Turkiye Klinikleri Journal of Ophthalmology

.: ORIGINAL RESEARCH
Patolojik Miyopi ile Birlikte Olan Regmatojen Retina Dekolmanlarında 25 Gauge Vitrektomi Cerrahisinin Sonuçları:Retrospektif Çalışma
Results of 25 Gauge Vitrectomy Surgery in Rhegmatogenous Retinal Detachments Associated with Pathological Myopia: Retrospective Study
Eyüpcan ŞENSOYa , Mevlüt YILMAZa , Mehmet ÇITIRIKa
aSağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Etlik Şehir Hastanesi, Göz Hastalıkları Bölümü, Ankara, Türkiye
Turkiye Klinikleri J Ophthalmol. 2023;32(2):99-104
doi: 10.5336/ophthal.2022-94012
Article Language: TR
Full Text
ÖZET
Amaç: Patolojik miyopi, gözün aksiyel uzunluğunda artışla birlikte retinada yapısal bozuklukların görüldüğü bir hastalıktır ve regmatojen retina dekolmanı (RRD) ile ilişkili olabilmektedir. Çalışmamızda, kliniğimizde RRD için 25 Gauge vitreoretinal cerrahi (VRC) uygulanan patolojik miyopi olgularının demografik ve klinik özellikleri ile cerrahi sonuçlarını incelemek amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Retina Biriminde, Ocak 2019-Aralık 2021 tarihleri arasında tek cerrah tarafından patolojik miyopiye bağlı RRD için VRC uyguladığımız 69 hastanın dosyaları retrospektif olarak incelendi. Yaş, cinsiyet gibi demografik özellikleri; detaylı ön ve arka segment muayeneleri, dekolman alanları, yırtık yerleşimleri, preoperatif ve en son takip görme keskinlikleri ile göz içi basınçları, kullanılan tamponadlar ve gelişen komplikasyonlar kaydedildi. Bulgular: Olguların 33'ü (%47,8) erkek ve 36'sı (%52,2) kadındı. Yaş ortalamaları 45,4±13,05 yıl idi. Olguların 21'inde alt yarıda, 40 olguda üst yarıda (3'ü dev yırtık), 8 hastada hem alt hem de üst yarıda yırtık olduğu saptandı. Tamponad olarak 64 olguda silikon yağı, 3 olguda C3F8 ve 2 olguda SF6 gazları kullanılmıştı. Olguların preoperatif en iyi düzeltilmiş görme keskinliği (EİDGK) medyan değeri 1,7 logMAR (minmum:1,9, maksimum:0,4), son takipte ise EİDGK medyan değeri 0,5 logMAR (minimum:1,2, maksimum:0,3) idi. Olguların 9'unda nüks RD oluştu. En sık nüks sebebi, proliferatif vitreoretinopati (7 olgu) gelişimi idi. Cerrahi sonrası en sık izlenen komplikasyon 10 (%14,5) olgu da görülen katarakt idi. Sonuçlar: Miyopik RD'ler de özellikle arka stafilom varlığında arka kutba yeterli tamponad sağlanamaması endişesi olursa günümüzde bile silikon yağı öncelikli tercih edilebilmektedir. Patolojik miyopiye bağlı RRD tedavisinde 25 Gauge vitrektomi ile başarılı anatomik ve fonksiyonel sonuçlar elde edilebilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Pars plana vitrektomi; patolojik miyopi; retina dekolmanı
ABSTRACT
Objective: Pathological myopia, in which rhegmatogenous retinal detachments (RRD) is relatively common, is the nomenclature given to excessive axial elongation associated with structural changes in the posterior segment of the eye. In our study, it was aimed to examine the demographic and clinical characteristics and surgical results of pathological myopia cases who underwent 25 Gauge vitreoretinal surgery (VRS) for RRD in our clinic. Material and Method: The files of 69 patients who underwent VRS for RRD due to pathological myopia by a single surgeon between January 2019-December 2021 in the retina unit of Ulucanlar Eye Training and Research Hospital were retrospectively reviewed. Demographic characteristics such as age and gender; detailed anterior and posterior segment examinations, detachment areas, tear locations, preoperative and latest follow-up visual acuities and intraocular pressures, tamponades used, and complications were recorded. Results: Thirty-three (47.8%) of the cases were male and 36 (52.2%) were female. The mean age was 45.4±13.05 years. Tears were found in the lower half in 21 cases, in the upper half in 40 (3 giant tears) cases, and in both lower and upper halves in 8 patients. Silicone oil in 64 cases, C3F8 in 3 cases, and SF6 in 2 cases were used as tamponade. The preoperative BCVA median value of the cases was 1.7 logMAR (minimum:1.9, maximum:0.4), and at the last follow-up, the median BCVA was 0.5 logMAR (minimmum:1.2, maximum:0.3). Recurrent RD occurred in nine patients. The most common cause of recurrence was the development of proliferative vitreoretinopathy (7 cases). The most common complication after surgery was cataract, which was seen in 10 (14.5%) cases. Conclusion: In myopic RDs, especially in the presence of posterior staphyloma, silicone oil can be preferred as a priority even today if there is a concern that adequate tamponade cannot be provided to the posterior pole. Successful anatomical and functional results can be obtained with 25 Gauge vitrectomy in the treatment of RRD due to pathological myopia.

Keywords: Pars plana vitrectomy; pathological myopia; retinal detachment
REFERENCES:
 1. Flitcroft DI, He M, Jonas JB, Jong M, Naidoo K, Ohno-Matsui K, et al. IMI-defining and classifying myopia: a proposed set of standards for clinical and epidemiologic studies. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2019;60(3):M20-M30. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 2. Ohno-Matsui K, Wu PC, Yamashiro K, Vutipongsatorn K, Fang Y, Cheung CMG, et al Pathologic myopia. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2021;62(5):5. Erratum in: Invest Ophthalmol Vis Sci. 2021;62(7):17. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 3. Wong TY, Ferreira A, Hughes R, Carter G, Mitchell P. Epidemiology and disease burden of pathologic myopia and myopic choroidal neovascularization: an evidence-based systematic review. Am J Ophthalmol. 2014;157(1):9-25.e12. [Crossref]  [PubMed] 
 4. Klaver CC, Wolfs RC, Vingerling JR, Hofman A, de Jong PT. Age-specific prevalence and causes of blindness and visual impairment in an older population: the Rotterdam Study. Arch Ophthalmol. 1998;116(5):653-8. [Crossref]  [PubMed] 
 5. Buch H, Vinding T, Nielsen NV. Prevalence and causes of visual impairment according to World Health Organization and United States criteria in an aged, urban Scandinavian population: the Copenhagen City Eye Study. Ophthalmology. 2001;108(12):2347-57. [Crossref]  [PubMed] 
 6. Cotter SA, Varma R, Ying-Lai M, Azen SP, Klein R; Los Angeles Latino Eye Study Group. Causes of low vision and blindness in adult Latinos: the Los Angeles Latino Eye Study. Ophthalmology. 2006;113(9):1574-82. [Crossref]  [PubMed] 
 7. Kuhn F, Aylward B. Rhegmatogenous retinal detachment: a reappraisal of its pathophysiology and treatment. Ophthalmic Res. 2014;51(1):15-31. [Crossref]  [PubMed] 
 8. Han X, Ong JS, An J, Craig JE, Gharahkhani P, Hewitt AW, et al. Association of myopia and intraocular pressure with retinal detachment in European descent participants of the UK biobank cohort: a mendelian randomization study. JAMA Ophthalmol. 2020;138(6):671-8. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 9. Mitry D, Charteris DG, Fleck BW, Campbell H, Singh J. The epidemiology of rhegmatogenous retinal detachment: geographical variation and clinical associations. Br J Ophthalmol. 2010;94(6):678-84. [Crossref]  [PubMed] 
 10. Kunikata H, Abe T, Nakazawa T. Historical, current and future approaches to surgery for rhegmatogenous retinal detachment. Tohoku J Exp Med. 2019;248(3):159-68. [Crossref]  [PubMed] 
 11. Mitry D, Fleck BW, Wright AF, Campbell H, Charteris DG. Pathogenesis of rhegmatogenous retinal detachment: predisposing anatomy and cell biology. Retina. 2010;30(10):1561-72. [Crossref]  [PubMed] 
 12. Morita H, Funata M, Tokoro T. A clinical study of the development of posterior vitreous detachment in high myopia. Retina. 1995;15(2):117-24. [Crossref]  [PubMed] 
 13. Xu L, Wang Y, Li Y, Wang Y, Cui T, Li J, et al. Causes of blindness and visual impairment in urban and rural areas in Beijing: the Beijing Eye Study. Ophthalmology. 2006;113(7):1134.e1-11. [Crossref]  [PubMed] 
 14. Hsu WM, Cheng CY, Liu JH, Tsai SY, Chou P. Prevalence and causes of visual impairment in an elderly Chinese population in Taiwan: the Shihpai Eye Study. Ophthalmology. 2004;111(1):62-9. [Crossref]  [PubMed] 
 15. Mura M, Barca F. 25-Gauge vitrectomy. Dev Ophthalmol. 2014;54:45-53. [Crossref]  [PubMed] 
 16. Demircan E, Çıtırık M, Yılmazbaş P. Dejeneratif miyopi ile birlikte olan regmatojen retina dekolmanlarında cerrahi başarı [Postoperative success of rhegmatogenous retinal detachment with degenerative myopia]. Turkiye Klinikleri J Ophthalmol. 2014;23(1):12-8.
 17. Janco L, Tkacova-Villemova K, Matisovska A, Mesarosova M, Ondrejkova M, Kollarova A, et al. Results of pars plana vitrectomy for primary rhegmatogenous retinal detachment with PVR grades A and B in high-myopic eyes. Int Ophthalmol. 2019;39(12):2797-805. [Crossref]  [PubMed] 
 18. Cheng SF, Yang CH, Lee CH, Yang CM, Huang JS, Ho TC, et al. Anatomical and functional outcome of surgery of primary rhegmatogenous retinal detachment in high myopic eyes. Eye (Lond). 2008;22(1):70-6. [Crossref]  [PubMed] 
 19. Regillo CD, Tornambe PE. Primary retinal detachment repair. In: Regillo CD, Brown GC, Flynn HW Jr, eds. Vitreoretinal Disease: the Essentials. 1st ed. New York: Thieme; 1998. p.631-46.
 20. Mancino R, Ciuffoletti E, Martucci A, Aiello F, Cedrone C, Cerulli L, et al. Anatomical and functional results of macular hole retinal detachment surgery in patients with high myopia and posterior staphyloma treated with perfluoropropane gas or silicone oil. Retina. 2013;33(3):586-92. [Crossref]  [PubMed] 
 21. Quiram PA, Gonzales CR, Hu W, Gupta A, Yoshizumi MO, Kreiger AE, et al. Outcomes of vitrectomy with inferior retinectomy in patients with recurrent rhegmatogenous retinal detachments and proliferative vitreoretinopathy. Ophthalmology. 2006;113(11):2041-7. [Crossref]  [PubMed] 
 22. Nagpal M, Chaudhary P, Wachasundar S, Eltayib A, Raihan A. Management of recurrent rhegmatogenous retinal detachment. Indian J Ophthalmol. 2018;66(12):1763-71. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 23. Hsuan JD, Brown NA, Bron AJ, Patel CK, Rosen PH. Posterior subcapsular and nuclear cataract after vitrectomy. J Cataract Refract Surg. 2001;27(3):437-44. [Crossref]  [PubMed] 
 24. Elhousseini Z, Lee E, Williamson TH. Incidence of lens touch during pars plana vitrectomy and outcomes from subsequent cataract surgery. Retina. 2016;36(4):825-9. [Crossref]  [PubMed] 
 25. Barr CC, Lai MY, Lean JS, Linton KL, Trese M, Abrams G, et al. Postoperative intraocular pressure abnormalities in the Silicone Study. Silicone Study Report 4. Ophthalmology. 1993;100(11):1629-35. [Crossref]  [PubMed] 

LoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 2
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com