Türkiye Klinikleri Kulak Burun Boğaz - Özel Konular

Steroidlerin Kulak Burun Boğazda Kullanılışı Özel Sayısı
.: EDİTÖRDEN
Sayı Editöründen
Editorials
Prof.Dr. Fuat YÖNDEMLİ
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları AD, KONYA
Makale Dili: TR
Bir kişinin hayatını kurtarana ''Kahraman'' derler,

Binlerce kişinin hayatını kurtarana ise sadece ''Hekim''...

Medikal tedavinin en önemli dönüm noktalarından birini; 1937'de, daha sonraları Kortizol adını alacak ilk steroidin bulunup, 1949'da ağır kronik poliartritli vakaları dramatik iyileştirmesinden sonra 1950'de Kendall, Reichstein ve Hench adlı araştırmacıların şahsında kortikosteroide Nobel verilmesi teşkil etmektedir.

Peki, tıbbî tedavinin bu kadar önemli bir unsuru olan steroidlere, neden hak ettiği değer ve önemi vermede ihmal gösterilmektedir? Bu sorunun cevapları arasında, talebelik yıllarımızdan beri tekrarlanagelmekte olan ''iki tarafı keskin bir Acem kılıcı' na benzetilmesi klişesi önemli bir yer tutmakta, milenyum sonrası yıllarda bile bu önemli tedavi ajanına güvensizlik, şüphe ve hattâ korku ile yaklaşılmaktadır.

Yanlış anlaşılmasın, her tıbbî tedavi ajanı: Antibiyotikler, ilaçlar ve hattâ içtiğimiz su bile, belli bir dozu aşınca, aşırı miktarda ve kontrolsüz vücuda alındığında organizmaya zarar vermekte, hayatı tehlikeye sokmaktadır. Buna karşılık kortikosteroidlerin bir kısım elektif vakalarda, doğru endikasyon konduğu takdirde bin, iki bin, hattâ üç bin miligram gibi yüksek dozlarda i.v. yoldan puşe edildiğinde, dramatik bir iyileşme gösterdiği, üstelik diyabet,... gibi metabolizma bozukluklarına yol açmadan ödemi çözerek solunumu rahatlattığı için trakeotomiye gerek bırakmadığı bilgisine neden lâkayd kalınmaktadır?

Bir otorinolarengolog olarak şahsen ilgilendiğim allerjik, vazomotor,... değişik etyolojilere bağlı alt konka hipertrofilerinde lokal steroid enjeksiyonunun görme kaybına sebep olduğu, bunun için bu metoddan sakınılması, kesinlikle bu tedaviden kaçınılması gerektiği itirazlarını burada bir kere daha ele alarak cevaplandırmak istiyorum:

Evet, intranazal steroid enjeksiyonuna bağlı olarak rapor edilen en ciddi komplikasyon, geçici veya kalıcı görme kaybıdır. Literatürde bu konuda rapor edilmiş toplam 12 vaka bulunmaktadır. Bunlardan 6'sında görme kaybı geçici iken, 6'sında kalıcı olarak tesbit edilmiştir. İntranazal steroid enjeksiyonu sonrası vizüel komplikasyon oranı 1979 yılında %0,0067 olarak rapor edilirken, 1993 yılında %0,001 olarak belirtilmiştir.

Şu noktanın üzerinde önemle durmak istiyorum: İntrakonkal olarak enjekte edilen steroidlerin görme kaybı yaptığı hakkındaki bilgiler, yirmi küsur yıldan daha eskilere aittir; şimdi piyasada bulunan steroidlerin hepsinin molekülleri küçük olduğundan, böyle bir risk artık söz konusu değildir.

İntranazal olarak konka içine steroid zerkine bağlı hiçbir vakada ölüm olmadığını da ayrıca belirtmiş olayım.

Bu metodun başarısı ve emniyetine dair çok sayıda klinik bulgulara rağmen intranazal steroid enjeksiyonunun ABD'de FDA tarafından ve Kanada'da tasdik edilmemesini ise, bu metodun son derece ucuz olmasına, dolayısıyla lehinde lobi yapacak firmaların bulunmamasına, kısacası sahipsiz bırakılmasına şahsen bağlıyorum.

Buna karşılık intranazal steroide alternatif olarak tavsiye edilen allerjen immünoterapisi ise, intranazal steroid enjeksiyonundan daha emniyetli değildir. Sistemik reaksiyonlar ve anafilaksi, immünoterapinin en çok korkulan riskleridir. İmmünoterapi gören vakalardan ABD'de 1945-1984 yılları arasında anafilaktik şok sonucu 46, İngiltere'de ise 1957-1986 yılları arasında 26 ölüm rapor edilmiştir. İmmünoterapi sırasında ölüm riski ise, iki milyonda bir'dir. ABD'de 1985-1993 yılları arasında uygulanan 52.3 milyon immünoterapi sırasında 35 ölüm görülmüş olup, ölüm oranı milyonda bir'den daha azdır (konuyla ilgili literatür ve numaraları metin içinde verildiği için burada ayrıca yazılmamıştır).

1977 yılında M. Portman'ın editörlüğünde yayınlanan Cahier d'ORL mecmuasında allerjik rinitlerde lokal intrakonkal uygulanan enjektabl steroidlerin iyi geldiğini okuduktan sonra bu tedaviye yıllarca, medikal tedaviden fayda bulamamış, uygun gördüğüm vakalarda devam ettim. Otuz yıldan fazla zamandır tedavi portföyümde bu tedavi bulunmaktadır. İki binli yılların başlarında, bu tedavi hakkında hazırladığım monografi, bu konuda yurdumuzdaki ilk yayındır. Aynı yıl Antalya'da yapılan KBB kongresinde bundan bahsettikten sonra, bizim KBB dergilerinden birinde yayınlaması için ilgili meslektaşıma teslim ettim. Aradan yıllar geçtiği halde bu yazımın nedense basıldığını görmedim, sorularıma cevap alamadım?

Aslında benzer yaklaşıma, bu tedavinin ABD'deki şampiyonu olan Marby'nin de maruz kaldığını, sonunda pes etmek zorunda kaldığını anlatan yazısını okurken duygulandığımı belirtmek isterim.

Kabul gören modern kriterlere göre bilim, yanlışlanabilir olmalıdır. Zamanımızda sanat yönüne göre bilim tarafı çok daha ağır basmakta olan tıpta da durum aynıdır. Daha düne kadar yasaklanan yumurta ve tereyağına yeniden izin verilmesi de, modern kriterlerin ışığı altında yeniden yapılan çok sayıdaki objektif değerlendirmeler sonucunda verilen bir karar değil midir?

Kurucu öğretim üyesi olduğum Meram Tıp Fakültesi'nde iki asistanımın uzmanlık tezi için konka içine lokal steroid enjeksiyonuyla çalışma yapmak istemelerini memnuniyetle kabul ettim. Elimde bulunan bütün literatür bilgilerini, çalışmalarımı onlara verdim. Onlar da daha yeni bilgileri bunlara eklediler. Böylece en son bilgilerin ışığı altında, danışmanlığını yaptığım iki farklı araştırıcı tarafından yapılan çalışmaların yeniden evalüasyonunu görmem mümkün oldu.

2014 yılı başlarında Türkiye Klinikleri'nce KBB hakkında bir özel sayı editörlüğü teklif edildiğinde, şimdiye kadar ele alınmamış bir konu düşünürken, otuz yıldan fazla zamandır emek verdiğim bu konu aklıma geldi ve kabul ettim. Konka içine deposteroid enjeksiyonuyla yapılan tedaviler hakkındaki çalışmaları, ilerleyen sayfalarda okuyacaksınız.

Konuyla ilgili olarak şahsım dışında yapılan ilk çalışma, Dr. İ.Ö.Ö. tarafından uzmanlık tezi olarak gerçekleştirilmiştir: ''Alt Konka Hipertrofisi Olan Hastalarda İntranazal Steroid Enjeksiyonu Tedavisi Etkinliğinin Bilgisayarlı Tomografi İle Değerlendirilmesi'', Dr. İ.Ö.Ö., Uzmanlık Tezi, Tez Danışmanı: Prof. Dr. Fuat Yöndemli, Konya 2011, Meram Tıp Kütüphanesi Kayıt Bilgileri: WB/20/099/2011, İnternet Sistem No: 281621. Bu çalışmada başarı oranının yüzde 98 olarak bulunduğunu belirtmekle yetiniyorum.

Şimdi müsaadenizle tam kırk bir yıldır mensubu olmakla gurur duyduğum, bana göre en önemli bilim ve sanat dalı olan Tıp mesleğine reva görülen haksızlıklar üzerine birkaç söz etmek istiyorum.

Prof.Dr. Haydar Furgaç' ın başkanlığını yaptığı 1965-1966'lardan bu yana önce Üniversitelerarası Giriş İmtihanı (ÜGİ) adını alan merkezî sistemle yapılan üniversitelere giriş imtihanlarında kırk yıldan fazla zamandır en yüksek puanı alan, bir başka deyişle en zeki olan lise mezunlarının değişmeyen tercihi hep tıp fakülteleridir. Bu noktada millî bir özelliğimiz olan haset/çekememezlik ortaya çıkmakta, toplumun en zeki, en fedakâr, en iyi niyetli bu kesim veya meslek grubuna nedense hak ettiği değer, maddî ve manevî karşılık bir türlü verilmemektedir!

Uğrunda makam, unvan, servet, para... dahil her şeyimizi feda etmekten çekinmeyeceğimiz en değerli varlığımız sağlığımız değil midir?

Peki bu kadar kıymetli olan sağlığımızı emanet ettiğimiz bu aziz, değerli, kutsal mesleğin mensuplarına, daha açık tabirle hekimlerimiz ve beraberlerindeki sağlık çalışanlarına reva görülen duyarsızlık, zorluklar çıkarma, tabiri caizse aşağılık duygusundan kaynaklanan çekememezlik ve daha ilerisi olan düşmanca davranışları nasıl açıklamak mümkündür?

''Söylesem tesiri yok/ Sussam gönül razı değil''

Kendi eserlerimden yapacağım alıntılarla sözlerimi tamamlamak istiyorum:

(...) Günümüzde örneklerine sık olarak rastlandığı şekilde, durumu ne kadar ağır, ümitsiz olursa olsun, hastaneye yatmış her hastanın ölümünden müdâvi hekimi sorumlu tutmak; hekim ve hemşireleri, sağlık personelini bütün iyi niyetli gayretlerine rağmen bıçakla yaralamak, kurşunlamak, öldürmek, hiç değilse dövmek şeklindeki düşünce ve hareket tarzı, ülkemiz dışında hiçbir yerde rastlanmayan son derece iğrenç, nefret ve lânetle karşılanacak primitif bir davranış şeklidir. Söz gelişi judicidaire kesime vuku bulan tecavüzler üzerine, cezaların en ağırını uygulayan ve onlara kendilerini savunmaları için bedelinin çok altında bir meblâğ karşılığında tabanca dağıtan ilgililer, sağlık mensupları için de mutlaka çâreler düşünüyorlardır!..

(...) Hekimliğin insan ruhuna kazandırdığı asâlet, incelik, hassasiyet ve derinlikten dolayı bu meslek erbâbı içinden, diğer meslek gruplarına göre çok daha yüksek oranda ve insan ruhunun en yüce duygularına hitabeden, onlara tercüman olan şâir, yazar gibi edebiyatçılar, müzisyenler,... kısacası san'atkârlar çıkmaktadır.*

Hekimler insanlık tarihinin en önemli, vaz geçilemez ve cefâkâr meslek erbâbıdır. Tarih boyunca birçok hekim, hastalıklara karşı mücadele verirken, savaştığı hastalığa yakalanarak hayatını kaybetmiştir. Kezâ birçok hekim hastalıklara karşı ilâç araştırırken, bulduğu ilâcı evvelâ kendi üzerinde denemekten çekinmemiş, hattâ bu uğurda şehit olmuştur.

Meselâ Millî Mücadele yıllarında Ankara'ya gelen Tıbbiyeli Hikmet, Nurettin Osman ve Yusuf, bir insanın yapabileceği en büyük fedakârlığı yaparak Cebeci Hastanesi'nde aşı imâli sırasında kendilerini kobay olarak kullanmışlardır!

Benzer şekilde, İngiliz nörologlarından Henry Head (1861-1940), sonuçlarını daha iyi tarif edebilmek için kendi radial sinirini kestirerek, kendini müşahede altına almıştı.

Peki, ya modern otolojinin kurucusu, ikinci oğlu meşhur tarihçi Arnold Toynbee olarak tarihe geçen, baba Toynbee'nin ölümü nasıl olmuştu:

''Toynbee 1851'de ilk defa kulak hastalıkları için yatak ayrılmış olan St. Mary hastanesine kulak hekimi tâyin edilmiştir. Kendi üzerinde yaptığı deney sonunda ölmüştür. Kulak çınlamasının kloroform inhalasyonu, bundan sonra hava verilmesi ile azaltılabileceğini düşünerek kendi üzerinde deney yapmış, odasında notları, âletleri yanında ölü bulunmuştur.''

Tam da bu noktada, farazâ ''Hapishanelerin gayri sıhhî, gayri insanî hayat şartlarını bizzat araştırmak için acaba hiçbir pedagog, sosyolog, psikolog, educateur; siyaset, emniyet mensubu veya juriste, legiste; müebbet hapse mahkûm biri gibi ve gönüllü olarak, mahkûmlar arasında yaşamayı göze almış mıdır'? diye bir soru insanın dilinin ucuna gelmektedir.

Afrika kıt'asının kimsenin gitmek istemediği mahrumiyet bölgelerine gönüllü giden, orada hizmet vererek ömrünü tamamlayan Albert Schweitzer, bir doktordur!

İştigal sahası hep ızdırap çeken insanlar olduğu için Avrupa'da hekimlerin büyük insanlar olduğunu, Tanrı'ya en yakın insanların onlar olduğunu ifade eden çok sayıda vecize bulunmaktadır.

Dünyanın her ülkesinde halkın, doğumundan ölümüne kadar, hep yanında görmek istediği meslek erbabı, doktorlardır. Bütün devletlerde, geceleri bütün resmî binaların, bakanlıkların ışıkları söndüğü halde; mesaisi 24 saat devam eden, ışığı hiç sönmeyen kuruluşlar, hekimlerin çalıştığı hastanelerdir. Gerçekten yılbaşı gecesinden bayramlara, faşingten karnavala, depremden yangın ve sel baskınlarına, muharebe meydanlarına kadar her türlü şartlar altında hizmet veren, hep doktorlardır!

Doktorlardan başka hiçbir meslek erbâbı, gece uykusunun en tatlı yerinde uyandırılmaz ve hiçbir doktora da bu durumdan şikâyetçi olmak hakkı tanınmaz! Belki de bu sebepten hekimliğin pîri Hipokrates insanları ''hekimler ve diğerleri'' olarak ikiye ayırmıştır. Bir insan olarak hayatını bile rahatça yaşamak hakkı tanınmayan bu meslek grubu, her zaman halkın ilgi ve dikkatini, imrenmekle haset arası duygularını çeker. Öyle ki onun yeni olmayan, kullanılmış otomobili bile, ''Doktordan satılık'' etiketiyle, kolayca ve tercihan müşteri bulur.

(...) 1980'lerden bu yana tıbbiyeler, üniversiteye girişte ilk tercih olmaktan uzaklaştırılmaya çalışılmaktadır. Günümüzde basın-yayın organlarının yoğun bombardımanı, beyin yıkaması sonucu gençliğe ideal mesleklerin futbolculuk, mankenlik, şarkıcılık ve oyunculuk olduğu telkin edilmekte, hattâ dayatılmaktadır. Ama bütün bu olumsuz şartlara rağmen doktorluk günümüzde de, uzay çağında da, hiçbir zaman modası geçmeyecek ideal meslek olarak kalmaya devam edecektir.

P.S.: Yukarıda bahsettiğim Dr. İ.Ö.'nün sadece kendi adıyla mecmuaya gönderdiği çalışmasının yayınlanmasını istemediğini, tam da Oedipus Kompleksinin çağdaş, zamanımıza uygun yorumu üzerinde kafa yorarken öğrendim. Onun isteği doğrultusunda, künyesini daha evvel yukarıda vermiş olduğum yazı, baskıdan çıkartılırken hatırıma bir de Latin deyimi geldi: ''Prolem sine matre creatam'' teşebbüsü, tabii buradaki matre'yi patre olarak değiştirerek...

*Fuat Yöndemli: Tıp Tarihi ve Tıp Sembollerinin Arkaik Kaynakları, baskıda.

Prof.Dr. Fuat YÖNDEMLİ

Sayı Editörü

Girişİletişim


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Adres

Türkocağı Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Telefon: +90 312 286 56 56
Faks: +90 312 220 04 70
E-posta: info@turkiyeklinikleri.com

.: Yazı İşleri Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 119 - 123
E-posta: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: İngilizce Dil Redaksiyonu

Telefon: +90 312 286 56 56/ 145
E-posta: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Reklam Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 142
E-posta: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Abone ve Halkla İlişkiler Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Müşteri Hizmetleri

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. KULLANIM KOŞULLARI

1.1. http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından ulaşılan internet sayfalarını (Hepsi birden kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde "SİTE"yi kullanmaktan vazgeçiniz. "SİTE" sahibi bu "SİTE"de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, "SİTE"'yi, "SİTE" kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu "SİTE"'nin sahibi Türkocağı cad. No:30, 06520 Balgat Ankara adresinde ikamet eden Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dir (bundan böyle kısaca "Türkiye Klinikleri" olarak anılacaktır). "SİTE"'de sunulan hizmetler "Türkiye Klinikleri" tarafından sağlanmaktadır.

1.3. Bu "SİTE"'de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "Türkiye Klinikleri" dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak "SİTE"'da yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. "Türkiye Klinikleri" tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği "SİTE" hizmetlerinden yararlanan ve "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" 30.03.2014 tarihinde en son değişiklik yapılarak ve web sitesi üzerinden yayınlanarak; "SİTE"yi kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlülüğe konmuştur. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" ayrıca, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "KULLANICI Sözleşmesi"nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. TANIMLAR

2.1. "SİTE" : "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından ve/veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan web sitesi.

2.2. KULLANICI : "SİTE"ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. LİNK : "SİTE" üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden "SİTE"ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK : "Türkiye Klinikleri" "SİTE"yi ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5. "KULLANICI SÖZLEŞMESİ" : "Türkiye Klinikleri"nin sunacağı özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak olan gerçek ve/veya tüzel kişilerle "Türkiye Klinikleri" arasında elektronik ortamda akdedilen sözleşme.

3. HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbesttir.

3.2. "Türkiye Klinikleri" "SİTE" bünyesinde sunulacak servislerden yararlanabilmek için, "KULLANICI"nın "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenecek özellikleri taşıması gereklidir. "Türkiye Klinikleri", bu gerekliliği tek taraflı olarak dilediği zaman değiştirebilir.

3.3. "Türkiye Klinikleri"nin "SİTE" üzerinden belirli bir ücret karşılığı veya ücretsiz olarak vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere;

- Sağlık sektörüne yönelik bilimsel makaleler, kitaplar ve bilgilendirici yayınları sağlamak.

- - Bilimsel dergilere yönelik makale hazırlama aşamasında biçimsel, istatistikî ve editöryal destek sağlamak.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

4.2. "Türkiye Klinikleri"'nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla "SİTE" üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, "SİTE" dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her KULLANICI, "Türkiye Klinikleri"nin ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. "KULLANICI" "SİTE" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "Türkiye Klinikleri" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.3. "SİTE" dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "Türkiye Klinikleri"nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, "Türkiye Klinikleri" çalışanlarının ve yöneticilerinin, "Türkiye Klinikleri" yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. "Türkiye Klinikleri", üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

4.4. "KULLANICI"lar, "SİTE"yi kullanarak, "Türkiye Klinikleri"nin, diğer "KULLANICI"ların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunamazlar. "KULLANICI"ların işbu "SİTE Kullanım Koşulları" hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "SİTE" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "Türkiye Klinikleri"nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.5. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. "Türkiye Klinikleri", "KULLANICI"lar tarafından "Türkiye Klinikleri"ne iletilen veya "SİTE" üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

4.6. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "Türkiye Klinikleri"nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.7. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. "Türkiye Klinikleri", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "KULLANICI"lar, "Türkiye Klinikleri"nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "Türkiye Klinikleri" tarafından yapılabilir. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, "KULLANICI"lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

4.8. "SİTE" üzerinden, "Türkiye Klinikleri"nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya "İÇERİK"lere ve/veya dosyalara link verebilir. Bu link'ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "SİTE" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.9. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden "KULLANICILAR" tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "KULLANICI Sözleşmesi" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. "Türkiye Klinikleri" aynı zamanda; KULLANICI veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, "SİTE"nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1. Bu "SİTE" dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu "SİTE"nin (sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "Türkiye Klinikleri"ne aittir. Kullanıcılar, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerini, "Türkiye Klinikleri" bilgilerini ve "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "Türkiye Klinikleri"nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

5.2. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "Türkiye Klinikleri"; "Türkiye Klinikleri" hizmetleri, "Türkiye Klinikleri" bilgileri, "Türkiye Klinikleri" telif haklarına tabi çalışmaları, "Türkiye Klinikleri" ticari markaları, "Türkiye Klinikleri" ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. SİTE KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"Türkiye Klinikleri", tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu "SİTE Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda "SİTE"'da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MUCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "Türkiye Klinikleri" işbu "SİTE Kullanım Koşulları", gizlilik politikası ve "KULLANICI Sözleşmesi"nden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "Türkiye Klinikleri" açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "Türkiye Klinikleri"nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunu yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dâhildir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" "Türkiye Klinikleri" tarafından "SİTE" içersinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar, işbu sözleşme hükümlerini "SİTE"yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. "Türkiye Klinikleri", dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek "SİTE" üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.

30.03.2014

Gizlilik Bildirimi

  Sitemizi ziyaret etmeden önce aşağıda yazılı kullanım ilkelerini mutlaka okumanızı öneririz. Bu şartları kabul etmeniz halinde sitemizden faydalanırken kurallarımıza uymanız yararınıza olacaktır. Lütfen Kullanım İlkelerimizin tamamını okuyunuz.

  www.turkiyeklinikleri.com Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış bir web sitesidir.

  www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılarının kimliklerine, adreslerine, hizmet sağlayıcılarına ve benzeri bilgilerine erişemez. Bu bilgileri kullanıcılar isterse formlar yoluyla siteye gönderebilirler. Ancak, www.turkiyeklinikleri.com donanım ve yazılım bilgilerinizi toplayabilir. Bu bilgiler arasında şunlar yer alır: IP adresiniz, tarayıcı türü, işletim sistemi, etki alan adı, erişim süreleri ve ilgili web adresleri. www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılardan aldığı kişisel bilgileri (isminiz, elektronik posta adresiniz, ev ve iş adresiniz, telefon numaranız, vb.) üçüncü bir kuruma satamaz, kamuoyuna yayınlayamaz, site içinde tutamaz. Alınan bilgiler sitenin ziyaretçi profili, raporlama ve hizmetlerin tanıtımına kaynak olması için yönlendirici özellik taşır.

  www.turkiyeklinikleri.com sizden aldığı bilgileri şu amaçlar için kullanır:

-Web sitesini iyileştirmek,geliştirmek ve kaliteyi korumak,

-Ziyaretçi profili ve genel istatistik veriler oluşturmak,

-Ziyaretçilerin sitemizi nasıl kullandığı ile ilgili eğilimlerini belirlemek,

-Asılı yayınlar/yazışmalar göndermek,

-Elektronik posta yoluyla basın bültenleri veya bildirimler göndermek,

-Etkinlik ya da yarışma için liste oluşturmak.

  www.turkiyeklinikleri.com adresini kullanmakla;

-Herhangi bir kullanıcının yasal ve ahlaki olmayan davranışlarından Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sorumlu tutulamayacağını,

-Kullanım ilkelerinin zaman zaman değiştirebileceğini,

-Diğer bağlantı sağladığı ama denetleyemediği sitelerin içeriklerinden veya bilgisayarınıza verecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul etmiş sayılırsınız.

  Aşağıda belirtilen durumlarda Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. sitesini kullanıcılara kapatabilir:

-Yanlış, eksik, yanıltıcı ve genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda,

-İstenilen bilgilerin içine ilan, reklam, duyuru, özel veya tüzel kişiliklere hakaret içeren ifadeler kullanıldığında,

-Çeşitli yollarla siteye yapılan saldırılar sırasında

-Virüs nedeniyle sitenin yapısının bozulması durumunda.

  Kod ve yazılım da dahil, sitede yer alan yazılı, görüntülü ve sesli fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca güvence altındadır.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.in yazılı izni olmadığı sürece sitede yer alan bilgiler; başka bir bilgisayara yüklenemez, değiştirilemez, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yeniden yayınlanamaz, postalanamaz, dağıtılamaz.

  Sitede bulunan yazılım ve tasarımların her hakkı Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye aittir.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. kullanım ilkelerimizle ilgili yorumlarınızı almaktan memnuniyet duyacaktır. Sitemizi zenginleştirebileceğini düşündüğünüz konuları ya da sitemizle ilgili yaşadığınız bir problem olursa lütfen bizimle paylaşın.

info@turkiyeklinikleri.com

04.04.2014