Turkiye Klinikleri Journal of Medical Ethics-Law and History

.: RESEARCH
Cerrahi Hemşirelerinde Profesyonel Değer Algısı ve Mahremiyet İlişkisi: Tanımlayıcı Araştırma
The Relationship Between Professional Value Perception and Privacy in Surgical Nurses: Descriptive Study
Kadriye ALDEMİR ATMACAa , Atiye AYDINb
aSivas Cumhuriyet Üniversitesi Suşehri Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Sivas, Türkiye
bİstanbul Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bakım Hizmetleri Müdürlüğü, İstanbul, Türkiye
Turkiye Klinikleri J Med Ethics. 2023;31(3):191-8
doi: 10.5336/mdethic.2023-96786
Article Language: TR
Full Text
ÖZET
Sağlık bakım hizmeti sunan birimlerde hasta mahremiyetinin korunması ve sürdürülmesinde hemşirelerin önemli sorumlulukları vardır. Hemşirelerin bu konudaki yaklaşımları, sahip oldukları profesyonel değerleri ile ilişkilidir. Hemşirelikte profesyonel değerler kişisel değerler, mesleki kuruluşların etik kodları ve kurumsal değerlerin harmanlanmasıyla hasta bakım sürecinde uygulamaya aktarılır. Bu araştırma, cerrahi birimlerde görev yapan hemşirelerin profesyonel değer algısı ve mahremiyet ilişkisini belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Tanımlayıcı türde yapılan bu çalışma, 19 Eylül-20 Ekim 2022 tarihleri arasında İstanbul ilinde bir eğitim ve araştırma hastanesinin cerrahi kliniklerinde ve ameliyathanede çalışan hemşireler ile yapıldı. Evreni bilinen örneklem yöntemi kullanılarak örneklem sayısı belirlenmiş ve çalışmaya 160 hemşire dâhil edilmiştir. Veriler, ''kişisel bilgi formu'', ''Profesyonel Hemşirelik Değerleri Ölçeği'' ve ''Hasta Mahremiyet Ölçeği'' kullanılarak toplandı ve SPPS 23.0 istatistik paket programı kullanılarak değerlendirildi. Araştırmaya katılan hemşirelerin %80'ni 20-29 yaş aralığında, %79,4'ü kadın, %72,5'i bekâr, %76,9'u lisans mezunudur. Hemşirelerin Profesyonel Hemşirelik Değerleri Ölçeği puan ortalaması 106,81±17,92, Hasta Mahremiyet Ölçeği puan ortalaması ise 4,52±0,52'dir. Mahremiyet Ölçeği'nin alt boyutlarından en yüksek puan özel hayat ve kişisel bilgilerin gizliliği (4,56±0,56) ve cinsiyete ilişkin mahremiyet (4,56±0,54) alt boyutlarından alındığı ve ölçekler arasında pozitif yönde korelasyon olduğu saptanmıştır. Elde edilen verilere göre cerrahi hemşirelerinin profesyonel değer algıları ve mahremiyeti sürdürmeye yönelik davranışlarının yüksek olduğu belirlendi. Hemşirelerin profesyonel değer algısı arttıkça mahremiyete gösterilen özenin arttığı sonucuna ulaşıldı.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik; cerrahi; değer algısı; mahremiyet; tanımlayıcı araştırma
ABSTRACT
Nurses have important responsibilities in protecting and maintaining patient privacy in units providing health care services. Nurses' approaches to this issue are related to their professional values. Professional values in nursing are put into practice in the patient care process by blending personal values, ethical codes of professional organizations and institutional values. This research was conducted to determine the professional value perception and privacy relationship of nurses working in surgical clinics and operating rooms. This descriptive study was conducted with nurses working in the surgical clinics and operating room of a training and research hospital in İstanbul between 19 September-20 October 2022. The sample size was determined using the known population sampling method and 160 nurses were included in the study. The data were collected using the ''personal information form'', ''Professional nursing values scale'' and ''Patient privacy scale'' and evaluated using the SPPS 23.0 statistical package program. %80 nurses are between the ages of 20-29, 79.4% female, 72.5% single, 76.9% undergraduate. The mean score of the Professional Nursing Values Scale of the nurses was determined as 106.81±17.92, and the mean score of the Patient Privacy Scale was determined as 4.52±0.52. It was determined that score from the sub-dimensions of the privacy scale was taken in the privacy and personal information privacy (4.56±0.56) and gender-related privacy (4.56±0.54) sub-dimensions, and there was a high level of positive correlation between the scales. According to the data obtained, surgical nurses have high perceptions of professional values and behaviors towards maintaining privacy. It was determined that as the professional value perception of the nurses increased, the attention paid to privacy increased.

Keywords: Nursing; surgery; value perception; privacy; descriptive study
REFERENCES:
 1. Yılmaz D, Karaman D. Hemşirelikte profesyonelleşme. Ergün S, editör. Hemşireliğe Giriş. 1. Baskı. Ankara: Nobel Akademik Basın Yayın Dağıtım AŞ; 2021. p.131-45.
 2. Göriş S, Kılıç Z, Ceyhan Ö, Şentürk A. Hemşirelerin profesyonel değerleri ve etkileyen faktörler [Nurses' professional values and affecting factors]. J Psy Nurse. 2014;5(3):137-42. [Crossref] 
 3. Adıgüzel O, Tanrıverdi H, Sönmez Özkan D. Mesleki profesyonellik ve bir meslek mensupları olarak hemşireler örneği [Occupational professionalism and the case of nurses as the members of the profession]. Yönetim Bilimleri Dergisi. 2011;9:239-59. [Link] 
 4. Burkhardt MA, Nathaniel AK, editörler. Ecevit Alpar Ş, Bahçecik N, Karabacak Ü, çeviri editörleri. Çağdaş Hemşirelikte Etik. 3. Baskı. İstanbul: İstanbul Tıp Kitabevi; 2013. p.52-78.
 5. Liaschenko J, Peter E. Nursing ethics and conceptualizations of nursing: profession, practice and work. J Adv Nurs. 2004;46(5):488-95. [Crossref]  [PubMed] 
 6. Köktürk Dalcalı B. Hemşirelik ve etik. Ergün S, editör. Hemşireliğe Giriş. 1. Baskı. Ankara: Nobel Akademik Basın Yayın Dağıtım AŞ; 2021. p.207-16.
 7. Karadağlı F. Profesyonel hemşirelikte etik [Ethics in professional nursing]. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2016;6(3):197-200. [Link] 
 8. Işık TM. Hemşirelikte değerler ve inançlar. Ergün S, editör. Hemşireliğe Giriş. 1. Baskı. Ankara: Nobel Akademik Basın Yayın Dağıtım AŞ; 2021. p.119-29.
 9. Altun İ. Nursing values. Callara L, ed. Nursing Education Challenges In The 21st Century. 1st ed. New York: Nova Publishers; 2008. p.243-69.
 10. İzgi C. Mahremiyet kavramı bağlamında kişisel sağlık verileri [The concept of privacy in the context of personal health data]. TJOB. 2014;1(1):25-37. [Link] 
 11. International Council of Nurses ICN [Internet]. © 2023 International Council of Nurses (ICN). [Cited: January 18, 2023]. The ICN code of ethics for nurses 2017. Available from: [Link] 
 12. Eti Aslan F, Çınar F, Es M. Cerrahi hemşirelerinin mahremiyet bilinçlerinin incelenmesi [Investigation of the privacy consciousness of surgical nurses]. Kocaeli Med J. 2019;8(3):95-103. [Crossref] 
 13. Geçkil E, Ege E, Akin B, Göz F. Turkish version of the revised nursing professional values scale: validity and reliability assessment. Jpn J Nurs Sci. 2012;9(2):195-200. [Crossref]  [PubMed] 
 14. Aktan GG, Eşer İ, Kocaçal E. Hemşirelerin hasta mahremiyetini koruma ve sürdürme durumları ile etkileyen faktörler [The status of nurses' protecting and maintaining patient privacy and affecting factors]. Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi. 2019;16(4):301-5. [Crossref] 
 15. Weis D, Schank MJ. Professional values: key to professional development. J Prof Nurs. 2002;18(5):271-5. [Crossref]  [PubMed] 
 16. Ozturk H, Bahçecik N, Ozçelik KS. The development of the patient privacy scale in nursing. Nurs Ethics. 2014;21(7):812-28. [Crossref]  [PubMed] 
 17. Süzen H, Çevik K. Hemşirelerin profesyonel değerleri ile merhamet ve sabır düzeyleri arasındaki ilişki [Relationship between nurses' professional values and compassion and patience levels]. Turkiye Klinikleri J Nurs Sci. 2020;12(4):528-35. [Crossref] 
 18. Kaya A, Kantek F. Yönetici hemşirelerin profesyonel değerler algısı ve etkileyen faktörler [Nurse managers' perception of professional values and affecting factors]. Journal of Health and Nursing Management. 2016;1(3). [Link] 
 19. Lin YH, Wang LS. A Chinese version of the revised Nurses Professional Values Scale: reliability and validity assessment. Nurse Educ Today. 2010;30(6):492-8. [Crossref]  [PubMed] 
 20. Shahriari M, Baloochestani E. Applying professional values: the perspective of nurses of Isfahan hospitals. J Med Ethics Hist Med. 2014;7:1. [PubMed]  [PMC] 
 21. Torabizadeh C, Darari F, Yektatalab S. Operating room nurses' perception of professional values. Nurs Ethics. 2019;26(6):1765-76. [Crossref]  [PubMed] 
 22. Kubsch S, Hansen G, Huyser-Eatwell V. Professional values: the case for RN-BSN completion education. J Contin Educ Nurs. 2008;39(8):375-84. [Crossref]  [PubMed] 
 23. Gallegos C, Sortedahl C. An exploration of professional values held by nurses at a large freestanding pediatric hospital. Pediatr Nurs. 2015;41(4):187-95. [PubMed] 
 24. Chikeme PC, Ogbonnaya NP, Anarado AN, Ihudiebube-Splendor CN, Madu O, Israel CE. Professional values of Nigerian nursing students. Int J Med Res Health Sci. 2019;8(3):26-35. [Link] 
 25. Öztürk H, Torun Kılıç Ç, Kahriman İ, Meral B, Çolak B. Assessment of nurses' respect for patient privacy by patients and nurses: a comparative study. J Clin Nurs. 2021;30(7-8):1079-90. [Crossref]  [PubMed] 
 26. Tanrıkulu F, Erol F, Ziya NY, Gündoğdu H, Karabulut B, Dikmen Y. Hemşirelerin hasta mahremiyetini gözetme durumlarının incelenmesi [Investigation of the evaluation of the nurses in patient privacy]. Journal of Innovative Healthcare Practices. 2020;1(1):22-9. [Link] 
 27. Özkan ZK, Eyi S, Mayda Z. Hemşirelik öğrencilerinin hasta mahremiyetini korumaya yönelik davranışlarının belirlenmesi [Determination of nursing students behaviour about protecting patient privacy]. Journal of Inonu University Health Servicess Vacational School. 2020;8(2):312-20. [Crossref] 
 28. Özen I, Dağlı F. Mesleki uygulama yapan öğrencilerin hasta mahremiyetine ilişkin görüşü [The view of students who make professional application about patient's privacy]. Turkiye Klinikleri J Med Ethics. 2021;29(1):78-85. [Crossref] 
 29. Aktan G, Zaybak A, Eser I. İntörn hemşirelerin hasta mahremiyetini koruma ve sürdürme durumları ve etkileyen faktörler [Patient privacy of intern nurses conservation and maintenance states and affecting factors]. J Educ Res Nurs. 2021;18(4):396-401. [Link] 
 30. Candan M, Bilgili N. Hemşire ve ebelerin hasta mahremiyetine ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi [Evaluation of nurse and midwives' opinions on patient privacy]. Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2018;3(3):34-43. [Link] 
 31. Kim K, Han Y, Kim J. Nurses' and patients' perceptions of privacy protection behaviours and information provision. Nurs Ethics. 2016;24(5):1-14. [Crossref]  [PubMed] 
 32. Akyüz E, Erdemir F. Surgical patients' and nurses' opinions and expectations about privacy in care. Nurs Ethics. 2013;20(6):660-71. [Crossref]  [PubMed] 
 33. Poorchangizi B, Farokhzadian J, Abbaszadeh A, Mirzaee M, Borhani F. The importance of professional values from clinical nurses' perspective in hospitals of a medical university in Iran. BMC Med Ethics. 2017;18(1):20. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 34. Nelwati, Abdullah KL, Chong MC. Factors influencing professional values among Indonesian undergraduate nursing students. Nurse Educ Pract. 2019;41:102648. [Crossref]  [PubMed] 
 35. Lin YH, Li J, Shieh SI, Kao CC, Lee I, Hung SL. Comparison of professional values between nursing students in Taiwan and China. Nurs Ethics. 2016;23(2):223-30. [Crossref]  [PubMed] 

.: Up To Date

LoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 2
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com