Literatür Eczacılık Bilimleri Dergisi

Biyosensörler ve Kullanım Alanları: Geleneksel Derleme
Biosensors and Their Areas of Application: Traditional Review
İrem ÖZERa, Hülya TEZELb, Sonia SANAJOUb, Anıl YİRÜNb,c, Terken BAYDARb, Pınar ERKEKOĞLUb
aTOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Biyomedikal Bölümü, Ankara, Türkiye
bHacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Toksikoloji ABD, Ankara, Türkiye
cÇukurova Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Toksikoloji ABD, Adana, Türkiye
J Lit Pharm Sci. 2022;11(1):35-48
doi: 10.5336/pharmsci.2021-86646
Makale Dili: TR
Tam Metin
ÖZET
Sensör, amacı ortamdaki değişiklikleri tespit etmek ve bu değişiklikleri bilgisayar gibi elektronik cihazlara göndererek veri elde etmek olan bir cihazdır. Sensörler bir moleküler tanıma sistemi (reseptör), bir fizikokimyasal dönüştürücü ve sinyal işlemcisinden oluşur. Biyosensör ise, temel olarak enzim, nükleik asit, hücre gibi bir biyo-tanıma materyalinden, elektrokimyasal, optik, kütle tabanlı veya kalorimetrik sinyal dönüştürücüden ve bir sinyal işlemcisinden oluşan, biyolojik ve kimyasal maddelerin belirlenmesinde kullanılan cihazdır. Biyosensörler, biyoreseptörlerin türlerine göre enzimatik biyosensörler, protein reseptör bazlı biyosensörler, immünosensörler, DNAaptamer bazlı biyosensörler ve tam hücre biyosensörleri olarak sınıflandırılabilir. İlk üretilen biyosensörlerden sonra büyük gelişmeler kaydedilmiştir. Biyosensörlerin tasarlanması, üretimi ve optimizasyonu için kimya, fizik, mühendislik, biyoloji, tıp, eczacılık gibi farklı disiplinlerin katkıları olmuştur. Ayrıca, günümüzde mikroakışkanlar ile nanoteknoloji gibi yeni teknolojilerin ışığında hızlı bir ilerleme kaydedilmiştir. Bu derlemede biyosensörlerin yapıları, çalışma prensipleri ve biyosensör çeşitleri hakkında bilgiler özetlenecek, biyosensörlerin gıda sektöründeki uygulamaları, gıda toksikolojisi açısından önemi tartışılacaktır. Biyosensörlerin ekotoksikolojik açıdan önemi, biyoterörizm girişimlerindeki uygulamaları, ilaç adayı olabilecek bileşiklerin toksisite potansiyellerinin değerlendirilmesi, özellikle dar terapötik aralığa sahip ilaçların konsantrasyonlarının takip edilerek hasta için güvenli bir tedavi protokolünün oluşturulması ve koronavirüs hastalığı (COVID-19) ile önemi bir kez daha anlaşılan hızlı ve etkin patojen tespiti gibi pek çok farklı alandaki uygulamaları hakkında bilgiler aktarılarak biyosensörlerin geleneksel analiz yöntemlerine göre sağlayabileceği üstünlüklerden de söz edilecektir.

Anahtar Kelimeler: Biyosensör; biyoreseptör; ilaç keşfi; toksisite; hızlı tespit
ABSTRACT
A sensor is a device whose purpose is to detect changes in the environment and to obtain data by sending these changes to electronic devices such as computers. The sensors consist of a molecular recognition system (receptor), a physicochemical transducer and signal processor. A biosensor, on the other hand, is a device used for the determination of biological and chemical substances, mainly consisting of a bio-recognition material such as enzyme, nucleic acid, cell, an electrochemical, optical, mass-based or calorimetric signal converter and a signal processor. After first biosensors were produced, great advances were recorded. Different disciplines such as chemistry, physics, engineering, biology, medicine, pharmacy have contributed to design, production and optimization of biosensors. In addition, rapid progress has been made today in light of new technologies such as microfluidics and nanotechnology. In this review, information about structures, working principles and biosensor types of biosensors will be summarized, applications of biosensors in food industry and their importance in terms of food toxicology will be discussed. Ecotoxicological importance of biosensors, their applications in bioterrorism initiatives, evaluation of the toxicity potentials of the compounds that can be drug candidates, creation of a safe treatment protocol for the patient, especially by following the concentrations of drugs with a narrow therapeutic range, and the rapid and effective treatment of the coronavirus disease (COVID-19) will be discussed. Information about their applications in many different fields such as pathogen detection will be given and advantages that biosensors can provide over traditional analysis methods will be mentioned.

Keywords: Biosensor; bioreceptor; drug discovery; toxicity; rapid detection
REFERANSLAR:
 1. Justino CIL, Rocha-Santos TA, Duarte AC. Review of analytical figures of merit of sensors and biosensors in clinical applications. Trends Anal Chem. 2010;29(10):1172-83. [Crossref] 
 2. Clark LC Jr, Lyons C. Electrode systems for continuous monitoring in cardiovascular surgery. Ann N Y Acad Sci. 1962;102:29-45. [Crossref]  [PubMed] 
 3. Su L, Jia W, Hou C, Lei Y. Microbial biosensors: a review. Biosens Bioelectron. 2011;26(5):1788-99. [Crossref]  [PubMed] 
 4. Bohunicky B, Mousa SA. Biosensors: the new wave in cancer diagnosis. Nanotechnol Sci Appl. 2010;4:1-10. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 5. Bhalla N, Jolly P, Formisano N, Estrela P. Introduction to biosensors.Essays Biochem. 2016;60(1):1-8. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 6. Kökbaş U, Kayrın L, Tuli A. Biyosensörler ve tıpta kullanım alanları [Biosensors and their medical applications]. Archives Medical Review Journal. 2013;22(4):499-513. [Link] 
 7. Kim J, Campbell AS, de Ávila BE, Wang J. Wearable biosensors for healthcare monitoring. Nat Biotechnol. 2019;37(4):389-406. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 8. Alhadrami HA. Biosensors: classifications, medical applications, and future prospective. Biotechnol Appl Biochem. 2018;65(3):497-508. [Crossref]  [PubMed] 
 9. Karunakaran C, Madasamy T, Kumar Sethy N. Enzymatic biosensors. In: Karunakaran C, Bhargava K, Benjamin R, eds. Biosensors and Bioelectronics. 1st ed. New York: Elsevier; 2015. p.133-204. [Crossref] 
 10. Misawa N, Osaki T, Takeuchi S. Membrane protein-based biosensors. J R Soc Interface. 2018;15(141):20170952. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 11. Rawson DM, Willmer AJ, Turner AP. Whole-cell biosensors for environmental monitoring. Biosensors. 1989;4(5):299-311. [Crossref]  [PubMed] 
 12. King JM, Digrazia PM, Applegate B, Burlage R, Sanseverino J, Dunbar P, et al. Rapid, sensitive bioluminescent reporter technology for naphthalene exposure and biodegradation. Science. 1990;249(4970):778-81. [Crossref]  [PubMed] 
 13. Shear JB, Fishman HA, Allbritton NL, Garigan D, Zare RN, Scheller RH. Single cells as biosensors for chemical separations. Science. 1995;267(5194):74-7. [Crossref]  [PubMed] 
 14. Bousse L. Whole cell biosensors. Sens Actuators B Chem. 1996;34(1-3):270-5. [Crossref] 
 15. Stenger DA, Gross GW, Keefer EW, Shaffer KM, Andreadis JD, Ma W, et al. Detection of physiologically active compounds using cell-based biosensors. Trends Biotechnol. 2001;19(8):304-9. [Crossref]  [PubMed] 
 16. Ko HJ, Park TH. Bioelectronic nose and its application to smell visualization. J Biol Eng. 2016;10:17. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 17. Figueroa XA, Cooksey GA, Votaw SV, Horowitz LF, Folch A. Large-scale investigation of the olfactory receptor space using a microfluidic microwell array. Lab Chip. 2010;10(9):1120-7. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 18. Sato K, Takeuchi S. Chemical vapor detection using a reconstituted insect olfactory receptor complex. Angew Chem Int Ed Engl. 2014;53(44):11798-802. [Crossref]  [PubMed] 
 19. Termtanasombat M, Mitsuno H, Misawa N, Yamahira S, Sakurai T, Yamaguchi S, et al. Cell-based odorant sensor array for odor discrimination based on insect odorant receptors. J Chem Ecol. 2016;42(7):716-24. [Crossref]  [PubMed] 
 20. Zhang J, Zhao J. Immuno-biosensor. In: Li G, ed. Nano-Inspired Biosensors for Protein Assay with Clinical Applications. 1st ed. New York: Elsevier; 2019. p.115-37. [Crossref] 
 21. McConnell EM, Nguyen J, Li Y. Aptamer-based biosensors for environmental monitoring. Front Chem. 2020;8:434. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 22. Gui Q, Lawson T, Shan S, Yan L, Liu Y. The application of whole cell-based biosensors for use in environmental analysis and in medical diagnostics. Sensors (Basel). 2017;17(7):1623. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 23. Ünal MA, Koçum İC, Çökeli̇ler Serdaroğlu D. Design of a portable and low-cost mass-sensitive sensor with the capability of measurements on various frequency quartz tuning forks. Turk J Elec Eng & Comp Sci. 2019;27:1871-84. [Crossref] 
 24. Gupta N, Renugopalakrishnan V, Liepmann D, Paulmurugan R, Malhotra BD. Cell-based biosensors: recent trends, challenges and future perspectives. Biosens Bioelectron. 2019;141:111435. [Crossref]  [PubMed] 
 25. Mehrotra P. Biosensors and their applications - a review. J Oral Biol Craniofac Res. 2016;6(2):153-9. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 26. Nikoleli GP, Karapetis S, Bratakou S, Nikolelis DP, Tzamtzis N, Psychoyios VN, et al. Biosensors for security and bioterrorism: definitions, history, types of agents, new trends and applications. In: Nikolelis DP, Nikoleli GP, eds. Biosensors for Security and Bioterrorism Applications. 1st ed. Cham: Springer; 2016. p.1-13. [Crossref]  [PMC] 
 27. Buckova M, Licbinsky R, Jandova V, Krejci J, Pospichalova J, Huzlik J. Fast ecotoxicity detection using biosensors. Water Air Soil Pollut. 2017;228(4):166. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 28. Lozano MG, García YP, Gonzalez JAS, Ba-uelos CVO, Escare-o MPL, Balagurusamy N. Biosensors for food quality and safety monitoring: Fundamentals and applications. In: Kuddus M, ed. Enzymes in Food Biotechnology: Production, Applications, and Future Prospects. 1st ed. London: Academic Press/Elsevier; 2019. p.691-709. [Crossref] 
 29. Xia S, Zhu P, Pi F, Zhang Y, Li Y, Wang J, et al. Development of a simple and convenient cell-based electrochemical biosensor for evaluating the individual and combined toxicity of DON, ZEN, and AFB1. Biosens Bioelectron. 2017;97:345-51. [Crossref]  [PubMed] 
 30. Hughes JP, Rees S, Kalindjian SB, Philpott KL. Principles of early drug discovery. Br J Pharmacol. 2011;162(6):1239-49. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 31. Russell WMS, Burch RL. The Principles of Humane Experimental Technique. London: Methuen; 1959.
 32. Flampouri E, Imar S, OConnell K, Singh B. Spheroid-3D and monolayer-2D intestinal electrochemical biosensor for toxicity/viability testing: applications in drug screening, food safety, and environmental pollutant analysis. ACS Sens. 2019;4(3):660-9. [Crossref]  [PubMed] 
 33. Yu D, Blankert B, Viré JC, Kauffmann JM. Biosensors in drug discovery and drug analysis. Anal Lett. 2005;38(11):1687-701. [Crossref] 
 34. van der Lelie D, Regniers L, Borremans B, Provoost A, Verschaeve L. The VITOTOX test, an SOS bioluminescence Salmonella typhimurium test to measure genotoxicity kinetics. Mutat Res. 1997;389(2-3):279-90. [Crossref]  [PubMed] 
 35. Østergaard TG, Hansen LH, Binderup ML, Norman A, Sørensen SJ. The cda GenoTox assay: a new and sensitive method for detection of environmental genotoxins, including nitroarenes and aromatic amines. Mutat Res. 2007;631(2):77-84. [Crossref]  [PubMed] 
 36. Qian L, Durairaj S, Prins S, Chen A. Nanomaterial-based electrochemical sensors and biosensors for the detection of pharmaceutical compounds. Biosens Bioelectron. 2021;175:112836. [Crossref]  [PubMed] 
 37. McKeating KS, Aubé A, Masson JF. Biosensors and nanobiosensors for therapeutic drug and response monitoring. Analyst. 2016;141(2):429-49. [Crossref]  [PubMed] 
 38. Yang O, Kim HL, Weon JI, Seo YR. Endocrine-disrupting chemicals: review of toxicological mechanisms using molecular pathway analysis. J Cancer Prev. 2015;20(1):12-24. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 39. Yıldız Fendoğlu B, Koçer Gümüşel B, Erkekoğlu P. Endokrin bozucu kimyasal maddelere ve etki mekanizmalarına genel bir bakış [A general overview on endocrine disrupting chemicals and their mechanism of action]. Hacettepe University Journal of the Faculty of Pharmacy. 2019;39(1):30-43. [Link] 
 40. Argyle DJ, Khanna C, Giancristofaro N. Tumor biology and metastasis. In: Vail DM, Thamm DH, Liptak JM, eds. Withrow and MacEwen's Small Animal Clinical Oncology. 6th ed. Philadelphia: Elsevier Inc, Saunders; 2020. p.36-60. [Crossref] 
 41. Bertoli C, Skotheim JM, de Bruin RA. Control of cell cycle transcription during G1 and S phases. Nat Rev Mol Cell Biol. 2013;14(8):518-28. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 42. Zhang Z, Li Q, Du X, Liu M. Application of electrochemical biosensors in tumor cell detection. Thorac Cancer. 2020;11(4):840-50. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 43. Cesewski E, Johnson BN. Electrochemical biosensors for pathogen detection. Biosens Bioelectron. 2020;159:112214. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 44. Singh R, Mukherjee MD, Sumana G, Gupta RK, Sood S, Malhotra BD. Biosensors for pathogen detection: a smart approach towards clinical diagnosis. Sensors and Actuators B: Chem. 2014;197(5):385-404. [Crossref] 
 45. Mokhtarzadeh A, Eivazzadeh-Keihan R, Pashazadeh P, Hejazi M, Gharaatifar N, Hasanzadeh M, et al. Nanomaterial-based biosensors for detection of pathogenic virus. Trends Analyt Chem. 2017;97:445-57. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 46. Kabashin AV, Evans P, Pastkovsky S, Hendren W, Wurtz GA, Atkinson R, et al. Plasmonic nanorod metamaterials for biosensing. Nat Mater. 2009;8(11):867-71. [Crossref]  [PubMed] 
 47. Shakoori Z, Salimian S, Kharrazi S, Adabi M, Saber R. Electrochemical DNA biosensor based on gold nanorods for detecting hepatitis B virus. Anal Bioanal Chem. 2015;407(2):455-61. [Crossref]  [PubMed] 
 48. Xu L, Li D, Ramadan S, Li Y, Klein N. Facile biosensors for rapid detection of COVID-19. Biosens Bioelectron. 2020;170:112673. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 49. Lee T, Ahn JH, Park SY, Kim GH, Kim J, Kim TH, et al. Recent advances in AIV biosensors composed of nanobio hybrid material. Micromachines (Basel). 2018;9(12):651. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 50. Hong S, Lee C. The current status and future outlook of quantum dot-based biosensors for plant virus detection. Plant Pathol J. 2018;34(2):85-92. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 51. Zhu Z. An overview of carbon nanotubes and graphene for biosensing applications. Nanomicro Lett. 2017;9(3):25. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 52. Alim S, Vejayan J, Yusoff MM, Kafi AKM. Recent uses of carbon nanotubes & gold nanoparticles in electrochemistry with application in biosensing: a review. Biosens Bioelectron. 2018;121:125-36. [Crossref]  [PubMed] 
 53. Malik P, Katyal V, Malik V, Asatkar A, Inwati G, Mukherjee TK. Nanobiosensors: concepts and variations. ISRN Nanomaterials. 2013:1-9. [Crossref] 
 54. Pe-a-Bahamonde J, Nguyen HN, Fanourakis SK, Rodrigues DF. Recent advances in graphene-based biosensor technology with applications in life sciences. J Nanobiotechnol. 2018;16:75. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 55. Van Dorst B, Mehta J, Bekaert K, Rouah-Martin E, De Coen W, Dubruel P, et al. Recent advances in recognition elements of food and environmental biosensors: a review. Biosens Bioelectron. 2010;26(4):1178-94. [Crossref]  [PubMed] 
 56. Lia O, Heng LY, Ta GC. The potential of biosensor as an early warning tool for disaster risk reduction at regional level. International Journal of the Malay World and Civilisation. 2016;4(1):11-20. [Link] 
 57. Sin ML, Mach KE, Wong PK, Liao JC. Advances and challenges in biosensor-based diagnosis of infectious diseases. Expert Rev Mol Diagn. 2014;14(2):225-44. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 

.: Güncel

Girişİletişim


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Adres

Türkocağı Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Telefon: +90 312 286 56 56
Faks: +90 312 220 04 70
E-posta: info@turkiyeklinikleri.com

.: Yazı İşleri Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 2
E-posta: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: İngilizce Dil Redaksiyonu

Telefon: +90 312 286 56 56/ 145
E-posta: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Reklam Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 142
E-posta: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Abone ve Halkla İlişkiler Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Müşteri Hizmetleri

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. KULLANIM KOŞULLARI

1.1. http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından ulaşılan internet sayfalarını (Hepsi birden kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde "SİTE"yi kullanmaktan vazgeçiniz. "SİTE" sahibi bu "SİTE"de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, "SİTE"'yi, "SİTE" kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu "SİTE"'nin sahibi Türkocağı cad. No:30, 06520 Balgat Ankara adresinde ikamet eden Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dir (bundan böyle kısaca "Türkiye Klinikleri" olarak anılacaktır). "SİTE"'de sunulan hizmetler "Türkiye Klinikleri" tarafından sağlanmaktadır.

1.3. Bu "SİTE"'de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "Türkiye Klinikleri" dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak "SİTE"'da yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. "Türkiye Klinikleri" tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği "SİTE" hizmetlerinden yararlanan ve "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" 30.03.2014 tarihinde en son değişiklik yapılarak ve web sitesi üzerinden yayınlanarak; "SİTE"yi kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlülüğe konmuştur. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" ayrıca, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "KULLANICI Sözleşmesi"nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. TANIMLAR

2.1. "SİTE" : "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından ve/veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan web sitesi.

2.2. KULLANICI : "SİTE"ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. LİNK : "SİTE" üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden "SİTE"ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK : "Türkiye Klinikleri" "SİTE"yi ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5. "KULLANICI SÖZLEŞMESİ" : "Türkiye Klinikleri"nin sunacağı özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak olan gerçek ve/veya tüzel kişilerle "Türkiye Klinikleri" arasında elektronik ortamda akdedilen sözleşme.

3. HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbesttir.

3.2. "Türkiye Klinikleri" "SİTE" bünyesinde sunulacak servislerden yararlanabilmek için, "KULLANICI"nın "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenecek özellikleri taşıması gereklidir. "Türkiye Klinikleri", bu gerekliliği tek taraflı olarak dilediği zaman değiştirebilir.

3.3. "Türkiye Klinikleri"nin "SİTE" üzerinden belirli bir ücret karşılığı veya ücretsiz olarak vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere;

- Sağlık sektörüne yönelik bilimsel makaleler, kitaplar ve bilgilendirici yayınları sağlamak.

- - Bilimsel dergilere yönelik makale hazırlama aşamasında biçimsel, istatistikî ve editöryal destek sağlamak.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

4.2. "Türkiye Klinikleri"'nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla "SİTE" üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, "SİTE" dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her KULLANICI, "Türkiye Klinikleri"nin ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. "KULLANICI" "SİTE" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "Türkiye Klinikleri" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.3. "SİTE" dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "Türkiye Klinikleri"nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, "Türkiye Klinikleri" çalışanlarının ve yöneticilerinin, "Türkiye Klinikleri" yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. "Türkiye Klinikleri", üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

4.4. "KULLANICI"lar, "SİTE"yi kullanarak, "Türkiye Klinikleri"nin, diğer "KULLANICI"ların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunamazlar. "KULLANICI"ların işbu "SİTE Kullanım Koşulları" hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "SİTE" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "Türkiye Klinikleri"nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.5. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. "Türkiye Klinikleri", "KULLANICI"lar tarafından "Türkiye Klinikleri"ne iletilen veya "SİTE" üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

4.6. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "Türkiye Klinikleri"nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.7. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. "Türkiye Klinikleri", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "KULLANICI"lar, "Türkiye Klinikleri"nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "Türkiye Klinikleri" tarafından yapılabilir. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, "KULLANICI"lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

4.8. "SİTE" üzerinden, "Türkiye Klinikleri"nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya "İÇERİK"lere ve/veya dosyalara link verebilir. Bu link'ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "SİTE" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.9. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden "KULLANICILAR" tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "KULLANICI Sözleşmesi" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. "Türkiye Klinikleri" aynı zamanda; KULLANICI veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, "SİTE"nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1. Bu "SİTE" dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu "SİTE"nin (sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "Türkiye Klinikleri"ne aittir. Kullanıcılar, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerini, "Türkiye Klinikleri" bilgilerini ve "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "Türkiye Klinikleri"nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

5.2. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "Türkiye Klinikleri"; "Türkiye Klinikleri" hizmetleri, "Türkiye Klinikleri" bilgileri, "Türkiye Klinikleri" telif haklarına tabi çalışmaları, "Türkiye Klinikleri" ticari markaları, "Türkiye Klinikleri" ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. SİTE KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"Türkiye Klinikleri", tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu "SİTE Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda "SİTE"'da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MUCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "Türkiye Klinikleri" işbu "SİTE Kullanım Koşulları", gizlilik politikası ve "KULLANICI Sözleşmesi"nden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "Türkiye Klinikleri" açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "Türkiye Klinikleri"nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunu yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dâhildir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" "Türkiye Klinikleri" tarafından "SİTE" içersinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar, işbu sözleşme hükümlerini "SİTE"yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. "Türkiye Klinikleri", dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek "SİTE" üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.

30.03.2014

Gizlilik Bildirimi

  Sitemizi ziyaret etmeden önce aşağıda yazılı kullanım ilkelerini mutlaka okumanızı öneririz. Bu şartları kabul etmeniz halinde sitemizden faydalanırken kurallarımıza uymanız yararınıza olacaktır. Lütfen Kullanım İlkelerimizin tamamını okuyunuz.

  www.turkiyeklinikleri.com Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış bir web sitesidir.

  www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılarının kimliklerine, adreslerine, hizmet sağlayıcılarına ve benzeri bilgilerine erişemez. Bu bilgileri kullanıcılar isterse formlar yoluyla siteye gönderebilirler. Ancak, www.turkiyeklinikleri.com donanım ve yazılım bilgilerinizi toplayabilir. Bu bilgiler arasında şunlar yer alır: IP adresiniz, tarayıcı türü, işletim sistemi, etki alan adı, erişim süreleri ve ilgili web adresleri. www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılardan aldığı kişisel bilgileri (isminiz, elektronik posta adresiniz, ev ve iş adresiniz, telefon numaranız, vb.) üçüncü bir kuruma satamaz, kamuoyuna yayınlayamaz, site içinde tutamaz. Alınan bilgiler sitenin ziyaretçi profili, raporlama ve hizmetlerin tanıtımına kaynak olması için yönlendirici özellik taşır.

  www.turkiyeklinikleri.com sizden aldığı bilgileri şu amaçlar için kullanır:

-Web sitesini iyileştirmek,geliştirmek ve kaliteyi korumak,

-Ziyaretçi profili ve genel istatistik veriler oluşturmak,

-Ziyaretçilerin sitemizi nasıl kullandığı ile ilgili eğilimlerini belirlemek,

-Asılı yayınlar/yazışmalar göndermek,

-Elektronik posta yoluyla basın bültenleri veya bildirimler göndermek,

-Etkinlik ya da yarışma için liste oluşturmak.

  www.turkiyeklinikleri.com adresini kullanmakla;

-Herhangi bir kullanıcının yasal ve ahlaki olmayan davranışlarından Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sorumlu tutulamayacağını,

-Kullanım ilkelerinin zaman zaman değiştirebileceğini,

-Diğer bağlantı sağladığı ama denetleyemediği sitelerin içeriklerinden veya bilgisayarınıza verecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul etmiş sayılırsınız.

  Aşağıda belirtilen durumlarda Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. sitesini kullanıcılara kapatabilir:

-Yanlış, eksik, yanıltıcı ve genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda,

-İstenilen bilgilerin içine ilan, reklam, duyuru, özel veya tüzel kişiliklere hakaret içeren ifadeler kullanıldığında,

-Çeşitli yollarla siteye yapılan saldırılar sırasında

-Virüs nedeniyle sitenin yapısının bozulması durumunda.

  Kod ve yazılım da dahil, sitede yer alan yazılı, görüntülü ve sesli fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca güvence altındadır.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.in yazılı izni olmadığı sürece sitede yer alan bilgiler; başka bir bilgisayara yüklenemez, değiştirilemez, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yeniden yayınlanamaz, postalanamaz, dağıtılamaz.

  Sitede bulunan yazılım ve tasarımların her hakkı Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye aittir.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. kullanım ilkelerimizle ilgili yorumlarınızı almaktan memnuniyet duyacaktır. Sitemizi zenginleştirebileceğini düşündüğünüz konuları ya da sitemizle ilgili yaşadığınız bir problem olursa lütfen bizimle paylaşın.

info@turkiyeklinikleri.com

04.04.2014