Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi Dergisi

.: DERLEME
Ölümün Eşiğindeki İkilemler: Ötanazi, Yardımlı İntihar ve Psikiyatri: Geleneksel Derleme
Dilemmas at the Edge of Death: Euthanasia, Assisted Suicide and Psychiatry: Traditional Review
Burak OKUMUŞa
aUşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, Uşak, Türkiye
Turkiye Klinikleri J Med Ethics. 2024;32(2):123-37
doi: 10.5336/mdethic.2023-99654
Makale Dili: TR
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
ÖZET
Günümüzde ölümler tipik olarak kademeli fiziksel ve işlevsel bir düşüş döneminden sonra ileri bir yaşta meydana gelmektedir. Bu durum yaşamın son aşamasındaki hastalara yönelik yüksek kaliteli bakımı, XXI. yüzyılın sağlık hizmetlerinin temel zorluklarından birisi hâline getirmektedir. Biyomedikal araştırmalardaki ilerlemeler ve biyoetikte yeni disiplinlerin kurulması yaşam sonu bakımı, ötanazi ve hekim yardımlı intihar konusunda güncel tartışmaları beraberinde getirmektedir. Geçmişten günümüze gelen tartışmalar hâlâ güncelliğini korurken, ötanazi ve hekim yardımlı intihar dünya çapında giderek daha fazla yasallaşmaktadır. Bu tür düzenlemelerin temel amaçları; uygulamaları netliğe kavuşturmak, hekimlere yasal zemini açık bir şekilde sunmak ve hastaları korumaktır. Buna rağmen ölümde tıbbi yardım konusu, paradoksik unsurlar içeren çok boyutlu ciddi tartışmaları gündeme getirerek kamunun dikkatini çekmektedir. Bu uygulamaların evrimi ile ilgili tarihsel yönlerin ve ilgili literatürün araştırılması geçmişten günümüze gelen tartışmaları aydınlatabilir. Bu terimlerin evrimi ve olgularla biçimlenen yasal düzenlemeler, multidisipliner bir yaklaşımın gerekliliğini vurgulamaktadır. Metinde uygulamaların lehindeki ve aleyhindeki yaygın argümanlar literatür verileri ışığında sunulmaktadır. Ayrıca ölümde tıbbi yardım konusunu adli boyutları ve uygulanma biçimleriyle karşılaştırmak klinisyenlere farklı görüşler sunabilir. Derleme ötanazi ve hekim yardımlı intihar uygulamaları sürecinde yer alan ve genellikle ihmal edilen hekimin profesyonel yükümlülükleriyle çelişen gerilimini ortaya koymaktadır. Gözden geçirme, ötanazi ve hekim yardımlı intihar talebinde bulunan hastaların değerlendirilmesinde rol alan psikiyatristlerin ikilem içeren görüşlerinin tartışılmasıyla sona ermektedir.

Anahtar Kelimeler: Ötanazi; yardımlı intihar; psikiyatri; ikilem
ABSTRACT
Death today usually occurs at an advanced age after a gradual physical and functional decline. As a result, the provision of high quality care to patients in the final stages of life is one of the major challenges facing healthcare in the 21st century. Advances in biomedical research and the emergence of new bioethical disciplines have fuelled ongoing debates about end-of-life care, euthanasia and assisted suicide. While the debates of the past remain relevant, euthanasia and assisted suicide are increasingly being legalised around the world. The main aims of such legislation are to clarify practice, to provide clear legal bases for doctors and to protect patients. However, medical assistance in dying attracts public attention by raising serious multidimensional discussions with paradoxical elements. A study of the historical aspects of these practices and the relevant literature can shed light on the debates from the past to the present. The evolution of these notions and the legal regulations shaped by the evidence emphasise the need for a multidisciplinary approach. The text presents common arguments for and against the practices in the context of the literature. In addition, a comparison of the issue of medical assistance in dying with its legal dimensions and application can provide different perspectives for health professionals. The review highlights the often overlooked conflict that physicians face regarding their professional obligations when involved in practices such as euthanasia and assisted suicide. The review concludes with a discussion of the uncertain position of psychiatrists responsible for assessing patients who request euthanasia and assisted suicide.

Keywords: Euthanasia; assisted suicide; psychiatry; dilemma
REFERANSLAR:
 1. Wolleswinkel-van den Bosch JH, Looman CW, Van Poppel FW, Mackenbach JP. Cause-specific mortality trends in The Netherlands, 1875-1992: a formal analysis of the epidemiologic transition. Int J Epidemiol. 1997;26(4):772-81. [Crossref]  [PubMed] 
 2. van Duin C Garssen J. Bevolkingsprognose 2010-2060: sterkere vergrijzing, langere levensduur. Netherlands: Centraal Bureau voor de Statistiek; 2010. [Link] 
 3. Parker MG, Thorslund M. Health trends in the elderly population: getting better and getting worse. Gerontologist. 2007;47(2):150-8. [Crossref]  [PubMed] 
 4. Veerbeek L. Care and Quality of Life in the Dying Phase: The contribution of the Liverpool Care Pathway for the Dying Patient. Netherlands: Erasmus University Rotterdam; 2008. [Erişim tarihi: 25 Eylül 2023]. [Link] 
 5. Karumathil AA, Tripathi R. Culture and attitudes towards euthanasia: an integrative review. Omega (Westport). 2022;86(2):688-720. [Crossref]  [PubMed] 
 6. Artuk ME, Yenidünya AC. Ötanazi. Prof. Dr. Turhan Tûfan YÜCE'ye Armağan. 1. Baskı. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları; 2001. p.297-319.
 7. Köksal Ç. "Ölümüne karar": ötanazi ["Decision to die": euthanasia]. Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi. 2009;8. [Link] 
 8. Özkara E. Ötanazide Temel Kavramlar ve Güncel Tartışmalar. 1. Baskı. Ankara: Seçkin Yayıncılık; 2002.
 9. Sağlam İ. Doktor yardımlı intihar ve bu konuyu ele alan düzenlemelere bir örnek olarak, "California hayatı sonlandırma seçeneği yasası"nın değerlendirilmesi [Assisted Suicide and The Evaluation Of "California's end of life option act" which is one of the main examples of regulations dealing with euthanasia]. Journal. 2017;23(3):559-79.
 10. Gruman GJ. Ethics of death and dying: historical perspective. Omega (Westport). 1978-1979;9(3):203-37. [Crossref]  [PubMed] 
 11. Gourevitch D. Suicide among the sick in classical antiquity. Bull Hist Med. 1969;43(6):501-18. [PubMed] 
 12. Miles SH. The Hippocratic Oath and the Ethics of Medicine. 1st ed. New York: Oxford University Press; 2004. [Crossref] 
 13. Picón-Jaimes YA, Lozada-Martinez ID, Orozco-Chinome JE, Montaña-Gómez LM, Bolaño-Romero MP, Moscote-Salazar LR, et al. Euthanasia and assisted suicide: An in-depth review of relevant historical aspects. Ann Med Surg (Lond). 2022;75:103380. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 14. Emanuel EJ, Onwuteaka-Philipsen BD, Urwin JW, Cohen J. Attitudes and Practices of Euthanasia and Physician-Assisted Suicide in the United States, Canada, and Europe. JAMA. 2016;316(1):79-90. Erratum in: JAMA. 2016;316(12):1319. [Crossref]  [PubMed] 
 15. Philosophica: Enciclopedia filosofica on line [Internet]. ©2012 Pablo Requena Meana y Philosophica: Enciclopedia filosófica on line [Cited: December 3, 2022]. Available from: [Link] 
 16. Bont M, Dorta K, Ceballos J, Randazzo A, Urdaneta-Carruyo E. Eutanasia: Una Visión Histórico - Hermenéutica. Comunidad y Salud. 2007;5(2):34-43. [Link] 
 17. Sabriseilabi S, Williams J. Dimensions of religion and attitudes toward euthanasia. Death Stud. 2022;46(5):1149-56. [Crossref]  [PubMed] 
 18. Bergdolt K. Aspectos actuales e históricos de la eutanasia. Arsmedica. 2016;32(2):199. [Crossref] 
 19. Von Engelhardt D. Euthanasia in between shortening life and aiding death: past experiences, present challenges. Acta Bioethica. 2002;8(1 SE-Original):55-66. [Link] 
 20. Van Der Maas PJ, Van Delden JJ, Pijnenborg L, Looman CW. Euthanasia and other medical decisions concerning the end of life. Lancet. 1991;338(8768):669-74. [Crossref]  [PubMed] 
 21. Consensus report on the ethics of foregoing life-sustaining treatments in the critically ill. Task Force on Ethics of the Society of Critical Care Medicine. Crit Care Med. 1990;18(12):1435-9. [Crossref]  [PubMed] 
 22. Gamsız Bilgin N. Ötanazi: tanım ve tarihçe [Euthanasia: definition and history of euthanasia]. Journal. 2013;3(2):25-31. [Link] 
 23. Artuk ME. Hukukçu gözü ile ötanazi, Ötanazi. Hatemi H, Doğan H, editörler. Medikal Etik, (Doğum, Ölüm Süreçleri ve Yaşamın Anlamı). 1. Baskı. Ankara: Yüce Yayınları; 2001. p.42-60.
 24. Dikmen Y. Yoğun bakımda hastadan desteği çekme ve etik, ötanazi. Hatemi H, Doğan H, editörler. Medikal Etik, (Doğum, Ölüm Süreçleri ve Yaşamın Anlamı). 1. Baskı. Ankara: Yüce Yayınları; 2001. p.35-41.
 25. Akpir K. Yoğun Bakım hastalarında hasta desteği ve devamı ile ilgili kararın verilmesi. Hatemi H, Doğan H, editörler. Medikal Etik, (Doğum, Ölüm Süreçleri ve Yaşamın Anlamı). 1. Baskı. Ankara: Yüce Yayınları; 2001. p.28-34.
 26. Pappas DM. Recent historical perspectives regarding medical euthanasia and physician assisted suicide. Br Med Bull. 1996;52(2):386-93. [Crossref]  [PubMed] 
 27. Brinkman-Stoppelenburg A, Evenblij K, Pasman HRW, van Delden JJM, Onwuteaka-Philipsen BD, van der Heide A. Physicians' and public attitudes toward euthanasia in people with advanced dementia. J Am Geriatr Soc. 2020;68(10):2319-28. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 28. Dalfin W, Guymard M, Kieffer P, Kahn JP. Droit à mourir et suicide assisté : état des lieux et analyse critique [The right to die and assisted suicide: Review and critical analysis]. Encephale. 2022;48(2):196-205. French. [Crossref]  [PubMed] 
 29. Rietjens JA, van der Maas PJ, Onwuteaka-Philipsen BD, van Delden JJ, van der Heide A. Two Decades of Research on Euthanasia from the Netherlands. What Have We Learnt and What Questions Remain? J Bioeth Inq. 2009;6(3):271-83. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 30. van der Heide A. Assisted suicide and euthanasia. Handb Clin Neurol. 2013;118:181-9. [Crossref]  [PubMed] 
 31. Brody H. Kevorkian and assisted death in the United States. BMJ. 1999;318(7189):953-4. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 32. Terzioğlu A. Euthanasie (ötanazi) ve getirdiği etik sorunlar [Euthanasie and the accompanying ehical problems]. Türkiye Klinikleri Tıbbi Etik. 1994;2(1):16-21. [Link] 
 33. Grace J. Curtains for Dr. Death: after assisting 130 suicides since 1990, Jack Kevorkian is found guilty of a murder in Michigan. Time. 1999;153(13):48. [PubMed] 
 34. Pyszczynski T, Greenberg J, Koole S, Solomon S. Experimental existential psychology: coping with the facts of life. In: Fiske S, Gilbert D, Lindzey G, eds. Handbook of Social Psychology. 5th ed. Hoboken, N.J: John Wiley & Sons; 2010. p.724-60. [Crossref]  [PMC] 
 35. van der Heide A, Deliens L, Faisst K, Nilstun T, Norup M, Paci E, et al; EURELD consortium. End-of-life decision-making in six European countries: descriptive study. Lancet. 2003;362(9381):345-50. [Crossref]  [PubMed] 
 36. Vauclair CM, Fischer R, Ferreira MC, Guerra V, Hößler U, Karabati S, et al. What kinds of value motives guide people in their moral attitudes? The role of personal and prescriptive values at the culture level and individual level. Journal of Cross-Cultural Psychology. 2015;46(2):211-28. [Crossref] 
 37. Charatan FB. Oregon's voters approve assisted suicide measure. BMJ. 1994;309(6966):1391. [Crossref]  [PubMed] 
 38. Dyer C. Washington follows Oregon to legalise physician assisted suicide. BMJ. 2008;337:a2480. [Crossref]  [PubMed] 
 39. Oregon Department of Human Services. seventh annual report on Oregon's death with dignity act. Oregon: Department of Human Services; 2005. [Link] 
 40. Kelly BD, McLoughlin DM. Physician-assisted suicide and psychiatry. Psychiatry. 2009;8(7):276-9. [Crossref] 
 41. Steinbrook R. Physician-assisted death--from Oregon to Washington State. N Engl J Med. 2008;359(24):2513-5. [Crossref]  [PubMed] 
 42. Robinson J. Baxter and the return of physician-assisted suicide. Hastings Cent Rep. 2010;40(6):15-7. [Crossref]  [PubMed] 
 43. Groenewoud JH, van der Maas PJ, van der Wal G, Hengeveld MW, Tholen AJ, Schudel WJ, et al. Physician-assisted death in psychiatric practice in the Netherlands. N Engl J Med. 1997;336(25):1795-801. [Crossref]  [PubMed] 
 44. Kelly BD, McLoughlin DM. Euthanasia, assisted suicide and psychiatry: a Pandora's box. Br J Psychiatry. 2002;181:278-9. [Crossref]  [PubMed] 
 45. Schoevers RA, Asmus FP, Van Tilburg W. Physician-assisted suicide in psychiatry: developments in The Netherlands. Psychiatr Serv. 1998;49(11):1475-80. [Crossref]  [PubMed] 
 46. Bosshard G. Euthanasia and law in Europe. In: Griffiths J, Weyers H, Adams M, eds. Switzerland: Hart Publishing, Oxford; 2008. p.463-82.
 47. Hurst SA, Mauron A. Assisted suicide and euthanasia in Switzerland: allowing a role for non-physicians. BMJ. 2003;326(7383):271-3. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 48. Chambaere K, Roelands M, Deliens L. Euthanasia for minors in Belgium. JAMA. 2014;312(12):1258. [Crossref]  [PubMed] 
 49. Boehnlein JK. The case against physician assisted suicide. Community Ment Health J. 1999;35(1):5-14. [Crossref]  [PubMed] 
 50. Ganzini L, Leong GB, Fenn DS, Silva JA, Weinstock R. Evaluation of competence to consent to assisted suicide: views of forensic psychiatrists. Am J Psychiatry. 2000;157(4):595-600. [Crossref]  [PubMed] 
 51. Zaubler TS, Sullivan MD. Psychiatry and physician-assisted suicide. Psychiatr Clin North Am. 1996;19(3):413-27. [Crossref]  [PubMed] 
 52. Calati R, Olié E, Dassa D, Gramaglia C, Guillaume S, Madeddu F, et al. Euthanasia and assisted suicide in psychiatric patients: A systematic review of the literature. J Psychiatr Res. 2021;135:153-73. [Crossref]  [PubMed] 
 53. Barraclough B, Bunch J, Nelson B, Sainsbury P. A hundred cases of suicide: clinical aspects. Br J Psychiatry. 1974;125(0):355-73. [Crossref]  [PubMed] 
 54. Gralnick A. Suicide in the psychiatric hospital. Child Psychiatry Hum Dev. 1993;24(1):3-12. [Crossref]  [PubMed] 
 55. Appelbaum PS. Psychiatrists and access to abortion. Hosp Community Psychiatry. 1992;43(10):967-8. [Crossref]  [PubMed] 
 56. Gopal AA. Physician-Assisted Suicide: Considering the Evidence, Existential Distress, and an Emerging Role for Psychiatry. J Am Acad Psychiatry Law. 2015;43(2):183-90. [PubMed] 
 57. Baile WF, DiMaggio JR, Schapira DV, Janofsky JS. The request for assistance in dying. The need for psychiatric consultation. Cancer. 1993;72(9):2786-91. [Crossref]  [PubMed] 
 58. Ganzini L, Lee MA. Psychiatry and assisted suicide in the United States. N Engl J Med. 1997;336(25):1824-6. [Crossref]  [PubMed] 
 59. Massie MJ, Holland J, Glass E. Delirium in terminally ill cancer patients. Am J Psychiatry. 1983;140(8):1048-50. [Crossref]  [PubMed] 
 60. Levene I, Parker M. Prevalence of depression in granted and refused requests for euthanasia and assisted suicide: a systematic review. J Med Ethics. 2011;37(4):205-11. [Crossref]  [PubMed] 
 61. Sullivan MD, Youngner SJ. Depression, competence, and the right to refuse lifesaving medical treatment. Am J Psychiatry. 1994;151(7):971-8. [Crossref]  [PubMed] 
 62. Lo B, Steinbrook R. Beyond the Cruzan case: the U.S. Supreme Court and medical practice. Ann Intern Med. 1991;114(10):895-901. [Crossref]  [PubMed] 
 63. Monacelli F, Martini M, Odetti P, Ciliberti R. Physician assisted suicide and clinical vulnerability: a slippery slope. Clin Ter. 2016;167(5):e92-e5. [PubMed] 
 64. Coleman D. Not dead yet. In: Foley K, Hendin H, eds. The Case Against Assisted Suicide: For the Right to End of Life Care. 1st ed. Baltimore: Johns Hopkins University Press; 2002. p.213-37.
 65. Wortham S. Linguistic anthropology of education. Annual Review of Anthropology. 2008;37(1):849-59. [Crossref] 
 66. Potter J. The psychological slippery slope from physician-assisted death to active euthanasia: a paragon of fallacious reasoning. Med Health Care Philos. 2019;22(2):239-44. [Crossref]  [PubMed] 
 67. Posner RA. Aging and Old Age. 1st ed. Chicago: University of Chicago Press.; 1995.
 68. Parker M. Defending the indefensible? Psychiatry, assisted suicide and human freedom. Int J Law Psychiatry. 2013;36(5-6):485-97. [Crossref]  [PubMed] 
 69. Parker M. Words and reasons: psychiatry and assisted suicide. Aust N Z J Psychiatry. 2012;46(2):80-3. [Crossref]  [PubMed] 
 70. Hewitt J. Rational suicide: philosophical perspectives on schizophrenia. Med Health Care Philos. 2010;13(1):25-31. [Crossref]  [PubMed] 
 71. Verhofstadt M, Thienpont L, Peters GY. When unbearable suffering incites psychiatric patients to request euthanasia: qualitative study. Br J Psychiatry. 2017;211(4):238-45. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 72. Blank K, Robison J, Prigerson H, Schwartz HI. Instability of attitudes about euthanasia and physician assisted suicide in depressed older hospitalized patients. Gen Hosp Psychiatry. 2001;23(6):326-32. [Crossref]  [PubMed] 
 73. Vandenberghe J. Physician-Assisted Suicide and Psychiatric Illness. N Engl J Med. 2018;378(10):885-7. [Crossref]  [PubMed] 
 74. Richard-Devantoy S, Berlim MT, Jollant F. A meta-analysis of neuropsychological markers of vulnerability to suicidal behavior in mood disorders. Psychol Med. 2014;44(8):1663-73. [Crossref]  [PubMed] 
 75. Nicolini ME, Peteet JR, Donovan GK, Kim SYH. Euthanasia and assisted suicide of persons with psychiatric disorders: the challenge of personality disorders. Psychol Med. 2020;50(4):575-82. [Crossref]  [PubMed] 

.: Güncel

Girişİletişim


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Adres

Türkocağı Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Telefon: +90 312 286 56 56
Faks: +90 312 220 04 70
E-posta: info@turkiyeklinikleri.com

.: Yazı İşleri Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 2
E-posta: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: İngilizce Dil Redaksiyonu

Telefon: +90 312 286 56 56/ 145
E-posta: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Reklam Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 142
E-posta: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Abone ve Halkla İlişkiler Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Müşteri Hizmetleri

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. KULLANIM KOŞULLARI

1.1. http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından ulaşılan internet sayfalarını (Hepsi birden kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde "SİTE"yi kullanmaktan vazgeçiniz. "SİTE" sahibi bu "SİTE"de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, "SİTE"'yi, "SİTE" kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu "SİTE"'nin sahibi Türkocağı cad. No:30, 06520 Balgat Ankara adresinde ikamet eden Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dir (bundan böyle kısaca "Türkiye Klinikleri" olarak anılacaktır). "SİTE"'de sunulan hizmetler "Türkiye Klinikleri" tarafından sağlanmaktadır.

1.3. Bu "SİTE"'de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "Türkiye Klinikleri" dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak "SİTE"'da yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. "Türkiye Klinikleri" tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği "SİTE" hizmetlerinden yararlanan ve "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" 30.03.2014 tarihinde en son değişiklik yapılarak ve web sitesi üzerinden yayınlanarak; "SİTE"yi kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlülüğe konmuştur. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" ayrıca, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "KULLANICI Sözleşmesi"nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. TANIMLAR

2.1. "SİTE" : "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından ve/veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan web sitesi.

2.2. KULLANICI : "SİTE"ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. LİNK : "SİTE" üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden "SİTE"ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK : "Türkiye Klinikleri" "SİTE"yi ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5. "KULLANICI SÖZLEŞMESİ" : "Türkiye Klinikleri"nin sunacağı özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak olan gerçek ve/veya tüzel kişilerle "Türkiye Klinikleri" arasında elektronik ortamda akdedilen sözleşme.

3. HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbesttir.

3.2. "Türkiye Klinikleri" "SİTE" bünyesinde sunulacak servislerden yararlanabilmek için, "KULLANICI"nın "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenecek özellikleri taşıması gereklidir. "Türkiye Klinikleri", bu gerekliliği tek taraflı olarak dilediği zaman değiştirebilir.

3.3. "Türkiye Klinikleri"nin "SİTE" üzerinden belirli bir ücret karşılığı veya ücretsiz olarak vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere;

- Sağlık sektörüne yönelik bilimsel makaleler, kitaplar ve bilgilendirici yayınları sağlamak.

- - Bilimsel dergilere yönelik makale hazırlama aşamasında biçimsel, istatistikî ve editöryal destek sağlamak.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

4.2. "Türkiye Klinikleri"'nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla "SİTE" üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, "SİTE" dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her KULLANICI, "Türkiye Klinikleri"nin ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. "KULLANICI" "SİTE" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "Türkiye Klinikleri" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.3. "SİTE" dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "Türkiye Klinikleri"nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, "Türkiye Klinikleri" çalışanlarının ve yöneticilerinin, "Türkiye Klinikleri" yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. "Türkiye Klinikleri", üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

4.4. "KULLANICI"lar, "SİTE"yi kullanarak, "Türkiye Klinikleri"nin, diğer "KULLANICI"ların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunamazlar. "KULLANICI"ların işbu "SİTE Kullanım Koşulları" hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "SİTE" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "Türkiye Klinikleri"nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.5. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. "Türkiye Klinikleri", "KULLANICI"lar tarafından "Türkiye Klinikleri"ne iletilen veya "SİTE" üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

4.6. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "Türkiye Klinikleri"nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.7. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. "Türkiye Klinikleri", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "KULLANICI"lar, "Türkiye Klinikleri"nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "Türkiye Klinikleri" tarafından yapılabilir. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, "KULLANICI"lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

4.8. "SİTE" üzerinden, "Türkiye Klinikleri"nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya "İÇERİK"lere ve/veya dosyalara link verebilir. Bu link'ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "SİTE" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.9. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden "KULLANICILAR" tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "KULLANICI Sözleşmesi" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. "Türkiye Klinikleri" aynı zamanda; KULLANICI veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, "SİTE"nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1. Bu "SİTE" dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu "SİTE"nin (sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "Türkiye Klinikleri"ne aittir. Kullanıcılar, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerini, "Türkiye Klinikleri" bilgilerini ve "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "Türkiye Klinikleri"nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

5.2. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "Türkiye Klinikleri"; "Türkiye Klinikleri" hizmetleri, "Türkiye Klinikleri" bilgileri, "Türkiye Klinikleri" telif haklarına tabi çalışmaları, "Türkiye Klinikleri" ticari markaları, "Türkiye Klinikleri" ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. SİTE KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"Türkiye Klinikleri", tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu "SİTE Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda "SİTE"'da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MUCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "Türkiye Klinikleri" işbu "SİTE Kullanım Koşulları", gizlilik politikası ve "KULLANICI Sözleşmesi"nden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "Türkiye Klinikleri" açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "Türkiye Klinikleri"nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunu yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dâhildir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" "Türkiye Klinikleri" tarafından "SİTE" içersinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar, işbu sözleşme hükümlerini "SİTE"yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. "Türkiye Klinikleri", dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek "SİTE" üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.

30.03.2014

Gizlilik Bildirimi

  Sitemizi ziyaret etmeden önce aşağıda yazılı kullanım ilkelerini mutlaka okumanızı öneririz. Bu şartları kabul etmeniz halinde sitemizden faydalanırken kurallarımıza uymanız yararınıza olacaktır. Lütfen Kullanım İlkelerimizin tamamını okuyunuz.

  www.turkiyeklinikleri.com Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış bir web sitesidir.

  www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılarının kimliklerine, adreslerine, hizmet sağlayıcılarına ve benzeri bilgilerine erişemez. Bu bilgileri kullanıcılar isterse formlar yoluyla siteye gönderebilirler. Ancak, www.turkiyeklinikleri.com donanım ve yazılım bilgilerinizi toplayabilir. Bu bilgiler arasında şunlar yer alır: IP adresiniz, tarayıcı türü, işletim sistemi, etki alan adı, erişim süreleri ve ilgili web adresleri. www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılardan aldığı kişisel bilgileri (isminiz, elektronik posta adresiniz, ev ve iş adresiniz, telefon numaranız, vb.) üçüncü bir kuruma satamaz, kamuoyuna yayınlayamaz, site içinde tutamaz. Alınan bilgiler sitenin ziyaretçi profili, raporlama ve hizmetlerin tanıtımına kaynak olması için yönlendirici özellik taşır.

  www.turkiyeklinikleri.com sizden aldığı bilgileri şu amaçlar için kullanır:

-Web sitesini iyileştirmek,geliştirmek ve kaliteyi korumak,

-Ziyaretçi profili ve genel istatistik veriler oluşturmak,

-Ziyaretçilerin sitemizi nasıl kullandığı ile ilgili eğilimlerini belirlemek,

-Asılı yayınlar/yazışmalar göndermek,

-Elektronik posta yoluyla basın bültenleri veya bildirimler göndermek,

-Etkinlik ya da yarışma için liste oluşturmak.

  www.turkiyeklinikleri.com adresini kullanmakla;

-Herhangi bir kullanıcının yasal ve ahlaki olmayan davranışlarından Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sorumlu tutulamayacağını,

-Kullanım ilkelerinin zaman zaman değiştirebileceğini,

-Diğer bağlantı sağladığı ama denetleyemediği sitelerin içeriklerinden veya bilgisayarınıza verecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul etmiş sayılırsınız.

  Aşağıda belirtilen durumlarda Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. sitesini kullanıcılara kapatabilir:

-Yanlış, eksik, yanıltıcı ve genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda,

-İstenilen bilgilerin içine ilan, reklam, duyuru, özel veya tüzel kişiliklere hakaret içeren ifadeler kullanıldığında,

-Çeşitli yollarla siteye yapılan saldırılar sırasında

-Virüs nedeniyle sitenin yapısının bozulması durumunda.

  Kod ve yazılım da dahil, sitede yer alan yazılı, görüntülü ve sesli fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca güvence altındadır.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.in yazılı izni olmadığı sürece sitede yer alan bilgiler; başka bir bilgisayara yüklenemez, değiştirilemez, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yeniden yayınlanamaz, postalanamaz, dağıtılamaz.

  Sitede bulunan yazılım ve tasarımların her hakkı Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye aittir.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. kullanım ilkelerimizle ilgili yorumlarınızı almaktan memnuniyet duyacaktır. Sitemizi zenginleştirebileceğini düşündüğünüz konuları ya da sitemizle ilgili yaşadığınız bir problem olursa lütfen bizimle paylaşın.

info@turkiyeklinikleri.com

04.04.2014