Turkiye Klinikleri Journal of Nursing Sciences

.: ORIGINAL RESEARCH
Sağlık Profesyoneli Adaylarında Sosyal Medya Bağımlılığının Nomofobiye Etkisi
The Effect of Social Media Addiction on Nomophobia in Health Professional Candidates
Hacer ÜNVERa, Tuğba Enise BENLİa, Zeynep ÜNVERb
aİnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü, Malatya, TÜRKİYE
bCumhuriyet Üniversitesi Suşehri Hemşirelik Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Sivas, TÜRKİYE
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci. 2021;13(3):526-32
doi: 10.5336/nurses.2020-79138
Article Language: TR
ÖZET
Amaç: Gençler arasında sosyal medya kullanımının oldukça yaygınlaştığı bilinmektedir. Bu durumun, özellikle sağlık profesyoneli adayları arasında, ileride hasta bakım kalitesinde risk oluşturması bakımından önemli olduğu belirtilmektedir. Bu nedenle sağlık profesyoneli adaylarında sosyal medya bağımlılığının değerlendirilerek, telefonsuz kalma korkusu anlamına gelen nomofobiye etkisinin belirlenmesinin gerekli olduğu görülmektedir. Araştırma, sağlık bilimlerindeki öğrencilerin, sosyal medya bağımlılığının nomofobiye olan etkisinibelirlemek amacıyla yapıldı. Gereç ve Yöntemler: Tanımlayıcı tipte yapılan araştırma, İnönü Üniversitesi'nin Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Fakültelerinde eğitimi devam eden 580 öğrenci ile Haziran 2020 ve Temmuz 2020 tarihler arasında yapıldı. Verilerin toplanmasında kişisel tanıtım formu, sosyal medya bağımlılığı ölçeği, nomofobi ölçeği kullanıldı. Verilerin değerlendirilmesinde, tanımlayıcı istatistiksel yöntemlerin yanı sıra Pearson korelasyon analizi ve lineer regresyon analizi kullanıldı. Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalamasının 20,56±2,03 olduğu, %42,4'ünün 2. sınıfta öğrenim gördüğü, %82,2'sinin cinsiyetinin kız olduğu, %49'unun hemşirelik bölümünde öğrenim gördüğü, %75,7'sinin çekirdek aile yapısında olduğu, %57,6'sının yaşamını en çok ilde geçirdiği, %89,3'ünün ekonomik durumunun orta düzeyde olduğu belirlendi. Araştırmada, öğrencilerin %98,6'sının sosyal medya kullandığı, %74,8'inin istediği zaman ve %93,1'inin her gün internete bağlandığı saptandı. Yapılan ileri analiz sonucunda, sosyal medya bağımlılığının nomofobiyi açıklamada istatistiksel öneme sahip olduğu (p<0,05) ve sosyal medya bağımlılığının, nomofobiyi %9 oranında açıkladığı belirlendi. Ayrıca sosyal medya bağımlılığı ile nomofobi arasında istatistiksel olarak pozitif yönde güçlü bir ilişki olduğu belirlendi (p˂0,05). Sonuç: Araştırmamızda, sağlık profesyonelleri adaylarında orta düzeyde nomofobi yaşandığı ve sosyal medya bağımlılığının, nomofobiyi etkilediği belirlenmiştir. Sağlık profesyoneli adaylarında, nomofobi ve sosyal medya bağımlılığı düzeyi belirlenip, bu konuda eğitimler düzenlenerek, sağlık profesyoneli adaylarının farkındalık kazanmalarını sağlamanın önemli olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Üniversite öğrencileri; sosyal medya; internet
ABSTRACT
Objective: It is known that the use of social media among young people is quite common. It is stated that this situation is especially important among candidates for healthcare professionals, as it poses a risk in future patient care quality. Therefore, it is necessary to evaluate social media addiction in healthcare professional candidates and to determine its effect on nomophobia. The research was conducted to determine the effect of social media addiction of health sciences students on nomophobia. Material and Methods: The descriptive study was conducted between June 2020 and July 2020 with 580 students continuing their education in the Faculties of Nursing and Health Sciences of Inonu University. Personal introduction form, social media addiction scale, and nomophobia scale were used to collect data. Pearson correlation analysis and linear regression analysis were used as well as descriptive statistical methods in the evaluation of the data. Results: The average age of the students was 20.56±2.03, 42.4% of them were studying in the second grade, 82.2% were female, 49% were studying in the nursing department, 75.7% were core family structure. It was determined that 57.6% of them spent most of their lives in the province, and 89.3% of them had a moderate economic status. In the study, it was determined that 98.6% of the students use smart phones, 74.8% use the internet whenever they want and 93.1% every day. As a result of further analysis, it was determined that social media addiction had a statistical significance in explaining nomophobia (p<0.05) and social media addiction explained nomophobia by 9%. In addition, it was determined that there is a statistically positive strong relationship between social media addiction and nomophobia (p˂0.05). Conclusion: In our study, it was determined that healthcare professionals candidates experience moderate nomophobia and social media addiction affects nomophobia. It is thought that it will be important to determine the level of nomophobia and social media addiction in healthcare professional candidates and to raise awareness among healthcare professional candidates by organizing trainings on this subject.

Keywords: University students; social media; internet
REFERENCES:
 1. Ayar D, Özalp Gerçeker G, Özdemir EZ, Bektaş M. The effect of problematic internet use, social appearance anxiety, and social media use on nursing students' nomophobia levels. Comput Inform Nurs. 2018;36(12):589-95. [Crossref]  [PubMed] 
 2. Türkiye İstatistik Kurumu Hanehalkı Bilişim Teknolojileri (BT) Kullanım Araştırması, 2021 [Erişim tarihi 15 Eylül 2021]. Erişim linki: [Link] 
 3. Cho S, Lee E. Distraction by smartphone use during clinical practice and opinions about smartphone restriction policies: A cross-sectional descriptive study of nursing students. Nurse Educ Today. 2016;40:128-33. [Crossref]  [PubMed] 
 4. Gezgin DM, Çakır Ö. Analysis of nomofobic behaviors of adolescents regarding various factors. Journal of Human Sciences. 2016;13(2):2504-19. [Crossref] 
 5. Kang M, Schuett MA. Determinants of sharing travel experiences in social media. Journal of Travel & Tourism Marketing. 2013;30(1-2):93-107. [Crossref] 
 6. Turan GB, Özer Z, Atan G. The relationship between cyberloafing levels and social media addiction among nursing students. Perspect Psychiatr Care. 2020. doi: 10.1111/ppc.12624. [Crossref]  [PubMed] 
 7. Aguilera-Manrique G, Márquez-Hernández VV, Alcaraz-Córdoba T, Granados-Gámez G, Gutiérrez-Puertas V, Gutiérrez-Puertas L. The relationship between nomophobia and the distraction associated with smartphone use among nursing students in their clinical practicum. PLoS One. 2018;13(8):e0202953. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 8. Korkmaz M, Kılıç B, Demiray E, Hablemitoğlu Ş, Gürkan A, Yücel AS, et al. Hemşirelerin sosyal medya kullanımı ve yaptıkları işe karşı algı düzeyinin uygulamalı bir örneği [An applied study: nurses' use of social media and the lev-el of their perceptions concerning their jobs]. Uluslararası Hakemli Akademik ve Beşeri Bilimler Dergisi. 2015;4(13):59-84. [Link] 
 9. Fettahlıoğlu MŞ, Çıkmaz G, Ateş NB. Sosyal medya bağımlılığı ve nomofobinin akademik ertelemeye etkisi [The effect of social media addiction and nomophobia on academic procrastination]. Journal of Social and Humanities Sciences Research. 2019;6(42):2875-96. [Crossref] 
 10. Bilgilier HAS. Sosyal medya kullanımı ile sosyal medya bağımlılık düzeylerinin belirlenmesine yönelik bir araştırma: Ege Üniversitesi örneği [A study on determining the levels of social media usage and addiction: the case of Ege University]. Erciyes İletişim Dergisi. 2018;5(4):351-69. [Crossref] 
 11. Kuss DJ, Griffiths MD. Social networking sites and addiction: ten lessons learned. Int J Environ Res Public Health. 2017;14(3):311. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 12. Hawi NS, Samaha M. The relations among social media addiction, self-esteem, and life satisfaction in university students. 2017. [Crossref] 
 13. Yildirim C, Correia AP. Exploring the dimensions of nomophobia: Development and validation of a self-reported questionnaire. Computers in Human Behavior. 2015;49:130-7. [Crossref] 
 14. Habuchi I. Accelerating reflexivity. In: Itō M, Okabe D, Matsuda M, eds. Personal, Portable, Pedestrian: Mobile Phones in Japanese Life. Cambridge, Mass.: MIT Press; 2005. p.165-82. [Link] 
 15. Gökçearslan Ş, Kuşkaya Mumcu F, Haşlaman T, Demiraslan Çevik Y. Modelling smartphone addiction: The role of smartphone usage, self-regulation, general self-efficacy and cyberloafing in university students. Computers in Human Behavior. 2016;63:639-49. [Crossref] 
 16. Gutiérrez-Puertas L, Márquez-Hernández VV, São-Romão-Preto L, Granados-Gámez G, Gutiérrez-Puertas V, Aguilera-Manrique G. Comparative study of nomophobia among Spanish and Portuguese nursing students. Nurse Education in Practice. 2019;34:79-84. [Crossref]  [PubMed] 
 17. Junco R. In-class multitasking and academic performance. Computers in Human Behavior. 2012;28(6):2236-43. [Crossref] 
 18. Katz-Sidlow RJ, Ludwig A, Miller S, Sidlow R. Smartphone use during inpatient attending rounds: prevalence, patterns and potential for distraction. J Hosp Med. 2012;7(8):595-9. [Crossref]  [PubMed] 
 19. Alsos OA, Das A, Svanæs D. Mobile health IT: the effect of user interface and form factor on doctor-patient communication. Int J Med Inform. 2012;81(1):12-28. [Crossref]  [PubMed] 
 20. Barton AJ. The regulation of mobile health applications. BMC Med. 2012;10:46. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 21. Günüç S. İnternet bağımlılık ölçeğinin geliştirilmesi ve bazı demografik değişkenler ile internet bağımlılığı arasındaki ilişkilerin incelenmesi [Yüksek Lisans Tezi]. Van: Yüzüncü Yıl Üniversitesi; 2009. Erişim linki: [Link]  (Erişim tarihi: 17.01.2021)
 22. Çömlekçi MF, Başol O. Gençlerin sosyal medya kullanım amaçları ile sosyal medya bağımlılığı ilişkisinin incelenmesi [Analysis of relationship between youths' social media usage motives and social media addiction]. Celal Bayar University Journal of Social Sciences. 2019;17(4):173-88. [Crossref] 
 23. Ergün G, Meriç M. Üniversite öğrencilerinin internet kullanımı ile mutluluk ve yaşam doyumu düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi [Examining the relationship, the internet use, happiness and life satisfaction of university students]. Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences. 2020;23(2):233-40. [Crossref] 
 24. Daei A, Ashrafi-Rizi H, Soleymani MR. Nomophobia and health hazards: smartphone use and addiction among university students. Int J Prev Med. 2019;10:202. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 25. Farooqui IA, Pore P, Gothankar J. Nomophobia: an emerging issue in medical institutions? J Ment Health. 2018;27(5):438-41. [Crossref]  [PubMed] 
 26. Taşhan A, Ünver Z. Sosyal Ağ Kullanımının Akıllı Telefon Yoksunluğu Korkusu (Nomofobi) İle İlişkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi. 2021;11(1):41-63. [Crossref] 
 27. Utz S, Muscanell N, Khalid C. Snapchat elicits more jealousy than Facebook: a comparison of Snapchat and Facebook use. Cyberpsychol Behav Soc Netw. 2015;18(3): 141-6. [Crossref]  [PubMed] 
 28. Gupta N, Garg S, Arora K. Pattern of mobile phone usage and its effects on psychological health, sleep, and academic performance in students of a medical university. National Journal of Physiology, Pharmacy and Pharmacology. 2016;6(2):132-9. [Crossref] 
 29. Kaur A, Sharma P. A descriptive study to assess the risk of developing nomophobia among students of selected nursing colleges Ludhiana, Punjab. International Journal of Psychiatric Nursing. 2015;1:1-6. [Link] 
 30. Zarandona J, Cari-anos-Ayala S, Cristóbal-Domínguez E, Martín-Bezos J, Yoldi-Mitxelena A, Hoyos Cillero I. With a smartphone in one's pocket: A descriptive cross-sectional study on smartphone use, distraction and restriction policies in nursing students. Nurse Education Today. 2019;82:67-73. [Crossref]  [PubMed] 
 31. Ardıç Çobaner A, Işık T. Hemşireler arasında sosyal medya kullanımının yarar ve risklerinin tıp etiği bağlamında tartışılması [Discussing the benefits and risks of social media use among nurses in the context of medical ethics]. Turkish Journal of Bioethics J. 2014;1(1):137-48. [Crossref] 
 32. Bilgiç Ş, Şendir M. Hemşirelik bilimi [Nursing informatics]. Cumhuriyet Nurs J. 2014;3(1): 24-8. [Link] 

LoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 119 - 123
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com