Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi

.: ORİJİNAL ARAŞTIRMA
Görme Engelli Kadınlara Verilen Planlı Üreme Sağlığı Eğitiminin Bilgi Düzeyi ve Memnuniyet Üzerine Etkisi
Impact of the Planned Reproductive Health Training Provided to Visually Impaired Women on Knowledge Level and Satisfaction
Aylin TANERa, Özlem DEMİREL BOZKURTa
aEge Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği ABD, İzmir, TÜRKİYE
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci. 2021;13(2):239-50
doi: 10.5336/nurses.2020-75588
Makale Dili: TR
Ücretsiz Erişim
ÖZET
Amaç: Görme engelli kadınlara uygulamalı olarak verilen planlı üreme sağlığı eğitiminin, kadınların bilgi düzeylerine ve eğitimden memnuniyetlerine etkisini belirlemektir. Gereç ve Yöntemler: Ön-test ve son-test, tek gruplu, yarı deneysel desende tasarlanan bu araştırma, 13 Mart ve 20 Nisan 2019 tarihleri arasında İzmir ve Manisa illerindeki derneklere kayıtlı 30 görme engelli kadın ile yürütülmüştür. Veri toplamada; kadınların tanıtıcı özelliklerine yönelik soru formu, belirtke tablosu doğrultusunda hazırlanan üreme sağlığı bilgi değerlendirme formu (ÜSBDF), bir dakika kâğıdı ve eğitim memnuniyeti değerlendirme formu kullanılmıştır. Uzman görüşü alınarak hazırlanan üreme sağlığı eğitim kitapçığı, seslendirilerek CD oluşturulmuş ve eğitim sonunda kadınlara verilmiştir. Grup eğitimleri, anlatım, soru-cevap, beyin fırtınası, dokunsal maketler ve materyaller ile demonstrasyon şeklinde gerçekleştirilmiştir. Bulgular: Kadınların yaş ortalaması 37,83±12,15 olup %56,7'si doğuştan görme engelli, %46,7'si üniversite mezunu, %50,0'si evlidir. Kadınların, ÜSBDF ön-test puan ortancası 17,00 (minimum=5,00, maksimum=24,00), son-test puan ortancası 24,00 (minimum=22,00, maksimum=25,00) olarak belirlenmiş, son-test puanlarının anlamlı olarak arttığı saptanmıştır (z=-4,7, p=0,0001). Kadınların eğitimde en çok kanserler, jinekolojik muayene ve rutin kontroller konularına ilgi duyduğu, maketlerle uygulama yapmaktan memnun kaldıkları belirlenmiştir. Eğitim memnuniyeti değerlendirme formuna göre kadınların %80,0'i eğitim içeriğini, %86,7'si eğitim salonunu ve %93,3'ü eğitim materyallerini yeterli bulduğunu belirtmiştir. Sonuç: Eğitim öncesinde, kadınların üreme sağlığı konusunda bilgilerinin orta düzeyde olduğu saptanmıştır. Dokunsal materyaller kullanılarak, verilen planlı üreme sağlığı eğitiminin bilgi düzeylerini artırdığı ve kadınların bu eğitimden memnun kaldıkları belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Görme engelli bireyler; üreme sağlığı; eğitim; bilgi; memnuniyet
ABSTRACT
Objective: To determine the impact of the planned reproductive health training practically provided to visually impaired women based on their knowledge level and training satisfaction. Material and Methods: This study is a quasi-experimental design with a pretest-posttest single-group. It was conducted with 30 visually impaired women registered to the associations in İzmir and Manisa provinces between 13 March and 20 April 2019. The data were collected using a questionnaire aimed at the women's introductory characteristics; a reproductive health information assessment form prepared based on the table of specifications; one minute paper and a training satisfaction assessment form. CDs were created by vocalizing a reproductive health training manual prepared based on expert opinion and were distributed to the women at the end of the training. The group training was carried out using expressions, question-answer, brainstorming, and demonstrations with tactile models and materials. Results: The mean age of the women was 37.83±12.15 years. About 56.7% of them were congenitally visually impaired, 46.7% were university graduates, and 50.0% were married. Their pretest median score was 17.00 (minimum=5.00, maximum=24.00) obtained using reproductive health information assessment form, while the post-test median score was 24.00 (minimum=22.00, maximum=25.00). The post-test scores increased significantly (z=-4.7, p=0.0001). The women stated that they learned about cancers, gynecological examinations, and the importance of checkups during the training and were satisfied with doing practice on models. According to the education satisfaction assessment form, 80.0% of them found the training content to be sufficient, 86.7% the training hall, and 93.3% of the training materials. Conclusion: It was found that women had lower to moderate levels of knowledge regarding reproductive health before the training and the planned reproductive health training provided using tactile materials increased knowledge levels. Also, the women were satisfied with the training.

Keywords: Visually impaired persons; reproductive health; education; knowledge; satisfaction
REFERANSLAR:
 1. World Health Organization [İnternet]. [Erişim tarihi: 10 Şubat 2020]. International classification of impairments, disabilities and handicaps: a manual of classification relating to the consequences of disease, WHO. Geneva. WHO; World report on disability, 2014. Erişim linki: [Link] 
 2. T.C. Millî Eğitim Bakanlığı [İnternet]. Çocuk gelişimi ve eğitimi görme yetersizliği. Ankara; 2017. [Erişim tarihi: 8 Nisan 2019]. Erişim linki: [Link] 
 3. Cumurcu BE, Karlıdağ R, Almış BH. Fiziksel engellilerde cinsellik [Sexuality among people with physical disability]. Current Approaches in Psychiatry. 2012;4(1):84-98. [Crossref] 
 4. World Health Organization [İnternet]. © 2020 WHO [Erişim tarihi: 20 Ocak 2020]. Blindness and vision impairment. Erişim linki: [Link] 
 5. T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü [İnternet]. [Erişim tarihi: 21 Ocak 2020]. Engelli ve yaşlı istatistik bülteni. Ankara; 2019. Erişim linki: [Link] 
 6. Karataş K, Çiftçi EG. Türkiye'de engelli kadın olmak: Deneyimler ve çözüm önerileri [Being a handicapped woman in Turkey: Experiences and suggestion for solution]. The Journal of International Social Research. 2010;3(13):147-53. [Link] 
 7. Ahumuza SE, Matovu JK, Ddamulira JB, Muhanguzi FK. Challenges in accessing sexual and reproductive health services by people with physical disabilities in Kampala, Uganda. Reprod Health. 2014;11:59. [Crossref] [PubMed] [PMC] 
 8. Yaşar BN, Terzioğlu F, Koç G. Genital hijyen bilgi ve uygulamaları: Görme engelli kadınlar örneği [Knowledge and practices of genital hygiene: Visual-disabled women sample]. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi. 2017;10(3):123-30. [Link] 
 9. Kelly SM, Kapperman G. Sexual activity of young adults who are visually impaired and the need for effective sex education. J Vis Impair Blind. 2012;106(9):519-26. [Crossref] 
 10. Tejeji MY, Assefa B, Kedebe T, McDowell M, Tenaw E. [Erişim tarihi: 15 Mart 2019]. Assessment on family planning needs of people living with disabilities: Case of Addis Ababa, Ethiopia, 2017. Erişim linki: [Link] 
 11. Joshi PG, Joshi GA. Study of the sexual and reproductive health of young women with visual impairment. Int J Reprod Contracept Obstet Gynecol. 2019;8(12):4926-9. [Crossref] 
 12. Badu E, Mensah I, Gyamfi N, Agyei-Okyere E, Eric A, Adusei-Nkrumah J. Knowledge and sources of accessing sexual and reproductive health information among visually impaired women in Ghana. BMC Res Notes. 2019;12(529). [Crossref] [PubMed] [PMC] 
 13. Dündar T, Özsoy S. Menstrual hygiene management among visually impaired women. Br J Vis Impair. 2020;38(3):1-16. [Crossref] 
 14. Bezzera CP, Pagliuca LM. The experience of sexuality by visually impaired adolescents. Rev Esc Enferm USP. 2010;44(3):578-83. [Crossref] [PubMed] 
 15. McLemore MR, Levi AJ. Expanding access to sexual and reproductive health services through nursing education. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs. 2017;46(5):e149-e156. [Crossref] [PubMed] 
 16. Abd-El Sattar RA, Abd-El Aal EM. Effect of health educational program for female blinded adolescent students regarding reproductive health. American Journal of Nursing Science. 2015;4(1):1-8. [Crossref] 
 17. Aval ZO, Rabieepoor S, Avval JO, Yas A. The effect of education on blind women's empowerment in reproductive health: a quasi-experimental survey. Maedica (Bucur). 2019;14(2):121-5. [PubMed] 
 18. Pınar G, Taşkın L. The efficiency of sexual health and reproductive health training program developed for university youth. Gülhane medical journal. 2011;53(1):1-8. [Link] 
 19. Ataman H, Kömürcü N. Effectiveness of the sexual health/reproductive health education given to Turkey adolescents who use alcohol or substance. J Addict Nurs. 2017;28(2):71-8. [Crossref] [PubMed] 
 20. Demirel Ö. Program tasarısı hazırlama. Demirel Ö, editör. Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Program Geliştirme. 13. Baskı. Ankara: Pegem Akademi; 2010. p.95-167.
 21. Ashakiran S, Deepthi R. One-minute paper: A thinking centered asessment tool. Internet Journal of Medical Update. 2013;8(2):3-9. Erişim linki: [Link] 
 22. Whittard D. Reflections on the one-minute paper. International Review of Economics Education. 2015;20:1-12. [Crossref] 
 23. Sudduth A, Linton D. Gynecologic care of women with disabilities. Nurs Womens Health. 2011;15(2):138-48. [Crossref] [PubMed] 
 24. Aydoğdu SGM, Bekar M. Üniversite kız öğrencilerinin jinekolojik kanserlerden korunma ile ilgili bilgi ve davranışlarının belirlenmesi [Determining the knowledge and behavior of university female students about gynecological cancer prevention]. The Turkish Journal of Gynecologic Oncology. 2016;19(1):25-32. [Link] 
 25. Fang WH, Yen CF, Hu J, Lin JD, Loh CH. The utilization and barriers of Pap smear among women with visual impairment. Int J Equity Health. 2016;15:65. [Crossref] [PubMed] [PMC] 
 26. Hsu YH, Tsai WC, Kung PT. Health examination utilization in the visually disabled population in Taiwan: a nationwide population-based study. BMC Health Serv Res. 2013;13:509. [Crossref] [PubMed] [PMC] 
 27. Göçgeldi E, Açıkel CH, Hasde M, Aygut G, Çelik S, Gündüz İ, et al. Ankara-Gölbaşı ilçesinde bir grup kadının kendi kendine meme muayenesi yapma konusundaki tutum ve davranışlarının belirlenmesi [Investigation of attitudes and behaviors of a group of women who reside at in Ankara Gölbaşı on self-breast examination]. Fırat Tıp Dergisi. 2008;13(4):261-5. [Link] 
 28. Abay M, Tuke G, Zewdie E, Abraha TH, Grum T, Brhane E. Breast self-examination practice and associated factors among women aged 20-70 years attending public health institutions of Adwa town, North Ethiopia. BMC Res Notes. 2018;11(1):622. [Crossref] [PubMed] [PMC] 
 29. American Cancer Society. [Cancer Facts & Figures]. 2016. [Erişim tarihi: 10 Mayıs 2019]. Erişim linki: [Link] 
 30. Kanmani K, Ravisankar AK. Prevalence of menstrual problems and treatment-seeking behavior: a study among visually challenged women. International Journal of Scientific and Research Publications. 2016;6(1):621-4. [Link] 
 31. T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kanser Daire Başkanlığı [İnternet]. [Erişim tarihi: 10 Mayıs 2019]. Türkiye kanser kontrol programı. 1. Baskı. Ankara: 2016. Erişim linki: [Link] 
 32. Gözüyeşil E, Düzgün AA, Taş F. Bir aile sağlığı merkezine başvuran kadınların jinekolojik kanser farkındalıklarının değerlendirilmesi [Evaluation of gynecological cancer awareness of women's applying for a family health center]. Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care. 2020;14(2):177-85. [Crossref] 
 33. Mitra M, Akobirshoev I, Moring NS, Long-Bellil L, Smeltzer SC, Smith LD, et al. Access to and satisfaction with prenatal care among pregnant women with physical disabilities: findings from a national survey. J Womens Health (Larchmt). 2017;26(12):1356-63. [Crossref] [PubMed] [PMC] 
 34. Erbil N, Pasinlioğlu T. Planlı eğitim ve danışmanlığın kadınların aile planlaması hizmetlerinden memnuniyet düzeyine etkisi [The effectiveness of planned education and counseling on women's satisfaction with family planning services]. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2008;11(2):38-46. [Link] 
 35. Altıparmak S, Coşkun AM. Doğum öncesi verilen eğitimin gebenin bilgi düzeyi ile memnuniyet durumuna etkisi [Effect of prenatal training on information and satisfaction level of a pregnant woman]. Journal of Human Sciences. 2016;13(2):2610-24. [Crossref] 

Girişİletişim


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Adres

Türkocağı Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Telefon: +90 312 286 56 56
Faks: +90 312 220 04 70
E-posta: info@turkiyeklinikleri.com

.: Yazı İşleri Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 119 - 123
E-posta: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: İngilizce Dil Redaksiyonu

Telefon: +90 312 286 56 56/ 145
E-posta: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Reklam Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 142
E-posta: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Abone ve Halkla İlişkiler Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Müşteri Hizmetleri

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. KULLANIM KOŞULLARI

1.1. http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından ulaşılan internet sayfalarını (Hepsi birden kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde "SİTE"yi kullanmaktan vazgeçiniz. "SİTE" sahibi bu "SİTE"de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, "SİTE"'yi, "SİTE" kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu "SİTE"'nin sahibi Türkocağı cad. No:30, 06520 Balgat Ankara adresinde ikamet eden Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dir (bundan böyle kısaca "Türkiye Klinikleri" olarak anılacaktır). "SİTE"'de sunulan hizmetler "Türkiye Klinikleri" tarafından sağlanmaktadır.

1.3. Bu "SİTE"'de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "Türkiye Klinikleri" dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak "SİTE"'da yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. "Türkiye Klinikleri" tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği "SİTE" hizmetlerinden yararlanan ve "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" 30.03.2014 tarihinde en son değişiklik yapılarak ve web sitesi üzerinden yayınlanarak; "SİTE"yi kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlülüğe konmuştur. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" ayrıca, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "KULLANICI Sözleşmesi"nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. TANIMLAR

2.1. "SİTE" : "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından ve/veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan web sitesi.

2.2. KULLANICI : "SİTE"ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. LİNK : "SİTE" üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden "SİTE"ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK : "Türkiye Klinikleri" "SİTE"yi ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5. "KULLANICI SÖZLEŞMESİ" : "Türkiye Klinikleri"nin sunacağı özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak olan gerçek ve/veya tüzel kişilerle "Türkiye Klinikleri" arasında elektronik ortamda akdedilen sözleşme.

3. HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbesttir.

3.2. "Türkiye Klinikleri" "SİTE" bünyesinde sunulacak servislerden yararlanabilmek için, "KULLANICI"nın "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenecek özellikleri taşıması gereklidir. "Türkiye Klinikleri", bu gerekliliği tek taraflı olarak dilediği zaman değiştirebilir.

3.3. "Türkiye Klinikleri"nin "SİTE" üzerinden belirli bir ücret karşılığı veya ücretsiz olarak vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere;

- Sağlık sektörüne yönelik bilimsel makaleler, kitaplar ve bilgilendirici yayınları sağlamak.

- - Bilimsel dergilere yönelik makale hazırlama aşamasında biçimsel, istatistikî ve editöryal destek sağlamak.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

4.2. "Türkiye Klinikleri"'nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla "SİTE" üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, "SİTE" dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her KULLANICI, "Türkiye Klinikleri"nin ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. "KULLANICI" "SİTE" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "Türkiye Klinikleri" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.3. "SİTE" dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "Türkiye Klinikleri"nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, "Türkiye Klinikleri" çalışanlarının ve yöneticilerinin, "Türkiye Klinikleri" yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. "Türkiye Klinikleri", üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

4.4. "KULLANICI"lar, "SİTE"yi kullanarak, "Türkiye Klinikleri"nin, diğer "KULLANICI"ların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunamazlar. "KULLANICI"ların işbu "SİTE Kullanım Koşulları" hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "SİTE" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "Türkiye Klinikleri"nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.5. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. "Türkiye Klinikleri", "KULLANICI"lar tarafından "Türkiye Klinikleri"ne iletilen veya "SİTE" üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

4.6. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "Türkiye Klinikleri"nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.7. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. "Türkiye Klinikleri", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "KULLANICI"lar, "Türkiye Klinikleri"nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "Türkiye Klinikleri" tarafından yapılabilir. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, "KULLANICI"lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

4.8. "SİTE" üzerinden, "Türkiye Klinikleri"nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya "İÇERİK"lere ve/veya dosyalara link verebilir. Bu link'ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "SİTE" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.9. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden "KULLANICILAR" tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "KULLANICI Sözleşmesi" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. "Türkiye Klinikleri" aynı zamanda; KULLANICI veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, "SİTE"nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1. Bu "SİTE" dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu "SİTE"nin (sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "Türkiye Klinikleri"ne aittir. Kullanıcılar, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerini, "Türkiye Klinikleri" bilgilerini ve "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "Türkiye Klinikleri"nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

5.2. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "Türkiye Klinikleri"; "Türkiye Klinikleri" hizmetleri, "Türkiye Klinikleri" bilgileri, "Türkiye Klinikleri" telif haklarına tabi çalışmaları, "Türkiye Klinikleri" ticari markaları, "Türkiye Klinikleri" ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. SİTE KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"Türkiye Klinikleri", tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu "SİTE Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda "SİTE"'da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MUCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "Türkiye Klinikleri" işbu "SİTE Kullanım Koşulları", gizlilik politikası ve "KULLANICI Sözleşmesi"nden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "Türkiye Klinikleri" açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "Türkiye Klinikleri"nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunu yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dâhildir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" "Türkiye Klinikleri" tarafından "SİTE" içersinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar, işbu sözleşme hükümlerini "SİTE"yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. "Türkiye Klinikleri", dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek "SİTE" üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.

30.03.2014

Gizlilik Bildirimi

  Sitemizi ziyaret etmeden önce aşağıda yazılı kullanım ilkelerini mutlaka okumanızı öneririz. Bu şartları kabul etmeniz halinde sitemizden faydalanırken kurallarımıza uymanız yararınıza olacaktır. Lütfen Kullanım İlkelerimizin tamamını okuyunuz.

  www.turkiyeklinikleri.com Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış bir web sitesidir.

  www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılarının kimliklerine, adreslerine, hizmet sağlayıcılarına ve benzeri bilgilerine erişemez. Bu bilgileri kullanıcılar isterse formlar yoluyla siteye gönderebilirler. Ancak, www.turkiyeklinikleri.com donanım ve yazılım bilgilerinizi toplayabilir. Bu bilgiler arasında şunlar yer alır: IP adresiniz, tarayıcı türü, işletim sistemi, etki alan adı, erişim süreleri ve ilgili web adresleri. www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılardan aldığı kişisel bilgileri (isminiz, elektronik posta adresiniz, ev ve iş adresiniz, telefon numaranız, vb.) üçüncü bir kuruma satamaz, kamuoyuna yayınlayamaz, site içinde tutamaz. Alınan bilgiler sitenin ziyaretçi profili, raporlama ve hizmetlerin tanıtımına kaynak olması için yönlendirici özellik taşır.

  www.turkiyeklinikleri.com sizden aldığı bilgileri şu amaçlar için kullanır:

-Web sitesini iyileştirmek,geliştirmek ve kaliteyi korumak,

-Ziyaretçi profili ve genel istatistik veriler oluşturmak,

-Ziyaretçilerin sitemizi nasıl kullandığı ile ilgili eğilimlerini belirlemek,

-Asılı yayınlar/yazışmalar göndermek,

-Elektronik posta yoluyla basın bültenleri veya bildirimler göndermek,

-Etkinlik ya da yarışma için liste oluşturmak.

  www.turkiyeklinikleri.com adresini kullanmakla;

-Herhangi bir kullanıcının yasal ve ahlaki olmayan davranışlarından Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sorumlu tutulamayacağını,

-Kullanım ilkelerinin zaman zaman değiştirebileceğini,

-Diğer bağlantı sağladığı ama denetleyemediği sitelerin içeriklerinden veya bilgisayarınıza verecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul etmiş sayılırsınız.

  Aşağıda belirtilen durumlarda Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. sitesini kullanıcılara kapatabilir:

-Yanlış, eksik, yanıltıcı ve genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda,

-İstenilen bilgilerin içine ilan, reklam, duyuru, özel veya tüzel kişiliklere hakaret içeren ifadeler kullanıldığında,

-Çeşitli yollarla siteye yapılan saldırılar sırasında

-Virüs nedeniyle sitenin yapısının bozulması durumunda.

  Kod ve yazılım da dahil, sitede yer alan yazılı, görüntülü ve sesli fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca güvence altındadır.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.in yazılı izni olmadığı sürece sitede yer alan bilgiler; başka bir bilgisayara yüklenemez, değiştirilemez, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yeniden yayınlanamaz, postalanamaz, dağıtılamaz.

  Sitede bulunan yazılım ve tasarımların her hakkı Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye aittir.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. kullanım ilkelerimizle ilgili yorumlarınızı almaktan memnuniyet duyacaktır. Sitemizi zenginleştirebileceğini düşündüğünüz konuları ya da sitemizle ilgili yaşadığınız bir problem olursa lütfen bizimle paylaşın.

info@turkiyeklinikleri.com

04.04.2014