Journal of Traditional Medical Complementary Therapies

.: ORIGINAL RESEARCH
Sağlıklı Kişilerde Lomber Vertebralar (L2-L3-L4) Üzerine Yüksek Hızlı Düşük Amplitüdlü Tekniği ile Yapılan Kayropraktik Manipülasyonun Hamstring ve Kuadriseps Kas Gücü Üzerine Olan Etkisinin Değerlendirilmesi: Deneysel Çalışma
Evaluation of the Effect of Chiropactic Manipulation with High Velocity Low Amplitude Technique on Lumbar Vertebras (L2-L3-L4) in Healthy Persons on Hamstring and Quadriceps Muscle Strength: Experimental Study
Zülal ATEŞOĞLUa , Ali Veysel ÖZDENb , Mehmet Kaan ALTUNOKc , Sefa Haktan HATIKd , Fırat DEMİRa , Celaleddin BİLDİKe , Mehmet ÜNALe
aSerbest Hekim, İstanbul, Türkiye
bBahçeşehir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Ankara, Türkiye
cSelçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Konya, Türkiye
dSinop Üniversitesi Türkeli Meslek Yüksekokulu, Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü, Sinop, Türkiye
eİstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, İstanbul, Türkiye
J Tradit Complem Med. 2023;6(3):237-45
doi: 10.5336/jtracom.2023-96474
Article Language: TR
Full Text
ÖZET
Amaç: Bu çalışmada, sağlıklı kişilerde lomber vertebralar (L2-L3-L4) üzerine Yüksek Hızlı Düşük Amplitüdlü [High Velocity Low Amplitude (HVLA)] tekniği ile yapılan kayropraktik manipülasyonun (KM) hamstring ve kuadriseps kas gücü üzerine olan etkisi değerlendirildi. Gereç ve Yöntemler: Gönüllü ve sağlıklı 54 birey, KM ve sham gruplarına ayrıldı. Katılımcıların ölçüm ve testleri 24 saat arayla olmak üzere toplam 2 kez tekrarlandı. KM grubunun L2- L3-L4 vertebralarına kayropraktik HVLA teknikleri uygulanırken, sham grubunda pozisyonlama yapılıp herhangi bir itme manevrası uygulanmamıştır. Her iki grubun da uygulama öncesi ve sonrası; gonyometrik ölçümler ve Schober testi ile lomber bölge eklem hareket açıklığı, izokinetik dinamometre (CSMI HumacNorm) ile kuadriseps ve hamstring kas kuvveti ölçüldü. Katılımcıların cihazı denemeleri ve anlamaları için test seçeneği aktifleştirilerek iki tekrar ayarlanıp protokol kaydedildi. Bulgular: KM grubunda incelenen bütün değişkenlerde tedavi sonrası tedavi öncesine göre istatistiksel olarak anlamlı artışlar tespit edilirken (p<0,05); kontrol grubunda gövde fleksiyonu ve ekstansiyonu açı değeri, Schober testi, hamstring-sol 60°/sn ve hamstring-sol 240°/sn açısal hızda kas kuvveti hariç anlamlı farklılık görülmedi (p>0,05). KM grubunda düz bacak kaldırma [straight leg raise (SLR)]-sağ, SLR-sol, Schober, kuadriseps-sağ 60°/sn, kuadriseps-sol 60°/sn, kuadriseps-sağ 240°/sn, kuadriseps-sol 240°/sn, hamstring-sağ 60°/sn, hamstring-sağ 240°/sn parametrelerinde, kontrol grubuyla kıyaslandığında tedavi sonrası tedavi öncesine göre anlamlı artış olduğu tespit edildi (p<0,05). Sonuç: Kuadriseps ve hamstring kas kuvveti üzerindeki olumlu etkinin diz eklemini koruyarak olası yaralanmaları önleyebileceği, lomber eklem hareket açıklığındaki artışın ve sağlıklı vertebra diziliminin omurga dejenerasyonunu geciktirebileceği kanısına varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kayropraktik; manipülasyon; lomber vertebra; kas gücü; eklem hareket açıklığ
ABSTRACT
Objective: The effect of chiropractic manipulation with high velocity low amplitude (HVLA) technique on lumbar vertebrae (L2-L3-L4) on hamstring and quadriceps muscle strength in healthy subjects was evaluated. Material and Methods: Fifty four volunteers and healthy individuals were divided into chiropractic manipulation and sham groups. Measurements and tests of the participants were repeated twice, 24 hours apart. Chiropractic HVLA techniques were applied to the L2-L3-L4 vertebrae of the chiropractic manipulation group, while positioning and no pushing maneuvers were applied in the sham group. Before and after the application of both groups; lumbar range of motion was measured with goniometric measurements and Schober test, and quadriceps and hamstring muscle strength were measured with isokinetic dynamometer (CSMI Humac-Norm). Results: While statistically significant increases were detected after treatment compared to pre-treatment in all variables examined in the chiropractic manipulation group (p<0.05); there was no significant difference in the control group except for muscle strength in trunk flexion and extension angle value, Schober test, hamstring-left 60°/sec and hamstring-left 240°/sec angular velocity (p>0.05). In the chiropractic manipulation group, straight leg raise (SLR)- right, SLR-left, Schober, quadriceps-right 60°/sec, quadriceps-left 60°/sec, quadriceps-right 240°/sec, quadriceps-left 240°/sec, hamstring-right 60°/sec, hamstring- there was a significant increase in the right 240°/sec parameters after the treatment compared to the control group (p<0.05). Conclusion: It has been concluded that the positive effect on quadriceps and hamstring muscle strength can prevent possible injuries by protecting the knee joint, increase in lumbar joint range of motion and healthy vertebral alignment can delay spinal degeneration.

Keywords: Chiropractic; manipulation; lumbar vertebra; muscle strength; range of motion
REFERENCES:
 1. Wyatt LH. Handbook of Clinical Chiropractic Care. 2nd ed. Sudbury, Mass: Jones & Bartlett Learning; 2005.
 2. Özcan E, Hatık SH, Tekin D. Kronik bel ağrılı bireylerde kayropraktik manipülasyonu ile mulligan mobilizasyonu tekniğinin ağrı ve fonksiyonellik üzerine etkisinin karşılaştırılması [Comparison of the effect of chiropractic manipulation and mulligan mobilization technique on pain and functionality in individuals with chronic low back pain]. Ahi Evran Medical Journal. 2002;6(1):55-63. [Link] 
 3. Niazi IK, Kamavuako EN, Holt K, Janjua TAM, Kumari N, Amjad I, et al. The effect of spinal manipulation on the electrophysiological and metabolic properties of the tibialis anterior muscle. Healthcare (Basel). 2020;8(4):548. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 4. Grindstaff TL, Hertel J, Beazell JR, Magrum EM, Ingersoll CD. Effects of lumbopelvic joint manipulation on quadriceps activation and strength in healthy individuals. Man Ther. 2009;14(4):415-20. [Crossref]  [PubMed] 
 5. Johnson M, Mulcahey MJ. Interrater reliability of spine range of motion measurement using a tape measure and goniometer. J Chiropr Med. 2021;20(3):138-47. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 6. Bizati Ö. Futbolda alt ekstremite kuvvet dengesi [Lower extremity strength balance in soccer]. Spor Bilimleri Dergisi. 2017;27(4):186-92. [Crossref] 
 7. Vieira-Pellenz F, Oliva-Pascual-Vaca A, Rodriguez-Blanco C, Heredia-Rizo AM, Ricard F, Almazán-Campos G. Short-term effect of spinal manipulation on pain perception, spinal mobility, and full height recovery in male subjects with degenerative disk disease: a randomized controlled trial. Arch Phys Med Rehabil. 2014;95(9):1613-9. [Crossref]  [PubMed] 
 8. Aspinall SL, Jacques A, Leboeuf-Yde C, Etherington SJ, Walker BF. No difference in pressure pain threshold and temporal summation after lumbar spinal manipulation compared to sham: A randomised controlled trial in adults with low back pain. Musculoskelet Sci Pract. 2019;43:18-25. [Crossref]  [PubMed] 
 9. Snodgrass SJ, Cleland JA, Haskins R, Rivett DA. The clinical utility of cervical range of motion in diagnosis, prognosis, and evaluating the effects of manipulation: a systematic review. Physiotherapy. 2014;100(4):290-304. [Crossref]  [PubMed] 
 10. Giacalone A, Febbi M, Magnifica F, Ruberti E. The effect of high velocity low amplitude cervical manipulations on the musculoskeletal system: literature review. Cureus. 2020;12(4):e7682. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 11. Martínez-Segura R, Fernández-de-las-Peñas C, Ruiz-Sáez M, López-Jiménez C, Rodríguez-Blanco C. Immediate effects on neck pain and active range of motion after a single cervical high-velocity low-amplitude manipulation in subjects presenting with mechanical neck pain: a randomized controlled trial. J Manipulative Physiol Ther. 2006;29(7):511-7. [Crossref]  [PubMed] 
 12. Whittingham W, Nilsson N. Active range of motion in the cervical spine increases after spinal manipulation (toggle recoil). J Manipulative Physiol Ther. 2001;24(9):552-5. [Crossref]  [PubMed] 
 13. Wood TG, Colloca CJ, Matthews R. A pilot randomized clinical trial on the relative effect of instrumental (MFMA) versus manual (HVLA) manipulation in the treatment of cervical spine dysfunction. J Manipulative Physiol Ther. 2001;24(4):260-71. [Crossref]  [PubMed] 
 14. Fernández-de-las-Peñas C, Downey C, Miangolarra-Page JC. Immediate changes in radiographically determined lateral flexion range of motion following a single cervical HVLA manipulation in patients presenting with mechanical neck pain: a case series. International Journal of Osteopathic Medicine. 2005;8(4):139-45. [Crossref] 
 15. Pi T, Chung Y. Immediate effect of flexion-distraction spinal manipulation on intervertebral height, pain, and spine mobility in patients with lumbar degenerative disc disease. Physical Therapy Rehabilitation Science. 2021;10(2):235-43. [Crossref] 
 16. Christiansen TL, Niazi IK, Holt K, Nedergaard RW, Duehr J, Allen K, et al. The effects of a single session of spinal manipulation on strength and cortical drive in athletes. Eur J Appl Physiol. 2018;118(4):737-49. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 17. Haavik H, Niazi IK, Jochumsen M, Sherwin D, Flavel S, Türker KS. Impact of spinal manipulation on cortical drive to upper and lower limb muscles. Brain Sci. 2016;7(1):2. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 18. Haavik H, Özyurt MG, Niazi IK, Holt K, Nedergaard RW, Yilmaz G, et al. Chiropractic manipulation increases maximal bite force in healthy individuals. Brain Sci. 2018;8(5):76. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 19. Niazi IK, Türker KS, Flavel S, Kinget M, Duehr J, Haavik H. Changes in H-reflex and V-waves following spinal manipulation. Exp Brain Res. 2015;233(4):1165-73. [Crossref]  [PubMed] 
 20. Suter E, McMorland G, Herzog W, Bray R. Decrease in quadriceps inhibition after sacroiliac joint manipulation in patients with anterior knee pain. J Manipulative Physiol Ther. 1999;22(3):149-53. [Crossref]  [PubMed] 
 21. Dishman JD, Bulbulian R. Spinal reflex attenuation associated with spinal manipulation. Spine (Phila Pa 1976). 2000;25(19):2519-24;discussion 2525. [Crossref]  [PubMed] 
 22. Dishman JD, Bulbulian R. Comparison of effects of spinal manipulation and massage on motoneuron excitability. Electromyogr Clin Neurophysiol. 2001;41(2):97-106. [PubMed] 
 23. Dishman JD, Ball KA, Burke J. First Prize: Central motor excitability changes after spinal manipulation: a transcranial magnetic stimulation study. J Manipulative Physiol Ther. 2002;25(1):1-9. [Crossref]  [PubMed] 
 24. Cakir AG, Ozden AV, Kerem AH, Alptekin JO. Immediate effects of chiropractic thoracic manipulations on the autonomic nervous system. Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research. 2019;14(3). [Link] 
 25. Holt K, Niazi IK, Nedergaard RW, Duehr J, Amjad I, Shafique M, et al. The effects of a single session of chiropractic care on strength, cortical drive, and spinal excitability in stroke patients. Sci Rep. 2019;9(1):2673. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 26. Pollard H, Ward G. Strength change of quadriceps femoris following a single manipulation of the L3/4 vertebral motion segment: a preliminary investigation. Journal of the Neuromusculoskeletal System. 1996;4(4):137-44. [Link] 
 27. Botelho MB, Andrade BB. Effect of cervical spine manipulative therapy on judo athletes' grip strength. J Manipulative Physiol Ther. 2012;35(1):38-44. [Crossref]  [PubMed] 
 28. Hillermann B, Gomes AN, Korporaal C, Jackson D. A pilot study comparing the effects of spinal manipulative therapy with those of extra-spinal manipulative therapy on quadriceps muscle strength. J Manipulative Physiol Ther. 2006;29(2):145-9. [Crossref]  [PubMed] 

.: Up To DateLoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 2
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com