Turkiye Klinikleri Journal of Medical Ethics-Law and History

.: REVIEW
Periton Diyalizinin Tarihsel Süreci ve Hemşirelik
Historical Process of Peritoneal Dialysis and Nursing
Gizem GÖKTUNAa, Gülşah GÜROL ARSLANb, Dilek ÖZDENb
aHemşirelik Bölümü, Hemşirelik Esasları AD, Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü,
bHemşirelik Esasları AD, Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, İzmir, TÜRKİYE
Turkiye Klinikleri J Med Ethics. 2019;27(2):148-54
doi: 10.5336/mdethic.2018-63956
Article Language: TR
Full Text
ÖZET
Tarihsel süreç içerisinde periton boşluğu ile ilgili bilinen en eski kayıtlara MÖ 3000 yılında yazılan Ebers Papyrus'ta rastlanmaktadır. Antik dönemde ise Galen, abdomeni ayrıntılı olarak gözlemlemiş, 1740'lı yıllarda ise periton lavajı fikri ortaya çıkmıştır. Alman klinik araştırmacı Georg Ganter, 1923 yılında, kadın bir hasta üzerinde periton diyalizini uygulamıştır. Bu uygulama insanda periton diyalizi uygulamasının başlangıcı olarak kabul edilmiştir. Böbrek yetmezliği olan hastanın bakımı ise hemşirelik literatüründe 1915 yılı gibi erken bir dönemde tartışılmaya başlanmasına rağmen, 1915-1950 yılları arasında çok az çalışma bulgusuna rastlanmaktadır. Hemşireler, peritoneal kateterin yerleştirilmesinde hekime yardımcı olmuşlar, sonrasında da diyaliz işleminin takip edilmesi ve sürdürülmesini sağlamışlardır. Boen, 1964 yılında, periton diyalizi için otomatik bir cihaz geliştirmiştir. Bu cihaz sayesinde diyaliz makinesi hasta çağrı sistemine entegre edilmiş ve hemşirelerin, zaman yönetimiyle ilgili sorunu çözülmüştür. Yetmişli yılların sonunda periton diyalizi, gerekli olan ekipmanlara kolaylıkla ulaşılabilmesine rağmen, kronik böbrek yetmezliği için en az kullanılan tedavi şekli olarak kalmıştır. Bu tarihlerde periton diyalizi programı çok az merkezde yürütüldüğünden, hemşire eğitimleri "talep üzerine" gerçekleştirilmiştir. Türkiye'de ilk kez İstanbul Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulunda 1992 yılında Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireleri Derneği kurulmuştur. Günümüzde ise nefroloji hemşireleri, fiziksel ve psikososyal bakımın yanı sıra, pek çok konuya yönelik diyaliz hastalarına eğitim ve danışmanlık sağlamaktadırlar. Ayrıca, Türkiye'de sürekli ayaktan periton diyalizi ilk kez Ankara Tıp Fakültesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde 1985 yılında uygulanmıştır. Bu çalışmada, literatür doğrultusunda periton diyalizi ve periton diyalizi hemşireliğinin tarihsel gelişiminin incelenmesi amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Periton diyalizi; hemşirelik tarihi; diyaliz tarihi; tıp tarihi
ABSTRACT
In the historical process, the earliest known records related to peritoneal cavity are found in Ebers Papyrus written in 3000 BC. In ancient times, Galen, observed the abdomen in details; and in the 1740s the idea of peritoneal lavage emerged. German clinical researcher Georg Ganter applied peritoneal dialysis on a female patient in 1923. This application was accepted as the beginning of peritoneal dialysis in human. Although the care of patients with renal insufficiency has been discussed in the nursing literature as early as 1915, there is a little amount of research findings between dates of 1915-1950. The nurses assisted the physicians in the placement of the peritoneal catheter, afterwards, they ensured that the dialysis process was followed and maintained. Boen developed an automatic device for peritoneal dialysis in 1964. Thanks to this device, the dialysis machine has been integrated into the patient call system and the problem of time management of nurses has been solved. At the end of the seventies, although the necessary equipment could be easily accessed peritoneal dialysis still remained the least used treatment modality for chronic renal failure. Since the peritoneal dialysis program was carried out at very few centres, nurse trainings were carried out "on demand." In Turkey, for the first time, Turkish Nephrology Dialysis and Transplant Nurses Association was established in 1992 at Istanbul Florence Nightingale School of Nursing. Nowadays, nephrology nurses provide training and counseling to dialysis patients for many issues as well as physical and psychosocial care. Furthermore, in Turkey at the Ankara Faculty of Medicine and Cerrahpasa Faculty of Medicine continuous ambulatory peritoneal dialysis was applied for the first time in 1985 for the first time. The aim of this article is to examine the historical development of peritoneal dialysis and peritoneal dialysis nursing in accordance with the literature.

Keywords: Peritoneal dialysis; history of nursing; history of dialysis; history of medicine
REFERENCES:
 1. Seyahi N. Türk Nefroloji Derneği 2017 Yılı Türk Böbrek Kayıt Sistemi Raporu; 2017. p.198.
 2. Karadakovan A, Kaymakçı Ş. [Urinary system diseases]. Karadakovan A, Eti Aslan F, editörler. Dâhili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım. Baskı. Ankara: Akademisyen Tıp Kitabevi; 2013. p.859-916.
 3. Ahmadi SM, Jalali A, Jalali R. Factors associated with the choice of peritoneal dialysis in Iran: Qualitative study. Open Access Maced J Med Sci. 2018;6(7):1253-9. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 4. Nakamura-Taira N, Muranaka Y, Miwa M, Kin S, Hirai K. Views of Japanese patients on the advantages and disadvantages of hemodialysis and peritoneal dialysis. Int Urol Nephrol. 2013;45(4):1145-58. [Crossref] [PubMed]
 5. Seyahi N, Altıparmak MR, Ateş K, Trabulus S, Süleymanlar G. [Current status of renal replacement therapy in Turkey: A Summary of Turkish Society of Nephrology 2014 Annual Registry Report]. Turk Neph Dial Transpl. 2015;24(1):10-6. [Crossref]
 6. Negoi D, Nolph KD. History of peritoneal dialysis. In: Khanna R, Kredict RT, eds. Nolph and Gokal?s Textbook of Peritoneal Dialysis. 3 rd ed. New York: NY Springer; 2009. p.1-18. [Crossref]
 7. Warrick C. An improvement on the practice of tapping; whereby that operation, instead of a relief for symptoms, becomes an absolute cure for an ascites, exemplified in the case of Jane Roman; and recommended to the consideration of the Royal Society, by Christopher Warrick, of Truro, Surgeon. Philosophical Transactions. 1753;43(1683-1775):12-9. [Crossref]
 8. Oreopoulos DG, Thodis E. The history of peritoneal dialysis: early years at Toronto Western Hospital. Dialysis & Transplantation. 2010;39(8):338-43. [Crossref]
 9. Fine JH, Frank HA, Seligman AM. The treatment of acute renal failure by peritoneal irrigation. Ann Surg. 1946;124:857-78. [Crossref] [PMC]
 10. Hoffart N. Nephrology nursing 1915-1970: a historical study of the integration of technology and care. Nephrol Nurs J. 2009;36(2): 181-91.
 11. Oymak O, Akpolat T. [Continuous ambulatory peritoneal dialysis (CAPD)]. İzmir: Türk Nefroloji Derneği Yayınları; 2005. p.124-45.
 12. Aydın Z. [Continuous ambulatory peritoneal dialysis]. ErişimTarihi: 20.11.2018. [Link]
 13. Titus SC. The nursing care of nephritis. Am J Nurs. 1926;26(6):449-52. [Crossref]
 14. Twiss MR, Maxwell MH. Peritoneal dialysis. Am J Nurs. 1959;1560-3. [Crossref] [PubMed]
 15. Shea E. Peritoneal dialysis. Nurs Forum. 1965;4(3):33-9. [Crossref] [PubMed]
 16. Taylan S, Alan S, Kadıoğlu S. [Nursing roles and autonomy]. Turkish Journal of Research & Development in Nursing. 2012;14(3):6674.
 17. Yılmaz M. [Home care in peritoneal dialysis]. Nefroloji Hemşireliği Dergisi. 2011;8(1):50-2.
 18. Muringai T, Noble H, McGowan A, Channey M. Dialysis access and the impact on body image: role of the nephrology nurse. Br J Nurs. 2008;17(6):362-6. [Crossref] [PubMed]
 19. Curtin RB, Johnson HK, Schatell D. The peritoneal dialysis experience: insights from longterm patients. Nephrol Nurs J. 2004;31(6):615-24.
 20. Tanyi RA. Sexual unattractiveness: a patient?s story. Medsurg Nurs. 2002;11(2):95-9.
 21. Compton A, Provenzano R, Johnson CA. The nephrology nurse?s role in improved care of patients with chronic kidney disease. Nephrol Nurs J. 2002;29(4):331-6.
 22. Bonner A. Understanding the role of knowledge in the practice of expert nephrology nurses in Australia. Nurs Health Sci. 2007;9(3):161-7. [Crossref] [PubMed]
 23. Topbaş E, Bingöl G. [With the psychosocial persperctive, dialysis treatment and nursing interventions towards adaptation process]. Nefroloji Hemşireliği Dergisi. 2017;12(1):3642.
 24. Karatan O. [Status and historical development of CAPD in the world and in Turkey]. Akpolat T, Utaş C, editörler. Hemodiyaliz El Kitabı. Kayseri: Anadolu Yayıncılık; 2001. p.360-3.

.: Up To Date

LoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 2
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com