Fanconi Anemisi - 2021

Yayınlanma Tarihi: 19.11.2021
Basılı ISBN: 978-625-401-550-2
Online ISBN: 978-625-401-548-9
.: ÖN SÖZ
TR
Ücretsiz Erişim
.: BÖLÜMLER
 Fanconi Anemisine Genel Bakış
1
Historical Perspective of Fanconi Anemia in the World and Turkey
Ünal Ş, Gümrük F. Fanconi anemi hastalığının dünya ve Türkiye’deki durumuna tarihsel bakış. Yalman N, editör. Fanconi Anemisi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2021. p.1-4.
TR
Ücretsiz Erişim
5
Fanconi Anemia: Symptoms, Diagnostic Criteria and Treatment Approaches
Kaçar AG, Celkan TT. Fanconi anemisi: Belirtiler, tanı kriterleri ve tedavi yaklaşımları. Yalman N, editör. Fanconi Anemisi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2021. p.5-14.
TR
Ücretsiz Erişim
15
Molecular Pathogenesis of Bone Marrow Failure in in Fanconi Anemia
Yalman N, Asal Kılıç Z. Fanconi anemisinde kemik iliği yetmezliğinin moleküler patogenezi. Yalman N, editör. Fanconi Anemisi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2021. p.15-9.
TR
Ücretsiz Erişim
 Fanconi Anemisinde Tanısal Yaklaşım
20
Chromosome Fracture Analysis in Peripheral Blood Lymphocytes, Complementation Groups and in Bone Marrow Chromosome Analysis in Fanconi Anemia
Deviren A. Fanconi anemisinde periferik kan lenfositlerinde kromozom kırığı analizi, komplementasyon grupları ve kemik iliği kromozom analizi. Yalman N, editör. Fanconi Anemisi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2021. p.20-3.
TR
Ücretsiz Erişim
24
Molecular Genetic Tests, Mutation Analysis and Gene Sequencing in Fanconi Anemia
Çelebi D, Daşdemir S. Fanconi anemisinde moleküler genetik testler, mutasyon analizleri ve gen dizilimi. Yalman N, editör. Fanconi Anemisi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2021. p.24-8.
TR
Ücretsiz Erişim
29
Reflection of Genetic Variations on Fanconi Anemia Phenotype and Survival
Köse V, Bayhan T. Genetik varyasyonların fanconi anemi fenotipi ve sağkalım üzerine yansıması. Yalman N, editör. Fanconi Anemisi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2021. p.29-33.
TR
Ücretsiz Erişim
 Fanconi Anemisinde Yapısal Anomaliler, Sistem Kusurları ve Patolojiler
34
Urinary System Anomalies and Pathologies in Fanconi Anemia
Özbey H, Baziki A, Başar F. Fanconi anemisinde üriner sistem anomalileri ve patolojileri. Yalman N, editör. Fanconi Anemisi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2021. p.34-8.
TR
Ücretsiz Erişim
39
Gastrointestinal, Hepatic and Nutritional Problems in Fanconi Anemia
Timur Ç. Fanconi anemisinde gastrointestinal, hepatik ve nutrisyonel problemler. Yalman N, editör. Fanconi Anemisi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2021. p.39-43.
TR
Ücretsiz Erişim
44
Cardiovascular Pathologies in Fanconi Anemia
Bozbuğa N. Fanconi anemisinde kardiyovasküler patolojiler. Yalman N, editör. Fanconi Anemisi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2021. p.44-9.
TR
Ücretsiz Erişim
50
Skeletal Anomalies in Fanconi Anemia and Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery Perspective in Fanconi Anemia
Emekli U, Akalın BE, Kozanoğlu E. Fanconi anemisinde iskeletsel bozukluklar ve plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi açısından Fanconi anemisi. Yalman N, editör. Fanconi Anemisi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2021. p.50-4.
TR
Ücretsiz Erişim
55
Dermatological Pathologies in Patients with Fanconi Anemia
Zengin E. Fanconi anemili hastalarda dermatolojik patolojiler. Yalman N, editör. Fanconi Anemisi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2021. p.55-8.
TR
Ücretsiz Erişim
59
Ocular Manifestations and Visual Function Problems in Fanconi Anemia
Özcan Y, Gümüş H. Fanconi anemisinde oküler bulgular ve görsel fonksiyon bozuklukları. Yalman N, editör. Fanconi Anemisi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2021. p.59-61.
TR
Ücretsiz Erişim
62
Nervous System Pathologies in Fanconi Anemia
Bozbuğa M. Fanconi anemisinde sinir sistemi patolojileri. Yalman N, editör. Fanconi Anemisi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2021. p.62-6.
TR
Ücretsiz Erişim
67
Endocrine Disorders in Fanconi Anemia
Haliloğlu B. Fanconi anemisinde endokrin bozukluklar. Yalman N, editör. Fanconi Anemisi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2021. p.67-70.
TR
Ücretsiz Erişim
71
Gynecological Problems and Pathologies in Fanconi Anemia
Akhan SE, Dural Ö. Fanconi anemisinde jinekolojik sorunlar ve patolojiler. Yalman N, editör. Fanconi Anemisi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2021. p.71-5.
TR
Ücretsiz Erişim
76
Otologic Symptom and Findings in Fanconi Anemia
Yener HM. Fanconi anemisinde otolojik semptom ve bulgular. Yalman N, editör. Fanconi Anemisi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2021. p.76-8.
TR
Ücretsiz Erişim
79
Diagnostic Approach and Treatment Methods for Auditory Disorders in Fanconi Anemia
Deniz R, Gülmez ZD, Ataş A. Fanconi anemisinde işitsel bozukluklara tanısal yaklaşım ve tedavi yöntemleri. Yalman N, editör. Fanconi Anemisi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2021. p.79-83.
TR
Ücretsiz Erişim
 Fanconi Anemisinde Tedavi Yaklaşımları
84
Human Leukocyte Antigen Matched Related Family Donor Hematopoietic Stem Cell Transplantation in Fanconi Anemia
Ok Bozkaya İ, Özbek NY. Fanconi anemisinde insan lökosit antijeni uyumlu aile içi hematopoetik kök hücre transplantasyonu. Yalman N, editör. Fanconi Anemisi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2021. p.84-7.
TR
Ücretsiz Erişim
88
Human Leukocyte Antigen Matched Unrelated Hematopoietic Stem Cell Transplantation in Fanconi Anemia
Yılmaz E, Özcan A, Karakükcü M. Fanconi anemisinde insan lökosit antijeni uyumlu akraba dışı hematopoetik kök hücre transplantasyonu. Yalman N, editör. Fanconi Anemisi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2021. p.88-94.
TR
Ücretsiz Erişim
 Fanconi Anemisi ve Maligniteler
95
Molecular Mechanisms of Cancer Development in Fanconi Anemia
Asal Kılıç Z, Yalman N. Fanconi anemisinde kanser gelişiminin moleküler mekanizmaları. Yalman N, editör. Fanconi Anemisi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2021. p.95-8.
TR
Ücretsiz Erişim
99
Hematological Malignancies in Fanconi Anemia
Ünüvar A. Fanconi anemisinde hematolojik maligniteler. Yalman N, editör. Fanconi Anemisi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2021. p.99-104.
TR
Ücretsiz Erişim
105
Head and Neck Cancers in Fanconi Anemia
Kılıç H, Şen C, Başaran B. Fanconi anemisinde baş ve boyun kanserleri. Yalman N, editör. Fanconi Anemisi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2021. p.105-9.
TR
Ücretsiz Erişim
110
Esophageal Cancer in Fanconi Anemia
İşcan Y, Tunca F. Fanconi anemisinde özofagus kanseri. Yalman N, editör. Fanconi Anemisi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2021. p.110-3.
TR
Ücretsiz Erişim
114
Rare Malignancies in Fanconi Anemia
Çelik Ateş D. Fanconi anemisinde nadir görülen maligniteler. Yalman N, editör. Fanconi Anemisi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2021. p.114-6.
TR
Ücretsiz Erişim
117
Radiotherapy Modifications in Patients with Fanconi Anemia with Cancer
Karaman Ş, Kaval G, Dağoğlu RN. Kanser gelişen fanconi anemi hastalarında radyoterapi modifikasyonları. Yalman N, editör. Fanconi Anemisi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2021. p.117-20.
TR
Ücretsiz Erişim
121
Chemotherapy Modifications in Fanconi Anemia Patients with Cancer
Karabulut S, Ferhatoğlu F. Kanser gelişen fanconi anemi hastalarında kemoterapi modifikasyonları. Yalman N, editör. Fanconi Anemisi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2021. p.121-6.
TR
Ücretsiz Erişim
 Fanconi Anemisinde Koruyucu ve Destekleyici Yaklaşımlar
127
Oral and Dental Health in Fanconi Anemia
Tanyeri H, Oktay Sepet E. Fanconi anemisinde ağız ve diş sağlığı. Yalman N, editör. Fanconi Anemisi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2021. p.127-33.
TR
Ücretsiz Erişim
134
Long-Term Follow-Up in Fanconi Anemia
Sarper N. Fanconi anemisinde uzun süreli izlem. Yalman N, editör. Fanconi Anemisi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2021. p.134-8.
TR
Ücretsiz Erişim
139
Prenatal Diagnosis and Preimplantation Genetic Approach in Fanconi Anemia
Kahraman S, Çetinkaya M, Kara B. Fanconi anemisinde prenatal tanı ve preimplantasyon genetik yaklaşım. Yalman N, editör. Fanconi Anemisi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2021. p.139-44.
TR
Ücretsiz Erişim
145
Psychosocial Problems in Fanconi Anemia
Polat I. Fanconi anemisinde görülen psikososyal sorunlar. Yalman N, editör. Fanconi Anemisi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2021. p.145-9.
TR
Ücretsiz Erişim
150
Education of Patients with Fanconi Anemia and Their Family Members
Almiş H. Fanconi anemili hastalar ve aile fertlerinin eğitimi. Yalman N, editör. Fanconi Anemisi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2021. p.150-4.
TR
Ücretsiz Erişim

Girişİletişim


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Adres

Türkocağı Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Telefon: +90 312 286 56 56
Faks: +90 312 220 04 70
E-posta: info@turkiyeklinikleri.com

.: Yazı İşleri Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 2
E-posta: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: İngilizce Dil Redaksiyonu

Telefon: +90 312 286 56 56/ 145
E-posta: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Reklam Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 142
E-posta: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Abone ve Halkla İlişkiler Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Müşteri Hizmetleri

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. KULLANIM KOŞULLARI

1.1. http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından ulaşılan internet sayfalarını (Hepsi birden kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde "SİTE"yi kullanmaktan vazgeçiniz. "SİTE" sahibi bu "SİTE"de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, "SİTE"'yi, "SİTE" kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu "SİTE"'nin sahibi Türkocağı cad. No:30, 06520 Balgat Ankara adresinde ikamet eden Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dir (bundan böyle kısaca "Türkiye Klinikleri" olarak anılacaktır). "SİTE"'de sunulan hizmetler "Türkiye Klinikleri" tarafından sağlanmaktadır.

1.3. Bu "SİTE"'de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "Türkiye Klinikleri" dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak "SİTE"'da yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. "Türkiye Klinikleri" tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği "SİTE" hizmetlerinden yararlanan ve "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" 30.03.2014 tarihinde en son değişiklik yapılarak ve web sitesi üzerinden yayınlanarak; "SİTE"yi kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlülüğe konmuştur. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" ayrıca, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "KULLANICI Sözleşmesi"nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. TANIMLAR

2.1. "SİTE" : "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından ve/veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan web sitesi.

2.2. KULLANICI : "SİTE"ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. LİNK : "SİTE" üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden "SİTE"ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK : "Türkiye Klinikleri" "SİTE"yi ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5. "KULLANICI SÖZLEŞMESİ" : "Türkiye Klinikleri"nin sunacağı özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak olan gerçek ve/veya tüzel kişilerle "Türkiye Klinikleri" arasında elektronik ortamda akdedilen sözleşme.

3. HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbesttir.

3.2. "Türkiye Klinikleri" "SİTE" bünyesinde sunulacak servislerden yararlanabilmek için, "KULLANICI"nın "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenecek özellikleri taşıması gereklidir. "Türkiye Klinikleri", bu gerekliliği tek taraflı olarak dilediği zaman değiştirebilir.

3.3. "Türkiye Klinikleri"nin "SİTE" üzerinden belirli bir ücret karşılığı veya ücretsiz olarak vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere;

- Sağlık sektörüne yönelik bilimsel makaleler, kitaplar ve bilgilendirici yayınları sağlamak.

- - Bilimsel dergilere yönelik makale hazırlama aşamasında biçimsel, istatistikî ve editöryal destek sağlamak.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

4.2. "Türkiye Klinikleri"'nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla "SİTE" üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, "SİTE" dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her KULLANICI, "Türkiye Klinikleri"nin ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. "KULLANICI" "SİTE" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "Türkiye Klinikleri" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.3. "SİTE" dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "Türkiye Klinikleri"nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, "Türkiye Klinikleri" çalışanlarının ve yöneticilerinin, "Türkiye Klinikleri" yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. "Türkiye Klinikleri", üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

4.4. "KULLANICI"lar, "SİTE"yi kullanarak, "Türkiye Klinikleri"nin, diğer "KULLANICI"ların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunamazlar. "KULLANICI"ların işbu "SİTE Kullanım Koşulları" hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "SİTE" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "Türkiye Klinikleri"nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.5. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. "Türkiye Klinikleri", "KULLANICI"lar tarafından "Türkiye Klinikleri"ne iletilen veya "SİTE" üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

4.6. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "Türkiye Klinikleri"nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.7. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. "Türkiye Klinikleri", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "KULLANICI"lar, "Türkiye Klinikleri"nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "Türkiye Klinikleri" tarafından yapılabilir. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, "KULLANICI"lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

4.8. "SİTE" üzerinden, "Türkiye Klinikleri"nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya "İÇERİK"lere ve/veya dosyalara link verebilir. Bu link'ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "SİTE" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.9. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden "KULLANICILAR" tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "KULLANICI Sözleşmesi" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. "Türkiye Klinikleri" aynı zamanda; KULLANICI veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, "SİTE"nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1. Bu "SİTE" dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu "SİTE"nin (sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "Türkiye Klinikleri"ne aittir. Kullanıcılar, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerini, "Türkiye Klinikleri" bilgilerini ve "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "Türkiye Klinikleri"nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

5.2. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "Türkiye Klinikleri"; "Türkiye Klinikleri" hizmetleri, "Türkiye Klinikleri" bilgileri, "Türkiye Klinikleri" telif haklarına tabi çalışmaları, "Türkiye Klinikleri" ticari markaları, "Türkiye Klinikleri" ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. SİTE KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"Türkiye Klinikleri", tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu "SİTE Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda "SİTE"'da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MUCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "Türkiye Klinikleri" işbu "SİTE Kullanım Koşulları", gizlilik politikası ve "KULLANICI Sözleşmesi"nden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "Türkiye Klinikleri" açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "Türkiye Klinikleri"nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunu yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dâhildir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" "Türkiye Klinikleri" tarafından "SİTE" içersinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar, işbu sözleşme hükümlerini "SİTE"yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. "Türkiye Klinikleri", dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek "SİTE" üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.

30.03.2014

Gizlilik Bildirimi

  Sitemizi ziyaret etmeden önce aşağıda yazılı kullanım ilkelerini mutlaka okumanızı öneririz. Bu şartları kabul etmeniz halinde sitemizden faydalanırken kurallarımıza uymanız yararınıza olacaktır. Lütfen Kullanım İlkelerimizin tamamını okuyunuz.

  www.turkiyeklinikleri.com Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış bir web sitesidir.

  www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılarının kimliklerine, adreslerine, hizmet sağlayıcılarına ve benzeri bilgilerine erişemez. Bu bilgileri kullanıcılar isterse formlar yoluyla siteye gönderebilirler. Ancak, www.turkiyeklinikleri.com donanım ve yazılım bilgilerinizi toplayabilir. Bu bilgiler arasında şunlar yer alır: IP adresiniz, tarayıcı türü, işletim sistemi, etki alan adı, erişim süreleri ve ilgili web adresleri. www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılardan aldığı kişisel bilgileri (isminiz, elektronik posta adresiniz, ev ve iş adresiniz, telefon numaranız, vb.) üçüncü bir kuruma satamaz, kamuoyuna yayınlayamaz, site içinde tutamaz. Alınan bilgiler sitenin ziyaretçi profili, raporlama ve hizmetlerin tanıtımına kaynak olması için yönlendirici özellik taşır.

  www.turkiyeklinikleri.com sizden aldığı bilgileri şu amaçlar için kullanır:

-Web sitesini iyileştirmek,geliştirmek ve kaliteyi korumak,

-Ziyaretçi profili ve genel istatistik veriler oluşturmak,

-Ziyaretçilerin sitemizi nasıl kullandığı ile ilgili eğilimlerini belirlemek,

-Asılı yayınlar/yazışmalar göndermek,

-Elektronik posta yoluyla basın bültenleri veya bildirimler göndermek,

-Etkinlik ya da yarışma için liste oluşturmak.

  www.turkiyeklinikleri.com adresini kullanmakla;

-Herhangi bir kullanıcının yasal ve ahlaki olmayan davranışlarından Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sorumlu tutulamayacağını,

-Kullanım ilkelerinin zaman zaman değiştirebileceğini,

-Diğer bağlantı sağladığı ama denetleyemediği sitelerin içeriklerinden veya bilgisayarınıza verecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul etmiş sayılırsınız.

  Aşağıda belirtilen durumlarda Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. sitesini kullanıcılara kapatabilir:

-Yanlış, eksik, yanıltıcı ve genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda,

-İstenilen bilgilerin içine ilan, reklam, duyuru, özel veya tüzel kişiliklere hakaret içeren ifadeler kullanıldığında,

-Çeşitli yollarla siteye yapılan saldırılar sırasında

-Virüs nedeniyle sitenin yapısının bozulması durumunda.

  Kod ve yazılım da dahil, sitede yer alan yazılı, görüntülü ve sesli fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca güvence altındadır.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.in yazılı izni olmadığı sürece sitede yer alan bilgiler; başka bir bilgisayara yüklenemez, değiştirilemez, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yeniden yayınlanamaz, postalanamaz, dağıtılamaz.

  Sitede bulunan yazılım ve tasarımların her hakkı Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye aittir.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. kullanım ilkelerimizle ilgili yorumlarınızı almaktan memnuniyet duyacaktır. Sitemizi zenginleştirebileceğini düşündüğünüz konuları ya da sitemizle ilgili yaşadığınız bir problem olursa lütfen bizimle paylaşın.

info@turkiyeklinikleri.com

04.04.2014