 21. Kaya A, Kantek F. Yönetici hemşirelerin profesyonel değerler algısı ve etkileyen faktörler [Nurse managers' perception of professional values and affecting factors]. Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi. 2016;1(3):18-25. [Link] 
 22. Bayraktar D, Yılmaz H, Khorshtd L. Bir üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerin profesyonel tutumların incelenmesi [Examinatıon of professional attitudes of nurses employee in a university hospital]. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi. 2016;32(3):65-74. [Link] 
 23. Öz M, Özyürek P. Cerrahi hemşirelerin profesyonel değer algıları ve örgütsel vatandaşlık davranışları arasındaki ilişkinin belirlenmesi [Determining the relation between professional values perceptions and organizational citizenship behaviour of surgical nurses]. Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi. 2018;5(2):113-22. [Link] 
 24. Ertürk C, Özmen D. Hemşirelerin profesyonel tutumlarını yordayan değişkenlerin belirlenmesi [Determination the variables that predicting the professional attitudes of nurses]. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi. 2018;11(3):191-9. [Link] 
 25. Candan M, Bilgili N. Hemşire ve ebelerin hasta mahremiyetine ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi [Evaluation of nurse and midwives' opinions on patient privacy]. Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2018;3(3):34-43. [Link] 
 26. Değirmen N. Jinekoloji ve obstetride beden mahremiyeti: Kütahya örneği [Doktora tezi]. Kütahya: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi; 2014. [Erişim tarihi: 10 Nisan 2023]. Erişim linki: [Link] 
 27. Gün M, Aslantekin Özçoban F. Midwife and nurse students' perceptions of body privacy and self esteem. The case of Turkey. Acta Bioethica. 2021;27(2):259-69. [Crossref] 
 28. Özkan H, Gür EY, Gümüşdaş M. Ebe ve hemşirelerin anne dostu uygulama ve yaklaşımlara bakışı: Erzurum örneği [Mother-friendly practices and approaches overview of midwifes and nurses: Erzurum samples]. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2020;3(1):22-9. [Link] 
 29. Korkmaz Y. Hasta hakkı olarak özel hayatın korunması bağlamında beden mahremiyeti [Privacy of body in the context of protection of private life as a patient's right]. Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi. 2020;8(15):573-98. [Crossref] 
 30. Kurt D. Hemşirelik öğrencilerinde mahremiyet bilinci ve etik duyarlılık [Privacy consciousness and ethical sensitivity in nursing students]. Türkiye Biyoetik Dergisi. 2021;8(3):144-53. [Link] 
 31. Tosun H, Kalkan SC, Tosun A, Yazıcı S. Ebelerin etik duyarlılıklarının belirlenmesine yönelik bir araştırma [A research on determining the ethical sensitivities of midwives]. Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi Dergisi. 2020;28(2):251-63. [Crossref] 
 32. Abu-El-Noor M, Allari RS, Abu-El-Noor N. Perception of Palestinian undergraduate nursing and midwifery students about professional values: A cross-sectional study. BiomedJ Sci & Tech Res. 2021;38(1):29955-62. [Crossref] 
 33. Moridi M, Pazandeh F, Hajian S, Potrata B. Midwives' perspectives of respectful maternity care during childbirth: A qualitative study. PLoS One. 2020;15(3):e0229941. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 34. Köken Durgun S, Şen S, Tayhan E. Ulusal ve uluslararası ebelik kodları [National and international midwifery ethics codes]. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2018;5(4):218-23. [Link] 
 35. Akın Ö, Şahbaz G, Yücesoy H, Erbil N. Doğum yönetiminde etik sorunlar ve sağlık profesyonellerinin sorumlulukları [Ethical problems and responsibilities of health professionals in birth management]. YOBU Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2021;2(1):38-48. [Link] 

.: Up To DateLoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 2
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com