Turkiye Klinikleri Journal of Nursing Sciences

.: ORIGINAL RESEARCH
Sağlık Alanında Çalışmayan Akademisyenlerin Aşı Reddi ile İlgili Görüşlerinin İncelenmesi
Review of the Opinion of Academicians Not Studying in the Health Field to Vaccine Rejection
İlknur DOLUa, Seda SÖĞÜTb, Eda CANGÖLb
aBartın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Bartın, TÜRKİYE
bÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü, Çanakkale, TÜRKİYE
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci. 2021;13(2):287-94
doi: 10.5336/nurses.2020-78757
Article Language: TR
ÖZET
Amaç: Bu çalışma, sağlık alanında çalışmayan akademisyenlerin aşı reddine ilişkin görüşlerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Gereç ve Yöntemler: Bu çalışma, tanımlayıcı tipte yapılmıştır. Çalışma evrenini, Bartın Üniversitesi'nde, sağlık alanı haricindeki fakülte ve yüksekokullarda görevli akademisyenler oluşturmuş olup, örneklem seçimine gidilmeyerek tüm evrene ulaşmak amaçlanmıştır. Çalışma, toplamda 125 akademisyenin katılımı ile gerçekleştirilmiş olup, katılım oranı %22'dir. Çalışma verilerini toplamak amacıyla, literatür bilgisine dayanılarak geliştirilen ve çevrim içi olarak hazırlanan anket formu, çalışma hakkında bilgilendirme içeren elektronik posta ile akademisyenlerin kurum elektronik posta adreslerine gönderilmiştir. Tanımlayıcı istatistikler sayı ve yüzdelikler şeklinde verilmiş, kategorik verilerin karşılaştırılması amacıyla ki-kare testi uygulanmıştır. Bulgular: Katılımcıların yaş ortalaması 39,03±8,01'dir. Katılımcıların %90'ını çocukluk dönemi aşılarının yaptırılması konusunda tereddüttü olmadığını belirtmiş olup, bu oran çocuğu olan katılımcılarda %86'dır. Akademisyenlerin %66'sı basından aşı ile ilgili olumsuz bilgi edinmediğini ifade etmişlerdir. Katılımcıların %15'i mevsimsel grip aşısı yaptırmıştır. Katılımcıların %68'i yakınlarına aşı olmalarını tavsiye etmektedir. Aşının güvenilir bir firma tarafından üretilmesi, katılımcıların %62'sinin aşı yaptırma kararını etkilemekte ve yine katılımcıların %66'sı aşıların ciddi boyutta yan etkileri olsa da aşı yaptırılması görüşünde olduğunu ifade etmiştir. Katılımcıların %44'ü aşının her zaman faydalı olduğunu ifade etmiş olup, bu oranın çocuğu olan katılımcılarda istatistiksel olarak daha yüksek oranda olduğu görülmüştür (p=0,026). Sonuç: Akademisyenler aşı yaptırma konusunda düşük oranda tereddüt yaşadıkları, bu oranın çocuğu olan akademisyenlerde daha yüksek oranda olduğu bulunmuştur. Bu çalışma, bulgularının aşı reddi ve tereddütünün azalmasına yönelik yeni stratejiler geliştirilmesine yol göstereceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Bağışıklama; aşılama; bulaşıcı hastalık kontrolü; halk sağlığı
ABSTRACT
Objective: This study aimed to determine the opinion of vaccine rejection of academicians not studying in the health field. Material and Methods: This study was conducted as a description study. The universe of the study was composed of academicians not studying in faculties and schools other than health field at Bartin University, and it was aimed to reach the whole population by not choosing the sample. The study was completed with the participation of 125 academicians in total, and the participation rate was 22%. An online questionnaire which was developed based on the literature was used for data collection. The online questionnaire was sent to the academicians' e-mail addresses by an information about the study. Frequency and percentages were used for descriptive statistics, and Chi-square test was used to compare categorical data. Results: The average age of the participants was 39.03±8.01. 90% participants stated that they did not hesitate about childhood vaccinations, this rate was 86% among the participants with children. 66% of the academicians stated that they did not obtain negative opinion about vaccination from the press. 15% of the participants had the seasonal flu vaccine. 68% of the participants remarked that they recommend their relatives to be vaccinated. 62% of the participants stated that the production of the vaccine by a reliable company affects their decision to get vaccinated, and again 66% of the participants stated that they are of the opinion that people should be vaccinated even though the vaccine has serious side effects. 44% of the participants stated that the vaccine was always useful, and this rate was found to be statistically higher in participants with children (p=0.026). Conclusion: Academicians had a low rate of hesitation about vaccination, and this rate was higher among academics with children. It is predicted that these findings will lead to the development of new strategies to reduce vaccination rejection and hesitation.

Keywords: Immunization; vaccination; communicable disease control; public health
REFERENCES:
 1. Eskiocak M, Marangoz B. Türkiye'de Bağışıklama Hizmetlerinin Durumu. 1.Baskı. Ankara: Türk Tabipleri Birliği Yayınları; 2019. p.7-19. [Link] 
 2. Gür E. Vaccine hesitancy - vaccine refusal. Turk Pediatri Ars. 2019;54(1):1-2. [PubMed] [PMC] 
 3. Yiğit T, Oktay BÖ, Özdemir CN, Moustafa Pasa S. Aşı karşıtlığı ve fikri gelişimi. [Anti-vaccination and it's intellectual appearance]. Journal of Social and Humanities Sciences Research. 2020;7(53):1244-61. [Crossref] 
 4. Bora Başara B, Soytutan Çağlar İ, Aygün A, Özdemir TA. The Ministry of Health of Turkey Health Statistics Yearbook. 1st ed. Ankara: Ministry of Health Publication; 2019.p.84. [Link] 
 5. Düzgün MV, İşler Dalgıç A. Toplum sağlığı için giderek artan tehlike aşı reddi önlenebilir mi? [Can vaccine rejection, an increasing danger to public health, be prevented?] JCP. 2019;17(2):424-4. [Link] 
 6. Filiz M, Kaya M. Aşı reddini / kararsızlığını / karşıtlığını etkileyen faktörleri belirlemeye yönelik çalışmaların sistematik olarak derlenmesi. [Systematic review of studies to determine factors affecting vaccine rejection/instability/contrast]. Türk Akademik Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi. 2019;2(2):1-7. [Link] 
 7. Özceylan G, Toprak D, Esen ES. Vaccine rejection and hesitation in Turkey. Human Vaccines & Immunotherapeutics. 2020;16(5):1-6. [Crossref] [PubMed] [PMC] 
 8. Smith TC. Vaccine rejection and hesitancy: A review and call to action. Open Forum Infect Dis. 2017;4(3):146. [Crossref] [PubMed] [PMC] 
 9. Üzüm Ö, Eliaçık K, Hortu Örsdemir H, Karadağ Öncel E. Ebeveynlerin aşı yaklaşımlarını etkileyen faktörler: bir eğitim araştırma hastanesine ilişkin değerlendirme.[Factors affecting the immunization approaches of caregivers: An example of a teaching and research hospital]. J Pediatr Inf. 2019;13(3):144-9. [Crossref] 
 10. Teker AG. Content review of vaccines and vaccination related news in ınternet newspapers. ESTÜDAM Halk Sağlığı Dergisi. 2019;4(2):105-15. [Crossref] 
 11. Yüksel GH, Topuzoğlu A. Aşı redlerinin artması ve aşı karşıtlığını etkileyen faktörler. [Factors affecting anti-vaccination]. ESTÜDAM Halk Sağlığı Dergisi. 2019;4(2):244-58. [Crossref] 
 12. Kader Ç. Aşı karşıtlığı: aşı kararsızlığı ve aşı reddi. [Vaccine hesitancy - vaccine refusal]. ESTÜDAM Halk Sağlığı Dergisi. 2019;4(3):377-88. [Crossref] 
 13. Reiss DR. The law and vaccine resistance. Science. 2019;363(6429):795. [Crossref] [PubMed] 
 14. Oğuzöncül AF, Dartılmak T, Deveci E, Pirinçci E. Aşı standına başvuran hasta ve hasta yakınlarının aşı hakkındaki bilgi ve tutumlarının irdelenmesi. [Evaluation of the knowledge and attitudes on vaccination of the patients and their relatives who admitted to the vaccine stand]. ESTÜDAM Halk Sağlığı Dergisi. 2019;4(3):287-93. [Crossref] 
 15. Baran Aksakal FN, Koçak C, Uğraş Dikmen A, Altun B, Büyükdemirci E. Ankara'da aile sağlığı merkezlerine başvuran 18 yaş üstü kişilerin erişkin aşılamasına ilişkin bilgi, tutum ve davranışlarının araştırılması. [Investigation of knowledge, attitudes and behaviors related to adult vaccination of people over 18 years old who apply to family health centers in Ankara]. FLORA. 2018;23(3):124-34. [Crossref] 
 16. Rozbroj T, Lyons A, Lucke J. Vaccine-hesitant and vaccine-refusing parents' reflections on the way parenthood changed their attitudes to vaccination. J Community Health. 2020;45:63-72. [Crossref] [PubMed] 
 17. Bertoncello C, Ferro A, Fonzo M, Zanovello S, Napoletano G, Russo F, Baldo V, et al. Socioeconomic determinants in vaccine hesitancy and vaccine refusal in Italy. vaccines (Basel). 2020 ;8(2):276. [Crossref] [PubMed] [PMC] 
 18. Özata FZ, Kapusuz S. Aşı kararsızlığı ve aşı reddi konusuna sosyal pazarlama bakış açısından çözüm önerileri. [Solution offers forvaccine hesitancy and refusal from a social marketing perspective]. Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2019;20(1):65-83. [Link] 
 19. Arpınar Yiğitbaş B, Satıcı C, Tanrıverdi E, Gündüz C. Influenza vaccination frequency and associated factors among elderly population, a descriptive study. Turkish Journal of Geriatrics. 2018;21(4):490-7. [Crossref] 
 20. Bal H, Börekçi G. Investigation of adult vaccination status and effecting factors in people 65 years and over registered to a family health center in Mersin City. İstanbul Med J. 2016;17:121-30. [Crossref] 
 21. Balcıoğlu H, Ulus T, Sarı Y, Bilge U, Ünlüoğlu İ. Koroner arter hastalığı tanısı olanlarda grip aşısı yaptırma oranları ve motivasyon. [Flu vacinnation rates in the patients with coronary artery disease and motivation]. Osmangazi Tıp Dergisi. 2017;39(1):26-30. [Link] 
 22. Descamps A, Launay O, Bonnet C, Blondel B. Seasonal influenza vaccine uptake and vaccine refusal among pregnant women in France: results from a national survey. Hum Vaccin Immunother. 2020;16(5):1093-100. [Crossref] [PubMed] [PMC] 
 23. Uğraş Di̇kmen A, Baran Aksakal FN, Aycan Z, Aycan S. Prevalence of influenza vaccination among health care workers and adverse effects after vaccination: A cross-sectional study. Journal of Surgery and Medicine. 2019;3(7):520-4. [Crossref] 

LoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 119 - 123
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com