Turkiye Klinikleri Journal of Health Sciences

.: ORIGINAL RESEARCH
COVID-19 Salgını Döneminde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Eğitiminde Uzaktan Eğitim Ortamı ile Yüz Yüze Eğitim Ortamının Karşılaştırılması
A Comparison of Distance Education Environment and Face-to-Face Education Environment on Physiotherapy and Rehabilitation Education During the COVID-19 Pandemic
Anıl ÖZÜDOĞRUa, Satuk Buğrahan YİNANÇa, Gül ÖZÜDOĞRUb
aKırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Kırşehir, TÜRKİYE
bKırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Kırşehir, TÜRKİYE
Turkiye Klinikleri J Health Sci. 2021;6(4):787-94
doi: 10.5336/healthsci.2020-79191
Article Language: TR
Full Text
ÖZET
Amaç: Uzaktan eğitim, öğrenci ile eğitici arasındaki fiziksel ve maddi sınırlamaları azaltan, eğitimin her durumda her gruba ulaştırılmasını sağlayan bir eğitim modelidir. Bu çalışmamızın amacı, fizyoterapi ve rehabilitasyon eğitiminde, uzaktan eğitim ortamı ile yüz yüze eğitim ortamlarının karşılaştırılmasıdır. Gereç ve Yöntemler: Çalışmamıza Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulunda öğrenim gören, uzaktan eğitim derslerine katılan ve çalışmaya katılmaya gönüllü 272 öğrenci dâhil edildi. Veriler internet ortamında toplandı. Katılımcıların demografik bilgileri kaydedildi. Yüz yüze ve uzaktan eğitim ortamının değerlendirilmesinde 'Dundee Mevcut Eğitim Ortamı Değerlendirme Ölçeği TR' anketi kullanıldı. Yüz yüze eğitim ortamı ve uzaktan eğitim ortamı sonuçları karşılaştırılarak analiz edildi. Bulgular: Bütün alt boyutlarda ve genel skorda yüz yüze eğitim algısı, uzaktan eğitim ortamı algısından anlamlı olarak yüksek bulunmuştur (p0,05). Yüz yüze eğitim ortamı algısında 2. sınıfların anlamlı olarak, 1. sınıflardan daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır (p0,05). Sonuç: Bu araştırmanın sonucuna göre koronavirüs hastalığı-2019 salgını ile hastalığın yayılma hızını azaltmak amacıyla yeterli eğitim ve hazırlıklar yapılmadan, hızlı bir şekilde uzaktan eğitime geçilmesinin eğitim ortamını olumsuz etkilediğini söyleyebiliriz. Salgın, doğal afet ve acil durumlar gibi uzaktan eğitimin zorunlu hâle geldiği koşullara hazırlıklı olmak için uzaktan eğitim öğrenci merkezli olarak yeniden dizayn edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Uzaktan eğitim; yüz yüze eğitim; fizyoterapi; eğitim ortamı
ABSTRACT
Objective: Distance education is an education model that reduces the physical and financial limitations between students and teachers and ensures that education is delivered to every group in every situation. This study aims to compare the distance education environment and face-to-face education environments in Physical Therapy and Rehabilitation training. Material and Methods: We included 272 students studying at Kırşehir Ahi Evran University School of Physical Therapy and Rehabilitation, taking distance education courses and volunteering to participate in the study. Data were collected on the internet. The demographic information of the participants was recorded. 'The Dundee Ready Education Environment Measure TR' questionnaire was used to evaluate the face-to-face and distance education environment. Face-to-face education environment and distance education environment results were compared and analyzed. Results: In all subdimensions and overall score, the perception of face-to-face education environment was found to be significantly higher than the perception of distance education environment (p0.05). It was concluded that 2nd graders had significantly higher than 1st graders in the perception of the face-to-face education environment (p0.05). Conclusion: According to the results of this research, we can say that the transition to distance education without adequate training and preparations to reduce the spread of the disease with the coronavirus disease-2019 epidemic negatively affects the educational environment. To be prepared for conditions such as epidemics, natural disasters, and emergencies where distance education becomes compulsory, distance education should be redesigned as student-centered.

Keywords: Distance education; face-to-face education; physical therapy; education environment
REFERENCES:
 1. Noden H, Moss B. Virtual Schools: Reading and Writing (Professional Development). Reading Teacher. 1993;47(2):166-68. [Link] 
 2. Raes A, Vanneste P, Pieters M, Windey I, Van Den Noortgate W, Depaepe F. Learning and instruction in the hybrid virtual classroom: An investigation of students' engagement and the effect of quizzes. Computers & Education. 2020;143:103682. [Crossref] 
 3. Ilgaz H, Aşkar P. Çevrimiçi uzaktan eğitim ortamında topluluk hissi ölçeği geliştirme çalışması. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education. 2009;1(1):27-34. [Link] 
 4. Lakhal S, Bateman D, Bédard J. Blended Synchronous Delivery Mode in Graduate Programs: A Literature Review and Its Implementation in the Master Teacher Program. Collected Essays on Learning and Teaching. 2017;10:47-60. [Crossref] 
 5. Oblinger DG. The nature and purpose of distance education. The Technology Source [Internet]. 2000. [Link] 
 6. Genn JM. AMEE Medical Education Guide No. 23 (Part 1): Curriculum, environment, climate, quality and change in medical education-a unifying perspective. Med Teach. 2001;23(4):337-344. [Crossref] [PubMed] 
 7. Dutile C, Wright N, Beauchesne M. Virtual clinical education: Going the full distance in nursing education. Newborn Infant Nurs Rev. 2011;11(1):43-8. [Crossref] 
 8. Ellaway R, Masters K. AMEE Guide 32: e-Learning in medical education Part 1: Learning, teaching and assessment. Med Teach. 2008;30(5):455-73. [Crossref] [PubMed] 
 9. Frehywot S, Vovides Y, Talib Z, Mikhail N, Ross H, Wohltjen H, et al. E-learning in medical education in resource constrained low- and middle-income countries. Hum Resour Health. 2013;11(1):4. [Crossref] [PubMed] [PMC] 
 10. Mącznik AK, Ribeiro DC, Baxter GD. Online technology use in physiotherapy teaching and learning: a systematic review of effectiveness and users' perceptions. BMC Med Educ. 2015;15(1):160. [Crossref] [PubMed] [PMC] 
 11. Maring J, Costello E, Plack MM. Student Outcomes in a Pathophysiology Course Based on Mode of Delivery: Distance Versus Traditional Classroom Learning. Journal of Physical Therapy Education. 2008;22(1):24-32. [Crossref] 
 12. Murray L, McCallum C, Petrosino C. Flipping the classroom experience: A comparison of online learning to traditional lecture. Journal of Physical Therapy Education. 2014;28(3):35-41. [Crossref] 
 13. PT CC, PT HM. Distance learning outcomes for texas tech university's physical therapy program. Journal of Physical Therapy Education. 2003;17(1):74-7. [Crossref] 
 14. Huang C, Wang Y, Li X, Ren L, Zhao J, Hu Y, et al. Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. Lancet. 2020;395(10223):497-506. Erratum in: Lancet. 2020. [Crossref] [PubMed] [PMC] 
 15. World Health Organizations [İnternet]. © 2021 WHO. WHO Announces COVID-19 outbreak a pandemic 2020.[Erişim tarihi: 18.03.2020]. Erişim linki: [Link] 
 16. Yükseköğretim Kurulu [İnternet]. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı © 2020 [Erişim tarihi: 06.03.2020]. Yök'ten Koronavirüs (COVID-19) Hakkında Yükseköğretim Kurumlarında Alınacak Tedbirlere İlişkin Öneriler. Erişim linki: [Link] 
 17. Yükseköğretim Kurulu [İnternet]. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı © 2020 [Erişim tarihi: 13.03.2020]. Koronavirüs (COVID-19) Bilgilendirme Notu: 1. Erişim linki: [Link] 
 18. Yükseköğretim Kurulu [İnternet]. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı © 2020 [Erişim tarihi: 18.03.2020]. Basın Açıklaması . Erişim linki: [Link] 
 19. Al-Hazimi A, Zaini R, Al-Hyiani A, Hassan N, Gunaid A, Ponnamperuma G, et al. Educational environment in traditional and innovative medical schools: a study in four undergraduate medical schools. Educ Health (Abingdon). 2004;17(2):192-203. [Crossref] [PubMed] 
 20. Roff S, McAleer S, Harden RM, Al-Qahtani M, Ahmed AU, Deza H, et al. Development and validation of the Dundee ready education environment measure (DREEM). Med Teach. 1997;19(4):295-9. [Crossref] 
 21. Sezer B, Teker GT, Sezer TA, Elçin M. Dundee mevcut eğitim ortamı değerlendirme ölçeği (DREEM-TR): Türkçe uyarlama çalışması [The dundee ready education environment measure (DREEM): Turkish adaptation study]. Tıp Eğitimi Dünyası. 2019;18(56):16-29. [Crossref] 
 22. Bakhshialiabad H, Bakhshi M, Hassanshahi G. Students' perceptions of the academic learning environment in seven medical sciences courses based on DREEM. Adv Med Educ Pract. 201;6:195-203. [Crossref] [PubMed] [PMC] 
 23. Yılmaz NA. Yükseköğretim kurumlarında COVID-19 pandemisi sürecinde uygulanan uzaktan eğitim durumu hakkında öğrencilerin tutumlarının araştırılması: Fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü örneği [Investigation of students' attitudes towards applied distance education in the COVID-19 pandemic process in higher education institutions: example of physiotherapy and rehabilitation department]. Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2020;3(1):15-20. [Link] 
 24. Giesbers B, Rienties B, Tempelaar D, Gijselaers W. Investigating the relations between motivation, tool use, participation, and performance in an e-learning course using web-videoconferencing. Comput Human Behav. 2013;29(1):285-92. [Crossref] 
 25. Jung HY. Transactional distance and student motivation: Student perception of teacher immediacy, solidarity toward peer students and student motivation in distance education 2006. [Link] 
 26. Azaiza K. Learners' Motivation in a Distance Education Environment. Distance Learning. 2011;8(1):23. [Link] 
 27. Markova T, Glazkova I, Zaborova E. Quality issues of online distance learning. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2017;237:685-91. [Crossref] 
 28. Bakar A, Shah K, Qingyu X. The effect of communication barriers on distance learners achievements. Revista Argentina de Clínica Psicológica. 2020;29(5):248-64. [Link] 
 29. Cunningham PD. Bridging the distance: Using interactive communication tools to make online education more social. library trends. 2017;65(4):589-613. [Crossref] 
 30. Gunn H, Hunter H, Haas B. Problem Based Learning in physiotherapy education: a practice perspective. Physiotherapy. 2012;98(4):330-5. [Crossref] [PubMed] 
 31. Cross V. Clinicians' needs in clinical education: A report on a needs analysis workshop. Physiotherapy. 1992;78(10):758-61. [Crossref] 
 32. İlçin N, Tomruk M, Yeşilyaprak SS, Karadibak D, Savcı S. The relationship between learning styles and academic performance in TURKISH physiotherapy students. BMC Med Educ. 2018;18(1):291. [Crossref] [PubMed] [PMC] 
 33. Sahin S. The relationship between student characteristics, including learning styles, and their perceptions and satisfaction in web-based courses in higher education. The Turkish Online Journal of Distance Education. 2008;9(1):123-38. [Link] 

LoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 2
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com