Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi Dergisi

.: ARAŞTIRMA
1950'li Yıllar ve Antidepresif Psikofarmakoterapi: Prototiplerinden Bugüne Klinik Antidepresanların Tasnif ve Tarihi
The 1950s and Antidepressive Psychopharmacotherapy: History and Classification of Clinical Antidepressants from Their Prototypes to Today
M. Kemal TEMELa
aTıp Tarihi ve Etik AD, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul, TÜRKİYE
Turkiye Klinikleri J Med Ethics. 2019;27(2):89-102
doi: 10.5336/mdethic.2018-63817
Makale Dili: TR
Tam Metin
ÖZET
Bugün, farklı farmasötik sınıflardan çeşitli antidepresif ajanlar klinik depresyon tedavisinde başarıyla kullanılmaktadır. Ne var ki Türkçe tıp literatüründe bu ilaçların güncel klinik kullanım ve sonuçlarına dair bol miktarda yayın bulunmasına karşın, bunların tarihi klinik gelişim sürecini kökenlere inerek, teferruatla bildiren çalışmalar çok azdır. Bu araştırmada, literatürdeki bu boşluğun dolduruluşuna katkıda bulunmak amaçlanmıştır. Araştırmada, antidepresif ajanların kısmen etki mekanizmalarına kısmen de kimyasal yapılarına göre düzenlenmiş olan klasik tasnifi izlenmiştir. PubMed ve ScienceDirect gibi veri tabanlarının ve çeşitli bilimsel dergilerin arşivlerinin retrospektif taranışı ile her bir farmasötik alt sınıfın başlangıcını teşkil eden prototipik antidepresanın keşfi; tarihi olay örgüsüne, ilgili tıbbi figürlere ve orijinal klinik araştırma sonuçlarına dair ilk elden bilimsel yayınlar üzerinden işlenmiştir. Antidepresif psikofarmakoterapi tarihindeki dönüm noktaları üzerinde durulmuş, başlıca ilaç sınıfları (monoamin oksidaz inhibitörleri, trisiklik ve tetrasiklik ajanlar ve monoaminerjik geri alım inhibitörleri) arasında bağlantılar kurulmuş ve yerine göre analojiler yapılmış ya da farklılıklar vurgulanmıştır. Varılan başlıca bir sonuç, antidepresif psikofarmakoterapi tarihinde tesadüfi gözlem eseri ("ilk kuşak/klasik") ajanlardan rasyonel dizaynla ilaç üretimine ("ikinci kuşak" antidepresanlara) geçişin interdisipliner iş birliğine borçlu olunan gelişmelerle mümkün olmuş olduğudur: Çeşitli bilimsel branşlardan kişilerce monoaminerjik konsantrasyon hipotezinin ortaya atılışı, monoamin oksidaz-A ve -B enzimlerinin keşfi, floresans mikroskopiye dayanan histokimyasal görüntüleme yönteminin geliştirilişi, antidepresif ajanların etki mekanizmalarının sistematik in vitro ve in vivo tetkikatla aydınlatılışı ve de antihistaminikler gibi mevcut kimyasalların ya da yeni maddelerin klinik çalışmalarla antidepresif potansiyelleri bakımından sınanışı gibi aşamalardan geçilerek, sonunda bugün majör depresif bozukluk tedavisinde başvurulan birincil ilaçlar olan monoaminerjik geri alım inhibitörlerine ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Antidepresan; antidepresanların tarihi; fluoksetin; imipramin; iproniazid; klorpromazin; monoamin hipotezi; tarih
ABSTRACT
Various antidepressive agents from different pharmaceutical classes are used successfully to treat depression today. Despite their well-documented clinical use and outcomes, however, the Turkish medical literatüre appears to lack studies dilating upon their historical development with reference to the origins and key events. Aimed at contributing to filling this gap, this study was built on the classical classification of antidepressive agents based partly on mechanism of action and chemical structure. PubMed, ScienceDirect, and various journal archives were reviewed retrospectively concerning the discovery of each agent that prototyped the pharmaceutical subclass investigated, with a focus on the timeline events, medical figures, and original clinical research results. The milestones in the history of antidepressive psychopharmacotherapy were highlighted, with connection and comparison between the main drug classes (monoamine oxidase inhibitors, tricyclics and tetracyclics, and monoaminergic reuptake inhibitors) through analogies and distinctions identified when appropriate. A main conclusion was that the consequential transition from the serendipitously obtained ("first-generation/classical") agents to rationally designed drug production (the "second-generation" antidepressants) was achieved by developments brought about by interdisciplinary collaboration. Production of the MRIs, pharmaceutics used primarily in treating major depressive disorder today, was processed through various stages by various scientific contributors propounding the monoaminergic concentration hypothesis, discovering the monoamine oxidase-A and -B enzymes, developing the histochemical visualization methodology by fluorescence microscopy, elucidating mechanisms of action of antidepressive agents through in vitro and in vivo investigation, and testing the existing chemicals such as antihistamines or new derivatives in clinical studies for their antidepressive potentials.

Keywords: Antidepressant; history of antidepressants; fluoxetine; imipramine; iproniazid; chlorpromazine; monoamine hypothesis; history
REFERANSLAR:
 1. Charpentier P, Gailliot P, Jacob R, Gaudechon J, Buisson P. Recherches sur les diméthylaminopropyl-N phénothiazines substituées. C R Acad Sci. 1952;235:59-60.
 2. Laborit H, Huguenard P, Alluaume R. [A new vegetative stabilize ; 4560 R.P]. Presse Med. 1952;60(10):206-8.
 3. Delay J, Deniker P, Harl JM. [Therapeutic use in psychiatry of phenothiazine of central elective action (4560 RP)]. Ann Med Psychol (Paris). 1952;110(2 1):112-7.
 4. Delay J, Deniker P, Harl JM. [Therapeutic method derived from hiberno-therapy in excitation and agitation states]. Ann Med Psychol (Paris). 1952;110(2 2):267-73.
 5. Delay J, Deniker P, Harl JM, Grasset A. [N-dimethylamino-prophylchlorophenothiazine (4560 RP) therapy pf confusional states]. Ann Med Psychol (Paris). 1952;110(2 3):398-403.
 6. Delay J, Deniker P. Le traitement des psychoses par une méthode neurolytique dérivée de l?hibernothérapie (le 4560 RP utilisé seul en cure prolongée et continue). Comptes Rendus du 50 Congrès des Médecins Aliénistes et Neurologistes de Langue Française (22-26.7.1952). Paris: Masson & Cie; 1952. p.495-502.
 7. Delay J, Deniker P. Trente-huit cas de psychoses traitées par la cure prolongée et continué de 4560RP. Comptes Rendus du 50 Congrès des Médecins Aliénistes et Neurologistes de langue Française (22-26.7.1952). Paris: Masson & Cie; 1952. p.503-13.
 8. Delay J, Deniker P. Réactions biologiques observées au cours du traitement par le chlorte de deméthylaminoprppyl-Nchlorophénothiazine. Comptes Rendus du 50 Congrès des Médecins Aliénistes et Neurologistes de Langue Française (22-26.7.1952). Paris: Masson & Cie; 1952. p.514-8.
 9. Lehmann HE. Selective inhibition of affective drive by pharmacological means. Am J Psychiatry. 1954;110(11):856-7. [Crossref]
 10. Lehmann HE, Hanrahan GE. Chlorpromazine; new inhibiting agent for psychomotor excitement and manic states. AMA Arch Neurol Psychiatry. 1954;71(2):227-37. [Crossref]
 11. Stip E. Who pioneered the use of antipsychotics in North America? Can J Psychiatry. 2015;60(3 Suppl 2):S5-13.
 12. Kline NS. Use of Rauwolfia serpentina Benth. In neuropsychiatric conditions. Ann N Y Acad Sci. 1954;59(1):107-32. [Crossref] [PubMed]
 13. Barsa JA, Kline NS. Treatment of two hundred disturbed psychotics with reserpine. J Am Med Assoc. 1955;158(2):110-3. [Crossref]
 14. Kline NS, Stanley AM. Use of reserpine in a neuropsychiatric hospital. Ann N Y Acad Sci. 1955;61(1):85-91. [Crossref]
 15. Barsa JA, Kline NS. Use of reserpine in disturbed psychotic patients. Am J Psychiatry. 1956;112(9):684-91. [Crossref] [PubMed]
 16. Barsa JA, Kline NS. Combined reserpinechlorpromazine in treatment of disturbed psychotics. AMA Arch Neurol Psychiatry. 1955;74(3):280-6. [Crossref]
 17. Barsa JA, Kline NS. A comparative study of reserpine, chlorpromazine, and combined therapy. AMA Arch Neurol Psychiatry. 1956;76(1):90-7. [Crossref]
 18. The Albert and Mary Lasker Foundation. 1957 Albert Lasker Clinical Medical Research Award: chlorpromazine for treating schizophrenia. Erişim: 8.1.2017. [Link]
 19. Newbould BB. The future of drug discovery. In: Walker BC, Walker SR, eds. Trends and Changes in Drug Research and Development. 1st ed. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers; 1988. p.109. [Crossref]
 20. Ramachandraih CT, Subramanyam N, Bar KJ, Baker G, Yeragani VK. Antidepressants: from MAOIs to SSRIs and more. Indian J Psychiatry. 2011;53(2):180-2. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 21. Selikoff IJ, Robitzek EH. Tuberculosis chemotherapy with hydrazine derivatives of isonicotinic acid. Dis Chest. 1952;21(4):385-438. [Crossref]
 22. Selifoff IJ, Robitzek EH, Ornstein GG. Toxicity of hydrazine derivatives of isonicotinic acid in the chemotherapy of human tuberculosis; a preliminary report. Q Bull Sea View Hosp. 1952;13(1):17-26.
 23. Robitzek EH, Selifoff IJ, Mamlok E, Tendlau A.Isoniazid and its isopropyl derivative in the therapy of tuberculosis in humans: comparative therapeutic and toxicologic properties. Dis Chest. 1953;23(1):1-15.[Crossref] [PubMed]
 24. The Albert and Mary Lasker Foundation. 1955 Albert Lasker Clinical Medical Research Award: isoniazid for treating tuberculosis. Erişim: 8.1.2017. [Link]
 25. Salzer HM, Lurie ML. Anxiety and depressive states treated with isonicotinyl hydrazide (isoniazid). AMA Arch Neurol Psychiatry. 1953;70(3):317-24. [Crossref]
 26. Kamman GR, Freeman JG, Lucero RJ. The effect of 1-isonicotynl 2-isopropyl hydrazide (IIH) on the behavior of long-term mental patients. J Nerv Ment Dis. 1953;118(5):391-407. [Crossref] [PubMed]
 27. Delay J, Laine B, Buisson JF. [The action of isonicotinly-hydrazide used in the treatment of depressive states]. Ann Med Psychol (Paris). 1952;110(2 5):689-99.
 28. Smith JA. The use of the isopropyl derivative of isonicotinylhydrazine (marsilid) in the treatment of mental disease; a preliminary report. Am Pract Dig Treat. 1953;4(8):519-20.
 29. Healy D. The Creation of Psychopharmacology. Cambridge (MA/ABD): Harvard University Press; 2002. p.56.
 30. Noll R. Antidepressant drugs. In: The Encyclopedia of Schizophrenia and Other Psychotic Disorders. 3 rd ed. New York: Facts on File; 2007. p.20-2.
 31. Phelps L. Psychopharmacology for pediatric neuropsychologists. In: Davis AS, ed. The Handbook of Pediatric Neuropsychology. 1st ed. New York: Springer Publishing Company; 2011. p.1077-85.
 32. Zeller EA, Barsky J, Fouts JR, Kirchheimer WF, Van Orden LS. Influence of isonicotinic acid hydrazide (INH) and 1-isonicotinic-2isopropyl-hydrazide (IIH) on bacterial and mammalian enzymes. Experientia. 1952;8(9): 349-50. [Crossref]
 33. López-Muñoz F, Alamo C. Monoaminergic neurotransmission: the history of the discovery of antidepressants from 1950s until today. Curr Pharm Des. 2009;15(14):1563-86. [Crossref]
 34. Healy D. The intersection of psychopharmacology and psychiatry in the second half of the twentieth century. In: Wallice ER, Gach J, eds. History of Psychiatry and Medical Psychology: With an Epilogue on Psychiatry. 1st ed. New York: Springer Science+Business Media; 2008. p.XXXI, 424. [Crossref]
 35. Loomer HP, Saunders JC, Kline NS. A clinical and pharmacodynamic evaluation of iproniazid as a psychic energizer. Psychiatr Res Rep Am Psychiatr Assoc. 1957;8:12941.
 36. Shulman KI, Herrmann N, Walker SE. Current place of monoamine oxidase inhibitors in the treatment of depression. CNS Drugs. 2013;27(10):789-97. [Crossref] [PubMed]
 37. Kline NS. Clinical experience with iproniazid (marsilid). J Clin Exp Psychopathol. 1958;19(2 Suppl 1):72-8.
 38. The Albert and Mary Lasker Foundation. 1964 Albert Lasker Clinical Medical Research Award: iproniazid for the treatment of severe depression. Erişim: 8.1.2017. [Link]
 39. Lurie ML, Salzer HM. Tranylcypromine (Parnate) in the ambulatory treatment of depressed patients. Am J Psychiatry. 1961;118: 152-5. [Crossref] [PubMed]
 40. Blackwell B. Hypertensive crisis due to monoamine-oxidase inhibitors. Lancet. 1963;282(7313):849-50. [Crossref]
 41. Dally PJ. Fatal reaction associated with tranylcypromine and methylamphetamine. Lancet. 1962;279:1235-6. [Crossref]
 42. Taylor DC. Alarming reaction to pethidine in patients on phenelzine. Lancet. 1962; 280(7252):401-2. [Crossref]
 43. Bilden BF. Antidepressants. In: Marx JA, Hockberger RS, Walls RM, Adams J, Barsan WG, Biros MH, et al., eds. Rosen?s Emergency Medicine: Concepts and Clinical Practice. 7th ed. St Louis: Mosby; 2010. p.1964-78. [Crossref]
 44. PubChem. ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri Ulusal Biyoteknoloji Bilgi Merkezi kimyasal moleküller veri tabanı. Erişim: 20.10.2016. [Link]
 45. Youdim MBH, Sourkes TL. The effect of heat, inhibitors, and riboflavin deficiency on monoamine oxidase. Can J Biochem. 1965;43:1305-18. [Crossref]
 46. Johnston JP. Some observations upon a new inhibitor of monoamine oxidase in brain tissue. Biochem Pharmacol. 1968;17(7):1285-97. [Crossref]
 47. Da Prada M, Kettler R, Keller HH, Cesura AM, Richards JG, Saura Marti J, et al. From moclobemide to Ro 19-6327 and Ro 41-1049: the development of a new class of reversible, selective MAO-A and MAO-B inhibitors. J Neural Transm Suppl. 1990;29:279-92. [Crossref] [PubMed]
 48. Shih JC, Chen K, Ridd MJ. Monoamine oxidase: from genes to behavior. Annu Rev Neurosci. 1999;22:197-217. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 49. Gaweska H, Fitzpatrick PF. Structures and mechanism of the monoamine oxidase family. Biomol Concepts. 2011;2(5):365-77. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 50. Lotufo-Neto F, Trivedi M, Thase ME. Metaanalysis of the reversible inhibitors of monoamine oxidase type A moclobemide and brofaromine for the treatment of depression. Neuropsychopharmacology. 1999;20(3):226-47. [Crossref]
 51. Knoll J, Ecseri Z, Kelemen K, Nievel J, Knoll B. Phenylisopropylmenthylpropinylamine (E250), a new spectrum psychic energizer. Arch Int Pharmacodyn Ther. 1965;155(1):154-64.
 52. Riederer P, Laux G. MAO-inhibitors in Parkinson?s disease. Exp Neurobiol. 2011;20(1):117. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 53. Nagatsu T, Sawada M. Molecular mechanism of the relation of monoamine oxidase B and its inhibitors to Parkinson?s disease: possible implications of glial cells. J Neural Transm Suppl. 2006;71:53-65. [Crossref]
 54. Fernandez HH, Chen JJ. Monoamine oxidase inhibitors: current and emerging agents for Parkinson disease. Clin Neuropharmacol. 2007;30(3):150-68. [Crossref] [PubMed]
 55. Lipper S, Murphy DL, Slater S, Buchsbaum MS. Comparative behavioral effects of clorgy line and pargyline in man: a preliminary evaluation. Psychopharmacology (Berl). 1979;62(2):123-8. [Crossref]
 56. Tural Ü, Önder E. [Pharmacology of reversible monoamine oxidase-a inhibitors]. Klinik Psikiyatri. 2001;(Ek 4):5-11.
 57. O?Connor AD, Mills KC. Monoamine oxidase inhibitors. In: Brent J, Burkhart K, Dargan P, Hatten B, Megarbane B, Palmer R, eds. Critical Care Toxicology. New York: Springer; 2016. p.1-18.
 58. Turner T. Chlorpromazine: unlocking psychosis. BMJ. 2007;334 Suppl 1:s7. [Crossref] [PubMed]
 59. Courvoisier S, Fournel J, Ducrot R, Kolsky M, Koetschet P. [Pharmacodynamic properties of 3-chloro-10-(3-dimethylaminopropyl)phenothiazine hydrochloride (R.P. 4560); experimental study of a new substance used in potentialized anesthesia and in artificial hibernation]. Arch Int Pharmacodyn Ther. 1953;92(3-4):305-61.
 60. Ban TA. Fifty years chlorpromazine: a historical perspective. Neuropsychiatr Dis Treat. 2007;3(4):495-500.
 61. Folsom TD, Merz A, Grant JE, Fatemi N, Fatemi SA, Fatemi SH. Profiles in history of neuroscience and psychiatry. In: Fatemi SH, Clayton PJ, eds. The Medical Basis of Psychiatry. 4th ed. New York: Springer Science+Business Media; 2016. p.925-1008. [Crossref]
 62. López-Muñoz F, Alamo C, Cuenca E, Shen WW, Clervoy P, Rubio G. History of the discovery and clinical ıntroduction of chlorpromazine. Ann Clin Psychiatry. 2005;17(3): 113-35. [Crossref]
 63. Hamon J, Paraire J, Velluz J. [Effect of R.P. 4560 on maniacal agitation]. Ann Med Psychol (Paris). 1952;110(1 3):331-5.
 64. Kuhn R. [Treatment of depressive states with an iminodibenzyl derivate (G22355)]. Schweiz Med Wochenschr. 1957;87(35-36):1135-40.
 65. Brown WA, Rosdolsky M. The clinical discovery of imipramine. Am J Psychiatry. 2015;172(5):426-9. [Crossref] [PubMed]
 66. Kuhn R. The treatment of depressive states with G 22355 (imipramine hydrochloride). Am J Psychiatry. 1958;115(5):459-64. [Crossref] [PubMed]
 67. Shorter E. Glossary. In: Before Prozac: The Troubled History of Mood Disorders in Psychiatry. 1st ed. Oxford: Oxford University Press; 2009. p.215-29.
 68. Lehmann HE, Cahn CH, de Verteuil RL. The treatment of depressive conditions with imipramine (G 22355). Can Psychiatr Assoc J. 1958;3(4):155-64. [Crossref] [PubMed]
 69. Fangmann P, Assion HJ, Juckel G, González CA, López-Muñoz F. Half a century of antidepressant drugs: on the clinical introduction of monoamine oxidase inhibitors, tricyclics, and tetracyclics. Part II: tricyclics and tetracyclics. J Clin Psychopharmacol. 2008;28(1):1-4. [Crossref] [PubMed]
 70. Paris J. Heinz Lehmann: a pioneer of modern psychiatry. Can J Psychiatry. 1999;44:441-2. [Crossref]
 71. Ayd FJ. Amitriptyline (Elavil) therapy for depressive reactions. Psychosomatics. 1960; 6(1):320-5. [Crossref]
 72. Gottfried R, Frosch E, Riddle M. Antidepressants II: other agents. In: Martin A, Scahill L, Kratochi C, eds. Pediatric Psychopharmacology: Principles and Practice. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press; 2011. p.286-96. [Crossref]
 73. Amin M, Brahm E, Bronheim LA, Klingner A, Ban TA, Lehmann HE. A double-blind, comparative clinical trial with ludiomil (CIBA 34,276-Ba) and amitriptyline in newly admitted depressed patients. Curr Ther Res Clin Exp. 1973;15(10):691-9.
 74. Healy D. The trials of therapeutic empiricism. In: The Antidepressant Era. Cambridge (MA/ABD): Harvard University Press; 1997. p.111-43.
 75. Schuckit M, Robins E, Feighner J. Tricyclic antidepressants and monoamine oxidase inhibitors. Arch Gen Psychiatry. 1971;24(6):509-14. [Crossref] [PubMed]
 76. White K, Simpson G. Combined MAOI-tricyclic antidepressant treatment: a reevaluation. J Clin Psychopharmacol. 1981;1(5):264-82. [Crossref] [PubMed]
 77. Lader MH. Combined use of tricyclic antidepressants and monoamine oxidase inhibitors. J Clin Psychiatry 1983;44(9 Pt 2):20-4.
 78. Goldman LS, Alexander RC, Luchins DJ. Monoamine oxidase inhibitors and tricyclic antidepressants: comparison of their cardiovascular effects. J Clin Psychiatry. 1986;47(5): 225-9.
 79. Ryan ND, Puig-Antich J, Rabinovich H, Fried J, Ambrosini P, Meyer V, et al. MAOIs in adolescent major depression unresponsive to tricyclic antidepressants. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 1988;27(6):755-8. [Crossref] [PubMed]
 80. Roth M, Guelfi JD. The efficacy of reversible monoamine oxidase inhibitors in depressive illness. Can J Psychiatry. 1992;37 Suppl 1:1824.
 81. Temel MK. [The development of cytotoxic chemotherapeutics in the twentieth century]. Türk Onkoloji Derg. 2015;30(2):96-108. [Crossref]
 82. Falck B, Hillarp NA, Thieme G, Torp A. Fluorescence of catechol amines and related compounds condensed with formaldehyde. J Histochem Cytochem. 1962;10:348-54.[Crossref]
 83. Carlsson A. A historical note on the development of zimelidine, the first selective serotonin reuptake inhibitor. Eur Psychiatry. 1996;11 Suppl 4:235s-6s. [Crossref]
 84. Wallenberg Neuroscience Center. The FalckHillarp Method-a revoluation in the study of monoamine systems in the CNS. Erişim: 10.8.2017. [Link]
 85. Carlsson A, Falck B, Hillarp NA. Cellular localization of brain monoamines. Acta Physiol Scand Suppl. 1962;56(196):1-28.
 86. Vos R. The enigma of drug discovery. In: Drugs Looking for Diseases: Innovative Drug Research and the Development of the Beta Blockers and the Calcium Antagonists. 1st ed. New York: Springer Science+Business Media; 1991. p.267-79.
 87. Falck B, Torp A. New evidence for the localization of noradrenalin in the adrenergic nerve terminals. Med Exp Int J Exp Med. 1962;6:169-72. [Crossref] [PubMed]
 88. Shaw DM, Camps FE, Eccleston EG. 5-hydroxytryptamine in the hind-brain of depressive suicides. Br J Psychiatry. 1967;113(505): 1407-11. [Crossref] [PubMed]
 89. Bourne HR, Bunney WE Jr, Colburn RW, Davis JM, Davis JN, Shaw DM, et al. Noradrenaline, 5-hydroxytryptamine, and 5-hydroxyindoleacetic acid in hindbrains of suicidal patients. Lancet. 1968;2(7572):805-8. [Crossref]
 90. Carlsson A. The discovery of the SSRIs: a milestone in neuropsychopharmacology and rational drug design. In: Standford SC, ed. Selective Serotonin Reuptake Inhibitors (SSRIs): Past, Present and Future. Austin (TX/ABD): R.G. Landes Company; 1999. p.1-7.
 91. The Nobel Prizes. The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2000. Erişim: 5.2.2018. [Link]
 92. Badiani A. History of psychopharmacology. In: Stolerman I, ed. Encyclopedia of Psychopharmacology. Vol. 1. New York: Springer Science+Business Media; 2010. p.593-603.
 93. Fagius J, Osterman PO, Sidén A, Wiholm BE. Guillain-Barré syndrome following zimeldine treatment. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 1985;48(1):65-9. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 94. Laaban JP, Lebras P, Dugay J, Texier F, Vayrac A, Renou P, et al. [3 cases of agranulocytosis during polytherapy including indalpine]. Rev Med Interne. 1985;6(4):433-5. [Crossref]
 95. Bogeso KP, Bang-Andersen B. Dopamine and serotonin receptor and transporter ligands. In: Liljefors T, Krogsgaard-Larsen P, Madsen U, eds. Textbook of Drug Design and Discovery. 3rd ed. New York: Taylor & Francis; 2002. p.366-78.
 96. Wong DT, Horng JS, Bymaster FP, Hauser KL, Molloy BB. A selective inhibitor of serotonin uptake: lilly 110140, 3-(p-trifluoromethylphenoxy)-N-methyl-3-phenylpropylamine. Life Sci. 1974; 15(3):471-9. [Crossref]
 97. Wong DT, Perry KW, Bymaster FP. The discovery of fluoxetine hydrochloride (Prozac). Nat Rev Drug Discov. 2005;4(6):764-74. [Crossref] [PubMed]
 98. Wenthur CJ, Bennett MR, Lindsley CW. Classics in chemical neuroscience: fluoxetine (Prozac). ACS Chem Neurosci. 2013;5(1):14-23. [Crossref] [PMC]
 99. Stossel S. Medication and the meaning of anxiety. In: My Age of Anxiety: Fear, Hope, Dread, and the Search for Peace of Mind. 1st ed. New York: Knopf Doubleday Publishing Group; 2014. p.200-28.
 100. Placheta P, Singer E, Kriwanek W, Hertting G. Mepiprazole, a new psychotropic drug: effects on uptake and retention of monoamines in rat brain synaptosomes. Psychopharmacology (Berl). 1976;48(3):295-301. [Crossref]
 101. Fagiolini A, Comandini A, Catena Dell?Osso M, Kasper S. Rediscovering trazodone for the treatment of major depressive disorder. CNS Drugs. 2012;26(12):1033-49. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 102. Taciak PP, Lysenko N, Mazurek AP. Drugs which influence serotonin transporter and serotonergic receptors: pharmacological and clinical properties in the treatment of depression. Pharmacol Rep. 2018;70(1):37-46. [Crossref] [PubMed]
 103. Sanchez C, Asin KE, Artigas F. Vortioxetine, a novel antidepressant with multimodal activity: review of preclinical and clinical data. Pharmacol Ther. 2015;145:43-57. [Crossref] [PubMed]
 104. Lundbeck. Brintellix® (vortioxetine) fact sheet. Erişim: 7.2.2018. [Link]
 105. Mendlewicz J. Pharmacologic profile and efficacy of venlafaxine. Int Clin Psychopharmacology. 1995;10 Suppl 2:5-13. [Crossref] [PubMed]

.: Güncel

Girişİletişim


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Adres

Türkocağı Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Telefon: +90 312 286 56 56
Faks: +90 312 220 04 70
E-posta: info@turkiyeklinikleri.com

.: Yazı İşleri Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 2
E-posta: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: İngilizce Dil Redaksiyonu

Telefon: +90 312 286 56 56/ 145
E-posta: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Reklam Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 142
E-posta: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Abone ve Halkla İlişkiler Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Müşteri Hizmetleri

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. KULLANIM KOŞULLARI

1.1. http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından ulaşılan internet sayfalarını (Hepsi birden kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde "SİTE"yi kullanmaktan vazgeçiniz. "SİTE" sahibi bu "SİTE"de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, "SİTE"'yi, "SİTE" kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu "SİTE"'nin sahibi Türkocağı cad. No:30, 06520 Balgat Ankara adresinde ikamet eden Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dir (bundan böyle kısaca "Türkiye Klinikleri" olarak anılacaktır). "SİTE"'de sunulan hizmetler "Türkiye Klinikleri" tarafından sağlanmaktadır.

1.3. Bu "SİTE"'de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "Türkiye Klinikleri" dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak "SİTE"'da yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. "Türkiye Klinikleri" tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği "SİTE" hizmetlerinden yararlanan ve "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" 30.03.2014 tarihinde en son değişiklik yapılarak ve web sitesi üzerinden yayınlanarak; "SİTE"yi kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlülüğe konmuştur. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" ayrıca, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "KULLANICI Sözleşmesi"nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. TANIMLAR

2.1. "SİTE" : "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından ve/veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan web sitesi.

2.2. KULLANICI : "SİTE"ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. LİNK : "SİTE" üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden "SİTE"ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK : "Türkiye Klinikleri" "SİTE"yi ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5. "KULLANICI SÖZLEŞMESİ" : "Türkiye Klinikleri"nin sunacağı özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak olan gerçek ve/veya tüzel kişilerle "Türkiye Klinikleri" arasında elektronik ortamda akdedilen sözleşme.

3. HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbesttir.

3.2. "Türkiye Klinikleri" "SİTE" bünyesinde sunulacak servislerden yararlanabilmek için, "KULLANICI"nın "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenecek özellikleri taşıması gereklidir. "Türkiye Klinikleri", bu gerekliliği tek taraflı olarak dilediği zaman değiştirebilir.

3.3. "Türkiye Klinikleri"nin "SİTE" üzerinden belirli bir ücret karşılığı veya ücretsiz olarak vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere;

- Sağlık sektörüne yönelik bilimsel makaleler, kitaplar ve bilgilendirici yayınları sağlamak.

- - Bilimsel dergilere yönelik makale hazırlama aşamasında biçimsel, istatistikî ve editöryal destek sağlamak.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

4.2. "Türkiye Klinikleri"'nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla "SİTE" üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, "SİTE" dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her KULLANICI, "Türkiye Klinikleri"nin ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. "KULLANICI" "SİTE" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "Türkiye Klinikleri" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.3. "SİTE" dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "Türkiye Klinikleri"nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, "Türkiye Klinikleri" çalışanlarının ve yöneticilerinin, "Türkiye Klinikleri" yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. "Türkiye Klinikleri", üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

4.4. "KULLANICI"lar, "SİTE"yi kullanarak, "Türkiye Klinikleri"nin, diğer "KULLANICI"ların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunamazlar. "KULLANICI"ların işbu "SİTE Kullanım Koşulları" hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "SİTE" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "Türkiye Klinikleri"nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.5. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. "Türkiye Klinikleri", "KULLANICI"lar tarafından "Türkiye Klinikleri"ne iletilen veya "SİTE" üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

4.6. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "Türkiye Klinikleri"nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.7. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. "Türkiye Klinikleri", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "KULLANICI"lar, "Türkiye Klinikleri"nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "Türkiye Klinikleri" tarafından yapılabilir. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, "KULLANICI"lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

4.8. "SİTE" üzerinden, "Türkiye Klinikleri"nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya "İÇERİK"lere ve/veya dosyalara link verebilir. Bu link'ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "SİTE" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.9. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden "KULLANICILAR" tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "KULLANICI Sözleşmesi" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. "Türkiye Klinikleri" aynı zamanda; KULLANICI veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, "SİTE"nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1. Bu "SİTE" dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu "SİTE"nin (sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "Türkiye Klinikleri"ne aittir. Kullanıcılar, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerini, "Türkiye Klinikleri" bilgilerini ve "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "Türkiye Klinikleri"nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

5.2. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "Türkiye Klinikleri"; "Türkiye Klinikleri" hizmetleri, "Türkiye Klinikleri" bilgileri, "Türkiye Klinikleri" telif haklarına tabi çalışmaları, "Türkiye Klinikleri" ticari markaları, "Türkiye Klinikleri" ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. SİTE KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"Türkiye Klinikleri", tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu "SİTE Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda "SİTE"'da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MUCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "Türkiye Klinikleri" işbu "SİTE Kullanım Koşulları", gizlilik politikası ve "KULLANICI Sözleşmesi"nden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "Türkiye Klinikleri" açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "Türkiye Klinikleri"nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunu yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dâhildir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" "Türkiye Klinikleri" tarafından "SİTE" içersinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar, işbu sözleşme hükümlerini "SİTE"yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. "Türkiye Klinikleri", dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek "SİTE" üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.

30.03.2014

Gizlilik Bildirimi

  Sitemizi ziyaret etmeden önce aşağıda yazılı kullanım ilkelerini mutlaka okumanızı öneririz. Bu şartları kabul etmeniz halinde sitemizden faydalanırken kurallarımıza uymanız yararınıza olacaktır. Lütfen Kullanım İlkelerimizin tamamını okuyunuz.

  www.turkiyeklinikleri.com Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış bir web sitesidir.

  www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılarının kimliklerine, adreslerine, hizmet sağlayıcılarına ve benzeri bilgilerine erişemez. Bu bilgileri kullanıcılar isterse formlar yoluyla siteye gönderebilirler. Ancak, www.turkiyeklinikleri.com donanım ve yazılım bilgilerinizi toplayabilir. Bu bilgiler arasında şunlar yer alır: IP adresiniz, tarayıcı türü, işletim sistemi, etki alan adı, erişim süreleri ve ilgili web adresleri. www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılardan aldığı kişisel bilgileri (isminiz, elektronik posta adresiniz, ev ve iş adresiniz, telefon numaranız, vb.) üçüncü bir kuruma satamaz, kamuoyuna yayınlayamaz, site içinde tutamaz. Alınan bilgiler sitenin ziyaretçi profili, raporlama ve hizmetlerin tanıtımına kaynak olması için yönlendirici özellik taşır.

  www.turkiyeklinikleri.com sizden aldığı bilgileri şu amaçlar için kullanır:

-Web sitesini iyileştirmek,geliştirmek ve kaliteyi korumak,

-Ziyaretçi profili ve genel istatistik veriler oluşturmak,

-Ziyaretçilerin sitemizi nasıl kullandığı ile ilgili eğilimlerini belirlemek,

-Asılı yayınlar/yazışmalar göndermek,

-Elektronik posta yoluyla basın bültenleri veya bildirimler göndermek,

-Etkinlik ya da yarışma için liste oluşturmak.

  www.turkiyeklinikleri.com adresini kullanmakla;

-Herhangi bir kullanıcının yasal ve ahlaki olmayan davranışlarından Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sorumlu tutulamayacağını,

-Kullanım ilkelerinin zaman zaman değiştirebileceğini,

-Diğer bağlantı sağladığı ama denetleyemediği sitelerin içeriklerinden veya bilgisayarınıza verecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul etmiş sayılırsınız.

  Aşağıda belirtilen durumlarda Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. sitesini kullanıcılara kapatabilir:

-Yanlış, eksik, yanıltıcı ve genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda,

-İstenilen bilgilerin içine ilan, reklam, duyuru, özel veya tüzel kişiliklere hakaret içeren ifadeler kullanıldığında,

-Çeşitli yollarla siteye yapılan saldırılar sırasında

-Virüs nedeniyle sitenin yapısının bozulması durumunda.

  Kod ve yazılım da dahil, sitede yer alan yazılı, görüntülü ve sesli fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca güvence altındadır.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.in yazılı izni olmadığı sürece sitede yer alan bilgiler; başka bir bilgisayara yüklenemez, değiştirilemez, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yeniden yayınlanamaz, postalanamaz, dağıtılamaz.

  Sitede bulunan yazılım ve tasarımların her hakkı Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye aittir.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. kullanım ilkelerimizle ilgili yorumlarınızı almaktan memnuniyet duyacaktır. Sitemizi zenginleştirebileceğini düşündüğünüz konuları ya da sitemizle ilgili yaşadığınız bir problem olursa lütfen bizimle paylaşın.

info@turkiyeklinikleri.com

04.04.2014