Turkiye Klinikleri Journal of Nursing Sciences

.: ORIGINAL RESEARCH
The Effect of Simulation Training on First-year Nursing Students' Ability on Planning Nursing Process and Their Clinical Stress Levels
Simülasyon Eğitiminin Hemşirelik Birinci Sınıf Öğrencilerinin Hemşirelik Sürecini Planlama Becerilerine ve Klinik Stres Düzeylerine Etkisi
Gülten KARAHAN OKUROĞLUa, Nuray ŞAHİN ORAKa, Şükrüye ŞAHİNb, Şule ECEVİT ALPARa
aDepartment of Nursing, Marmara University Faculty of Health Sciences, İstanbul, TURKEY
bDepartment of Nursing, Kocaeli University Faculty of Health Sciences, Kocaeli, TURKEY
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci. 2021;13(3):581-9
doi: 10.5336/nurses.2020-78920
Article Language: EN
ABSTRACT
Objective: This study aimed to determine the effect of simulation training on first-grade nursing students' ability to plan nursing process and clinical stress levels. Material and Methods: Pre-test and post-test quasi-experimental design with control group was used. It was conducted with first-year nursing students of a Marmara University Faculty of Health Sciences Nursing Department in Istanbul between January-June 2017. The results of the study could be affected by physical conditions and institutional differences in hospitals. Therefore, the sample included 98 nursing students who would involve in clinical applications of the same hospital. The experimental and control groups were separated by simple randomization and created by 49 students. The experimental group was trained with scenario-based high-fidelity simulation after both groups completed theoretical and laboratory training. The data were obtained through the Nursing Process Evaluation Form and Clinical Stress Questionnaire. Results: A statistically significant difference was found between the experimental group's pre-test (first day of clinical training) and post-test (last day of clinical training) Clinical Stress Questionnaire total mean scores. A statistically significant difference was found between the experimental and control groups' pre-test Clinical Stress Questionnaire scores. There was a statistically significant difference between the groups' mean scores on the Nursing Process Evaluation Form sections of assessment and nursing diagnosis. Conclusion: Simulation training has effectively reduced the nursing students' feelings such as sadness, anxiety, fear, and anger in clinical education. Also, it enabled students to be more successful in data collection and nursing diagnosis.

Keywords: High fidelity simulation training; nursing process; stress; nursing student
ÖZET
Amaç: Bu çalışmanın amacı, simülasyon eğitiminin hemşirelik 1. sınıf öğrencilerinin hemşirelik sürecini planlama becerileri ve klinik stres düzeyleri üzerindeki etkisini belirlemektir. Gereç ve Yöntemler: Araştırmanın tasarımı, ön-test son-test randomize kontrollü deneyseldir. Çalışma, Ocak 2017 ve Haziran 2017 tarihleri arasında İstanbul'da Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 1. sınıf hemşirelik öğrencileriyle gerçekleştirildi. Çalışmanın sonuçları hastaneler arasındaki fiziksel durumlar ve kurumsal farklılıklardan etkilenmiş olabilir. Çalışma ve kontrol grupları, basit rastgele randomizasyon ile ayrıldı ve 49 öğrenciden oluşturuldu. Deney grubu, her 2 grup teorik ve laboratuvar eğitimini tamamladıktan sonra senaryo tabanlı yüksek sadakat simülasyonu ile eğitildi. Veriler, Hemşirelik Süreci Değerlendirme Formu ve Klinik Stres Anketi aracılığıyla elde edildi. Bulgular: Çalışma grubunun ön-test (klinik uygulamanın ilk günü) ve son-test (klinik uygulamanın son günü) Klinik Stres Anketi ortalama puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulundu. Çalışma ve kontrol gruplarının, ön-test Klinik Stres Anketi puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulundu. Grupların, Hemşirelik Süreci Değerlendirme Formu'nun veri toplama ve hemşirelik tanısı bölümlerindeki ortalama puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptandı. Sonuç: Simülasyon eğitimi, hemşirelik öğrencilerinin klinik eğitimde üzüntü, kaygı, korku ve öfke gibi duygularını azaltmada etkili olmuştur. Ayrıca öğrencilerin, veri toplama ve hemşirelik tanısını koyma aşamalarında daha başarılı olmalarını sağlamıştır.

Anahtar Kelimeler: Yüksek gerçekli simülasyon eğitimi; hemşirelik süreci; stres; hemşirelik öğrencisi
REFERENCES:
 1. Blomberg K, Bisholt B, Kullén Engström A, Ohlsson U, Sundler Johansson A, Gustafsson M. Swedish nursing students' experience of stress during clinical practice in relation to clinical setting characteristics and the organisation of the clinical education. J Clin Nurs. 2014;23(15-16):2264-71. [Crossref]  [PubMed] 
 2. Zupiria Gorostidi X, Huitzi Egilegor X, Jose Alberdi Erice M, Jose Uranga Iturriotz M, Eizmendi Garate I, Barandiaran Lasa M, et al. Stress sources in nursing practice. Evolution during nursing training. Nurse Educ Today. 2007;27(7):777-87. [Crossref]  [PubMed] 
 3. Karabacak U, Unver V, Ugur E, Kocatepe V, Ocaktan N, Ates E, et al. Examining the effect of simulation based learning on self-efficacy and performance of first-year nursing students. Nurse Educ Pract. 2019;36:139-43. [Crossref]  [PubMed] 
 4. Sharif F, Masoumi S. A qualitative study of nursing student experiences of clinical practice. BMC Nurs. 2005;4:6. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 5. Sendir M, Acaroglu R. Reliability and validity of Turkish version of clinical stress questionnaire. Nurse Educ Today. 2008;28(6):737-43. [Crossref]  [PubMed] 
 6. Chan CK, So WK, Fong DY. Hong Kong baccalaureate nursing students' stress and their coping strategies in clinical practice. J Prof Nurs. 2009;25(5):307-13. [Crossref]  [PubMed] 
 7. Watson R, Gardiner E, Hogston R, Gibson H, Stimpson A, Wrate R, et al. A longitudinal study of stress and psychological distress in nurses and nursing students. J Clin Nurs. 2009;18(2):270-8. [Crossref]  [PubMed] 
 8. Lee J, Graham AV. Students' perception of medical school stress and their evaluation of a wellness elective. Med Educ. 2001;35(7):652-9. [Crossref]  [PubMed] 
 9. Chesser-Smyth PA. The lived experiences of general student nurses on their first clinical placement: A phenomenological study. Nurse Educ Pract. 2005;5(6):320-7. [Crossref]  [PubMed] 
 10. Baysan Arabacı L, Akın Korhan E, Tokem Y, Torun R. Hemşirelik birinci sınıf öğrencilerinin ilk klinik deneyim öncesi-sırası ve sonrası anksiyete ve stres düzeyleri ve etkileyen faktörler [Nursing students' anxiety and stress levels and contributed factors before-during and after first clinical placement]. Journal of Hacettepe University Faculty of Nursing. 2015;2(1):1-16. [Link] 
 11. Defenbaugh N, Chikotas NE. The outcome of interprofessional education: Integrating communication studies into a standardized patient experience for advanced practice nursing students. Nurse Educ Pract. 2016;16(1):176-81. [Crossref]  [PubMed] 
 12. Alinier G. A typology of educationally focused medical simulation tools. Med Teach. 2007;29(8):e243-50. [Crossref]  [PubMed] 
 13. Cioffi J. Clinical simulations: development and validation. Nurse Educ Today. 2001;21(6):477-86. [Crossref]  [PubMed] 
 14. Henneman EA, Cunningham H. Using clinical simulation to teach patient safety in an acute/critical care nursing course. Nurse Educ. 2005;30(4):172-7. [Crossref]  [PubMed] 
 15. Bambini D, Washburn J, Perkins R. Outcomes of clinical simulation for novice nursing students: communication, confidence, clinical judgment. Nurs Educ Perspect. 2009;30(2):79-82. [PubMed] 
 16. Kameg K, Howard VM, Clochesy J, Mitchell AM, Suresky JM. The impact of high fidelity human simulation on self-efficacy of communication skills. Issues Ment Health Nurs. 2010;31(5):315-23. [Crossref]  [PubMed] 
 17. Ay F. Kuram nedir? Hemşirelik ile ilgili kuramlar ve hemşire. Ay F, Ertem Ü, Ören B, Özcan N, Işık R, Sarvan S, ed. Temel Hemşirelik Kavramlar, İlkeler, Uygulamalar. 2. baskı. İstanbul: İstanbul Medikal Yayıncılık; 2008. p.19-30.
 18. Bulut H, Demir SG. Yaşam Aktivitelerine Dayalı Hemşirelik Modeli. Karadağ A, Çalışkan N, Göçmen Baykara Z, editörler. Hemşirelik Teorileri ve Modelleri. 1. baskı. İstanbul: Akademi Yayınları; 2017. p.532-73.
 19. Roper N, Logan W, Tierney AJ. The Roper-Logan-Tierney Model of Nursing: Based on Activities of Living. 1st ed. Harlow: Churchill Livingstone; 2000.
 20. Pagana KD. Stresses and threats reported by baccalaureate students in relation to an initial clinical experience. J Nurs Educ. 1988;27(9):418-24. [Crossref]  [PubMed] 
 21. Medley CF, Horne C. Using simulation technology for undergraduate nursing education. J Nurs Educ. 2005;44(1):31-4. [Crossref]  [PubMed] 
 22. Campbell SH, Daley KM. Simulation Scenarios for Nursing Educators: Making It Real. 3rd ed. New York: Springer Publishing Company; 2018. [Crossref] 
 23. Erbil N, Kahraman AN, Bostan Ö. Hemşirelik öğrencilerinin ilk klinik deneyim öncesi anksiyete düzeylerinin belirlenmesi [Determination of the level of anxiety of students of nursing before the first experience in clinic]. Atatürk University School of Nursing Journal. 2006;9(1):10-6. [Link] 
 24. Taşdelen S, Zaybak A. Hemşirelik öğrencilerinin ilk klinik deneyim sırasındaki stres düzeylerinin incelenmesi [The determination the level of stress of nursing students during their first clinical experience]. FN Hem Derg. 2013;21(2):101-6. [Link] 
 25. Bremner MN, Aduddell K, Bennett DN, VanGeest JB. The use of human patient simulators: best practices with novice nursing students. Nurse Educ. 2006;31(4):170-4. [Crossref]  [PubMed] 
 26. Rhodes ML, Curran C. Use of the human patient simulator to teach clinical judgment skills in a baccalaureate nursing program. Comput Inform Nurs. 2005;23(5):256-62; quiz 263-4. [Crossref]  [PubMed] 
 27. Cant RP, Cooper SJ. Use of simulation-based learning in undergraduate nurse education: An umbrella systematic review. Nurse Educ Today. 2017;49:63-71. [Crossref]  [PubMed] 
 28. Kunst EL, Mitchell M, Johnston AN. Using simulation to improve the capability of undergraduate nursing students in mental health care. Nurse Educ Today. 2017;50:29-35. [Crossref]  [PubMed] 
 29. Park HR, Park JW, Kim CJ, Song JU. Development and validation of simulation teaching strategies in an integrated nursing practicum. Collegian. 2017;24(5):279-86. [Crossref] 
 30. Karabacak Ü, Serbest Ş, Kan Öntürk Z, Eti Aslan F, Olgun N. Relationship between student nurses' self-efficacy and psychomotor skills competence. Int J Nurs Pract. 2013;19(2):124-30. [Crossref]  [PubMed] 
 31. Garrett BM, MacPhee M, Jackson C. Implementing high-fidelity simulation in Canada: reflections on 3 years of practice. Nurse Educ Today. 2011;31(7):671-6. [Crossref]  [PubMed] 
 32. Karadag M, Calıskan N, Iseri O. Effects of case studies and simulated patients on students' nursing care plan. Int J Nurs Knowl. 2016;27(2):87-94. [Crossref]  [PubMed] 
 33. Yoo MS, Yoo IY. The effectiveness of standardized patients as a teaching method for nursing fundamentals. J Nurs Educ. 2003;42(10):444-8. [Crossref]  [PubMed] 

LoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 119 - 123
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com