Kardiyolojide Dijital Dönüşüm: Bugün ve Yarın

.: ÖN SÖZ
ÖN SÖZ
PREFACE
Prof. Dr. Ali Serdar FAK
Marmara Üniversitesi Hipertansiyon ve Ateroskleroz Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi, İstanbul, Türkiye
Makale Dili: TR
Ücretsiz Erişim
Dijital dönüşüm tıp ve sağlık alanında da kapımızı çaldı ve artık birlikteliğimiz kaçınılmaz.

Sanayi, ekonomi, iletişim ve eğlence alanlarında daha erken başlamış olan dijital dönüşümün en hızlı yaşandığı ve hissedildiği tıp ve sağlık alanlarının başında ise kardiyoloji yer almakta.

Bugün şimdiden birçok akıllı cihaz ve bazı yapay zekâ (YZ) uygulamaları, kardiyoloji alanında tıbbi yönden geçerli sertifikalarını almış durumdadır. Bu nedenle 2020 yılını kapatırken Türkiye Klinikleri ile bu kitabı 'Kardiyolojide Dijital Dönüşüm: Bugün ve Yarın' olarak hazırlamaya karar verdik.

Aslında daha yıllar önce dünyada ve ülkemizde sağlık kurumlarında elektronik veri bankacılığına geçilmesi, dijital dönüşüm için atılan temelleri oluşturmuştu. Hemen ardından akıllı telefonlarla hastalarımızla mesajlaşırken, paylaşılan tetkik sonuçları ve EKG görüntülerini yorumlayıp uzaktan hastaların tedavilerini düzenlerken, kendimizi farkında olmadan veya ister istemez bir dönüşümün içinde bulmaya başladığımızı söyleyebiliriz. Elbette dijital dönüşüm sadece verilerin uzaktan paylaşıldığı ve karşılıklı etkileşim kurulabildiği bir süreçle sınırlı değil. Son birkaç yılda çeşitli akıllı cihazlarla günün her anında üretilen her veriyi işleyip ve yorumlayıp bize bilgi olarak sunan veri madenciliği/derin öğrenme/yapay zekâ (YZ) platformları bizlerin öğrenme, sorgulama ve mesleğimizi uygulama biçimimizi değiştirmeye başladı.

Kardiyoloji, sayılarla kolayca ifade edilebilen ilgi alanlarına sahip olduğu için dijital dönüşüm açısından "şanslı" bir alan olarak öne çıkmaktadır. Bu nedenle kan basıncı, nabız (kalp) hızı, EKG başta olmak üzere akıllı cihazlarla saptanan ve YZ uygulamaları ile işlenen birçok biyolojik veri, kardiyolojide şimdiden klinik kullanıma girdi.

Hipertansiyonun tedavisi ve takibi artık FDA onaylı akıllı cihazlarla1 ve bu cihazların bağlanabildiği profesyonellere açık platformlar üzerinden yapılabilir hâle geldi. Bunun ötesinde hipertansiyon paternlerini belki de 24 saat holter kan basıncı kaydı yapmaksızın veri madenciliği ile tahmin edebileceğiz.2 "Hipertansiyon Yönetiminde Dijital Tabanlı Uygulama Örnekleri" yazımızda hipertansiyon yönetiminde şimdiye dek akıllı cihazlar ve uygulamaların hipertansiyon tedavisine katkıları ve hasta hekim davranışına etkileri tartışıldı ve bugünden yarına bu alanda beklenen gelişmeler ele alındı.

Akıllı cihazlarda yıllardır spor amaçlı parametreler olarak sınırlı kalan nabız sayısı ve kalp ritmi, son birkaç yılda "tıbbi veri" niteliği aldı. Akıllı saatler veya bileklikler ile kalp ritmi- nin takibi ve atriyal fibrilasyonun (AF) tanınması hem iOS tabanlı 3 hem de android tabanlı 4 sistemlerde artık mümkün hâle geldi. Böylece toplumda risk gruplarında sessiz AF taramasının ve AF'ye bağlı komplikasyonların daha erken ve etkin önlenebilmesinin yolu açıldı. Diğer yandan yakın gelecekte AF riskini veya tromboemboli riskini YZ uygulamaları ile bugünden daha iyi öngörebilmemiz mümkün olabilecektir. "Kardiyak Aritmi Yönetiminde Dijital Tabanlı Uygulama Örnekleri" yazımızda bu çerçevede aritmik hastalıkların yönetimine akıllı cihazların ve dijital uygulamaların getireceği dönüşüm ele alındı.

Kalp yetersizliği de düzenli veri takibi gerektirdiği için, dijital tıp çalışmalarının yoğun olduğu bir alandır. Hastanın kendi ortamında, günlük yaşantısını etkilemeden kalp yetersizliğinin olası erken belirteçleri hakkında verileri toplayıp bu verileri işleyecek bir ağa gönderen akıllı cihazlar ve bu verileri karar destek sistemi olarak sağlık profesyonellerine sunacak platformlar hakkında çalışmalar devam ediyor. Bugün için şimdilik YZ uygulamalarının bu alanda gösterilmiş başarısı; düşük ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetersizliği ile korunmuş ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetersizliği olgularını, uzman kardiyologlar derecesinde hatta bazen daha iyi doğrulukla ayırt edebilmesidir. "Kalp Yetersizliği Yönetiminde Dijital Tabanlı Uygulama Örnekleri" yazımızda bu alanda bugünkü durum tartışıldı.

Akut koroner sendrom (AKS) zamana karşı yarışılan, "zamanın kalp kası, belki de yaşam" olduğunu bildiğimiz tablolardan. Olası AKS hastasına en erken zamanda ulaşılması, tanının en kısa sürede kesinleştirilmesi ve en uygun tedavinin en erken zamanda başlatılıp gerçekleştirilmesi için akıllı teknolojilerin büyük yararı olacağını uzun süreden bu yana tahmin ediyorduk. Ambulanstan gönderilen EKG paylaşımlarından bugün artık yerel veya ulusal düzeyde AKS acil tanı ve tedavi dijital alt yapı örgütlenmelerine gelindi. "Akut Koroner Sendromlarda Tele Tıp Uygulamaları" yazımızda bu alandaki gelişmeler ele alındı.

Kardiyovasküler görüntüleme alanı dijital anlamda çok yoğun veri birikimini içermektedir ve bu verilerle son yıllarda YZ temelli klinik araştırma sayısı hızla artmaktadır. Bu çalışmalar kardiyologlara, karar destek sistemi dâhilinde daha hızlı ve daha yüksek doğruluk payı ile tanıya ulaşmalarını sağlamada yardımcı olacağa benziyor. "Kardiyovasküler Görüntülemede Dijital Tabanlı Uygulama Örnekleri" yazımızda bu uygulamaların kardiyovasküler görüntülemeye getireceği yenilikler ve katkılar tartışıldı.

Kitabımızda konuk yazarımız Prof. Dr. Ata Akın, tıp alanında dijital dönüşümün hekimler, sağlık çalışanları ve mühendislerle birlikte gerçekleştirileceğini tartıştı. Herhangi bir akıllı cihazın veya bir tıbbi uygulamanın birey-hasta-hasta yakını-sağlık profesyonellerince birlikte kabul gördükten sonra ancak değeri olabileceğini "Sağlıkta Yapay Zekâyı Hekimlerle Birlikte Biz Mühendisler Geliştireceğiz" yazısında ele alarak tartıştı.

Yine dijital dönüşümün ulusal boyutta gerçekleşebilmesi için özellikle bilimsel projelerde kamu ortaklığının gerekliliği, "Sağlığın Dijital Dönüşümünde Kamu Projeleri ve Akademi ile Ortaklığın Önemi" yazısında ayrıntıları ile konuk yazarlarımızca tartışıldı.

Dijital dönüşüm elbette bazı güçlüklerle birlikte yeni olanaklar ve yeni ufuklar getiriyor. Farklı disiplinleri birbirine yaklaştırıyor. Bu durumda özellikle genç kardiyologlar için yeni araştırma ve iş olanaklarına, "Dijital Dönemde Pazarda Fırsatlar ve Engeller: Genç Kardiyologlar İçin Öneriler" yazısında değinildi.

Gerek kardiyoloji uzmanlık eğitiminde gerekse mesleğimizi uygularken dijital çağın gerçeklerine uygun davranmak aynı zamanda mesleğimizin ihtiyaçları doğrultusunda dijital dönüşüme yön verecek refleksleri de gösterebilmek durumundayız. "Dijital Çağda Öğrenme: Kardiyoloji Uzmanlık Eğitiminde E-Öğrenme" yazımızda Türk Kardiyoloji Derneği'nin uluslararası diğer uzmanlık dernekleri ile birlikte bu yöndeki çabaları ve programları anlatıldı.

Avrupa Kardiyoloji Derneği 2016 yılında bu alanda "position paper" yayınlamış, eksiklikleri, öncelikleri belirlemiş ve yapılması gerekenler konusunda yol haritası çizmiştir.5 Ülkemizde uzmanlık dernekleri arasında bir ilk olarak Türk Kardiyoloji Derneği'nde de 2018 yılında "Dijital Sağlık Proje Grubu" kurulmuş ve çalışmalarına devam etmektedir.6 Diğer yandan Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde hekim adaylarının dijital iletişim, veri bilimi ve yapay zekânın temel kavramları gibi konularda bilgi ve donanımlarını artırmak amacıyla 2018 yılında "Dijital Sağlık Seçmeli Stajı" başlatılmıştır.7 Bu alanda ülkemizdeki ilk örnek olan bu multidisipliner eğitim programlarının çoğalmasını ve tıp eğitimi programında daha fazla yer almasını temenni ederiz.

Bu kitabımız hazırlanırken tüm dünyada olanca şiddetiyle yaşamaya başladığımız COVID-19 pandemisi de her alanda dijital dönüşümün ne kadar gerekli olduğunu bir kez daha gösterdi. Kongrelerimiz, eğitimlerimiz çevrimiçi hâle geldi, sağlık kurumları uzaktan sağlık hizmeti verebilmenin yollarını aramaya başladılar.

Sağlık alanında elbette almamız gereken çok mesafe var. Sağlık hukuku, mahremiyet, veri güvenliği, sistemlerin entegrasyonu, hastaların ve sağlık çalışanlarının dijital sağlık okur-yazarlığı gibi konular hepimizin katılımını ve katkısını bekliyor. Dijital dönüşümü cihazların ve yapay zekânın bizim için daha çok çalıştığı ve sağlık hizmeti sunarken hastalarımıza daha fazla zaman ayırabildiğimiz yönde şekillendirmemizde yarar var.

Bu kitabımız ağırlıklı olarak Türk Kardiyoloji Derneği Çalışma Grupları ve Dijital Sağlık Proje Grubu üyelerince ve ayrıca konuk yazarlarca hazırlandı. Katkıları için tüm yazarlara ayrı ayrı teşekkür ederim.

Türkiye Klinikleri'ne; hepimizin mesleğini, düşünme ve araştırma tarzını "dönüştürecek" ve birçok disiplini bir araya getiren "Dijital Kardiyoloji' konusunu kitap olarak gündeme aldığı için teşekkürü borç bilirim. Umarım meslektaşlarımız için yararlı olur.

Prof. Dr. Ali Serdar FAK
Editör

KAYNAKLAR
1. https://www.accessdata.fda.gov/cdrh_docs/pdf14/K140067.pdf
2. Altikardeş ZA, Erdal H, Baba AF, Fak AS, Korkmaz H. Performance evaluation of classification algorithms by excluding the most relevant attributes for dipper non dipper pattern estimation in Type 2 DM patients. International Journal of Computer Information Systems and Industrial Management Applications. 2016;8:247-56.
3. Perez MV, Mahaffey KW, Hedlin H, Rumsfeld JS, Garcia A, Ferris T, et al. Large-Scale Assessment of a Smartwatch to Identify Atrial Fibrillation. N Engl J Med. 2019;381(20):1909-17.
4. Guo Y, Wang H, Zhang H, Liu T, Liang Z, Xia Y, et al. Mobile Photoplethysmographic Technology to Detect Atrial Fibrillation. J Am Coll Cardiol. 2019;74(19):2365-75.
5. Cowie MR, Bax J, Bruining N, Cleland JGF, Koehler F, Malik M, et al. e-Health: a position statement of the European Society of Cardiology. Eur Heart J. 2016;37(1):63-6.
6. https://tkd.org.tr/dijital-saglik-proje-grubu/yonetim-kurulu ve https://tkd.org.tr/dijital-saglik-proje-grubu
7. https://www.facebook.com/MarmaraUniversityDigitalHealth
Digital transformation has knocked on our door also in the field of medicine and health and here we are together. Cardiology is one of the health fields in which digital transformation has had a quick start.

Today, many smart devices and some artificial intelligence (AI) applications have already received valid medical certificates in the field of cardiology. Therefore, while closing the year of 2020 we have decided to prepare this book with Türkiye Klinikleri named "Digital Transformation in Cardiology: Today and Tomorrow'.

In fact, many years ago, the transition to electronic data banking in health institutions in the world and in our country laid the foundations for digital transformation. Immediately afterwards, we can say that we started to find ourselves in a transformation without realizing or inevitably while we were texting our patients with smart phones, interpreting the shared examination results and ECG images and arranging the treatment of our patients remotely by the way. Of course, digital transformation is not limited to a process where data can be shared remotely and interacted. In the last few years, data mining/deep learning/artificial intelligence (AI) platforms have started to change the way we learn, question and practice our profession by processing and interpreting every data produced at every moment of the day with various smart devices.

Cardiology stands out as a "lucky" field in terms of digital transformation, as it has interests that can be easily expressed in numbers. For this reason, many biological data, such as blood pressure, heart rate, ECG, detected with some smart devices and processed with AI applications, have already entered our clinical use in cardiology.

The treatment and follow-up of hypertension has now become possible with FDA-approved smart devices1 and platforms open to professionals where these devices can be connected. Moreover, we will be able to predict 24-h hypertension patterns through data mining, perhaps without 24-hour Holter blood pressure recording.2 In our article "Digital Based Application Examples in Hypertension Management", the contributions of smart devices and applications to hypertension treatment and the effects of the patient physician behavior in hypertension management were discussed and the expected developments in this field from today to tomorrow are discussed.

Pulse rate and heart rhythm, which have been limited as sports-oriented parameters in smart devices for years, have become "medical data" in the last few years. Monitoring heart rhythm and recognition of atrial fibrillation (AF) with smart watches or wristbands is now possible in both iOS-based3 and android-based4 systems. This may pave the way for early and effective prevention of silent AF screening and AF-related complications in risk groups in the community. On the other hand, it might be possible for us to better predict the risk of AF or thromboembolism risk today with AI applications in the near future. In this article, "Digital Based Application Examples in Cardiac Arrhythmia Management", the transformation of smart devices and digital applications to the management of arrhythmic diseases is discussed.

Heart failure is an area where digital medicine studies are intensive, as it requires regular data monitoring. Studies continue on smart devices that collect data about possible early indicators of heart failure without affecting the daily life of the patient his or her own environment and send them to a network that could process this data, and platforms that will present this data to health professionals as a decision support system. For now, the success of AI applications in this field is that it can distinguish low ejection fraction heart failure cases with preserved ejection fraction heart failure with the degree of expert cardiologists and sometimes even better. In our article "Digital Based Practice Examples in Heart Failure Management", the current situation in this field is discussed.

Acute coronary syndrome (ACS) is one of the clinical pictures we know that "time is the heart muscle or maybe life", competing against time. We have long predicted that smart technologies would be of great benefit to reach the possible ACS patient as soon as possible, to confirm the diagnosis as soon as possible, and to initiate and perform the most appropriate treatment as soon as possible. Today, the success level in ACS has reached from ECG sharing in the ambulance to digital infrastructure organizations for emergency diagnosis and treatment at local or national level in most countries. In our article "Tele Medicine Applications in Acute Coronary Syndromes", developments in this field are discussed.

The field of cardiovascular imaging includes digitally dense data accumulation, and with these data, the number of AI-based clinical studies has been rapidly increasing in recent years. These studies seem to help cardiologists reach a diagnosis faster and with higher accuracy within the decision support system. In our article "Digital Based Application Examples in Cardiovascular Imaging", the innovations and contributions of these applications to cardiovascular imaging are discussed.

In this book we have guest writers one is Prof. Dr. Ata Akın who discussed that digital transformation in the field of medicine will be realized together with physicians, healthcare professionals and engineers. He states that a smart device or a medical application can only be of value only after being accepted by individuals-patients-patient relatives-health professionals, in the article "We Will Develop Artificial Intelligence in Health with Physicians".

The details of the article "The Importance of Partnership with the Academy and Public Projects in the Digital Transformation of Health" are discussed by our guest authors, in order to realize digital transformation on a national scale, especially in scientific projects.

Digital transformation, of course, brings new possibilities and new horizons, with some challenges. It brings different disciplines closer to each other. In this case, new research and job opportunities especially for young cardiologists are mentioned in the article "Opportunities and Barriers in the Market in the Digital Age: Recommendations for Young Cardiologists".

We have to act in accordance with the realities of the digital age, both in cardiology residency training and while practicing our profession, and at the same time, we must be able to show the reflexes that will guide digital transformation in line with the needs of our profession.

In the article "Learning in the Digital Age: E-Learning in Cardiology Specialization Training", the efforts and programs of the Turkish Society of Cardiology together with other international specialty associations are explained.

The European Society of Cardiology finally published a "position paper" in this field in 2016, identified the deficiencies, priorities and drew a roadmap for what to do.5 As a first among the medical specialty societies in our country, the "Digital Health Project Group" was established in 2018 in the Turkish Society of Cardiology and continues to work.6

On the other hand, "Digital Health Elective Internship" was initiated in 2018 in order to increase the knowledge and equipment of physician candidates in Marmara University School of Medicine in areas such as digital communication, basic concepts in data science and artificial intelligence and digital security.7 We hope that these multidisciplinary education programs which are the first examples in our country in this field will increase and take more place in the medical education program.

While preparing this special issue, we started to experience the Covid-19 pandemic with the violence all over the world and we all realized once again how necessary digital transformation is in every field. Our congresses and trainings went online, and healthcare institutions desperately started looking for ways to provide remote healthcare services.

Of course, we have a long way to go in the field of health. Issues such as privacy, data security, systems integration, digital health literacy of patients and healthcare professionals await our participation and contribution.

We need to shape the digital transformation in the way that devices and AI work harder for us hence we can devote more time to our patients while providing healthcare.

This book was prepared mainly by the members of the Digital Health Project Group of the Turkish Society of Cardiology and the Working Groups the Turkish Society of Cardiology and also by guest authors. I would like to thank all the authors for their contributions.

I would also thank to Turkish Clinics for making a special issue on "Digital Cardiology" a new era of most of us and for bringing various scientific disciplines together. I hope this book will be useful for our colleagues.

With respects.

Prof. Dr. Ali Serdar FAK
Editor

REFERENCES

1. https://www.accessdata.fda.gov/cdrh_docs/pdf14/K140067.pdf
2. Altikardeş ZA, Erdal H, Baba AF, Fak AS, Korkmaz H. Performance evaluation of classification algorithms by excluding the most relevant attributes for dipper non dipper pattern estimation in Type 2 DM patients. International Journal of Computer Information Systems and Industrial Management Applications. 2016;8:247-56.
3. Perez MV, Mahaffey KW, Hedlin H, Rumsfeld JS, Garcia A, Ferris T, et al. Large-Scale Assessment of a Smartwatch to Identify Atrial Fibrillation. N Engl J Med. 2019;381(20):1909-17.
4. Guo Y, Wang H, Zhang H, Liu T, Liang Z, Xia Y, et al. Mobile Photoplethysmographic Technology to Detect Atrial Fibrillation. J Am Coll Cardiol. 2019;74(19):2365-75.
5. Cowie MR, Bax J, Bruining N, Cleland JGF, Koehler F, Malik M, et al. e-Health: a position statement of the European Society of Cardiology. Eur Heart J. 2016;37(1):63-6.
6. https://tkd.org.tr/dijital-saglik-proje-grubu/yonetim-kurulu ve https://tkd.org.tr/dijital-saglik-proje-grubu
7. https://www.facebook.com/MarmaraUniversityDigitalHealth

.: Güncel

Girişİletişim


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Adres

Türkocağı Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Telefon: +90 312 286 56 56
Faks: +90 312 220 04 70
E-posta: info@turkiyeklinikleri.com

.: Yazı İşleri Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 2
E-posta: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: İngilizce Dil Redaksiyonu

Telefon: +90 312 286 56 56/ 145
E-posta: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Reklam Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 142
E-posta: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Abone ve Halkla İlişkiler Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Müşteri Hizmetleri

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. KULLANIM KOŞULLARI

1.1. http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından ulaşılan internet sayfalarını (Hepsi birden kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde "SİTE"yi kullanmaktan vazgeçiniz. "SİTE" sahibi bu "SİTE"de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, "SİTE"'yi, "SİTE" kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu "SİTE"'nin sahibi Türkocağı cad. No:30, 06520 Balgat Ankara adresinde ikamet eden Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dir (bundan böyle kısaca "Türkiye Klinikleri" olarak anılacaktır). "SİTE"'de sunulan hizmetler "Türkiye Klinikleri" tarafından sağlanmaktadır.

1.3. Bu "SİTE"'de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "Türkiye Klinikleri" dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak "SİTE"'da yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. "Türkiye Klinikleri" tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği "SİTE" hizmetlerinden yararlanan ve "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" 30.03.2014 tarihinde en son değişiklik yapılarak ve web sitesi üzerinden yayınlanarak; "SİTE"yi kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlülüğe konmuştur. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" ayrıca, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "KULLANICI Sözleşmesi"nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. TANIMLAR

2.1. "SİTE" : "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından ve/veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan web sitesi.

2.2. KULLANICI : "SİTE"ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. LİNK : "SİTE" üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden "SİTE"ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK : "Türkiye Klinikleri" "SİTE"yi ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5. "KULLANICI SÖZLEŞMESİ" : "Türkiye Klinikleri"nin sunacağı özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak olan gerçek ve/veya tüzel kişilerle "Türkiye Klinikleri" arasında elektronik ortamda akdedilen sözleşme.

3. HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbesttir.

3.2. "Türkiye Klinikleri" "SİTE" bünyesinde sunulacak servislerden yararlanabilmek için, "KULLANICI"nın "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenecek özellikleri taşıması gereklidir. "Türkiye Klinikleri", bu gerekliliği tek taraflı olarak dilediği zaman değiştirebilir.

3.3. "Türkiye Klinikleri"nin "SİTE" üzerinden belirli bir ücret karşılığı veya ücretsiz olarak vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere;

- Sağlık sektörüne yönelik bilimsel makaleler, kitaplar ve bilgilendirici yayınları sağlamak.

- - Bilimsel dergilere yönelik makale hazırlama aşamasında biçimsel, istatistikî ve editöryal destek sağlamak.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

4.2. "Türkiye Klinikleri"'nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla "SİTE" üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, "SİTE" dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her KULLANICI, "Türkiye Klinikleri"nin ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. "KULLANICI" "SİTE" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "Türkiye Klinikleri" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.3. "SİTE" dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "Türkiye Klinikleri"nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, "Türkiye Klinikleri" çalışanlarının ve yöneticilerinin, "Türkiye Klinikleri" yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. "Türkiye Klinikleri", üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

4.4. "KULLANICI"lar, "SİTE"yi kullanarak, "Türkiye Klinikleri"nin, diğer "KULLANICI"ların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunamazlar. "KULLANICI"ların işbu "SİTE Kullanım Koşulları" hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "SİTE" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "Türkiye Klinikleri"nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.5. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. "Türkiye Klinikleri", "KULLANICI"lar tarafından "Türkiye Klinikleri"ne iletilen veya "SİTE" üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

4.6. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "Türkiye Klinikleri"nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.7. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. "Türkiye Klinikleri", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "KULLANICI"lar, "Türkiye Klinikleri"nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "Türkiye Klinikleri" tarafından yapılabilir. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, "KULLANICI"lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

4.8. "SİTE" üzerinden, "Türkiye Klinikleri"nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya "İÇERİK"lere ve/veya dosyalara link verebilir. Bu link'ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "SİTE" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.9. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden "KULLANICILAR" tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "KULLANICI Sözleşmesi" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. "Türkiye Klinikleri" aynı zamanda; KULLANICI veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, "SİTE"nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1. Bu "SİTE" dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu "SİTE"nin (sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "Türkiye Klinikleri"ne aittir. Kullanıcılar, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerini, "Türkiye Klinikleri" bilgilerini ve "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "Türkiye Klinikleri"nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

5.2. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "Türkiye Klinikleri"; "Türkiye Klinikleri" hizmetleri, "Türkiye Klinikleri" bilgileri, "Türkiye Klinikleri" telif haklarına tabi çalışmaları, "Türkiye Klinikleri" ticari markaları, "Türkiye Klinikleri" ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. SİTE KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"Türkiye Klinikleri", tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu "SİTE Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda "SİTE"'da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MUCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "Türkiye Klinikleri" işbu "SİTE Kullanım Koşulları", gizlilik politikası ve "KULLANICI Sözleşmesi"nden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "Türkiye Klinikleri" açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "Türkiye Klinikleri"nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunu yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dâhildir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" "Türkiye Klinikleri" tarafından "SİTE" içersinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar, işbu sözleşme hükümlerini "SİTE"yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. "Türkiye Klinikleri", dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek "SİTE" üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.

30.03.2014

Gizlilik Bildirimi

  Sitemizi ziyaret etmeden önce aşağıda yazılı kullanım ilkelerini mutlaka okumanızı öneririz. Bu şartları kabul etmeniz halinde sitemizden faydalanırken kurallarımıza uymanız yararınıza olacaktır. Lütfen Kullanım İlkelerimizin tamamını okuyunuz.

  www.turkiyeklinikleri.com Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış bir web sitesidir.

  www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılarının kimliklerine, adreslerine, hizmet sağlayıcılarına ve benzeri bilgilerine erişemez. Bu bilgileri kullanıcılar isterse formlar yoluyla siteye gönderebilirler. Ancak, www.turkiyeklinikleri.com donanım ve yazılım bilgilerinizi toplayabilir. Bu bilgiler arasında şunlar yer alır: IP adresiniz, tarayıcı türü, işletim sistemi, etki alan adı, erişim süreleri ve ilgili web adresleri. www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılardan aldığı kişisel bilgileri (isminiz, elektronik posta adresiniz, ev ve iş adresiniz, telefon numaranız, vb.) üçüncü bir kuruma satamaz, kamuoyuna yayınlayamaz, site içinde tutamaz. Alınan bilgiler sitenin ziyaretçi profili, raporlama ve hizmetlerin tanıtımına kaynak olması için yönlendirici özellik taşır.

  www.turkiyeklinikleri.com sizden aldığı bilgileri şu amaçlar için kullanır:

-Web sitesini iyileştirmek,geliştirmek ve kaliteyi korumak,

-Ziyaretçi profili ve genel istatistik veriler oluşturmak,

-Ziyaretçilerin sitemizi nasıl kullandığı ile ilgili eğilimlerini belirlemek,

-Asılı yayınlar/yazışmalar göndermek,

-Elektronik posta yoluyla basın bültenleri veya bildirimler göndermek,

-Etkinlik ya da yarışma için liste oluşturmak.

  www.turkiyeklinikleri.com adresini kullanmakla;

-Herhangi bir kullanıcının yasal ve ahlaki olmayan davranışlarından Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sorumlu tutulamayacağını,

-Kullanım ilkelerinin zaman zaman değiştirebileceğini,

-Diğer bağlantı sağladığı ama denetleyemediği sitelerin içeriklerinden veya bilgisayarınıza verecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul etmiş sayılırsınız.

  Aşağıda belirtilen durumlarda Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. sitesini kullanıcılara kapatabilir:

-Yanlış, eksik, yanıltıcı ve genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda,

-İstenilen bilgilerin içine ilan, reklam, duyuru, özel veya tüzel kişiliklere hakaret içeren ifadeler kullanıldığında,

-Çeşitli yollarla siteye yapılan saldırılar sırasında

-Virüs nedeniyle sitenin yapısının bozulması durumunda.

  Kod ve yazılım da dahil, sitede yer alan yazılı, görüntülü ve sesli fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca güvence altındadır.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.in yazılı izni olmadığı sürece sitede yer alan bilgiler; başka bir bilgisayara yüklenemez, değiştirilemez, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yeniden yayınlanamaz, postalanamaz, dağıtılamaz.

  Sitede bulunan yazılım ve tasarımların her hakkı Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye aittir.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. kullanım ilkelerimizle ilgili yorumlarınızı almaktan memnuniyet duyacaktır. Sitemizi zenginleştirebileceğini düşündüğünüz konuları ya da sitemizle ilgili yaşadığınız bir problem olursa lütfen bizimle paylaşın.

info@turkiyeklinikleri.com

04.04.2014